Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 13 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktige behandlade vid sitt möte den 13 februari bland annat: Policy for god ekonomisk hushållning, jämställdhetsrapporten 2018, val av lekmannarevisorer, regionstyrelsens reglemente 2019 och regional utvecklingsstrategi 2030.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. På samma sida publiceras också protokollet, i regel inom en vecka efter varje möte.

Länkar till besluten

Strategisk plan 2019-2021 – komplettering

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Styrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

OPF-KL om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar

Regionstyrelsens reglemente 2019

Val av lekmannarevisorer

Jämställdhetsrapport 2018

Internationella beredningens årsrapport 2018

Strategisk plan 2019-2021 – komplettering

Regionfullmäktige beslöt i november 2018 att regionstyrelsen skulle med anledning av ny politisk organisation fördela de strategiska målen i Strategiska planen 2019-2021 per styrelse och nämnd. Även de ekonomiska ramarna fördelas på regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

Regionfullmäktige beslutade att:

Godkänna fördelning av mål i Strategisk plan 2019-2020.

Godkänna fördelning av ekonomisk ram i Finansplan 2019-2021.

Ändringarna införs i respektive plan.

Ärend Strategisk plan 2019-2021 - komplettering

Policy för god ekonomisk hushållning och

resultatutjämningsreserv

I Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fastställs hur Region Norrbotten arbetar med finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt hur en resultatutjämningsreserv ska hanteras i regionen.

Regionfullmäktige beslutade att:

Fastställa Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Ärende: Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Bilaga: Policy för god ekonomisk hushållning och resultatsutjämningsreserv

Styrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Samordningen av vård, stöd och omsorg för multisjuka och personer med behov av insatser från flera olika aktörer är ett centralt utvecklingsområde inom hälso- och sjukvården. Det är också en utmaning som regionen delar med länets kommuner. Endast genom en god samverkan mellan dessa parter kan patienter och närstående ges den trygghet som krävs i utsatta situationer.

Regionstyrelsen vill mot bakgrund av verksamhetsrapporten lyfta fram följande åtgärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsberedningen identifierat:

  • Etableringen av de nya arbetssätten för SIP/Min plan inklusive fast vårdkontakt.
  • Pilotprojekten med mobila team i hemsjukvården.
  • Breddinförandet av webbtidbok.
  • Upphandlingen av taxi för sjukresor.
  • Kartläggningen av rehabiliteringsverksamheten i länet.
  • Översynen av strukturen för patient- och brukarmedverkan.

Regionfullmäktige beslutade att:

Godkänna Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018.

Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2020.

Ärende: Styrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Bilaga: Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. Införandet av digital och annan ny teknik i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna är en nödvändighet. Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare. 

Regionfullmäktige återremitterade 2018-11-21-22 § 124, dnr 04213-2018, ärendet om uppdrag för fullmäktiges beredningar år 2019. Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionstyrelsen uppdrag och uppdragslängd för beredningarna som fastställs av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att:

Sjukvårdsberedningen för år 2019 ges uppdraget attt föra dialog runt om i länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade "vårdappar" ingår.

Uppdragsberedening för år 2019 ges uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer.

Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i november 2019.

Ärende: Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Den regionala utvecklingsstrategin fastställs 2019 av regionfullmäktige och innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser.

Regionfullmäktige beslutade att:

Godkänna Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Ärende: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Bilaga: Regional utvecklingsstrategi 2030

OPF-KL om omställningsstöd och pension till

förtroendevalda

Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2014 att anta OPF-KL om pension och omställningsstöd för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller betydande del av heltid. Landstingsfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL14 som nu under 2018 har utkommit i en uppdaterad version. Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i 2018 års version.

Regionfullmäktige beslutade att:

Anta kollektivavtalet OPF-KL18 om pension och omställningsstöd för förtroendevalda.

Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF-KL18.

Ärende: OPF-KL om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Bilaga: Förslag till OPF-KL 18

Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges

direktsändningar

Regionfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste därför utse en ansvarig utgivare. 

Den ansvarige utgivaren ska kunna påverka sändningen och i regionfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och ansvarar för ordningen varför det är lämpligt att ordföranden utses. Vid eventuellt förfall för ordföranden behöver en ställföreträdare ha utsetts av utgivaren och lämpligt är att ställföreträdaren väljs inom regionfullmäktiges presidium. Var och en som deltar i direktsändningen från regionfullmäktige ansvarar dock själv för de eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.

Regionfullmäktige beslutade att:

Utse regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar.

Uppdra åt Margareta Henricsson att utse åtminstone en ställföreträdande utgivare inom  regionfullmäktiges presidium.

Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning själv ansvarar för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Ärende: Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar

Regionstyrelsens reglemente 2019

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018).

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglemente för regionstyrelsen.

Ärende: Regionsstyrelsens reglemente 2019

Bilaga: Reglemente för regionstyrelsen 2019

Val av lekmannarevisorer

Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 132 att utse ledamöter i regionrevisionen för perioden 2019-2022. Regionfullmäktige har nu att bland regionens revisorer utse revisorer, lekmannarevisorer och ersättare i regiondelägda bolag och stiftelser mm. 

Regionens revisorer har lämnat förslag på revisorer, lekmannarevisorer och ersättare.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna samtliga förslag på revisorer, lekmannarevisorer och ersättare.

Ärende: Val av lekmannarevisorer

Jämställdhetsrapport 2018

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en årsrapport. I Jämställdhetsrapport 2018 presenteras årets arbete. Jämställdhetshetsrapporten består av två delar; patient- och medborgarperspektivet samt medarbetarperspektivet.

För området medarbetare använder Region Norrbotten Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX. Region Norrbotten har i jämförelse med övriga regioner och landsting som mäter JÄMIX ® ett värde som ligger i nivå med medianvärdet för branschen. 

Det pågår en del aktiviteter inom jämställdhetsområdet, men regionens verksamheter bedöms inte vara jämställdhetsintegrerade då det fortfarande saknas systematik i arbetet. Ett sätt att utveckla detta, med befintliga resurser, skulle kunna vara att kompetensutveckla nyckelpersoner kopplat till planering-, uppföljnings- och analysarbete och verksamhetsutveckling. 

Regionfullmäktige beslutade att lägga regionstyrelsens godkännande av Jämställdhetsrapport 2018 till handlingarna.

Ärende: Jämställdhetsrapport 2018

Bilaga: Jämställdhetsrapport 2018

Internationella beredningens årsrapport 2018

Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 september 2015 § 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för landstingets internationella engagemang. Under 2018 har fullmäktige antagit en påverkanspolicy som har ersatt den internationella policyn.

Årsrapporten tar upp viktiga insatser som är gjorda under 2018 där bland annat arbetet med EU:s nya långtidsbudget, arbete med att undanröja gränshinder samt olika projekt som genomförts under året.

Regionfullmäktige beslutade att lägga regionstyrelsens godkännande av Internationella beredningens årsrapport 2018 till handlingarna.

Ärende: Internationella beredningens årsrapport 2018

Bilaga: Årsrapport internationella beredningen 2018

14 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering