Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 24 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionfullmäktige den 24 april togs bland annat beslut om årsberättelse och revisionsberättelse för Region Norrbotten. Vidare behandlades en lång rad motioner, om bland annat solceller, sex timmars arbetsdag, psykisk hälsa, kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom kort (se länk).

Länkar till besluten

Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 (hälsosamtal)
Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018 (ungdomars behov av inflytande och möjlighet att påverka)
Förändringar i riktlinjer för avgifter
Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Miljöredovisning 2018
Patientnämndens årsberättelse 2018
Hälsobokslut 2018
Forskningsbokslut 2018
Motioner
Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Motion 11-2018 om solceller
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Motion 17-2018 om hållbara transporter
Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik
Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon

Årsredovisning 2018

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att tre mål helt har uppnåtts och sju har delvis uppnåtts.

Verksamhetens resultat, dvs. resultat före finansnetto är 220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget. Finansnettot är negativt med 70 mnkr, vilket helt beror på den orealiserade värderegleringen av pensionsportföljen med 118 mnkr som gjordes till följd av nedgången på finansmarknaden i slutet av året. Ny redovisningslag innebär att pensionsportföljen från och med 1 jan 2019 alltid ska redovisas till aktuellt marknadsvärde. Den sista januari 2019 har pensionsportföljens marknadsvärde stigit med 82 mnkr jämfört med årsskiftet.

Det totala resultatet för 2018 är 150 mnkr, vilket är 42 mnkr sämre än budget och 152 mnkr sämre än 2017. Resultatet 2018 i relation till skatter och generella statsbidrag är 1,8 procent vilket innebär att regionen inte når det finansiella målet på 2 procent. Resultatet före värdereglering av pensionsportföljen är 268 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent.

Nettokostnader har ökat med 3,2 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 2,3 procent.

Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortsatt underskott vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna årsredovisning för Region Norrbotten 2018.

Årsredovisning 2018
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - skrivelse, Granskning av årsredovisning 2018
Bilaga - revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens, patientnämndens och regionfullmäktiges beredningars (allmänna beredningen, demokratiberedningen, framtidsberedningen, hälsoberedningen och sjukvårdsberedningen) verksamhet.

Revisionen tillstyrker att regionens årsredovisning 2018 godkänns samt att regionstyrelsen, patientnämnden och regionfullmäktiges beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisionen har i sin revisionsberättelse för år 2018 riktat en anmärkning mot patientnämnden till följd av att brister i nämndens styrning och kontroll påpekats av revisionen under flera år, och att nämnden inte har varit tillräckligt aktiv för att åtgärda dessa. I ett medskick till regionfullmäktige konstaterar revisionen bland annat att patientnämndens roll som nämnd behöver förtydligas.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Regionstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

2. Regionfullmäktige riktar anmärkning mot 2018 års patientnämnd.

Motivering: Patientnämnden har lämnat förklaring och redogjort för sitt arbete med att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister revisionen påpekat. Då revisionen påpekat liknande brister under flertalet år får det trots nämndens förklaring anses vara motiverat att rikta anmärkning mot 2018 års patientnämnd.

3. Patientnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

4. Regionfullmäktiges allmänna beredning samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

5. Regionfullmäktiges demokratiberedning samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

6. Regionfullmäktiges framtidsberedning samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

7. Regionfullmäktiges hälsoberedning samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

8. Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Motivering: i enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2018.

Bilaga - ansvarsfrihet för år 2018
Bilaga - skrivelse revisionsberättelse för år 2018
Bilaga - revisorernas redogörelse 2018
Bilaga - bilaga till revisorernas redogörelse 2018
Bilaga - Förteckning över de sakkunnigas rapporter
Bilaga - bilagor till revisionsberättelse 2018
Bilaga - revisionsberättelse 2018, Svenskt ambulansflyg
Bilaga - skrivelse regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse patientnämndens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport patientnämndens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse allmänna beredningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport allmänna beredningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse demokratiberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport demokratiberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse framtidsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport framtidsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse hälsoberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport hälsoberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - skrivelse sjukvårdsberedningens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisionsrapport sjukvårdsberedningens ansvarsutövande 2018

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 (hälsosamtal)

Regionstyrelsen redovisar i detta ärende sin beredning av hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 på temat förebyggande hälso- och sjukvård. Styrelsen redovisar ett antal genomförda och planerade aktiviteter som svarar mot de behov som hälsoberedningen identifierat. En viktig åtgärd är digitaliseringen av Norrbottens hälsosamtal som innebär ökad tillgänglighet för deltagarna genom ingång till enkäten via 1177. En annan åtgärd är utvecklingen av enkätverktyget som bland annat medför minskad administration för hälsocentralerna.

Regionstyrelsen avser att vidta följande åtgärder:

  • Ge folkhälsocentrum i uppdrag att i samråd med närsjukvården utreda om provtagning ska omfatta fler åldersgrupper.
  • Ge folkhälsocentrum i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om nyttan av hälsosamtal både bland medborgare och inom hälso- och sjukvården.
  • Ge division närsjukvård i uppdrag att se över hur arbetet med hälsosamtal kan organiseras så att fler medborgare inbjuds och får hälsosamtal.

Regionfullmäktige beslutar att

Regionstyrelsens beredning av hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 godkänns.

Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2020.

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018 (ungdomars behov av inflytande och möjlighet att påverka)

Allmänna beredningens uppgift är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Under 2018 har de haft i uppdrag att arbeta med vilket behov ungdomar har av inflytande och möjlighet att påverka. I ärendet redovisar regionstyrelsen de åtgärder de planerar att vidta för att möta de av beredningen identifierade behoven som redovisats i verksamhetsrapporten.

Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:

  • Se över och utveckla länsungdomsrådets roll kopplat till Region Norrbottens roll som regionalt utvecklingsansvarig.
  • I samband med kommundialoger om genomförande av RUS (regionala utvecklingsstrategin) och Norrbottens kulturplan ta upp frågor om ungas behov som ligger inom det kommunala ansvarsområdet.
  • Ge regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att involvera unga i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.
  • Se över om körkortsproblematiken (kostnader för körkort) kan hanteras inom ramen för kompetensförsörjningsuppdraget.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionstyrelsens hantering av allmänna beredningens verksamhetsrapport för år 2018.

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2020.

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Förändringar i riktlinjer för avgifter

Enkla intyg till försäkringsbolag föreslås debiteras med 1250 kronor (inklusive moms) och omfattande intyg bör även fortsättningsvis debiteras med 5000 kr (inklusive moms).

Regionfullmäktige beslutar att

1. Enklare intyg till försäkringsbolag faktureras med 1 250 kr inklusive moms.

2. Förändringen träder i kraft 1 maj 2019.

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktlinje för avgifter

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, är samverkansorganet för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

Förbundsdirektionen har under 2018 uppmärksammat ett behov av att revidera NRF:s förbundsordning dels utifrån att formella benämningar ändrats och dels med hänsyn till utvidgade uppdrag för förbundet. Processen att revidera förbundsordningen har delats in i två omgångar. Det första steget, som behandlas i detta ärende, avser främst redaktionella ändringar, bland annat namnändring till Norra Sjukvårdsförbundet. I ett kommande steg ska ändringsförslag avseende förbundets ambitionsnivå ges.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna ny förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - förbundsordning

Miljöredovisning 2018

Detta är det fjortonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/ transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Miljöredovisningen för 2018.

Miljöredovisning 2018
Bilaga - miljöredovisning

Patientnämndens årsberättelse 2018

Patientnämnden har vid sitt sammanträde den 28 februari 2019 godkänt patientnämndens årsberättelse för 2018 och översänt den till regionfullmäktige. Årsberättelsen redogör för nämndens verksamhet under det föregående året.

Regionfullmäktige beslutar att

Lägga patientnämndens årsberättelse för 2018 till handlingarna.

Patientnämndens årsberättelse 2018
Bilaga - patientnämndens årsberättelse 2018

Hälsobokslut 2018

Hälsobokslutet syftar att ge en bild av hur hälsan ser ut i Norrbotten bland barn och unga, vuxna mitt i livet samt äldre år 2018 och vad som är de viktiga trenderna att ha koll på.

Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Norrbotten god. De flesta barn och unga uppger att de mår bra och trivs i skolan. I flera avseenden utvecklas hälsan också positivt; för även om länet ligger lågt i förhållande till riket så ökar medellivslängden, fler skattar sin allmänna hälsa som god jämfört med för tio år sedan och förstagångsinfarkter och förstagångsstroke minskar.

Utvecklingen skiljer sig emellertid åt mellan olika grupper i samhället och för ytterligare förbättringar av folkhälsan behöver hälsan höjas särskilt för dem med sämst hälsa. Utbildnivå har betydelse i de flesta aspekter av hälsa till fördel för dem med lång utbildning.

Medellivslängden har ökat över tid, vilket speglas av att dödligheten minskar på flera områden. Exempelvis minskar dödligheten i hjärt- och kärl sjukdomar och de vanligaste formerna av cancer. Länet ligger fortsatt lägre än riket vad gäller insjuknande och dödlighet i tumörsjukdomar. Allt fler äldre skattar sin hälsa som god och får fler friska år. Insjuknande i flera sjukdomar kopplade till ålder har minskat och kan påverkas ännu mer genom fortsatt arbete med goda levandsvanor samt förebyggande behandling.

Regionstyrelsen delger regionfullmäktige Hälsobokslut 2018.

Hälsobokslut 2018

Forskningsbokslut 2018

Syftet med forskningsbokslutet är att sammanställa och synliggöra den forskning som bedrivits i Region Norrbotten under 2018. Forskningsbokslutet beskriver också på vilket sätt regionen främjar forskning och stödjer forskare och forskningsintresserade medarbetare.

Regionstyrelsen delger regionfullmäktige Forskningsbokslut 2018.

Forskningsbokslut 2018

Motioner

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus

Jens Sundström (L) föreslår i en motion att en utvecklingsplan ska tas fram för Kalix sjukhus. Regionstyrelsen bedömer att det redan utifrån beslutade eller pågående aktiviteter finns en inriktning för Kalix sjukhus som i många delar överensstämmer med motionens förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Bilaga - motionen

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Kalix sjukhus ska profileras som e-sjukhus med särskilt fokus på digitala lösningar i vården. Regionstyrelsen bedömer att det utvecklingsarbete som sker inom ramen för strategierna Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 samt Digitaliseringsstrategin väl tillgodoser de utvecklingsbehov som regionen har avseende digitalisering och förändrade arbetssätt i vården. Motionen anses därmed besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Bilaga - motionen

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri

Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige antar särskilda mål för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, max 20 dagars väntetid till första besök och max 30 dagar till återbesök. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga samtidigt som väntetiden till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är lång.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Bilaga - motionen

Motion 11-2018 om solceller

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller och förnyelsebar energi. Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar region. Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till regionens miljöprofil och regionens miljöpolicy.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 11-2018 om solceller
Bilaga - motionen

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag

Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att starta ett försök med 6 timmars arbetsdag i vården med bibehållen lön.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen avslås.

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Bilaga - motionen

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet

Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka grundlönen hos de anställda i vårdverksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Bilaga - motionen

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen ska investera i en MR-kamera vid Kalix sjukhus. Motionens förslag anses överensstämma med inriktningen i regionfullmäktiges strategiska plan för 2019-2021.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Bilaga - motionen

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa

Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska fastställa en handlingsplan för att stärka arbete med psykisk hälsa där även de aktörer som står bakom folkhälsostrategin är involverade.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Bilaga - motionen

Motion 17-2018 om hållbara transporter

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att det finns behov av att skyndsamt ställa om transportsektorn. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att klara klimatmålet. För att visa på handlingskraft och klimatledarskap bör Region Norrbotten föregå med gott exempel.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 17-2018 om hållbara transporter
Bilaga - motionen

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att skyndsamt ställa om transportsektorn i länet. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val bör kollektivtrafiken i länet byggas ut och göras mer attraktiv.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik
Bilaga - motionen

Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att ta ledarskapet för att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet ska byggas ut. Omställningen till nya typer av fordon för att minska klimatpåverkan kommer att öka i sin takt och därför finns behov att strategiskt och konkret arbeta med att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Bilaga - motionen

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund

Paula Palmqvist (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte längre ska tillhandahålla eller utge resebidrag för rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Bilaga - motionen

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon

Per Göransson (SD) har lämnat in en motion om behovet av skapa laddinfrastruktur för hela länet. Partiet anser att Norrbotten ligger efter när de gäller infrastruktur för elfordon. De laddpunkter som finns är antagligen för klena eller är placerade så att de endast kan användas av de som bor vid kusten. Infrastrukturen för laddning av elfordon måste göras tillgänglig även för inlandet.

Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att

Motionen anses besvarad.

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon
Bilaga - motionen

24 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering