Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vanliga frågor och svar om Norrbottens hälsosamtal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Varför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal med vuxna?

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna har flera gemensamma bakomliggande orsaker som hänger ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Vid hälsosamtalet har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa. Det har stor betydelse för hälsan om man röker eller inte. Det har även betydelse att röra på sig regelbundet, att ha goda matvanor som innebär att äta tillräckligt med frukt och grönsaker, att äta fisk och att använda bra fetter, samt att vara måttlig med alkohol.

I Norrbotten äter endast en liten andel människor tillräckligt med frukt och grönsaker. Övervikt och fetma ökar i alla åldrar och alltför många rör sig för lite. I Norrbotten är också dödligheten till följd av hjärt-och kärlsjukdomar högre än i övriga landet.

Tar inte dessa samtal resurser från hälsocentralerna som kan användas till sjuka och skadade?

Akut sjuka och skadade och svårt sjuka patienter prioriteras alltid först i sjukvården. Men enligt hälso-och sjukvårdslagen har sjukvården även ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande. Genom att arbeta förebyggande kan många sjukdomar förhindras. Därmed sparas både mänskligt lidande och kostnader för hälso-och sjukvården. Dessa medel kan då användas för att behandla och bota sjukdomar som inte kan förebyggas.

Varför är det så viktigt att arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården?

Många sjukdomar kan förebyggas, bland annat genom ändrade levnadsvanor. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Vården av personer med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Av de som dör av kronisk sjukdom hade 90 procent en sjukdom som går att förebygga och behandla.

Vem har beslutat att Region Norrbotten ska erbjuda hälsosamtal med vuxna?

Politikerna i regionfullmäktige.

Vem utför hälsosamtalen på hälsocentralen?

Legitimerad personal med särskild utbildning inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder.

Erbjuder alla regioner i Sverige hälsosamtal med vuxna?

Nej. I dagsläget är det cirka hälften av alla regioner som erbjuder hälsosamtal och flera är på gång att starta upp.

Hur bokar jag ett hälsosamtal?

Alla som fyller 40, 50 eller 60 år får en inbjudan till hälsosamtal där du antingen erbjuds en tid eller ombeds att kontakta din hälsocentral för att boka en tid. Från och med 2020 omfattar erbjudandet inte längre 30-åringar enligt beslut av regionstyrelsen.

norrbotten.se/halsosamtal finns en länk till 1177.se E-tjänster

Där kan du läsa mer om hälsosamtalen och fylla i din egen personliga hälsodeklaration, som ligger till grund för hälsosamtalet.

Vad kostar det att gå på ett hälsosamtal?

Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvård och ingår i högkostnadsskyddet.

För det får du ett samtal på omkring en timme där du får möjlighet att bland annat diskutera dina levnadsvanor, men även annat som kan påverka din hälsa. Du får mäta ditt blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut ditt BMI. Du får dessutom individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar och när du fyller 50 år och 60 år erbjuds du provtagning av blodsocker och kolesterol.

Finns det forskning som visar på nyttan av hälsosamtal?

Ja, det finns det.

Två svenska forskargrupper har visat att det är möjligt att minska insjuknandet i hjärtinfarkt och förhindra förtida död genom ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete.

Läs mer om hur hälsosamtal ger positivt resultat.

Ingår patientavgiften för hälsosamtal i högkostnadsskyddet?

Ja

Jag har fått ett vykort om att min hälsocentral kommer att bjuda in mig till ett hälsosamtal. Varför har ingen hört av sig?

Inbjudan kan  vara på väg. Vykortet skickas ut i början av året, men många hälsocentraler bjuder in till hälsosamtal under hösten. Kontakta din hälsocentral om du inte får någon inbjudan.

Väntetiderna till de olika hälsocentralerna varierar på grund av arbetsbelastning, men du kommer att få en inbjudan innan årets slut.

På grund av pandemin är många hälsocentralers möjlighet att erbjuda hälsosamtal tillfälligt begränsad och det kan dröja lite längre innan du får en inbjudan. Förhoppningen är att hälsosamtalen så snart det är möjligt kan återupptas i samma omfattning som tidigare på samtliga hälsocentraler, antingen fysiskt eller digitalt.

I marknadsföringen kallar ni hälsosamtalet en ”present”, varför tar ni ändå ut en avgift?

Att du tar dig tid till detta är en form av present till dig själv. Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvård och ingår i högkostnadsskyddet. . Det är en låg kostnad för en timmes personligt samtal om din hälsa. Hälsosamtalet är längre än ett ordinarie läkarbesök som vanligtvis har fokus på aktuella symptom eller pågående sjukdom medan det här samtalet fokuserar på din hälsa.

Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande metoder.

Du får du individuella råd och stöd om hur du kan behålla god hälsa eller förändra levnadsvanor för att förbättra hälsan och på så sätt minska risken för sjukdom. Inför samtalet får du även fylla i ett frågeformulär på omkring 75 frågor om bland annat matvanor, fysisk aktivitet, stress och självskattad hälsa. Utifrån svaren och de värden som tas under samtalet får du en hälsoprofil och helhetsbild över din hälsa.

Inför samtalet erbjuds du provtagning av blodsocker och kolesterol samt mätning av blodtryck, kroppsmått och BMI.

Jag fyller 70 år i år. Varför får inte jag gå på ett hälsosamtal?

I nuläget är det politiska beslutet att hälsosamtalen erbjuds till norrbottningar som fyller 40, 50 och 60 år.

På vissa hälsocentraler kan det ibland finnas möjlighet att genomföra ett hälsosamtal även vid andra åldrar. Hör med din hälsocentral.

Ska jag boka själv? Jag har fått ett vykort där det står att min hälsocentral kommer att kontakta mig ...

Hälsocentralen ska skicka inbjudan till alla i aktuella åldersgrupper. Den kan ske på två olika sätt. Antingen skickas inbjudan med erbjudande med en bokad tid eller med information om att hälsocentralen kommer att ringa upp dig för att boka tid.

Jag ringde min hälsocentral, men de visste inte ens vad ett hälsosamtal är ...

Region Norrbotten utbildar kontinuerligt personal på hälsocentralerna i att hålla hälsosamtal och dessutom informeras hälsocentralerna kontinuerligt om deras skyldighet att erbjuda hälsosamtal, som är politiskt beslutade.

Det kan i undantagsfall förekomma att enstaka medarbetare inte är informerade, men be i så fall att få prata med någon som är mer insatt.

Ringer ni upp eller ringer man själv?

Hälsocentralen ska skicka inbjudan till alla i aktuella åldersgrupper. Den kan ske på två olika sätt. Antingen skickas inbjudan med erbjudande med en bokad tid eller med information om att hälsocentralen kommer att ringa upp dig för att boka tid.

Om du inte har hört något från din hälsocentral kan du ta kontakt med dem för att själv komma överens om ett hälsosamtal.

Hur går ett hälsosamtal till?

Läs mer på www.norrbotten.se/halsosamtal - där finns också en film om hur ett hälsosamtal går till.

  • Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.
  • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
  • Du erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Detta medför att man får ytterligare information om riskfaktorer, förutom de riskfaktorer som framkommer vid själva samtalet.
  • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
  • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.

Du får fylla i ett frågeformulär med frågor som har betydelse för din hälsa. Formuläret fylls i genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster där du hittar Norrbottens hälsosamtal under övriga tjänster. 

I samband med hälsosamtalet görs en hälsoprofil i form av en stjärna utifrån dina svar och mätvärden. Hälsostjärnan hjälper dig att få en helhetsbild av din hälsa.

Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.

Omfattar erbjudandet även 30-åringar?

För gruppen 30-åringar beslutade regionstyrelsen den 3 oktober 2018, i samband med beslutet om Vårdval primärvård 2020, att inte erbjuda 30-åringar hälsosamtal från och med 2020.

Kan jag genomföra hälsosamtalet på någon annan hälsocentral än där jag är listad?

Huvudprincipen är att det är hos den hälsocentral där du är listad som hälsosamtalet ska genomföras. Undantag kan i enstaka fall förekomma. Ta i så fall en diskussion med aktuell hälsocentral.

Får min hälsocentral ersättning för att genomföra mitt hälsosamtal?

-Ja, de får erssättning för utförda hälsosamtal från regionen centralt. Från och med 2020 är den ersättningen 1 200 kr per hälsosamtal

Utdrag ur pressmeddelande från Region Norrbotten 2019-10-08:

– Vi ökar ersättningen för hälsosamtal och andra hälsofrämjande insatser med 6,4 miljoner kronor. Om man tack vare hälsosamtal kan undvika att någon insjuknar i livsstilssjukdomar är det en stor vinst både för individen som håller sig friskare och för vården, säger Linda Frohm (M), regionråd."

Måste mitt hälsosamtal vara genomfört inom en viss tid?

Det kan genomföras under hela året du fyller jämnt, men hälsocentralen får bara ersättning från regionen centralt för samtal som är genomförda under det år du fyller.

För att även de som fyller sent ska kunna få sina hälsosamtal brukar de i normaltfallet erbjudas till och med januari året därpå inklusive kopletterande frågor och undersökningar.

Du kan bara fylla i enkäten på 1177.se innan årets slut, så om själva samtalet genomförs i januari måste du fylla i enkäten på plats hos hälsocentralen i samband med ditt hälsosamtal.

Det finns ingen tidsgräns under året från det att du har erbjudits att göra ett hälsosamtal tills dess det måste vara genomfört.

Hur länge har Region Norrbotten erbjudit hälsosamtal?

Region Norrbotten började med hälsosamtal för 30-åringar 2013, efter ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2012.

Övriga åldersgrupper, det vill säga 40-, 50- och 60-åringar kom igång 2014.

Från och med 2020 kommer, efter beslut i Regionfullmäktige, inte längre 30-åringar att erbjudas hälsosamtal.

Läs mer om bakgrunden i den här artikeln.

Kan jag kontakta den som ska genomföra mitt hälsosamtal direkt?

Hälsocentralerna har olika rutiner när det gäller kontaktvägar till ansvariga för hälsosamtalen. Det framgår när du får inbjudan hur du kommer i kontakt med ansvarig på din hälsocentral.

Jag fastnar i det digitala formuläret ...

Vi har fått indikationer på att enstaka personer fastnat och inte kommer vidare när de fyllt i fråga 74, där man ska fylla i ett tal mellan 0-100 för sin uppskattade hälsa.

I normalfallet ska det inte vara några problem att fylla i formuläret, testa igen och om det ändå inte funkar kontakta margareta.eriksson@norrbotten.se

Måste jag fylla i hela frågeformuläret på 1177.se vid ett och samma tillfälle?

Nej, det behöver du inte. Du kan spara dina svar allt eftersom och gå in i enkäten vid flera tillfällen  och fortsätta och även ändra dina tidigare svar.

Hur sparas mina svar i den digitala hälsoenkäten?

Dina svar hamnar i en temporär databas och sparas inte permanent förrän hälsosamtalsutföraren kompletterat med mätresultat. Hälsosamtalsutföraren kan också justera i ditt svar vid ditt besök om du vill det.

Jag har redan alla teoretiska kunskaper och är mer intresserad av en hälsokontroll.

Det är jättebra om du redan har kunskap om hur man är hälsosam och att du jobbar aktivt med detta.

I samband med hälsosamtalet erbjuds alla åldersgrupper mätningar av blodtryck, vikt, BMI och midjemått. Du erbjuds även provtagning av kolesterol och ”långtidsblodsocker”.

Beroende på vad som framkommer i hälsosamtalet gör  hälsosamtalutföraren en bedömning om vidare åtgärder behövs, exempelvis fler blodtryckskontroller, provtagning, kontakt med läkare o s v. 

Vid  behov kan du erbjudas fortsatt utredning efter hälsosamtalet.

Min hälsocentral säger att de inte har tid att genomföra ett hälsosamtal ...

Det är politiskt beslutat att regionen erbjuder hälsosamtal och varje hälsocentral är under normala förhållanden skyldig att erbjuda det till de beslutade åldersgrupperna.

På grund av pandemin är många hälsocentralers möjlighet att erbjuda hälsosamtal tillfälligt begränsad och det kan dröja lite längre innan du får en inbjudan. Det beror på att delar av personalen behövs i pandemiarbetet samtidigt som uppskjuten vård ska tas igen. Förhoppningen är att hälsosamtalen så snart det är möjligt kan återupptas i samma omfattning som tidigare på samtliga hälsocentraler, antingen fysiskt eller digitalt. Vi hoppas du har förståelse för detta!

Be att få tala med ansvarig/verksamhetschef på din hälsocentral om du har funderingar kring begränsningar att komma på hälsosamtal under pandemin och om möjlighet finns att genomföra det digitalt istället.

Får jag information om PSA-prov?

Ja, om du är man 50 eller 60 år får du från och med 2021 information om hur du får fördjupad rådgivning om PSA-prov. Det finns även ett informationsblad om detta.

18 augusti 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering