Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 16 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionfullmäktige den 16 oktober togs bland annat beslut om att godkänna delårsrapport fram till augusti samt antal vårdplatser på Sunderby sjukhus och obs-/lättvårdsplatser i kommunerna. Beslut om samverkansavtal med kommunalförbundet Svensk luftambulans och förändring i regelverket för egenavgift vid sterilisering återremitterades.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För besluten hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2019

Två av de 17 strategiska målen för 2019 hade uppnåtts i augusti, medan 13 var delvis uppnådda. För de två strategiska målen under ekonomiperspektivet hade målen inte nåtts.

Periodens resultat är 406 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen med 199 mnkr. Prognosen för årets resultat är 293 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att divisionerna inte har klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar. Det är endast Division Service som klarar periodens resultatmål.

Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 349 mnkr, vilket är 208 mnkr sämre än resultatmålet, men 27 mnkr bättre än föregående år.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna delårsrapport per augusti 2019.

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2019
Bilaga: Delårsrapport

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser, disponibla vårdplatser och obs-/lättvårdsplatser i alla kommuner

Regiondirektören har genomfört en konsekvensanalys avseende antal vårdplatser och disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus samt obs-/lättvårdsplatser i alla kommuner, baserat på tidigare beslut.

Marianne Sandström (SD) yrkar på återremiss när det gäller förslaget att minska fastställda vårdplatser på avdelningarna BB/förlossning och gyn/obsetretik. Denise Magnusson (-) instämmer i detta.

Regionfullmäktige beslutar att

Korrigera antalet fastställda vårdplatser och disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus samt inrättande av obs-platser/lättvårdsplatser enligt nedan:

1. Antalet fastställda vårdplatser på Sunderby sjukhus beslutas till 381

- Fastställda vårdplatser på avdelningarna BB/förlossning och gyn/obstetrik minskas från 38 till 20.

- Sex fastställda vårdplatser inom hjärtsjukvården omvandlas till öppenvård.

2. Nuvarande struktur för obs-platser är för närvarande tillräckligt utifrån behov.

3. Divisionschef beslutar om antalet disponibla vårdplatser.

4. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2020.

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser, disponibla vårdplatser och obs-/lättvårdsplatser i alla kommuner
Bilaga - Konsekvensanalys
Bilaga - fullmäktiges beslut november 2017
Bilaga - fullmäktiges beslut februari 2018

Omfördelning av medel inom patientnämndens kostnadsställen

Patientnämnden önskar fullmäktiges tillåtelse att omfördela medel mellan nämndens kostnadsställen samt utökat budgetutrymme kommande år för stödpersonsverksamheten.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Tillåta patientnämnden att omfördela medel mellan de kostnadsställen som nämnden ansvarar för.

2. I fullmäktiges finansplan beakta patientnämndens behov av utökat budgetutrymme för stödpersonsverksamheten.

Omfördelning av medel inom patientnämndens kostnadsställen

Samverkansavtal Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar samverkansavtal med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Monika Nordvall Hedström (M) yrkar på återremiss, vilket även bifalls av Denise Magnusson (-), Marianne Sandström (SD), Majvor Sjölund (C), Kenneth Backgård (SJVP) och Anders Öberg (S).

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet till novembermötet.

Samverkansavtal Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - samverkansavtal Helikoptrar

Gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården mm.

SKL:s styrelse beslutade den 14 juni 2019 om en rekommendation till regionerna om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbotten tillämpar Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) rekommendationer för utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården från och med den 1 november 2019.

Gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården mm.
Bilaga - Rekommendation från SKL:s styrelse

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift vid sterilisering

Norra sjukvårdsregionförbundets (NRF) har beslutat att rekommendera medlemsregionerna att besluta om en enhetlig avgift på 2500 kronor för kirurgisk sterilisering.

(S) och (V) yrkar på återremiss. Efter votering ansluter sig 29 ledamöter till det, medan 43 ledamöter röstar på Regionstyrelsens förslag att inte följa Norra sjukvårdsregionförbundets rekommendation.

Eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna står bakom remissyrkandet innebär det en minoritetsåterremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet.

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift vid sterilisering

Avtal för övertagande av spårfordon

För att kunna svara upp mot den antagna fordonsstrategin och beslut om trafikplikt för pendeltågstrafik mellan Luleå och Haparanda behöver Norrtåg utöka sin flotta, som i dag består av 19 tågset.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten har beslutat om pendeltågstrafik mellan Luleå-Haparanda och Region Norrbotten tillsammans med kommunerna Luleå, Boden, Kalix och Haparanda har beslutat om ett driftsbidrag för finansieringen.

AB Transitio, som ägs av regioner och kollektivtrafikmyndigheter, hyr ut de tåg som regionerna behöver för sin trafik och Norrtåg har tilldelats tre fordon. Ett av dem avses att trafikera sträckan Luleå-Haparanda och Region Norrbotten behöver överta borgensåtagandet för detta fordon.

Lars-Åke Vikström (SD) och Lage Hortlund (SD) yrkar på återremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbotten tecknar avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingår hyresavtal med AB Transitio samt övertar borgensåtagandet för Region fordon nr 9033 motsvarande 49,4 mnkr.

Avtal för övertagande av spårfordon
Bilaga - avtal

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Region Norrbotten avyttrar sammanlagt 7,6 procent av sitt aktieinnehav i Investeringar i Norrbotten AB till Arjeplog, Jokkmokk, Pajala och Piteå kommuner.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1544 aktier, vilket motsvarar 77,2 procent av totala antalet aktier.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Arjeplog kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

2. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Jokkmokk kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

3. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Pajala kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

4. Region Norrbotten avyttrar 68 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Piteå kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6 800 kr.

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Motioner

Marianne Sandström (SD) har i tre motioner föreslagit höjda vårdavgifter, höjda avgifter vid uteblivna vårdbesök samt en översyn av möjligheten till avbokning för patienter hos regionens samtliga sjukvårdsinstanser och att det vid samtliga enheter ska vara möjligt att enkelt komma i kontakt med sjukvården för avbokning av besök/behandling.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå samtliga tre motioner.

Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter
Bilaga - motion

Motion 12-2019 om höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök
Bilaga - motion

Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök
Bilaga - motion

Regionfullmäktige 191016

Regionfullmäktige 191016

17 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering