Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 10 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 10 december togs bland annat beslut att investera i ombyggnad av personalboende vid Gällivare sjukhus, bygga om apotekets lokaler vid Sunderby sjukhus och att inrätta en resursenhet för samisk hälsa vid Jokkmokks hälsocentral.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länk till besluten

Meddelanden till regionstyrelsen 2019-12-10

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-12-10

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2019-12-10

Regiongemensam analysplan 2020

Månadsrapport Region Norrbotten oktober 2019

Uppdatering av finanspolicy

Fastighetsinvesteringar 2019 - Takbyte Björkskatans hälsocentral

Fastighetsinvesteringar 2019 - Personalboende i Gällivare

Rivning av byggnad 204 vid Kalix sjukhus

Ombyggnation av Apotekets lokaler vid Sunderby sjukhus

Inrättande av resursenhet för samisk hälsa 

Avveckling av stiftelsen Norrbottens forskningsråd

Motion 16-2019 om hälsosamtal för 65-åringar

Återrapportering revisionsrapport - Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter

Återrapportering Revisionsrapport - Temagranskning Attraktiv arbetsgivare - god arbetsmiljö

Revisionsrapport Jämlik förebyggande vård

Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2019

Revisionsrapport om uppföljning av tidigare granskning av diabetesvården

Återrapportering jämställda beslut

Inkallande av ersättare

Regionstyrelsens delegationsordning 2020

Rätt att under 2020 underteckna vissa handlingar

Val till internationella uppdrag - Interreg Nord och Kolarctic CBC programme

Meddelanden till regionstyrelsen 2019-12-10

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-12-10

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2019-12-10

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt förteckning över regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Regiongemensam analysplan 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna analysplan 2020. Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt. Yttrande till beslutsförslaget Det är positivt att analyser görs och att arbetet sker strukturerat.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Uppdatering av finanspolicy

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta förslaget till finanspolicy.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Takbyte Björkskatans hälsocentral

Förslag till beslut

Regionstyrelsen fattar följande beslut:

 1. Fastighetsinvesteringen för ombyggnad med tilläggsisolering och byte yttertak på Björkskatans hälsocentral på 6 mnkr godkänns.
 2. Medel tas från beslutad ram för fastighetsinvesteringar 2019 genom omprioriteringar.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Personalboende i Gällivare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen fattar följande beslut:

 1. Fastighetsinvesteringen för ombyggnad av nytt personalboende vid Gällivare sjukhus på 8,1 mnkr godkänns.
 2. Medel tas från beslutad ram för fastighetsinvesteringar 2019 genom omprioriteringar samt tidigare beslutad projektering 2018 om 0,6 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Rivning av byggnad 204 vid Kalix sjukhus

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att byggnad 204, Kalix sjukhus ska rivas. Rivningskostnaden på 3 mnkr finansieras av medel från realisationsvinster från försålda fastigheter under 2019.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Ombyggnation av Apotekets lokaler vid Sunderby sjukhus

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Genomföra ombyggnation av apotekslokalerna vid Sunderby sjukhus tillen bedömd kostnad av 3,5 mnkr.
 2. Finansieringen av fastighetsombyggnationen sker från centralt avsatta medel för läkemedel inom division Regiongemensamt.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Inrättande av resursenhet för samisk hälsa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Inrätta en resursenhet för samisk hälsa på Jokkmokks hälsocentral.
 2. Medel för finansiering av halvtidstjänst för drift av resursenheten tas från riktade nationella bidrag år 2020.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda en långsiktig finansieringslösning och återkomma till styrelsen för beslut inför 2021.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Avveckling av stiftelsen Norrbottens forskningsråd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna avvecklingen av stiftelsen Norrbottens forskningsråd senast 2020-12-31.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

 

Motion 16-2019 om hälsosamtal för 65-åringar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Återrapportering revisionsrapport Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Återrapportering Revisionsrapport Temagranskning Attraktiv arbetsgivare - god arbetsmiljö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

 

Revisionsrapport Jämlik förebyggande vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till revisorerna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Revisionsrapport Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att revisionsrapporten läggs till handlingarna med beaktande av redovisade åtgärder.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Revisionsrapport om uppföljning av tidigare granskning av diabetesvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Återrapportering jämställda beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Inkallande av ersättare

Förslag till beslut

 1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa ordning för ersättares tjänstgöring.
 2. Detta beslut ersätter regionfullmäktiges beslut 2018-10-09 § 85 om inkallande av ersättare.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Regionstyrelsens delegationsordning 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens delegationsordning 2020.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Rätt att under 2020 underteckna vissa handlingar

Förslag till beslut

 1. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård och regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för regionen underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.
 2. Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling avser ska ha fattats av behörig instans inom regionen.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

Val till internationella uppdrag - Interreg Nord och Kolarctic CBC programme

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att förrätta val i enlighet med förteckningen nedan.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.

16 december 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering