Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

ChatPal – en digital samtalsvän för unga med psykisk ohälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler unga hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande.

ChatPal
Annika Nordstrand, f d chef för Folkhälsocentrum, Region Norrbotten, Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet, vetenskaplig ledare för ChatPal Team Sweden och flexitforskare på Norrbottens Kommuner, samt Karolina Parding, professor i sociologi på Luleå tekniska universitet och projektledare för ChatPal Team Sweden.

EU-programmet för Norra Periferin och Arktis finansierar merparten av ChatPal-projektet som ska pågå i tre år. Norrbotten deltar från svensk sida och samarbetar med Irland, Finland och Storbritannien (Skottland och Nordirland). Ulster University på Nordirland är internationell lead partner.

Arctic Children och RemoAge

Den svenska vetenskapliga ledaren, Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet och Flexitforskare på Norrbottens Kommuner, ingår i olika internationella nätverk med forskarkollegor som har intresse för både hälsa och teknik. Där ingår också några av de medverkande parterna i ChatPal-projektet.

– När det kom en inbjudan till Norrbotten att medverka kändes det helt rätt, liksom att vi skulle bygga vidare på den samverkan som redan finns mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner. 

Catrine Kostenius har tidigare arbetat med Arctic Children, i tre separata EU-projekt om att möta de speciella utmaningar barn och unga står inför i den arktiska regionen med fokus på att främja hälsa och lärande, bland annat genom att använda teknologi.

Samarbete kring elevhälsa

Det finns även kopplingar mellan ChatPal och det nu avslutade EU-projektet RemoAge (Remote Support of Aged People), som finansierades av samma EU-program och där Region Norrbotten var ansvarig projektpartner i Sverige.

Annika Nordstrand, före detta chef för Folkhälsocentrum i Region Norrbotten, lyfter fram att det finns ett gott samarbete i Norrbotten mellan de nu medverkande organisationerna sedan tidigare, bland annat kring elevhälsa i projektet Hälsoskolan i Norrbotten.

– Vi har en gemensam bild kring hur vi kan arbeta med barn och ungas hälsa och lärande, men också kring hur vi kan jobba med en jämställd och jämlik hälsa, säger hon.

Chat Pal
ChatPals svenska projektgrupp. Bakre raden: György Kovács, Marcus Liwicki, Niklas Pekkari och Sebastian Gabrielsson, LTU. Främre raden: Konstantina Nikolaidou, LTU, Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner, Annika Nordstrand, Region Norrbotten, Karolina Parding, LTU, och Catrine Kostenius, LTU/Norrbottens Kommuner. Foto: Katarina Karlsson/LTU.

Jämlik hälso- och sjukvård

Annika Nordstrand fortsätter:

– Det vi har sett är att den psykiska ohälsan bland unga, även unga vuxna, har ökat över tid. Förhoppningen är att ChatPal ska kunna utgöra ett komplement till dagens behandlingar, som är tillgängligt dygnet runt och på ett tidigt stadium kan stötta unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

– Till stora delar handlar det om att erbjuda en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård utifrån hur vår geografi ser ut. Även om vi gör det utifrån en glesbygdsproblematik kommer det som utvecklas säkert att komma till nytta i andra delar av landet – även i storstäderna.

Chat Pal
Nio regioner ingår i EU-programmet Norra Periferin och Arktis. I ChatPal-projektet samarbetar Sverige, Finland, Nordirland, Irland och Skottland. Illustration: interreg-npa.eu.

Tillgänglighet

Catrine Kostenius inflikar att det inte bara handlar om fysiska avstånd utan även om tillgänglighet.

– Vi pratar om en nära och tillgänglig vård och då är det inte alltid antalet mil som har betydelse.

För att tjänsten ska bli så bra som möjligt kommer projektet att ha fokusgrupper med både hälso-/sjukvårdspersonal och unga. Detta för att de som berörs ska få komma till tals, vilket bidrar till att skapa en användarvänlig tjänst.

Artificiell kollega

Det finns få studier om AI kopplat till psykisk hälsa, konstaterar Catrine Kostenius.

– Vi har tittar på de som finns, bland annat kbt-behandling med hjälp av AI. Det är viktigt att betona att den AI tjänst som utvecklas i ChatPal-projektet inte har med behandling att göra och inte är istället för någon befintlig tjänst. Istället ska det ge en möjlighet att utöka stödet.

– Det handlar inte heller om att ersätta människor med en maskin utan att erbjuda en artificiell kollega som kan komma att förändra personalens arbetsbelastning och förhoppningsvis ge mer utrymme för det mänskliga mötet.

En samtalsvän

Exakt hur tjänsten kommer att utformas är för tidigt att svara på ännu. Målet är att skapa "en chatpal", en samtalsvän, som reagerar på olika inprogrammerade nyckelord och fraser utifrån ett normkritiskt skript utan förutfattade meningar.

ChatPal

Om man ska "chatta" via en chattjänst eller via en röststyrning är ännu inte klart. Kanske blir det både och. De språk som i nuläget är aktuella är svenska, finska och engelska, och anpassningar ska göras utifrån kulturell kontext.

– Även minoritetsspråk, exempelvis samiska, och språk som talas av många nyanlända ungdomar skulle kunna vara av intresse att ha med på sikt, säger Annika Nordstrand.

Avlasta yrkesverksamma

Karolina Parding, projektledare för det svenska ChatPal-teamet och professor i sociologi vid LTU med forskningsinriktning arbete och arbetsvillkor, summerar:

– Vi vill dels att unga ska ges bättre förutsättningar till psykisk hälsa, dels undersöka om och i så fall hur en chatbot kan avlasta de ofta hårt belastade "välfärdsprofessionella", det vill säga de yrkesverksamma som till vardags jobbar med målgruppen.

– Vi har redan i dag en ansträngd situation vad gäller att rekrytera personal i dessa verksamheter och vi vet att olika rapporter kring framtida kompetensförsörjning pekar på att de svårigheterna kommer att fortsätta. Om – och i så fall hur – en chatbot skulle kunna avlasta vården är därför en viktig samhällsfråga.

25 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering