Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beviljat verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidrag 2019 - Beslut

På uppdrag av Regionstyrelsen beslutade Regionutvecklingsutskottet 2018-12-18 i §66 om "Vidarefördelning av ramen för kulturstöd" de medel som beviljas för externa verksamhetsbidrag 2019. Se sidorna 12-15 i protokollet.
Protokoll från Regionutvecklingsutskottets möte 2018-12-18 

Information om beslut gällande verksamhetsbidrag 2020 kommer under hösten 2019.

Verksamhetsbidrag 2019 - Uppdrag

Alla organisationer som beviljas verksamhetsbidrag från Region Norrbotten styrs och följs upp via uppdrag samt bilagor. För några organisationer kan uppdraget vara specifikt och skickas i så fall i separat mail till angiven kontaktperson. Övriga organisationer har ett allmänt uppdrag som tillsammans med medföljande bilagor ska läsas och följas (se nedan):

Verksamhetsbidrag - Allmänt uppdrag
Bilaga 1 - Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier
Bilaga 2 - Tillgänglighetskrav för organisationer med publik kulturverksamhet
Bilaga 3 - Enkelt avhjälpta hinder

Information om eventuellt förändrade uppdrag gällande verksamhetsbidrag 2020 kommer under hösten 2019. 

Verksamhetsbidrag 2019 - Fakturering

Alla organisationer som beviljats verksamhetsbidrag fakturerar Region Norrbotten enligt beslut. Läs all information nedan och öppna dokumentet Beslutad fördelningsbudget 2019 - underlag för fakturering för att få komplett underlag för fakturering. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

  • Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag under 250 000 kr fakturerar hela beloppet vid ett tillfälle. 
  • Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag mellan 250 000 – 500 000 kr fakturerar halva beloppet vid två tillfällen per år, tidigast den; 15 februari och 15 augusti.
  • Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag över 500 000 kr fakturerar en fjärdedel av beloppet fyra tillfällen per år, tidigast den; 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 september.

Fakturan skickas till Region Norrbottens postadress (vi tar ej emot fakturor via mail):

Region Norrbotten
Administrativ service
Box 511
961 28 BODEN
Märk fakturan med "Verksamhetsbidrag 2019" och ert referensnummer!

Referensnumret finns i dokumentet Beslutad fördelningsbudget 2019 - underlag för fakturering nedan där du även ser vem som är er kontaktperson och hur ofta/när ni kan fakturera. Verksamhetsbidraget måste fakturerars före den 31 december varje beviljandeår.

Beslutad fördelningsbudget 2019 – underlag för fakturering

Information om fakturering gällande verksamhetsbidrag 2020 kommer under hösten 2019.

Verksamhetsbidrag 2019 - Uppföljning

Vid ny ansökan om verksamhetsbidrag ska uppföljning ske genom inlämnande av verksamhetsberättelse, årsbokslut och Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. Verksamheten ska även redovisa statistik gällande medlemmar/deltagare/aktiviteter/publik, fördelat på kön och åldersintervall (barn och unga; 0-18 år och vuxna) där detta är applicerbart. Om ingen ny ansökan görs ska redovisning lämnas separat.

Om det vid genomgång av lämnad uppföljning visar sig att organisationen inte följt uppdrag inkl. bilagor samt regelverk kan återbetalning av hela eller del av bidraget bli aktuell.

Information om eventuellt förändrad uppföljning gällande verksamhetsbidrag 2020 kommer under hösten 2019.

18 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Telefon (vxl): 0920-28 40 00
Fråga efter er kontaktperson