Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 13 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 13 november togs bland annat beslut om investering i en MR-kamera till Kalix sjukhus, om avsättning av 200 miljoner kronor till kapitalförvaltningen av pensionerna och att anta en strategi för samisk hälsa för 2020-2030. Regionstyrelsen beslutade också att föreslå regionfullmäktige anta finansplan för 2020-2022 och ett förändrat regelverket för avgifter.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Finansplan 2020-2022

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus

Förändring i regelverket för avgifter

Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommun

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Revisionsrapporter

Remisser

Motioner

Regional beredskapsplan

Förbundsordning och samverkansavtal, Svensk Luftambulans

Riktlinje för inköp

Riktlinje för säkerhet

Strategi för samisk hälsa

Överenskommelse om psykisk hälsa mm.

Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten

Regler för partistöd

Finansplan 2020-2022

Finansplanen innehåller aktuella budgetramar för perioden 2020-2022 och är en uppdatering av budgeten i den strategiska planen, med de senaste prognoserna för skatter, bidrag och prisindex. Förändringar i bidrag och utjämning, förutom regeringens förslag om ny kostnadsutjämning, ingår. Om riksdagen fattar beslut om ny kostnadsutjämning får ny budget för 2020-2022 beslutas av regionfullmäktige.

S och V lämnar egna förslag. SD föreslår i ett tilläggsförslag att avveckla Konstmuseum i norr, BD Pop, Filmpool Nord, Rubus Arcticus-stipendiet, att införa ett maxtak på 2,5 mnkr i partistöd och att inte bekosta språktolk efter två års bosättningstid i Sverige.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Finansplan för 2020-2022 godkänns.

2. Fördelning av ekonomisk ram per regionstyrelse, patientnämnd och regional utvecklingsnämnd godkänns.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen 2021-2023.

4. En ny uppdaterad finansplan för 2020-2022 lämnas till regionfullmäktige i februari 2020 om riksdagen godkänner förslaget om ny kostnadsutjämning.

Finansplan 2020-2022
Bilaga - finansplan

Pressmeddelande om finansplanen.

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus

Undersökningar med magnetkamera förväntas öka. En investering i en magnetkamera i Kalix bidrar till att säkra en god diagnostisk kvalitet och tillgänglighet i den nära vården i östra Norrbotten.

Utifrån ekonomi och verksamhetskonsekvenser rekommenderas en placering av mr-kameran inom befintlig röntgenavdelning.

V yrkar avslag.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Länssjukvård beviljas 14 200 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för nyinvestering av en (1) magnetkamera till Kalix sjukhus.

2. Regionfastigheter beviljas 1 500 000 kr genom omprioriteringar inom tilldelad investeringsram för 2019 för projektering och infordrande av anbud för ombyggnation, enligt redovisat alternativ 1, kopplat till införande av en (1) magnetkamera till Kalix sjukhus.

3. Regionfastigheter beviljas 13 500 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för ombyggnation, enligt redovisat alternativ 1, kopplat till införande av en (1) magnetkamera till Kalix sjukhus.

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus
Bilaga - riskanalys patientsäkerhet, alternativ 1 och 2
Bilaga - riskanalys arbetsmiljö, alternativ 1
Bilaga - riskanalys arbetsmiljö, alternativ 2

Förändring i regelverket för avgifter

Region Norrbotten lägger ett antal förslag på förändringar i regelverket för avgifter. Förändringarna förväntas bidra till ett bättre hushållande med resurser, en effektivare administration, höjda intäkter samt resande med mer ekonomiska och miljövänliga alternativ. De föreslagna avgiftsförändringarna visar på en intäktsökning på 14,8 mnkr för vårdavgifter och en kostnadssänkning på 4,5 mnkr för sjukresor, en sammanslagen effekt på 19,3 mnkr.

SJVP, C och M drar tillbaka förslaget i underlaget om att besök på akutmottagning/jourcentral för barn 0-19 år ska höjas från 0 kronor till 120 kronor. Vidare yrkar de på återremiss av höjning av egenavgift för sjukresa med egen bil från 100 kronor till 125 kronor samt milersättning för sjukresa med egen bil från tolv kronor till femton kronor per mil.

SD lägger ett tilläggsförslag på att inte ersätta språktolk efter två års bosättningstid i Sverige, med undantag för de lagstadgade minoritetsspråken.

V och S yrkar i första hand på återremiss av hela ärendet för att belysa klimateffekter.

S lägger ett särskilt yttrande om att förslaget bland annat saknar en socioekonomisk analys.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att förändra följande avgifter:

1. Besök i primärvård, specialistvård och besök som genomförs med distansöverbryggande teknik från 200 kronor till 300 kronor.

2. Besök på akutmottagning/jourcentral från 300 kronor till 400 kronor.

3. Besök på akutmottagning/jourcentral inklusive transport med vägambulans eller helikopter från 500 kronor till 600 kronor.

4. Behandling/bedömning i hemmet utförd av ambulanspersonal, som inte resulterar i en ambulanstransport från 0 kronor till 300 kronor.

5. Uteblivet besök i primärvård, specialistvård och besök som genomförs med distansöverbryggande teknik från 200 kronor till 400 kronor.

6. Uteblivande från planerad operation från 0 kronor till 1500 kronor.

7. Egenavgift för sjukresa med taxi från 100 kronor till 200 kronor per resa.

8. Högkostnadsskyddet för sjukresor från 1600 kronor till 2400 kronor.

9. Borttappad tandställning och mjuk bettskena från 0 kronor till 500 kronor och för hård bettskena från 0 kronor till 1000 kronor.

10. Lån av andningshjälpmedel (CPAP) vid symtomgivande sömnapné från 500 kronor per utlämnad CPAP till en årsavgift på 500 kronor.

11. Externa gäster i dubbelrum på patienthotell från 1200 kronor till 1300 kronor.

Förändring i regelverket för avgifter

Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommun

Kiruna kommun har önskemål om att hyra in sig med ett korttidsboende i vakanta ytor på Kiruna sjukhus, cirka 770 m2. För att gå vidare i ärendet krävs en principöverenskommelse mellan kommunen och Region Norrbotten.

S yrkar på ett tillägg att avtalet sträcker sig längst tills dess regionens verksamhet flyttar till Nya Kiruna sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge Regionfastigheter i uppdrag att teckna en principöverenskommelse med Kiruna kommun gällande lokalanpassningar samt ett hyresavtal på 3 år med 3 års förlängning och 9 månaders uppsägning. Av principöverenskommelsen ska det framgå att Kiruna kommun finansierar lokalanpassningar.

Avtalet sträcker sig längst tills dess regionens verksamhet flyttar till Nya Kiruna sjukhus.

Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommun

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver.

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att 200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen, för att möta framtida ökad likviditetsbelastning för utbetalning till pensioner.

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Revisionsrapporter

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna föreslagna och pågående åtgärder med anledning av revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av fattade beslut.

Lägga revisionsrapporten Granskning av intrångsskydd till handlingarna med beaktande av redovisade åtgärder.

Lägga revisionsrapporten Cybersäkerhet, övergripande granskning, till handlingarna med beaktande av redovisande åtgärder.

Revisionsrapport - Verkställighet och återrapportering av fattade beslut
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd
Bilaga - regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Cybersäkerhet, övergripande granskning
Bilaga - regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Remisser

Region Norrbotten beslutar att

Tillstyrka huvuddragen i förslaget till utökat och förbättrat skydd för totalförsvaret.

Lämna yttrande enligt förslag angående remiss gällande organbevarande behandling för donation. Några förtydliganden görs under sittande möte i sammanfattningen och på sidan 2 angående tidsgränserna på 72/24 timmar.

Lämna yttrande enligt förslag angående remiss gällande yttrande till justitieombudsmannen

Remiss - förbättrat skydd för totalförsvaret
Bilaga - remissyttrande

Remiss - organbevarande behandling för donation
Bilaga - remissyttrande

Remiss - yttrande till justitieombudsmannen
Bilaga - remissyttrande

Motioner

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att

Avslå motionen om ungdomsstrategi från Johannes Sundelin (S).

Behandla motionen om ungdomsstrategi på regionfullmäktige i februari 2020.

Avslå motionen om  maxtak för partistöd från Marianne Sandström (SD).

Avsluta att avslå motionen om digitala vårdlösningar från Anders Öberg (S).

Avslå motionen om införande av vårdpuck från Marianne Sandström (SD).

Motion 9-2019 om ungdomsstrategi
Bilaga - motion

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd
Bilaga - motion

Motion 15-2019 om digitala vårdlösningar
Bilaga - motion

Motion 19-2019 om införande av vårdpuck
Bilaga - motion

Regional beredskapsplan

Enligt föreskrift ska beredskapsplanen revideras fortlöpande. Ändringarna består främst i förtydliganden av roller/ansvar samt information om krigsplacering av personal i regional och lokal krisledning. Vidare är ett avsnitt gällande allmän tjänsteplikt inlagt.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa den regionala beredskapsplanen.

Regional beredskapsplan
Bilaga- beredskapsplan

Förbundsordning och samverkansavtal, Svensk Luftambulans

Regionfullmäktige har den 18 juni 2019 fattat beslut om att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans och anta förbundsordning och samverkansavtal.

Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen har nu ansökt om medlemskap i Svensk Luftambulans. Beslut om att ny medlem får inträda i förbundet ska fattas av medlemmarnas respektive fullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Region Västerbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns.

2. Region Jämtland Härjedalen ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns, under förutsättning av att ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans inkommer.

3. Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.

4. Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

5. Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnadsfördelning för helikoptrar för operativ drift i Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas.

6. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar, i enlighet med beslutet.

Förbundsordning och samverkansavtal, Svensk Luftambulans
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - samverkansavtal
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans
Bilaga - regionfullmäktiges återremiss
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Riktlinje för inköp

En översyn av nuvarande riktlinje för inköp från 2015 har genomförts vilket resulterat i ett ombearbetat förslag till ny riktlinje.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa Riktlinje för inköp.

Riktlinje för inköp
Bilaga - riktlinje

Riktlinje för säkerhet

I riktlinjen tydliggörs Region Norrbottens säkerhetsarbete med inriktning på hur säkerhetsorganisationen är uppbyggd, hur roller och ansvar är fördelat, vilka regionens olika säkerhetsområden är samt vad de omfattar.

Henrik Wikström (M) lämnar förslag på förtydligande av text på sidan 5 om läkemedel.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Riktlinje för säkerhet antas.

2. Riktlinjen ersätter befintlig riktlinje från 2012.

3. Text på sidan 5 om läkemedel förtydligas enligt förslag.

Riktlinje för säkerhet
Bilaga - riktlinje

Strategi för samisk hälsa

En strategi för samisk hälsa har upprättats i samverkan med regionerna Dalarna, Jämtland Härjedalen och Västerbotten och representanter för den samiska befolkningen. Strategin ska vara ett stöd för det långsiktiga arbetet med målsättningen att ge en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor och som aktivt tar hänsyn till samisk kultur, språk och den samiska patientens behov och livsvillkor.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Anta Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030.

2. Strategin träder i kraft 1 januari 2020.

Strategi för samisk hälsa
Bilaga - strategi

Överenskommelse om psykisk hälsa mm.

Under 2019 har en kartläggning av överenskommelser mellan regionen och länets kommuner genomförts. Kartläggningen visade att det fanns överenskommelser inom området psykisk hälsa som delvis överlappade varandra. För att effektivisera arbetet och underlätta användning, uppföljning och revidering togs beslut om att slå ihop de tre överenskommelserna till en.

Henrik Wikström (M) föreslår en fjärde punkt om utvärdering/revidering.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Anta Överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för individer med missbruk/beroende av alkohol, droger och spel.

2. Överenskommelsen ersätter tre tidigare överenskommelser inom området psykisk hälsa:

- Samarbete inom området psykisk hälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottens län (2013)

- Samarbete inom Missbruk och beroendevården mellan landsting och kommuner i Norrbottens län (2014).

- Stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2012).

3. Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2020.

4. Överenskommelsen utvärderas hösten 2020 och revideras vid behov 2021 (nytt förslag som även lämnas till övriga parter för godkännande).

Överenskommelse om psykisk hälsa mm.
Bilaga - överenskommelse

Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionen har den 2 oktober 2019 beslutat om en reviderad förbundsordning. Beslut om ändring av förbundsordningen förutsätter godkännande av respektive fullmäktige inom norra sjukvårdsregionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - protokoll från norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samordningsförbund. Insatserna riktar sig till individer i arbetsför ålder för att möjligöra arbetesåtergång. I september 2019 tecknade styrelserna för samordningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn en avsiktsförklaring om sammanslagning av de tre förbunden till ett gemensamt förbund från och med 1 januari 2020. Syftet är att effektivisera verksamheten genom att minska administrativa kostnader för det gemensamma förbundet. En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har tagits fram.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Bilda ett gemensamt samordningsförbund genom sammanslagning av förbunden Activus i Piteå, Consensus i Älvsbyn och Pyramis i Luleå.

2. En ny förbundsordning antas innebärande att Pyramis kvarstår och byter namn till samordningsförbundet Södra Norrbotten.

3. Samordningsförbunden Activus och Consensus träder i likvidation 31 december 2019.

4. Anta reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden Activus och Consensus för tiden fram till och med den 31 december 2019.

5. Entlediga Roland Nordin som ordinarie ledamot och Ellenor Sandlund som ersättare i Activus styrelse, Berit Hardselius som ordinarie ledamot och Sara Bjerregaard som ersättare i Consensus styrelse samt Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Pyramis styrelse.

6. Entlediga Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson som ersättare i Samordningsförbunden Activus, Consensus och Pyramis efter det att årsredovisningarna för 2019 är reviderade och godkända.

Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut vinner laga kraft.

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten
Bilaga - avsiktsförklaring
Bilaga - förbundsordning samordningsförbundet södra Norrbotten
Bilaga - reviderad förbundsordning samordningsförbundet Consensus
Bilaga - reviderad förbundsordning samordningsförbundet Activus

Regler för partistöd

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att betala ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

SD yrkar på ett tillägg om ett maxtak på 2,5 mnkr för varje enskilt parti i partistöd.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige fastställa regler för partistöd 2020.

Regler för partistöd
Bilaga - regler

13 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering