Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sammanfattning av resultaten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här presenteras sammanfattningar av några av de viktigaste resultaten som framkommit under OLIN-studiernas hittillsvarande >30 år. Det finns resultat om Astma och Allergi, Astma bland vuxna, Astma och Allergi bland barn, KOL, Hälsoekonomi och OSAS.

Kort sammanfattning om viktiga resultat från OLIN-studierna

Bland viktiga resultat med folkhälsoinriktning kan noteras att OLIN-studierna var först i världen med att visa att minst hälften av rökarna, om de fortsätter att röka, förr eller senare utvecklar KOL. Eftersom ungefär 50 000 av Norrbottens befolkning på ett eller annat sätt är involverade i OLIN-studierna är det möjligt att genomföra denna typ av forskning. Förtroendet för OLIN-studierna är stort i länet vilket har underlättat för arbetet och deltagandet har varit mycket högt ända sedan starten.

KOL kostar samhället miljardbelopp varje år. Genom att lungfunktionsundersöka personer med luftvägsbesvär som söker vård kan diagnos ställas tidigt och lämplig intervention göras. Idag ställs KOL-diagnosen generellt mycket sent, ofta först vid medelsvår och svår sjukdom, trots att apparatur för diagnostik (lungfunktionsmätning) finns tillgänglig på varje vårdcentral i länet.

Astma bland vuxna är fortfarande något vanligare och svårare i Norrbotten än i mellan- och Sydsverige.

Astma och allergi

Aktuella resultat tyder på att den ökning av astma som observerats sedan 1960-talet nu kan ha stannat upp. Trots att andelen vuxna som uppger att de har astma har ökat och att en större andel använder medicin mot astma har andelen med luftvägssymtom och symtom som vid astma minskat. Liknande resultat finner vi bland barnen men där har andelen med allergisk sensibilisering dock ökat kraftigt, varför vi möjligen kommer att se en fortsatt ökning av astma bland barn i framtiden. Parallellt med detta har andelen rökare i samhället minskat.

Astma och bland vuxna

OLIN-studierna har visat att förekomsten av astma i Norrbotten är nu ca 10%. Trots att de flesta som insjuknar i astma är barn så insjuknar även många vuxna. Till skillnad från barnen är det dock få vuxna som tillfrisknar.

Under de senaste tio åren har andelen individer med luftvägssymtom minskat samtidigt som andelen med diagnosticerad astma har ökat. Förmodligen diagnosticeras idag en större andel astmatiker delvis på grund av ökad medvetenhet om astma inom både sjukvård och samhälle. Förutom ärftliga orsaker är kunskaperna begränsade om varför man får astma, men förmodligen är livsstilsfaktorer av stor betydelse. Rökning och fetma är två av dessa livsstilsfaktorer som ökar risken för att utveckla astma. Positivt är att andelen rökare i samhället har minskat kraftigt under senare tid.

Astma och allergi bland barn

Vår forskning bland skolbarn har visat att insjuknandet i astma är högt, cirka 1/100 barn insjuknar i astma varje år. Till skillnad från vuxna är tillfrisknandet från barnastma också stort förutsatt att barnen inte är allergiska (som barn med astma tyvärr ofta är). Barnstudien har också ställt en del gamla ”sanningar” på huvudet. Att undvika att ha djur i hemmet utgör inte något effektivt skydd mot utveckling av allergi, något som hävdats i decennier.

OLIN-studierna har visat att förekomsten av de flesta astmatiska besvär hos barn har varit oförändrad i Norrbotten under tiden mellan 1996 och 2006. Liksom i delar av övriga västvärlden tycks den tidigare alarmerande ökningen ha avstannat. Trots en stor ökning av den starkaste riskfaktorn för barnastma: allergi mot t. ex. pollen eller pälsdjur har alltså ökningen av astma varit oförändrad i Norrbotten mellan 1996 och 2006.

Att astman inte ökade under denna tid kan förklaras med att exponeringen för riskfaktorer i omgivningen såsom passiv rökning, fuktskador hemma och svåra luftvägsinfektioner, minskade till nära hälften. Det sistnämnda berodde mycket på att obligatorisk kikhostevaccinering hade återinförts. Förekomsten av astma och allergi behöver heller inte följas åt, och astma är inte alltid en allergisk sjukdom.

Ungdomar med astmatiska besvär får oftare diagnosen astma än vid liknande besvär hos barn. Under de senaste tio åren har dock läkare i Norrbotten blivit mer benägna att ställa diagnosen astma och förskriva astmamediciner även hos barn. Idag har barn med astma generellt mildare symtom jämfört med för tio år sedan.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, kännetecknas av lungfunktionsnedsättning och är vanlig bland rökare. KOL ökar i förekomst också med stigande ålder, och då särskilt bland rökare. Tidig och korrekt diagnos kan underlätta insatser i syfte att förebygga och påverka sjukdomsförloppet.

OLIN-studierna visade att 8% av befolkningen i Norrbotten över 45 års ålder hade KOL under 1990-talet och att sjukdomen var lika vanlig bland män som bland kvinnor. Bland äldre rökare hade cirka hälften en lungfunktionsnedsättning förenlig med KOL. En stor del av individer med KOL har inte fått någon diagnos av sjukvården trots att de allra flesta av dem upplever luftvägssymtom och många har kontaktat sjukvården på grund av luftvägsbesvär. De flesta individer med KOL har dock en lindrig sjukdom.

Bland individer över 45 års ålder var risken att utveckla KOL under en sjuårsperiod 10 gånger högre bland rökare jämfört med icke-rökare. Luftvägssymtom som hosta, hosta med upphostningar, andnöd och pip i bröstet markerade en ökad risk för framtida uppkomst av KOL, oavsett rökvanor och kön. De individer som utvecklade KOL hade en snabbare nedsättning i lungfunktion än de individer som inte utvecklade KOL.

Sammanfattningsvis talar resultaten för att KOL är betydligt vanligare bland medelålders och äldre rökare än vad tidigare studier har visat och att flertalet blir diagnostiserade ofta alltför sent i sjukdomsförloppet. Luftvägssymptom, särskilt bland rökare, men även bland ex-rökare över 45 års ålder, motiverar undersökningar av lungfunktionen vid kontakter med sjukvården för korrekt och tidig diagnostik av KOL.

Hälsoekonomi

Studierna om hälsoekonomi har visat att KOL kostar individen och det svenska samhället cirka 9 miljarder kronor per år, och kostnaderna är starkt avhängiga av sjukdomens svårighetsgrad. De indirekta kostnaderna, dvs kostnader för förtidspension och sjukskrivningar, var högre än de direkta kostnaderna, dvs kostnader för sjukvård och mediciner. OLIN-studiernas KOL-studier visar att de relevanta måtten för sjukdomsförekomst av KOL är både prevalens och incidens.

När det gäller astma är kostnaden för det svenska samhället mellan 5 och 8 miljarder kronor per år. Denna uppgift är baserad på att kostnaderna för astma var 3 - 4 miljarder kr per år för personer mellan 25 och 56 år. Svårighetsgraden var den enskilt största påverkande faktorn även när det gäller kostnaden för astma och kostnaden var betydligt högre för äldre individer än för yngre. Bland de direkta kostnaderna var medicin den största faktorn, och bland de indirekta kostnaderna var förtidspension och sjukledighet de största posterna.

Obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS)

Studierna om OSAS visar att snarkning och andningsuppehåll under sömn är vanligare bland personer med kronisk bronkit, astma och nästäppa än bland luftvägsfriska. Rökning och ålder ökar risken för att drabbas av snarkning och andningsuppehåll. Dessa symtom är vanligare bland män än bland kvinnor. Personer som har problem med snarkning eller nattliga andningsuppehåll är också tröttare på dagen och kvinnor med snarkningsproblem har mer symptom av dagtrötthet än snarkande män.

En högre andel män än kvinnor med OSAS-symtom remitteras för utredning. De kliniska valideringarna av sömnstörning och diagnostiken av OSAS är tidskrävande. Utifrån dessa studier uppskattades att endast ca 20 % av individerna med symtom tydande på obstruktiv sömnapné i Norrbotten hade remitterats för undersökning med sömnregistrering under tioårsperioden 1990-2000.

10 september 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 21
 • MAR
 • 2018
 • 09:00

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna från Nordiska ministerrådet

Forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har fått 9,5 miljoner kronor i forskningsanslag från Nordiska ministerrådet (NordForsk).

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna från Nordiska ministerrådet

 • 24
 • NOV
 • 2017
 • 13:54

Samband mellan e-cigarettanvändning och luftvägssymtom

Vid European Respiratory Societys (ERS) årliga konferens i september presenterades ett antal studier om risker förknippade med e-cigarettanvändning. En av studierna som ERS uppmärksammade i samband med den internationella konferensen var genomförda av forskare vid Region Norrbotten. Studien valdes ut som en av fyra forskningsprojekt som presenterades på en presskonferens och resultaten av studien har därefter fått massmedial uppmärksamhet i över 30 länder.

Samband mellan e-cigarettanvändning och luftvägssymtom

 • 25
 • APR
 • 2017
 • 13:45
Eva Rönmark

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna

Eva Rönmark, professor och chef vid OLIN-studierna har beviljats ett stort anslag om 10 miljoner norska kronor från Nordiska Ministerrådet.

Stort forskningsanslag till OLIN-studierna

Se alla nyheter

Kontakt

Stadsvikens hälsocentral
Robertsviksgatan 9
971 89 Luleå
Telefon: 0920-28 44 84
Mobil: 070-666 7553

Följ oss gärna på Facebook

Till OLIN:s Facebooksida
Facebook

In English

English website