Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 19-20 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På mötet togs bland annat beslut om att godkänna finansplan för 2020-2022, att godkänna verksamhetsrapporterna från sjukvårds- respektive uppdragsberedningarna för 2019 och besluta om nya uppdrag för 2020 samt att godkänna ett samverkansavtal om helikopter med Svensk Luftambulans. Förslaget om förändring av regelverket för avgifter återremitterades till nästa möte.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Finansplan 2020-2022

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019

Förbundsordning och samverkansavtal - Svensk Luftambulans

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Förändring i regelverket för avgifter

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten

Reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Regler för partistöd

Motioner

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Finansplan 2020-2022

Finansplanen är en uppdatering av budgeten i strategiska planen. Den är uppdaterad med de senaste prognoserna för skatter, bidrag och prisindex. Förändringar i bidrag och utjämning, förutom riksdagsförslaget om ny kostnadsutjämning, ingår.

Finansplanen innehåller aktuella budgetramar för perioden 2020-2022.

(S) och (V) lade fram egna förslag och (SD) hade ett tilläggsförslag, i samtliga fall med samma yrkanden som i regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Finansplan för 2020-2022 godkänns.

2. Fördelning av ekonomisk ram per regionstyrelse, patientnämnd och regional utvecklingsnämnd godkänns.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen 2021-2023.

4. En ny uppdaterad finansplan för 2020-2022 lämnas till regionfullmäktige i februari 2020 om riksdagen godkänner förslaget om ny kostnadsutjämning.

Finansplan 2020-2022
Bilaga - regionstyrelsens förslag till finansplan 2020-2022
Bilaga - socialdemokraternas förslag till finansplan 2020-2022

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela sjukvårdsberedningen uppdraget att föra dialog runt om i länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ämnet och redovisar sina slutsatser efter genomförda dialoger.

Tre behov uppmärkasammas:

 • Regionen måste fortsätta att arbeta kraftfullt för god internet- och telefontäckning i hela Norrbotten. Det är en grundläggande förutsättning för jämlik hälso- och sjukvård.
 • Regionen måste utöka sin information och marknadsföring av alla digitala möjligheter och tjänster inom hälso- och sjukvården.
 • Regionen måste leda utvecklingen, hitta nya arbetssätt och ständigt bredda det digitala utbudet. Målet ska vara att arbeta mer tids- och resurseffektivt, öka tillgängligheten jämlikt och ge bättre service till medborgarna.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 till regionstyrelsen för vidare behandling.

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - verksamhetsrapport

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela uppdragsberedningen följande uppdrag: att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer.

I sin verksamhetsrapport presenterar uppdragsberedningen bland annat styrande dokument, beredningens analys och redovisar sina slutsatser efter genomförda dialoger.

Sex behov uppmärksammas:

 • Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens betydelse för Sverige.
 • Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och arbetskraft ska finnas i regionen.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis gruvor, vindkraft och markanvändning.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och en samordnad kommunikationsplan.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019 till regionstyrelsen för vidare behandling.

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - verksamhetsrapport

Förbundsordning och samverkansavtal - Svensk Luftambulans

Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen har ansökt om medlemskap i Svensk Luftambulans. Beslut om att ny medlem får inträda i förbundet ska fattas av medlemmarnas respektive fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Region Västerbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns.

2. Region Jämtland Härjedalens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans godkänns, under förutsättning av att ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans inkommer.

3. Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.

4. Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

5. Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnadsfördelning för helikoptrar för operativ drift i Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas.

6. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar, i enlighet med beslutet.

Förbundsordning och samverkansavtal - Svensk Luftambulans
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - samverkansavtal
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans

Det finns ett behov för Svensk Luftambulans (SLA) av att avropa en helikopter, H 145, för Region Norrbottens operativa verksamhet. Region Norrbotten får vidare möjlighet att nyttja SLA:s reservhelikopter vid hög belastning, driftstörningar, service av ordinarie helikopter eller vid utbildning.

Regionfullmäktige beslutade den 16 oktober att återremittera ärendet med följande motivering:

”Ärendet återremitteras då valet av helikopter behöver utredas vidare. Idag används i Norrbotten en helikopter av modell Leonardo AW 169. Det är en medeltung helikopter som rymmer betydligt mer, är snabbare, har bättre möjligheter att vårda patienter och har längre räckvidd än de i avtalet föreslagna Airbus H 145. Med anledning av ovan behöver det utredas vidare huruvida den i avtalet föreslagna helikoptermodellen har tillräcklig kapacitet för Region Norrbottens behov. I en sådan utredning måste arbetsmiljö, patientsäkerhet beaktas och flygteknisk sakkunnig måste rådfrågas”.

Helikoptermodellen H 145 är bedömd av enhetschefer samt driftansvarig sektionsledare (arbetsmiljöansvariga) utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Dessa personer gör en samlad bedömning att helikoptermodellen H 145 inte utgör en försämring utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Patientsäkerhetsaspekten i verksamheten är bedömd av de tre medicinskt ledningsansvariga i Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Region Jämtland Härjedalen. Den samlade bedömningen är att det inte har identifierats några risker, utöver de som redan idag existerar med befintlig helikoptermodell.

Regionen behöver en övergångslösning under tiden 1 maj 2021 till 1 juni 2022 då ordinarie helikopter upphandlas. Utan en planerad och beslutad övergångslösning föreligger en risk att Region Norrbotten inte kan tillhandahålla en fungerande helikopterambulansverksamhet. Denna övergångslösning säkerställer därmed helikopterverksamheten i Region Norrbotten.

Region Norrbotten kommer som medlem i SLA att delta i kravställandet och upphandling av en helikopter som är anpassad och utprövad för regionens behov. Målsättning är att rätt modell för Region Norrbottens behov ska vara på plats 1 juni 2022.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Bevilja kommunalförbundet Svensk Luftambulans rätt att, under den övergångsperiod då upphandling pågår, vilken kan uppskattas till ett år, utnyttja option i upphandlingsavtal för avrop av helikoptrar till Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt till reservhelikopter.

2. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar, i enlighet med beslutet.

Samverkansavtal helikopter - Svensk Luftambulans
Bilaga - samverkansavtal helikoptrar
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-16

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver. Mot bakgrund av det gjordes en översyn av strategin för att uppnå erforderligt pensionskapital och förslag till ny finanspolicy arbetades fram och beslutades i regionfullmäktige i juni 2018.

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr. I finansplanen 2019 har avsättning till pensionsportföljen planerats med 200 mnkr.

Regionfullmäktige beslutar att

200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen, för att möta framtida ökad likviditetsbelastning för utbetalning till pensioner.

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2019

Förändring i regelverket för avgifter

Region Norrbotten lägger ett antal förslag på förändringar i regelverket för avgifter. Förändringarna gällande egenavgifter för vård, sjukresor, uteblivande samt höjning av högkostnadsskyddet för sjukresa, avgift för borttappad bettskena eller tandställning samt avgift för andningshjälpmedel.

Förändringarna förväntas bidra till ett bättre hushållande med resurser, en effektivare administration, höjda intäkter samt resande med mer ekonomiska och miljövänliga alternativ.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet till nästa regionfullmäktigemöte.

Förändring i regelverket för avgifter

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samordningsförbund. Insatserna riktar sig till individer i arbetsför ålder för att möjliggöra arbetsåtergång.

I september 2019 tecknade styrelserna för samordningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn en avsiktsförklaring om sammanslagning av de tre förbunden till ett gemensamt förbund från och med 1 januari 2020. Syftet är att effektivisera verksamheten genom att minska administrativa kostnader för det gemensamma förbundet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Bilda ett gemensamt samordningsförbund genom sammanslagning av förbunden Activus i Piteå, Consensus i Älvsbyn och Pyramis i Luleå.

2. En ny förbundsordning antas innebärande att Pyramis kvarstår och byter namn till samordningsförbundet Södra Norrbotten.

3. Samordningsförbunden Activus och Consensus träder i likvidation 31 december 2019.

4. Anta reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden Activus och Consensus för tiden fram till och med den 31 december 2019.

5. Den 31/12 2019 entlediga Roland Nordin som ordinarie ledamot och Ellenor Sandlund som ersättare i Activus styrelse, Berit Hardselius som ordinarie ledamot och Sara Bjerregaard som ersättare i Consensus styrelse samt Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Pyramis styrelse.

6. Entlediga Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson som ersättare i Samordningsförbunden Activus, Consensus och Pyramis efter det att årsredovisningarna för 2019 är reviderade och godkända.

Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut vinner laga kraft.

Gemensamt samordningsförbund i Norrbotten
Bilaga - förbundsordning
Bilaga - reviderad förbundsordning Activus
Bilaga - reviderad förbundsordning Consensus
Bilaga - avsiktsförklaring

Reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionen har den 2 oktober 2019 beslutat om en reviderad förbundsordning. Beslut om ändring av förbundsordningen förutsätter godkännande av respektive fullmäktige inom norra sjukvårdsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Reviderad förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Regler för partistöd

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att betala ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Marianne Sandström (SD) yrkar på ett maxtak per parti på 2,5 mnkr.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regler för partistöd 2020.

Regler för partistöd
Bilaga - regler

Motioner

Regionfullmäktige hade att ta ställning till tre motioner.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motion 14-2019 om maxtak för partistöd från Marianne Sandström (SD).

Efter votering avslå motion 15-2019 om digitala vårdlösningar från Anders Öberg (S).

Avslå motion 19-2019 om införande av vårdpuck från Marianne Sandström (SD).

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd
Bilaga - motion

Motion 15-2019 om digitala vårdlösningar
Bilaga - motion

Motion 19-2019 om införande av vårdpuck
Bilaga - motion

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2020

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionfullmäktiges presidium uppdrag och uppdragslängd för beredningarna. Uppdragen fastställs av regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att sjukvårdsberedningen för år 2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

"Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?"

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att uppdragsberedningen för år 2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

"Hur kan Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbotten att ställa om till en fossilfri region?"

Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2020.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa Sjukvårdsberedningens uppdrag enligt presidiets förslag.

Fastställa Uppdragsberedningens uppdrag enligt presidiets förslag med tillägg föreslagna av Nils-Olov Lindfors (C) under debatten.

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2020 enligt bilaga.

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-16

20 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering