Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 27 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna fastighetsinvesteringar vid Björknäs hälsocentral i Boden i samband med sammanslagning med Erikslunds hälsocentral, att tillfälligt återta planerat beslut angående ombyggnad för ögonmottagning vid Sunderby sjukhus, att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2018, att godkänna Patientsäkerhetsrapporten 2018 och att lämna ett remissvar på utredningen "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter".

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Länkar till besluten

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi
Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden
Fastighetsinvesteringar 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning vid Sunderby sjukhus (ärendet återtogs under mötet och återkommer för beslut inom kort)
Regionstyrelsens plan 2019-2021 - revidering
Uppföljning av intern kontroll
Årsredovisning Region Norrbotten 2018
Divisionernas årsrapporter 2018
Vårdval Primärvård, uppföljning januari - december 2018
Årsrapport - Uppföljning av privata vårdgivare på nationella taxan 2018
Uppföljning av Region Norrbottens tandvårdsstöd och vårdval barn- och ungdomstandvård
Revisionsrapport "Vården för de mest sjuka äldre"
Forskningsbokslut 2018
Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2018
Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet
Remiss "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter"
Förslag till ordförandeskapsprogram för Nordkalottrådet 2019-2020
Region Norrbottens påverkansfrågor 2019
Val - internationella uppdrag
Regiondirektörens rapport

Ekonomi- och planeringsärenden

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

För att säkra en god funktionalitet både gällande koloskopiundersökningar och ERCP-undersökningar (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pankreaticoskopi) behöver länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård reinvestera och nyinvestera i ny medicinsk teknik. Detta kommer bland annat att leda till att förkorta undersökningstider, minska risker för komplikationer och obehag för patienten samt möjliggöra ett effektivare utbildningsförfarande för nya skopister.

På grund av ett skrivfel angående investeringsutgiften i beslutspunkt nummer 2 i ärende 5238-2018 som beslutades 30 januari är investeringsutgiften nu korrigerad till 2 700 000 kr mot tidigare angiven summa på 1 700 000 kr.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas 1 000 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att nyinvestera i navigeringssystem för koloskopier.

2. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas 2 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att reinvestera befintlig utrustning för ERCP och koloskopier.

3. Upphäva tidigare beslut taget 30 januari med diarienummer 5238-2018.

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

Beslut togs i Regionstyrelsen den 1 mars 2017 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. För att möjliggöra det skulle blodcentralen, flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen omlokaliseras till lediga lokaler vid Garnis rehab. Beslutet var också att köpa Sandens hälsocentral och utöka ytan med den del som tidigare använts som förskola. Nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Björknäs hälsocentral, Garnis rehab och Sandens hälocentral.

Efter försäljningen av Garnisfastigheter AB till Bodens kommun i september 2018 var lokalerna på Garnis rehab inte längre tillgängliga. Köpet av Sandens hälsocentral genomfördes under hösten 2018.

Regionstyrelsen informerades den 3 oktober 2018 om att tidigare beslutade omlokaliseringar inte går att genomföra. Regionstyrelsen beslutade då att godkänna nya lokalförändringar.

Efter anbudsinfordran beräknas nu ombyggnationer på Björknäs hälsocentral medföra en fastighetsinvestering om 14,14 mnkr.

Blodcentralens permanenta lokalisering utreds och föreslås i externa lokaler alternativt mobil lösning, vidare kommer en ny uppställningsplats för mammografibussen att krävas då nuvarande uppställningsplats på Garnisområdet kommer tas i anspråk av Bodens kommun.

Att investeringen för blodcentralen utgår medför att en omprojektering och förnyad upphandling för Sandens hälsocentral krävs.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fastighetsinvesteringar för ombyggnad av Björknäs hälsocentral, i samband med sammanslagning med Erikslunds hälsocentral, godkänns.

2. Den totala investeringen bedöms uppgå till 14,14 mnkr. Medel tas från beslutad ram för fastighetsinvesteringar 2019 genom omprioriteringar.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

Fastighetsinvesteringar 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning vid Sunderby sjukhus

Ordförande Kenneth Backgård (SjvP) meddelade att ärendet återtas och återkommer för beslut inom kort.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning vid Sunderby sjukhus

Regionstyrelsens plan 2019-2021 - revidering

Regionstyrelsens plan 2019-2021 har reviderats med anledning av ny politisk organisation.

De strategiska mål som ska hanteras av regionala utvecklingsnämnden har plockats bort liksom den ram som tillhör dem.

I regionstyrelsens plan finns under de strategiska målen de framgångsfaktorer med tillhörande styrmått som det är viktigt att arbeta med och nå för att nå fullmäktiges strategiska mål. Planen innehåller även de uppdrag som regionstyrelsen ger till regiondirektören. Uppdragen handlar bland annat om att se över effektivisering och kostnadsbesparande åtgärder inom områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och internationella åtaganden samt ta fram förslag på områden/åtgärder för minskade kostnader motsvarande 12 mnkr 2020 och 325 mnkr år 2021 för att regionen ska kunna nå resultatmålet 2 procent år 2020 respektive 2021 till styrelsen hösten 2019. Detta är utöver uppdraget att divisionerna ska nå ekonomiska resultatmål 2020 och 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Anta revidering av Regionstyrelsens plan 2019-2021.

2. Att makulera sitt beslut den 31 oktober 2018 att anta Regionstyrelsens plan 2019-2021.

Regionstyrelsens plan 2019-2021 - revidering
Bilaga - Regionstyrelsens plan 2019-2021
Bilaga - Riskbedömning

Uppföljning av intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter och starka sidor, kontinuerligt utveckla verksamheten samt utvärdera verksamhetens resultat. Intern kontroll är en del av regionens verksamhets- och ekonomistyrning.

Nedan redovisas en uppföljning av divisionernas planerade internkontrollmoment 2018 samt av de regionövergripande internkontrollmoment som regionstyrelsen beslutat om i oktober 2017. I uppföljningen redovisas resultaten av genomförda internkontrollmoment samt de eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits eller planeras.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018.

Uppföljning av intern kontroll

Årsredovisning Region Norrbotten 2018

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att tre mål helt har uppnåtts och sju har delvis uppnåtts.

Verksamhetens resultat, dvs resultat före finansnetto är 220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget. Finansnettot är negativt med 70 mnkr, vilket helt beror på den orealiserade värderegleringen av pensionsportföljen med 118 mnkr som gjordes till följd av nedgången på finansmarknaden i slutet av året.

Ny redovisningslag innebär att pensionsportföljen från och med 1 jan 2019 alltid ska redovisas till aktuellt marknadsvärde. Den sista januari 2019 har pensionsportföljens marknadsvärde stigit med 82 mnkr jämfört med årsskiftet.

Det totala resultatet för 2018 är 150 mnkr, vilket är 42 mnkr sämre än budget och 152 mnkr sämre än 2017. Resultatet 2018 i relation till skatter och generella statsbidrag är 1,8 procent vilket innebär att regionen inte når det finansiella målet på 2 procent.

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisning för Region Norrbotten 2018.

 Årsredovisning Region Norrbotten 2018
Bilaga - Årsredovisning

Divisionernas årsrapporter 2018

Division Närsjukvård, Länssjukvård, Folktandvård, Service och Länsteknik har sammanställt sina årsrapporter för 2018.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att godkänna divisionernas årsrapporter 2018.

Divisionernas årsrapporter 2018
Bilaga - Årsrapport division Länssjukvård
Bilaga - Årsrapport division Närsjukvård
Bilaga - Årsrapport division Folktandvård
Bilaga - Årsrapport division Service
Bilaga - Årsrapport division Länsteknik

Vårdval Primärvård, uppföljning januari - december 2018

Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 med utgångspunkten att invånarna själva ska ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt god primärvård utifrån regionens beställning. Hälsocentralerna ska erbjuda en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på kvalitet, kompetens och tillgänglighet. I Norrbotten fanns år 2018 totalt 30 hälsocentraler, av dessa drevs 26 i egen regi.

Antalet hälsocentraler har de senaste åren minskat genom sammanslagning eller nedläggning av hälsocentraler. I mitten på december 2018 slogs Grytnäs hälsocentral och Kalix hälsocentral ihop, efter detta finns 29 hälsocentraler i Norrbotten.

Majoriteten av norrbottningarna (86 procent) får sin primärvård via Region Norrbottens hälsocentraler. Antalet listade på länets privata hälsocentraler ökar något, sammanlagt är drygt 35 600 norrbottningar listade på en privat hälsocentral.

59 procent av norrbottningarna har gjort ett aktivt vårdval.

Uppföljningen visar resultatförbättring inom flera områden, det finns dock förbättringspotential på flera hälsocentraler.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval Primärvård januari-december 2018.

Vårdval Primärvård, uppföljning januari - december 2018
Bilaga - Vårdval primärvård
Bilaga - Resultatbilaga

Årsrapport - uppföljning av privata vårdgivare på nationella taxan 2018

Region Norrbotten eftersträvar en bra dialog och samverkan med de privata vårdgivarna. Det arbetssättet bidrar till en bra uppföljning och kontroll. Det är även positivt att flera samverkansöverenskommelser har tecknats med läkare och fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.

Nationella taxan utgår ifrån två lagstiftningar, lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Region Norrbotten ska handlägga och kontrollera utbetalningar, ersättningsetableringar, särskilda arvoden och vikariat mm, till vårdgivarna på nationella taxan i Norrbotten. Regionen kan inte påverka kostnadsbilden eftersom taxan fastställs nationellt i ett samarbete mellan SKL, Fysioterapeuterna och Privatläkarförbundet. Regionen ska kontrollera att vårdgivarna följer lagstiftningen och att utbetalda ersättningar sammanstämmer med utförd vård. En bra dialog och samverkan med vårdgivarna underlättar uppföljning och kontroll.

Det finns 24 registrerade läkaretableringar i Norrbotten och alla är verksamma. Det finns åtta specialister i allmänmedicin, de övriga specialiteter som förekommer mest är internmedicin och gynekologi. Det finns totalt 60 fysioterapietableringar registrerade i Norrbotten, av dessa är 58 verksamma. Verksamheten på nationella taxan i Norrbotten är till stor del centrerad till Luleå där 50 procent av fysioterapeuter och 75 procent av läkarna har sina mottagningar.

År 2018 har 14 läkare och 36 fysioterapeuter en samverkansöverenskommelse med regionen. Under 2019 bedöms antalet öka något när gamla etableringar utan överenskommelse byts ut mot nya.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapporten för privata vårdgivare på nationella taxan 2018.

Uppföljning av privata vårdgivare på nationella taxan 2018
Bilaga - Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2018

Uppföljning av Region Norrbottens tandvårdsstöd och vårdval barn- och ungdomstandvård

Ett IT-stöd för administration av tandvårdsstöd och Vårdval barn- och ung-domstandvård infördes 2017. Stödet ger ökade möjligheter till uppföljning och kontroll, vilket även resultatet av uppföljningen 2018 tyder på. Resultaten per patient i snitt för Norrbotten är jämförbara med riket.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljning för 2018 av regionens tandvårdsstöd samt Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård.

Uppföljning av Region Norrbottens tandvårdsstöd och vårdval barn- och ungdomstandvård
Bilaga - Årsrapport regionens tandvårdsstöd 2018

Revisionsrapporter

Revisionsrapport "Vården för de mest sjuka åldre"

Regionens revisorer har granskat regionens vård för de mest sjuka äldre. Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att vården för de mest sjuka äldre är tillgänglig och ändamålsenlig.

Granskningen visar att regionstyrelsen inte helt säkerställer att vården för de mest sjuka äldre är tillräcklig och ändamålsenlig.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport "Vården för de mest sjuka äldre"
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"

Bolagens uppgift är att effektivt utföra uppdrag i ägarnas ställe. Ägardirektiven är, tillsammans med bolagsordning och aktieägaravtal, det viktigaste styrande dokumentet för bolagen.

Revisorerna har granskat regionstyrelsens ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del säkerställer att ägarstyrningen i de delägda bolagen är ändamålsenlig och att styrelsens interna kontroll i sammanhanget är bristande. I ärendet redovisas åtgärder för att komma till rätta med de av revis-ionen upplevda bristerna.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Övriga ärenden

Forskningsbokslut 2018

Forskningsbokslutet sammanställer den forskning som bedrivits i Region Norrbotten under 2018, bland annat utifrån akademisk kompetens och antalet vetenskapliga publikationer.

Forskningsbokslutet beskriver också hur regionen främjar forskning och stödjer forskare och forskningsintresserade medarbetare, till exempel genom interna forskningsmedel samt stödjande av en infrastruktur som gynnar klinisk forskning. Forskning kring äldres hälsa, psykisk hälsa och prevention är särskilt prioriterade områden.

Regionstyrelsen beslutar att

Forskningsbokslut för 2018 godkänns och delges regionfullmäktige.

Forskningsbokslut 2018
Bilaga - Forskningsbokslut

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2018

Under 2018 har det systematiska patientsäkerhetsarbetet inriktats mot att implementera lagförändringarna för klagomål och synpunkter från patienter och närstående. Minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI) ses både i journalgranskningen och nationella mätningar. Däremot har trycksåren ökat.

Det är flest avvikelser, klagomål och synpunkter på vård- och behandlings-frågor. Andel vårdskador är något lägre än föregående år.

De allvarligaste vårdskadorna som blir föremål för lex Maria anmälan rör självmord och missad, försenad, utebliven diagnos och behandling.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Förklara beslutet för omedelbart justerat.

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2018
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), som den 1 januari bytte namn från Norrlandstingens regionförbund, är samverkansorganet för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Förbundet har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Förbundsdirektionen har under 2018 uppmärksammat ett behov av att revidera NRF:s förbundsordning dels utifrån att formella benämningar ändrats och dels med hänsyn till utvidgade uppdrag för förbundet.

Processen att revidera förbundsordningen har delats in i två omgångar. Det första steget, som behandlas i detta ärende, avser främst redaktionella ändringar.

I ett kommande steg ska ändringsförslag avseende förbundets ambitionsnivå ges.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna ny förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - Förbundsordning

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionsförbundet har lämnat förslag på verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2019-2021 till medlemsregionerna för godkännande. Det innebär en ökning av regionernas finansiering med 2,9 procent för 2019 jämfört med 2018. Sammantaget be-räknas medlemsbidragen uppgå till 5,35 mnkr för 2019 varav Region Norrbottens del utgör 28 procent.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna verksamhetsplan 2019-2021 och budgetram 2019 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - Verksamhetsplan 2019-2021

Remiss "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter"

Betänkandet innehåller förslag på åtgärder för att den framtida specialistsjuksköterskeutbildningen ska möta hälso – och sjukvårdens förändrade behov samt ge studenten den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Utredningen föreslår förändrad i specialistsjuksköterskeutbildning, införande av AKS (avancerad klinisk specialistsjuksköterska), krav på fortbildning i lagstiftning och föreskrift, nationellt råd till regeringen, ökat antal fristående kurser och VULF – avtal (vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning).

Region Norrbotten ställer sig positivt till införandet av utbildning till avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS), ett ökat antal fristående kurser, samt till delar av förslaget om avtal för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (VULF).

Region Norrbotten delar utredningens uppfattning om att examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildning behöver förändras för att säkra hälso- och sjukvårdens kompetensbehov. Däremot anser Region Norrbotten inte att utredningens förslag svarar mot den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvård och omsorg, därför ställer regionen sig negativ till utredningens förordade modell gällande examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildning.

Region Norrbotten ställer sig negativt till förslaget om krav på fortbildning i lagstiftning.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Remiss "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter"
Bilaga - remissyttrande

Förslag till ordförandeskapsprogram för Nordkalottrådet 2019-2020

Nordkalottrådet är en nordisk gränssamarbetsorganisation mellan Finland, Norge och Sverige.

Regionstyrelsen beslutade 5 december 2018 att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet (NKR) för perioden 2019-2020. Arbetet utgår från ett handlingsprogram för regional utveckling och planering under perioden 2017-2020. Handlingsprogrammet lyfter aktiviteter som skapar ett nordiskt mervärde och styr arbetet i Nordkalottrådet.

Under Norrbottens ordförandeskap ska ett nytt handlingsprogram för 2021-2024 arbetas fram. I ordförandeskapsprogrammet anges Norrbottens politiska prioriteringar för det kommande arbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna förslag till ordförandeskapsprogram i Nordkalottrådet för perioden 2019-2020.

Förslag till ordförandeskapsprogram för Nordkalottrådet 2019-2020
Bilaga - Ordförandeskapsprogram

Region Norrbottens påverkansfrågor 2019

Under hösten 2018 antog regionfullmäktige en påverkanspolicy som har till syfte att stärka Norrbotten i en större kontext. I policyn har Region Norrbotten valt att prioritera följande påverkansområden:

1. Förutsättningar att genomföra uppdrag som Region Norrbotten har.

2. Uppdrag och mandat som Region Norrbotten borde ha.

3. Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten.

Det här ärendet föreslår vilka påverkansfrågor som ska prioriteras 2019 inom respektive område.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Påverkansfrågor för 2019 godkänns.

2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan per påverkansfråga.

Region Norrbottens påverkansfrågor 2019

Val - internationella uppdrag

I samband med ny mandatperiod har partierna i regionstyrelsen lämnat in nomineringar till de internationella uppdrag som styrelsen har att utse ledamöter och ersättare till.

Under mötet framför Socialdemokraterna respektive Sverigedemokrater nomineringar på de vaktanta platserna i underlaget och efter votering fastställs i samtliga fall ledamöter från Socialdemokraterna som valda.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Förrätta val i enlighet med företeckningen i denna skrivelse.

2. Beslut § 182, RS 2018-10-03 (dnr 3359-2018) om Norrbotten i Europaforum Norra Sverige upphävs.

3. Internationella uppdrag är kopplade till funktion i regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden.

4. Tjänstgöringsperioden kan avslutas tidigare om regionstyrelsen bedömer att arbetet i nätverket inte längre är prioriterat.

Val - internationella uppdrag

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport december 2018
Bilaga - ledningsrapport januari 2019
Bilaga - analysplan 2019

27 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering