Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 18-19 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionfullmäktige 18-19 juni togs bland annat beslut om att anta delårsrapport för april 2019 och strategisk plan 2020-2022 för Region Norrbotten. Vidare fastställdes riktlinjer för representation, resande samt mutor, korruption och jäv.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom kort (se länk).

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019

Strategisk plan 2020-2022

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten

Riktlinje för representation

Riktlinje för resande i tjänsten

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

Säkerhetspolicy

Motion 2-2019 om blodgivning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Norrlandstingens regionförbund

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Activus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Consensus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Pyramis

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis upp-nåtts medan de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till målsättningen.

Det ekonomiska resultatet per april 2019 är 195 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsport¬följen. Resultatet före fi-nansnetto (verksamhetens resultat) är negativt med -38 mnkr. Periodens nettokostnader har ökat med 6,1 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag endast har ökat med 2,5 procent.

Även årsprognosens överskott med 174 mnkr förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet utgör 2,0 procent av skat-ter, bidrag och utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås. Verksamhetens resultat är negativt med -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget.
Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att divisionerna inte klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar.

Efter delårsrapporten hade färdigställts har Regionen fått kännedom om underskott och avvecklingskostnader i Länstrafiken med anledning av dotterbolaget Bussgods verksamhet och beslutade nedläggning. Utredning pågår om hur detta belastar regionen. Inga kostnader har således beaktats i den prognos som redovisas i delårsrapporten.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna delårsrapport för Region Norrbotten per april 2019, med följande kommentar: ”Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans”.

Strategisk plan 2020-2022

I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige strategisk inriktning, uppdrag och strategiska mål för regionen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt i vården, administration, service och regionalutveckling.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Budget för regionrevisionen för 2020 fastställs till 6 518 tkr.
 2. Strategisk plan 2020-2022 antas.

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA

Region Norrbotten har i dag avtal avseende helikopterverksamhet med en leverantör, Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Avtalet upphör 2021-05-31. Region Norrbotten har sonderat möjligheter till att ingå nationell samverkan för att bedriva helikopterverksamhet.

Genom att Region Norrbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans kommer det bli möjligt för regionen att samverka med andra regioner avseende ambulanshelikopterverksamhet och därigenom uppnå samordningsvinster med en effektivare prehospital vård med helikopter.

På sikt kan detta samarbete skapa en stark kostnadseffektiv och kompetent part som kan tillvarata regionens och övriga medlemmars intressen och bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Vid inträde i kommunalförbundet erläggs en anslutningsavgift om 3 kr/invånare som är en engångskostnad. När den operativa driften av helikopterverksamheten är i kommunalförbundets regi bedöms kostnaderna för helikopterverksamheten blir ca 5-10 mnkr lägre för Region Norrbotten jämfört med nytt avtal med extern operatör.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
 2. förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.
 3. samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.
 4. Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Norrbottens användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.   
 5. ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.
 6. utse två ledamöter och två ersättare samt en revisor till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsdirektion.
 7. verka för att arvodering av Region Norrbottens representanter i kommunalförbundet ska ske enligt Regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten.
   

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten

Programmet omfattar privata verksamheter som utför uppdrag inom ramen för Region Norrbottens ansvarsområden genom avtal med regionen. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Det innebär att förfrågningsunderlag och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar vid uppföljning av verksamheten. Avtalet ska också reglera hur uppföljningen återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

I enlighet med kommunallagen har Region Norrbotten möjlighet att lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige, för varje mandatperiod, ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Regionfullmäktige beslutar att:
Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten.

Riktlinje för representation

I regionens styrande dokument finns en regel för representation fastställd av regionfullmäktige. I föreslagen riktlinje för representation tydliggörs Region Norrbottens regelverk ytterligare samt fastställer vilka som har rätt att besluta om olika typer av representation.

Riktlinjen omfattar både extern och intern representation och gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Region Norrbotten

Till riktlinjen finns tillämpningsanvisning som stöd för verksamheten i kontering, moms och eventuella skattepliktiga förmåner inom området.

Regionfullmäktige beslutar att:

Fastställa riktlinje för representation.

Riktlinje för resande i tjänsten

Reseriktlinjen ska skapa möjlighet att minska regionens resande och vara ett styrinstrument för en mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Den ska skapa förutsättningar för en hållbar, trygg och säker arbetsmiljö samt inkludera både medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda.

Riktlinjen och tillhörande tillämpningsanvisning gäller planering och genomförande av alla möten och resor som görs i tjänsten och betalas av Region Norrbotten.

Riktlinjen gäller samtliga förtroendevalda, medarbetare, uppdragstagare inom Region Norrbottens alla verksamheter samt icke anställda som deltar i vårdförlagd utbildning inom regionen.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna revidering av riktlinje för resande i tjänsten.

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

Regionfullmäktige har under förra året antagit en policy mot mutor och korruption och i samband med detta uppdragit åt regionstyrelsen att utarbeta en riktlinje på området.

Riktlinjen innehåller en översiktlig genomgång av korruption, mutbrott och andra oegentligheter, några exempel för att illustrera gränsdragningar, en ansvarsfördelning mellan regionledning och medarbetare/förtroendevalda samt instruktioner om hur medarbetare och förtroendevalda ska gå till väga om de vill rapportera oegentligheter.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Säkerhetspolicy

Regionen ska bedriva systematiskt säkerhetsarbete i syfte att säkerställa integritet, säkerhet och trygghet för patienter, anställda, förtroendevalda och alla övriga som berörs av regionens olika verksamheter. Det strategiska säkerhetsarbetet ska bedrivas inom ramen för säkerhetspolicyn samt enligt tillhörande riktlinje för säkerhet.

Denna policy gäller för hela Region Norrbotten och dess bolag samt för alla verksamheter som bedrivs i egen regi eller på uppdrag av regionen.

Regionfullmäktige beslutar att:

Anta Säkerhetspolicy Region Norrbotten.

Motion 2-2019 om blodgivning

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder möjligheten att införa en blodgivningscentral på Sunderby sjukhus samt att öppettiderna på befintliga blodcentraler utökas. Vidare föreslås att regionen utreder om fler hälsocentraler kan agera blodgivningscentral samt om en så kallad blodbuss eller trailer kan användas för att täcka fler orter i länet.

Regionen har en pågående översyn av blodgivningsverksamheten i länet.

Regionfullmäktige beslutar att:

Anse motionen besvarad.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Norrlandstingens regionförbund

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, är ett samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Förbundet leds av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr).

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verk-samhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2018. Granskningen visar att direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och uppdrag i verksamhetsplanen. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Bevilja förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet an-svarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera.

Samordningsförbundet Activus har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Activus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera.

Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Consensus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Luleå kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera.

Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige beslutar att:

Godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Pyramis samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Region Norrbotten är en av delägarna av Norrbotniabanan AB tillsammans med Region Västerbotten samt ett antal kommuner och näringsliv.

Med anledning av att regionförbundet Region Västerbotten avvecklats och verksamheten överförts till landstinget 1 januari 2019 behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det delägda bolaget Norrbotniabanan AB justeras gällande nödvändig formalia för att bolaget ska kunna övertas av den nya organisationen.

För att dokumenten ska bli bindande för parterna behöver Region Norrbotten, liksom övriga delägare, fatta beslut om att godkänna reviderade bolagsdokument för Norrbotniabanan AB.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
 2. Godkänna reviderat ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
 3. Godkänna reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

20 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering