Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 3 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 3 april togs bland annat beslut om att säga upp regiondirektör Veronika Sundström, att göra omfattande fastighetsinvesteringar på ögonkliniken vid Sunderby sjukhus och att genomföra en förändring av Folktandvårdens struktur i Luleå. Vidare meddelades att beslutet om en avsiktsförklaring för Kiruna sjukhus återtas. En lång rad motioner behandlades också om bland annat psykisk hälsa, solceller, hållbara transporter, utbyggd laddstruktur för elbilar, sex timmars arbetsdag och rituell omskärelse av pojkar.

Regionstyrelsen sammanträder 190403

Länkar till besluten

Investering i serveringssystem för Sunderby sjukhus
Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning
Förändringar i riktlinjer för avgifter
Remissen Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Remissen Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
Revisionsrapport "Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö"
Revisionsrapport "Temagranskning primärvården, del 2"
Revisionsrapport "Målstyrning av verksamheten"
Revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar"
Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Motion 11-2018 om solceller; regionala utvecklingsnämndens förslag
Motion 17-2018 om hållbara transporter
Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik; regionala utvecklingsnämndens förslag
Motion 19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur; regionala utvecklingsnämndens förslag
Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon; regionala utvecklingsnämndens förslag
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Avsiktsförklaring 2, Kiruna sjukhus
Förändring av Folktandvårdens struktur i Luleå
Fortsatt finansiering av Norrbottens jämställdhetspris
Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018
Erbjudande om ny försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation
Säkerhetsskyddsplan 2019
Hälsobokslut 2018
Miljöredovisning 2018
Patientnämndens årsberättelse 2018
Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Uppsägning av regiondirektör
Regiondirektörens rapport

Ekonomi- och investeringsärenden m m

Investering i serveringssystem för Sunderby sjukhus

Befintlig utrustning i produktionsköket i Sunderbyn är i behov att bytas ut då det är åldersstiget. Det prioriterade behovet är att byta ut befintliga mat/serveringsvagnar till vagnar med nya funktioner där det ingår ett kall- varmluftsystem vilket möter upp den tilltänkta kvalitetshöjningen med á la carte till patienterna. Detta gör det möjligt att leverera en säker och flexibel kost till patienterna.

Regionstyrelsen beslutar att

Division Service beviljas 6 mnkr, inom tilldelad investeringsram för 2019, för reinvestering av befintligt serveringssystem i Sunderby sjukhus.

Investering i serveringssystem för Sunderby sjukhus

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning

Ögonmottagningen är en av Sunderby sjukhus största mottagningsverksamheter och har identifierade utvecklings- och expansionsbehov. Dessa behov finns redovisade i den fastställda utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus från 2013.

Utvecklingsplanen har även identifierat att kuratorer och logopeder bör omlokaliseras för att möjliggöra expansionen av ögonmottagningen. Detta lokalbehov är planerat att tillgodoses i två steg där lokaliseringen under de närmaste åren blir i tillfälliga lokaler och därefter en permanent lokalisering enligt senare beslut i frigjorda ytor efter genomförda tillbyggnader av sjukhuset.

Logopedernas lokalbehov tillgodoses i tillfälligt inhyrda modulbyggnader för att möjliggöra ombyggnad av ögonmottagningen. Kuratorerna sitter kvar i ögonmottagningens lokaler i två år och flyttar sedan till andra tillfälliga lokaler.

Ögonmottagningens lokaler idag är ca 1000 m2 och blir efter ombyggnad och anpassningar ca 1600 m2.

Logopedernas och kuratorernas lokaler idag är ca 540 m2 och det bedöms även vara det framtida lokalbehovet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna fastighetsinvestering för ombyggnad på ögonmottagning vid Sunderby sjukhus samt anpassningar och inhyrning av modulbyggnader för tillfällig lokalisering av logopeder.
 2. Den totala investeringen bedöms uppgå till 11 mnkr. Medel tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2019 för Sunderbyn samt tidigare beslutat avseende projektering om 2 mnkr från anslaget 2018 för Sunderbyn.

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2019 - Ombyggnad för ögonmottagning

Förändringar i riktlinjer för avgifter

År 2015 infördes tre avgiftsnivåer för olika typer av intyg och hälsokontroller. Avgiftsnivån för intyg till försäkringsbolag beslutades ligga på 1 250 kr. Denna summa motsvarade inte verksamhetens tidsåtgång för utfärdande av mer komplicerade intyg, varför taxan för intyg till försäkringsbolag höjdes till 5 000 kr 2018.

Synpunkter har därefter inkommit från verksamheten och från försäkringsbolag om att prissättningen inte står i relation till den tidsåtgång som krävs för att sammanställa enklare intyg.

En differentiering av avgifterna föreslås. Vid utfärdande av exempelvis invaliditetsintyg som kräver omfattande bedömningar och dokumentation upplevs ett arvode på 5 000 kr som skäligt. För enklare intyg som exempelvis ”skadeanmälan vid vissa diagnoser”, sjukintyg och celiakiintyg är tidsåtgången betydligt lägre och avgiften föreslås ligga på 1 250 kr.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

 1. Enklare intyg till försäkringsbolag faktureras med 1 250 kr inklusive moms.
 2. Förändringen träder i kraft 1 maj 2019.

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktlinjer för avgifter

Remisser

Remissen Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Utredningen Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår ett författningsreglerat årligt statsbidrag till regionerna i syfte att stimulera hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och behålla sjukfrånvaron på en stabil nivå.

Vidare föreslås att ett nationellt forum etableras för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som relaterar till samordningen.

Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till de förslag som lämnas.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Remissen Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Bilaga - remissyttrande

Remissen Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Regeringen beslutade 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Utredningen har bl a haft i uppdrag att kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med bl a utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse samt föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning.

Region Norrbotten tillstyrker huvuddragen i förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Remissen Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
Bilaga - remissyttrande

Revisionsrapporter

Revisionsrapport "Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö"

Revisorerna har granskat om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna samt att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna, men väljer med bakgrund av granskningsresultatet att lämna ett antal rekommendationer kring fortsatt utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet.

Regionstyrelsen beslutar att

Ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport "Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Temagranskning primärvården, del 2"

Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten.

Granskningen visar att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att hälsocentralerna ges möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån medborgarnas behov, men att det finns vissa brister/utvecklingsområden.

Med anledning av revisonen iakttagelser och bedömningar lämnar revisionen följande rekommendation:

 • Regionstyrelsen bör initiera en uppföljning av vilka effekter som de pågående initiativen, som har gjorts inom ramen för hälsocentralernas förbättringsarbete, har gett.
 • Regionstyrelsen bör tillse att påbörjade initiativen kopplade till digitalisering såsom webbtidbok och digitala vårdmöten prioriteras och är en del av uppföljningen.
 • Regionstyrelsen bör fortsatt stärka förutsättningarna för en jämlik och förebyggande vård till Region Norrbottens invånare genom aktiva åtgärder med potential att minska skillnader i hälsa

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport "Temagranskning primärvården, del 2"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Målstyrning av verksamheten"

Regionens revisorer har granskat regionens målstyrning av verksamheten. Syftet med granskningen var om regionstyrelsen säkerställt att regionens målstyrning är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att målstyrningen i begränsad utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att målstyrningen till övervägande del bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig.

För att utveckla granskningsområdet lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, att:

 • Genomföra en systematisk utvärdering av hur mål- och budgetprocessen bedrivs inom organisationen. Resultatet kan därefter nyttjas för att vidareutveckla interna arbetssätt då granskningen visar att det för närvarande finns allt för stora skillnader avseende hur dessa processer bedrivs i organisationen
 • Genomföra en systematisk utvärdering av regionens styrmodell (balanserad styrning med 5 perspektiv). En väl fungerande styrmodell är av största vikt för att den politiska styrningen får effekt i verksamheten.
 • Säkerställa - inom ramen för arbetet med intern kontroll - att alla delar i dokumentet Riktlinje för budget är känd och tillämpas i regionens verk-samheter.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport "Målstyrning av verksamheten"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar"

Regionens revisorer har genomfört en uppföljning av ett antal tidigare granskningar från åren 2015/2016 för att bedöma om regionstyrelsens beslutade åtgärder i anslutning till granskningarna verkställts samt återrapporterats till styrelsen.

 • Uppföljningen avsåg följande granskningar:
 • Omhändertagande och vård vid depression och ångest - barn och unga, 2015
 • Våld i nära relationer, 2015
 • Eftervård vid hjärtinfarkt, 2015
 • Palliativ vård, 2015
 • Övertidsarbete inom hälso- och sjukvården, 2015
 • Omhändertagande av depression och ångest, 2015
 • Lokalvård inom Norrbottens läns landstings sjukhus, 2016
 • Ungdomsmottagningarnas verksamhet och service, 2016

Revisorerna finner att regionstyrelsen säkerställt att beslutade åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter har verkställts samt att den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapporten

Motioner

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus

I en motion från liberalerna föreslås att en utvecklingsplan ska tas fram för Kalix sjukhus. Planen ska innehålla en ny MR-kamera till Kalix sjukhus, att primärvårdens kompetenscenter och arbetet med distansöverbryggande vård förläggs till Kalix, att narkosen behålls på sjukhuset samt att lediga lokaler kan erbjudas till privata vårdgivare.

Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 fastställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna. Narkos finns idag vid Kalix sjukhus. Dialog om uthyrning av lokaler vid sjukhuset till privata vårdgivare är pågående. Kalix närsjukvårdsområde har sedan tidigare ett etablerat arbete med digitala vårdmöten mellan hälsocentraler och Kalix sjukhus. Angående kompetensenheten för primärvården så är den etablerad vid Bergnäsets hälsocentral i Luleå med uppdraget att kompetensvärdera och bedöma läkare som rekryterats från annat land.

Under våren initierar regionen ett utvecklingsprojekt med testytor för nya arbetssätt och samverkansmodeller för att öka takten i omställningen av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemet. Kalix närsjukvårdsområde kommer delta som en av två testytor i länet inom projektet. I samarbete med socialförvaltningen i Kalix har regionen också startat upp ett projekt med ett visningsrum för välfärdsteknik i Kalix. Syftet med visningsrummet är att patienter, brukare, anhöriga och personal ska kunna testa och känna på de möjligheter som den nya välfärdstekniken erbjuder samt underlätta implementeringen av nya arbetssätt som nyttjar olika tekniska hjälpmedel.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Bilaga - motionen (Jens Sundström, L)

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset

Agneta Granström (Mp) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Kalix sjukhus ska profileras som e-sjukhus med särskilt fokus på digitala lösningar i vården. Regionstyrelsen bedömer att det utvecklingsarbete som sker inom ramen för strategierna Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 samt Digitaliseringsstrategin väl tillgodoser de utvecklingsbehov som regionen har avseende digitalisering och förändrade arbetssätt i vården.

Kalix sjukhus och närsjukvårdsområde (Kalix, Övertorneå, Haparanda, Överkalix) arbetar sedan tidigare med flera digitala lösningar i vården och det arbetet kommer fortsätta att utvecklas.

Regionen har även påbörjat en förstudie om inrättande av en digital hälsocentral som ska fungera som en digital ingång till regionens hälso- och sjukvård. Det är ett viktigt steg mot nya effektiva lösningar i vården som ökar tillgängligheten. Beslut om hur en digital hälsocentral etableras i regionen fattas efter förstudien är klar.

Glenn Bergggård (V) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus

Agneta Granström (Mp) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen ska investera i en MR-kamera vid Kalix sjukhus. Motionens förslag anses överensstämma med inriktningen i regionfullmäktiges strategiska plan för 2019-2021.

Magnetkameraverksamhet finns idag vid sjukhusen i Sunderby, Piteå och Gällivare. Under hösten 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att ersätta de gamla MR-kamerorna vid sjukhusen i Piteå och Sunderbyn samt utöka med ytterligare en kamera vid Sunderby sjukhus i samband med om- och tillbyggnad av D/E-flygeln. Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 fastställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna parallellt med genomförandet av påbörjade förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri

Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige antar särskilda mål för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, max 20 dagars väntetid till första besök och max 30 dagar till återbesök. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga samtidigt som väntetiden till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är lång.

Väntetiden till nybesök och antalet unika patienter som söker vård inom barn- och ungdomspsykiatrin ökar i hela landet och även i Region Norrbotten.

Före år 2016 erbjöds cirka 85-90 procent av patienterna i regionen en första vårdkontakt inom 30 dagar. Inflödet av remisser har efter detta ökat kraftigt.

De neuropsykiatriska utredningarna har ökat såväl i antal som i komplexitet vilket har lett till ökade väntetider.

Om stödet inom första linjen sviktar ökar antalet patienter inom den specialiserade vården. En försvårande faktor är brist på barn- och ungdomspsykiatriker, erfarna legitimerade psykologer och socionomer. BUP har sedan 2011 krav på förstärkt vårdgaranti som innebär tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning/behandling inom högst 30 dagar.

Att utifrån rådande förutsättningar ytterligare sänka väntetiden till 20 dagar är inte realistiskt. Regionen arbetar aktivt med att komma tillrätta med problematiken genom att utveckla nya arbetssätt, bland annat via digitala verktyg.

I februari 2018 inrättade BUP en länsgemensam enhet, BUP-linjen, som ansvarar för att bedöma och fördela samtliga inkommande remisser i länet. Det möjliggör även att samtliga bedömningar registreras på likartat sätt vilket förväntas påverka tillgängligheten till rätt vård i rätt tid. Samtliga BUP- enheter i länet inför även information på gruppnivå riktat till föräldrar och i vissa fall gruppbehandlingar.

Kenneth Backgård (SJVP) konstaterar att ledningen kommer att återkomma i frågan.

Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Anders Öberg (S) och Elisabeth Lindberg (S) reserverar sig.

Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa

Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska fastställa en handlingsplan för att stärka arbete med psykisk hälsa där även de aktörer som står bakom folkhälsostrategin är involverade.

Psykisk hälsa är ett komplext område och berör hela samhället. I Norrbotten pågår ett aktivt och prioriterat långsiktigt arbete med att utveckla och stärka vården med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Insatserna samordnas med andra aktörer med målsättningen om en god psykisk hälsa i hela befolkningen i Norrbotten, men den handlar även om att den som redan har drabbats av psykisk ohälsa ska få tillgång till god vård och omsorg utifrån individens behov.

7 juni 2018 antog regionstyrelsen en strategi för psykisk hälsa som utarbetats tillsammans med Norrbottens kommuner och patient- och brukarorganisationerna. Strategin med tillhörande handlingsplaner ligger som grund för regionens satsningar inom området psykisk hälsa.

En god samverkan mellan aktörerna utgör en viktig grund för utveckling av god psykisk hälsa bland befolkningen. I länet pågår ett arbete med att förstärka första linjens stöd, det vill säga de funktioner eller verksamheter som först uppmärksammar psykisk ohälsa oavsett om det sker inom hälso- och sjukvård eller inom kommunernas berörda verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 11-2018 om solceller; regionala utvecklingsnämndens förslag

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller och förnyelsebar energi. Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar region. Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till regionens miljöprofil och regionens miljöpolicy.

Miljöpartiet har i motionen lagt fram ett förslag att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av solceller och förnybar energi.

Region Norrbotten är positiva till satsning på solel i framtiden. Framförallt i form av solelsfält i anslutning regionens egna byggnader. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att lära av varandra och dra nytta av lyckade projekt.

Region Norrbotten har länge följt utvecklingen inom solcellsområdet. Frågan har hanterats både i miljöpolicyn och strategierna för miljö- och energiområdet. Fram till hösten 2018 har det inte varit möjligt att få ekonomi på solcellsanläggningar även om man har haft maximalt med bidrag utifrån.

Inom kort kommer Luleå Energi att ta en testanläggning i drift vid Sunderby sjukhus som har dubbelsidiga solpaneler och som förhoppningsvis kan ge ökade effekt i vårt arktiska klimat och visa på att det går att använda solel i större skala. När tekniken finns på plats och det är ekonomiskt hållbart ska självklart solceller användas för att klara vår energiförsörjning.

Region Norrbotten har mer på försök installerat en mindre yta solceller på 16 kvadratmeter på patienthotellet i anslutning till Sunderby sjukhus. Vid de tillbyggnader som nu är på gång planeras solceller på en yta av 50 kvadratmeter. Utvärderinga av dessa projekt pågår.

Det är viktigt att Region Norrbotten fortsäter att testa lösningar för att kunna möjliggöra solel på våra fastigheter. När tekniken finns och ekonomin går ihop bör en handlingsplan för införande i regionens fastigheter tas fram.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutade att motionen anses besvarad. Kristina Nilsson (V) reserverade sig i RUN.

Glenn Berggård (V) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 11-2018 om solceller; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 17-2018 om hållbara transporter

Agneta Granström (MP) anför i en motion att det finns behov av att skyndsamt ställa om transportsektorn. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att klara klimatmålet. För att visa på handlingskraft och klimatledarskap bör Region Norrbotten föregå med gott exempel.

Agneta Granström (MP) föreslår följande:

 1. Ta fram en handlingsplan för att skyndsamt byta ut alla fossildrivna transporter till hållbara inom regionens verksamhetsområde.
 2. Ta fram en plan för att byta ut organisationens fossildrivna bilar till elbilar
 3. Ta fram en plan för att stimulera anställd personal att ställa om till hållbara transporter till och från jobbet.

Region Norrbottens nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategi pekar ut riktningen för Norrbottens framtid. En del i den framtidsbilden är att arbeta med de globala hållbarhetsmålen samt med insatser för att minska klimatpåverkan.

Tanken är också att Region Norrbotten ska ta fram en miljöplan för perioden 2020-2025 vilket kan ta hand om regionens ambitionsnivå för omställning av hållbara transporter.

För att klara klimatmålen krävs att alla aktörer i Norrbotten tar sitt ansvar. Självklart ska Region Norrbotten vara ett föredöme i denna omställning och visa vägen men också se till att vi samordnar länets aktörer i olika aktiviteter så att vi klarar ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin.

Arbetet med att möta klimatmålen, bland annat inom transportsektorn behöver göras utifrån den nyligt beslutade regionala utvecklingsstrategin och genom framtagande av miljöplan för perioden 2020-2025.

Regionstyrelsen tycker det är bra att klimatfrågan som förs fram i motionen finns med på tydligt på regionens agenda för Norrbottens utveckling. Flera av förslagen, såsom att ta fram en plan för att byta ut fossildrivna fordon, användandet av hållbara transporter och att vår personal stimuleras för hållbart resande till och från jobbet har en väldigt god ansats. Hållbarhet finns tydligt med i Region Norrbottens nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategi och blir ett naturligt verktyg för framtida omställning.

Glenn Berggård (V) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 17-2018 om hållbara transporter
Bilaga - motionen (Agnetta Granström, MP)

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik; regionala utvecklingsnämndens förslag

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att skyndsamt ställa om transportsektorn i länet. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val bör kollektivtrafiken i länet byggas ut och göras mer attraktiv.

Miljöpartiet har i motionen lagt fram ett förslag att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 1. Ta fram en plan för hur kollektivtrafikens andel av det totala resandet i länet ska öka.
 2. Ta fram en plan för hur en ökad andel av besöksnäringen ska kunna försörjas med kollektivtrafik.

Regionfullmäktige anser att arbetet med att stärka resandet med kollektivtrafik i länet ska utgå från våra ordinarie processer med länstransportplan, regional utvecklingsstrategi och trafikförsörjningsprogram. Det är inom ramen av dessa styrdokument som ambitionsnivå och strategiska målsättningar sätts för en utvecklad kollektivtrafik.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutade att motionen anses besvarad. Kristina Nilsson (V) reserverade sig i RUN.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur; regionala utvecklingsnämndens förslag

Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att ta ledarskapet för att ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet ska byggas ut. Omställningen till nya typer av fordon för att minska klimatpåverkan kommer att öka i sin takt och därför finns behov att strategiskt och konkret arbeta med att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar.

Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutade att motionen anses besvarad. Kristina Nilsson (V) reserverade sig i RUN.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Agneta Granström, MP)

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon; regionala utvecklingsnämndens förslag

Pär Göransson (SD) har lämnat in en motion om behovet av skapa laddinfrastruktur för hela länet. Partiet anser att Norrbotten ligger efter när de gäller infrastruktur för elfordon. De laddpunkter som finns är antagligen för klena eller är placerade så att de endast kan användas av de som bor vid kusten. Infrastrukturen för laddning av elfordon måste göras tillgänglig även för inlandet.

Sverigedemokraterna har i motionen lagt fram ett förslag att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:

 1. Region Norrbotten utreder möjligheten att snabba på utvecklingen för en infrastruktur för elektrifierade fordon.
 2. Region Norrbotten bildar en samverkansgrupp mellan kommunerna och regionen där dessa frågor behandlas.

Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid är viktig. Arbetet kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutade att motionen anses besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av fordon; regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - motionen (Per Göransson, SD)

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag

Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att starta ett försök med 6 timmars arbetsdag i vården med bibehållen lön.

I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör arbetstider och arbetstidens förläggning. Utöver de centrala kollektivavtalen har Region Norrbotten slutit ett antal lokala kollektivavtal som reglerar veckoarbetstid.

Utveckling av verksamhet, organisation, arbetssätt, digitalisering och demografiska förändringar ställer krav på kompetensförsörjningen och hur resurser används på bästa och effektivaste sätt. En viktig förutsättning för att klara dessa krav är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart arbetsliv. Region Norrbotten arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hade år 2018 lägst sjukfrånvaro av samtliga regioner i Sverige.

Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder, vilket medför att hälso- och sjukvården i framtiden kommer att behöva vårda fler patienter utan att öka andelen medarbetare i motsvarande grad. Sex timmars arbetsdag skulle medföra behov av väsentligt fler medarbetare.

Glenn Berggård (V) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen föreslår att

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Bilaga - motionen (Agneta Granström och Catarina Ask, MP)

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet

Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka grundlönen hos de anställda i vårdverksamhet.

Region Norrbotten har de senaste åren genomfört olika satsningar och stimulansåtgärder utöver det som regleras i gällande centrala avtal.

Regionstyrelsen uppdrog i styrelseplanen för perioden 2019-2021 att regiondirektören ska genomföra en extra analys avseende lönestrukturen vid länets sjukhus, utifrån denna ska förslag på framtida satsningar tas fram.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Bilaga - motionen (Agneta Granström och Catarina Ask, MP)

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund

Paula Palmqvist (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte längre ska tillhandahålla eller utge resebidrag för rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund.

2009 utfärdade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rekommendation att landstingen bör erbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar. Regionstyrelsen beslutade i oktober 2009 i enlighet med SKLs rekommendation. Avgiften för omskärelse på icke medicinska grund fastställdes till 1700 kronor. Resekostnader och eventuella övernattningskostnader ersätts enligt Region Norrbottens gällande sjukreseregler.

Regionen baserade sitt ställningstagande i frågan på regeringens och riksdagens tolkning att omskärelse på icke medicinska grunder är förenligt med barnkonventionen och att ett förbud skulle medföra en otillåten begränsning av religionsfriheten.

Region Norrbotten prioriterar i nuläget inte att utföra rituell omskärelse på icke medicinsk grund men är behjälplig att möjliggöra behandling på annan ort.

Marianne Sandström (SD) yrkar bifall till motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk grund
Bilaga - motionen (Paula Palmqvist, SD)

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Övriga ärenden

Avsiktsförklaring 2, Kiruna sjukhus

Ordförande Kenneth Backgård (SJVP) meddelade att ärendet är tillbakadraget.

Avsiktsförklaring 2, Kiruna sjukhus
Bilaga - avsiktsförklaring 2
Bilaga - avtal förstudie

Förändring av Folktandvårdens struktur i Luleå

Regionstyrelsen fattade i december 2018 ett inriktningsbeslut om Folktandvårdens framtida struktur i Luleå. Regiondirektören fick då i uppdrag att återkomma med risk- och konsekvensanalyser för omstruktureringen. I detta ärende presenteras analyserna samt förslaget att tandvårdsklinikerna i Bergnäset och Gammelstad sammanslås med tandvårdscentralen i centrala Luleå.

Vidare fick direktören i uppdrag att utreda möjligheten att etablera en helt ny klinik i Luleå baserat på konceptet Megamodellen som innebär att besökaren själv bokar tider via webben eller telefon och får hela sin behandling slutförd vid ett och samma besök. Regionstyrelsen beslutade också att en fortsatt översyn av folktandvårdens struktur i länet ska göras. Detta ärende avser de två första uppdragen gällande folktandvårdens struktur i Luleå samt införandet av en klinik enligt Megamodellens koncept. Översynen av folktandvårdens övriga struktur i länet är under beredning och återrapporteras vid senare tillfälle.

Det huvudsakliga motivet för en strukturförändring av antalet tandvårdskliniker i Luleå är att det skapar ökade förutsättningar att bedriva en effektiv tandvård trots utmanande demografiska förutsättningar.

Med start den 4 mars 2019 genomför Folktandvården ett pilotprojekt vid tandvårdscentralen i Luleå där en innovativ form av boknings- och resursplaneringsverktyg provas. Konceptet kommer att heta Folktandvården Direkt och bygger på den i Finland utvecklade så kallade Megamodellen.

Marianne Sandström (SD) yrkar på återremiss eftersom parkeringssituationen utanför tandvårdscenteralen i Luleå inte är utredd, men också utifrån att det ytterligare bör ses över om tandvårdskliniken i Gammelstad bör läggas ned.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Avslå förslaget på återremiss.
 2. Folktandvårdens kliniker i Gammelstad och Bergnäset stängs och att verksamheterna sammanslås med folktandvårdens klinik tandvårdscentralen i centrala Luleå.
 3. Förändringen genomförs under år 2020.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Förändring av folktandvårdens struktur i Luleå
Bilaga - Konsekvensanalys patienter
Bilaga - Risk- och konsekvensanalys verksamhet
Bilaga - Risk- och konsekvensanalys ekonomi

Fortsatt finansiering av Norrbottens jämställdhetspris

Norrbottens jämställdhetspris har delats ut under åren 2014 till och med 2019, ett arbete i samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Prissumman finaniseras gemensamt där vardera part medfinansierar 25 000 kronor. Syftet med jämställdhetspriset är att uppmärksamma och belöna jämställdhetsarbete i Norrbotten.

Enligt tidigare beslut delas Norrbottens jämställdhetspris ut för sista gången år 2019. Priset delas ut i samband med den årliga regionala jämställdhetsdagen som genomförs den andra onsdagen i september varje år. Dagen är tänkt att fungera som inspiration med föreläsningar och goda exempel på jämställdhetsarbete i länet.

Tillväxtberedningen med politiska företrädare för Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner anser det mycket angeläget att de fyra regionala aktörerna fortsätter detta arbete.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att ärendet bifalls under förutsättning att övriga intressenter också tar beslut att tillskjuta medel.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag med motivering att regionen behöver göra besparingar och att det ska vara naturligt att jobba med jämställdhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten fortsätter att medfinansiera Norrbottens jämställdhetspris med 25 000 kronor under åren 2020-2023 (fyra år) inom ramen för regionstyrelsens anslag för jämställdhet, under förutsättning att övriga intressenter också tar beslut att tillskjuta medel.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Fortsatt finansiering av Norrbottens jämställdhetspris

Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.

Regionstyrelsen beslutar att

Verksamheterna som under 2018 bedrivits av regionens delägda aktiebolag har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen.

Bedömning av uppfyllelse av det kommunala ändamålet i hel- och delägda aktiebolag 2018

Erbjudande om ny försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation

Svenska Läkemedelsförsäkringen har beslutat att inte längre betala ut försäkringspengar till vuxna patienter som drabbats av läkemedelsskada i det fall läkemedlet som orsakats skada saknar indikation till det sjukdomstillstånd som patienten fått behandling för.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag föreslår nu att Region Norrbotten tecknar ett avtal om en försäkringslösning som omfattar den patientgrupp som läkemedelsförsäkringen inte längre omfattar. Att teckna avtalet innebär att patienter fortsatt kan behandlas med adekvat läkemedel inklusive fortsatt försäkringsskydd.

Med den nya försäkringslösningen för läkemedel förskrivna utanför godkänd indikation, får alla patienter ett likvärdigt försäkringsskydd oavsett vilket sjukdomstillstånd de har och läkemedel de behandlas med. Tillkommande kostnad för premien för den nya försäkringslösningen fördelas på varje region utifrån antalet invånare och omfattar, för helåret 2019, 13,5 miljoner kronor. För Norrbottens del blir premien för 2019 331 000 kronor. En förutsättning för detta är att övriga regioner också går in i försäkringslösningen.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna försäkringslösningen och tecknande av avtalet med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Detta under förutsättning att övriga regioner tecknar avtalet. Den ökade försäkringskostnaden finansieras under 2019 av budget för regionstyrelsens oförutsedda utgifter.

Erbjudande om ny försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation
Bilaga - erbjudandet
Bilaga - försäkringsavtal
Bilaga - premie

Säkerhetsskyddsplan 2019

Riksdagen har enligt beslut fastställt ny säkerhetsskyddslag. Lagen träder i kraft den 1 april 2019. Regionens säkerhetsskyddsplan är utformad enligt den nya lagen.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionens säkerhetsskyddsplan.

Säkerhetsskyddsplan 2019
Bilaga - säkerhetsskyddsplan

Hälsobokslut 2018

Årligen rapporteras den viktigaste utvecklingen inom området hälsan i Norrbotten, uppdelat på barn och unga, vuxna mitt i livet samt äldre i ett hälsobokslut. I hälsobokslutet redovisas också utvecklingen av levnadsvanor som har stark koppling till hälsan i befolkningen.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna hälsobokslut 2018 och att hälsobokslutet delges regionfullmäktige.

Hälsobokslut 2018
Bilaga - hälsobokslut

Miljöredovisning 2018

Detta är det fjortonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året, men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/ transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige att miljöredovisningen för 2018 godkänns.

Miljöredovisning 2018
Bilaga - miljöredovisning

Patientnämndens årsberättelse 2018

Patientnämnden har vid sitt sammanträde den 28 februari 2019 godkänt patientnämndens årsberättelse för 2018 och översänt den till regionfullmäktige. Årsberättelsen redogör för nämndens verksamhet under det föregående året.

Regionstyrelsen beslutar att

Översända patientnämndens årsberättelse för 2018 till regionfullmäktige.

Patientnämndens årsberättelse 2018
Bilaga - årsberättelse

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Reginstyrelsen redovisar i detta ärende sin beredning av hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 på temat förebyggande hälso- och sjukvård. Styrelsen redovisar ett antal genomförda och planerade aktiviteter som svarar mot de behov som hälsoberedningen identifierat. En viktig åtgärd är digitaliseringen av Norrbottens hälsosamtal som innebär ökad tillgänglighet för deltagarna genom ingång till enkäten via 1177. En annan åtgärd är utvecklingen av enkätverktyget som bland annat medför minskad administration för hälsocentralerna.

Genomförandet av Norrbottens hälsosamtal är ett viktigt uppdrag för primärvården för att minska insjuknandet i hjärt-och kärlsjukdomar. Hälsosamtal behöver erbjudas i stötte utsträckning. Hälsoberedningen har i sin rapport lyft fram medborgarnas behov av hälsosamtal samt lyft fram några angelägna förbättringsområden. Kännedomen om samtalen behöver ökas i befolkningen. För att säkra att hälsososamtalen erbjuds jämlikt till medborgarna i länet måste vissa hälsocentraler förändra förhållningssätt och attityd till arbetet med hälsosamtal. Resurser för preventivt arbetet måste tillgodoses. Regionen behöver fortsätta med åtgärder i relation till detta.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Regionsstyrelsens beredning av hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 godkänns.
 2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2020.

Regionstyrelsens svar på hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - hälsoberedningens verksamhetsrapport

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Allmänna beredningens uppgift är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Under 2018 har de haft i uppdrag att arbeta med vilket behov ungdomar har av inflytande och möjlighet att påverka. I ärendet redovisar regionstyrelsen de åtgärder de planerar att vidta för att möta de av beredningen identifierade behoven som redovisats i verksamhetsrapporten.

Regionstyrelsen delar allmänna beredningens slutsatser om vikten gällande ungas behov av inflytande och möjlighet att påverka. Unga är viktiga för länet och dess framtid. Det är därför viktigt att ungdomar i länet ges möjlighet till inflytande och möjligheter att kunna påverka samhällsutvecklingen. I detta sammanhang anser styrelsen att regionens goda arbete inom området ska fortsätta och även utvecklas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

 1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av allmänna beredningens verksamhetsrapport för år 2018.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2020.

Regionstyrelsens svar på allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Uppsägning av regiondirektör

Regionstyrelsen önskar rekrytera en ny regiondirektör och vill därför avsluta Veronika Sundströms anställning i Region Norrbotten enligt gällande anställningsavtal och nedanstående hantering.

Marianne Sandström (SD) yrkar att det under punkt 2 ska strykas att Veronika Sundström är arbetsbefriad.

Anders Öberg (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår att delta i beslutet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Veronika Sundströms anställning hos Region Norrbotten sägs upp från och med den 3 april 2019 och anställningen upphör 3 oktober 2019.
 2. Veronika Sundström tjänstgör som regiondirektör till 30 april 2019. Från 1 maj 2019 till 3 oktober 2019 är Veronika Sundström arbetsbefriad med lön. Under arbetsbefrielsen står Veronika Sundström till arbetsgivarens förfogande.
 3. Veronika Sundström får enligt gällande anställningsavtal upprättat 2018-12-02, efter anställningen upphört avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner.
 4. Om Veronika får en ny anställning eller konsultuppdrag ska avräkning av avlöningsförmåner göras enligt upprättad överenskommelse.

Uppsägning av regiondirektör

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport februari

3 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering