Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 3 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsens möte den 3 oktober antogs styrelsens plan 2020-2022. Det togs också beslut om att ge regiondirektören i uppdrag att göra en fördjupad analys inför investering i en magnetkamera till Kalix sjukhus. Vidare beslutades bland annat att föreslå regionfullmäktige fastställa vårdplatser på Sunderby sjukhus samt obs-platser/lättvårdsplatser i länet.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas merparten av de beslut som togs av regionstyrelsen den 3 oktober. För mer information hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka (se länk under Mer hos oss). Där framgår ärendehantering, beslutsgång, tilläggsyrkanden m m i detalj.

Ekonomi-, planerings- och investeringsärenden 

Regionstyrelsens plan 2020-2022

Regionstyrelsens plan bygger på den strategiska planen och finansplanen.

Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer och styrmått.

Årsprognosen per augusti för 2019 visar på ett underskott i verksamheten på 258 mnkr. Verksamheten har ett uppdrag att ha en ekonomi i balans 2020.

Då regionens intäkter inte räcker till för att finansiera dagens budgetnivå ska åtgärder motsvarande 344 mnkr identifieras och genomföras för att Region Norrbotten ska ha ett resultat som motsvarar en procent av skatter och bidrag 2022. Fram till 2025 ska åtgärder på totalt 592 mnkr inklusive ovanstående identifieras.

Utifrån den strategiska inriktningen gör fullmäktige en ramminskning på 23 mnkr för 2020 i ett första steg. I finansplan 2020-2022 ska ramminskningar 2021 på 199 mnkr och 2022 på 122 mnkr preciseras på områden/verksamheter.

Regionstyrelsen fördelar slutliga ramar i vidarefördelningsärendet i regionstyrelsen i december med finansplan 2020-2022 som grund.

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra regionstyrelsens inriktning och återkomma med förslag om:

 • Budget i balans 2020
 • Översyn av samtliga verksamheter och innehållet på våra fem sjukhus
 • Översyn av lednings- och stabsorganisation
 • Förtydliga primärvårdens uppdrag och effektivisera organisationen
 • Uppdatera riktlinjer för ledning och styrning
 • Redovisa en plan för hur nätverken, brukarråden och spetspatienters kompetens/inspel implementeras i verksamheterna
 • Ta fram förslag till att reformera bolagsstrukturen för ökad effektivitet och styrning
 • Effektivisering av närsjukvården specifikt, arbetssätt i vården, administration, service och regionalutveckling
 • Integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhet samt säkerställa att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas
 • Konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt
 • Verkställa inte genomförda politiska beslut, t ex ortsplacerade distriktsköterskor, MR-kameror och extraordinära lönesatsningar
 • Driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya sjukhus (KNS) under planperioden. KNS ska bidra till en ökad kvalité för medborgarna i Malmfälten
 • Inför planeringen 2021 och framåt ta fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbetet ska initieras för att förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regionstyrelsens plan 2020-2022 antas, med ändring av meningen ”integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhet samt säkerställa att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas” till ”integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhet, med integritet, samt säkerställa att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas i regiondirektörens uppdrag".

2. Regiondirektören får i uppdrag att på kommande sammanträde presentera en tidsplan för när regiondirektören avser presentera förslag till förändringar utifrån de uppdrag som ingår i regionledningens styrelseplan med möjliga och alternativa förslag till prioriteringar.

Regionstyrelsens plan 2020-2022
Bilaga - Regionstyrelsens plan 2020-2022
Bilaga - Riskbedömning

Marianne Sandström (SD) deltar inte i beslutet.

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2019

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att två av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 13 har delvis uppnåtts medan de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till målsättningen.

Verksamhetens resultat per augusti är 142 mnkr vilket är 180 mnkr bättre än i delårsrapporten per april och beror på en avtagande nettokostnadsutveckling. Periodens nettokostnader har ökat med 4,6 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, statsbidrag och utjämning endast har ökat med 2,6 procent. Periodens resultat är 406 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen med 199 mnkr.

Årsprognosen för verksamhetens resultat är 63 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 51 mnkr. Prognosen för årets resultat är 293 mnkr och förklaras till stor del av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatprognosen motsvarar 3,5 procent av skatter, statsbidrag och utjämning och innebär att det finansiella målet bedöms uppnås.

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att divisionerna inte har klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2019.

Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att hälso- och sjukvårdsdivisionerna intensifierar arbetet med att uppnå resultatmålen.

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2019
Bilaga - Delårsrapport

Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2020 har tagits fram genom riskinventering och riskbedömning i regiondirektörens stab.

I samband med att regionstyrelsens plan arbetades fram gjordes en riskbedömning av regionens strategiska mål. Riskbedömningen tillsammans med framtidsutmaningarna i den strategiska planen, ligger till grund för framgångsfaktorerna i Regionstyrelsens plan. Riskbedömningen har inte föranlett att några internkontrollmoment i 2020 års internkontrollplan.

Däremot har internkontrollmoment för 2020 inom områdena lönesamråd, legitimationskontroll, diarieföring, representation samt mutor och korruption valts ut och lagts in i internkontrollplanen. Kontrollerna kommer att utföras under 2020 och resultaten återrapporteras i regionstyrelsen i februari 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2020 enligt förslaget.

Regionstyrelsens internkontrollplan 2020
Bilaga - Internkontrollplan
Bilaga - Riskbedömning

Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård reglerar kraven för att en leverantör ska kunna verka som vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården i Norrbotten. Smärre justeringar i förfrågningsunderlaget har gjorts för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuella föreskrifter och regelverk. Ersättning per listad är 1 427 kronor.

Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare som regionen godkänt och tecknat avtal med. Målgruppen är barn och ungdomar (3-23 år) som är folkbokförda i Norrbottens län. Antalet barn och ungdomar i aktuella målgruppen i Norrbotten är drygt 55 000, av dessa har ca 1200 valt privattandläkare.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2020.

Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård
Bilaga - Beställning

Beställning Vårdval primärvård

I beställningen 2020 har det gjorts justeringar för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Inom några områden har tillägg och förtydliganden gjorts. En översyn av ersättningsmodellen har gjorts och redovisas i särskild rapport.

Föreslagna förändringar i ersättningsmodellen inför 2020 är:

Utökad ersättning för prestationsbaserat arbete med att förbättra levnadsvanorna hos riskgrupper, där bugetramen för den prestationsbaserade ersättningen höjs från 4,4 mnkr till 8,8 mnkr.

 Ersättningen för Norrbottens hälsosamtal höjs från 1000 kr till 1200 kr per samtal och målnivån höjs till 30 procent vilket innebär en ökad budgetram med 2 mnkr.

 En ny modell för avstånds- och litenhetersättning för hälsocentraler i glesbefolkat område.

 För att utöka servicen i glesbefolkat område utgår ersättning med 900 tkr per år för filial och 200 tkr per år för servicepunkt. Detta innebär en ökad budgetram med 7 mnkr.

 Momskompensationen för privata leverantörer höjs med 1,5 procentenheter till 4,5 procent. Innebär en ökad budgetram med 1,6 mnkr. Ingår ej i budgetram för Vårdval Primärvård.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslagna ändringar i ersättningsmodellen för Vårdval Primärvård beslutas. Förändringarna innebär en budgetökning med totalt 13,4 mnkr, utöver prisförändring, och finansieras från ramen för avsatta medel för demografi. Rapport över Översyn av ersättningsmodell för Vårdval Primärvård läggs till handlingarna.

2. Beställning Primärvård 2020 fastställs.

3. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplan 2020.

Beställning Vårdval primärvård
Bilaga - Beställning
Bilaga - Översyn ersättningsmodell
Bilaga - Ersättning

Uppföljning Vårdval primärvård 2019, januari-augusti 2019

Beställaren följer ett antal indikatorer vars resultat och måluppfyllelse redovisas i delårsrapport. Dialog om områden med bristande resultat och låg måluppfyllelse förs kontinuerligt med verksamheten.

Arbetet med Norrbottens hälsosamtal går sakta framåt. Under perioden januari-augusti har 3259 personer fått inbjudan till hälsosamtal via enkätverktyget vilket utgör totalt 26 procent av de aktuella åldersgrupperna. Det är 1036 hälsosamtal som genomförts och dokumenterats i patientjournalen i VAS, vilket innebär att drygt 8 procent av målgruppen har haft ett hälsosamtal. Kalix hälsocentral har dock ännu inte genomfört ett enda hälsosamtal 2019 trots begäran om rättelse.

Telefontillgängligheten är 87 procent vilket är något sämre än motsvarande period året före då länssnittet var 88 procent.

Medicinsk bedömning inom tre dagar har ett länssnitt på 89,3 procent för perioden.

Arbetet med levnadsvanor riktat till personer med risk för hjärt-/kärlsjukdom eller psykisk ohälsa går stadigt framåt. Resultaten är fortsatt förbättrade jämfört med 2018 och en allt större andel av patienterna i riskgrupperna får en riskbedömning och vid behov åtgärder.

Allt fler patienter 75 år eller äldre med fem eller fler uthämtade läkemedel har en dokumenterad läkemedelsgenomgång på sin hälsocentral. Länssnittet är 34 procent av målgruppen för perioden januari-augusti, året före var länssnittet 24 procent för samma period.

Många resultat har förbättrats över tid, dock kvarstår variation av resultaten mellan hälsocentraler. Beställaren för dialog med hälsocentraler som har låga resultat och i vissa fall begärs rättelse och handlingsplan för förbättring av resultat.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval Primärvård januari-augusti 2019. I den genomlysning som ska göras för att förtydliga primärvårdens uppdrag och effektivisera organisationen ska särskilt vikt läggas vid att förbättra resultaten och därigenom ge en mer jämlik primärvård i hela länet.

Uppföljning Vårdval primärvård 2019
Bilaga - Uppföljning januari-augusti 2019
Bilaga - Resultat januari - augusti 2019

Omfördelning av medel inom patientnämndens kostnadsställen

Efter det andra tertialet kan patientnämnden konstatera att stödpersonsverksamheten kommer att avsluta verksamhetsåret med röda siffror gentemot fastställd budget. Det motsatta förhållandet gäller för nämndens politiska verksamhet. Patientnämnden önskar därför fullmäktiges tillåtelse att omfördela medel mellan nämndens kostnadsställen samt en utökad budgetram för stödpersonsverksamheten för kommande år.

Regionstyrelsen beslutar att, på förslag från patientnämnden, föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Tillåta patientnämnden att omfördela medel mellan de kostnadsställen som nämnden ansvarar för.

2. I fullmäktiges finansplan beakta patientnämndens behov av utökat budgetutrymme för stödpersonsverksamheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Omfördelning av medel inom patientnämndens kostnadsställen

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården

SKL:s styrelse beslutade den 14 juni 2019 att från och med den 1 oktober 2019 rekommendera regionerna att tillämpa följande gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården:

500 kr för en digital läkarkontakt

425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut

275 kronor för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal

Ersättningarna inkluderar patientavgift. I ersättningen ingår också kompensation för provtagning och medicinsk service.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Region Norrbotten tillämpar Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) rekommendationer för utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården från och med den 1 november 2019.

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården
Bilaga - Meddelande från SKL:s styrelse

Förändring i regelverket för egenavgift vid sterilisering

Egenavgiften för kirurgisk sterilisering för kvinnor och män varierar både inom riket och inom den norra sjukvårdsregionen. Norra sjukvårdsregionen har därför beslutat att rekommendera medlemsregionerna att besluta om en enhetlig avgift på 2500 kronor för kirurgisk sterilisering.

Egenavgiften varierar i dag mellan medlemsregionerna i norra sjukvårdsregionen med mellan 2500 kronor och 7000 kronor. I Region Norrbotten är avgiften 4700 kronor. Avgiften avser sterilisering av icke medicinska skäl, på patientens egen begäran.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Region Norrbotten inte tillämpar Norra sjukvårdsregionförbundets (NRF:s) rekommendation om en avgift på 2500 kronor för kirurgisk sterilisering.

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Förändring i regelverket för egenavgift vid sterilisering

Fastighetsinvestering - Uppgradering av styrsystem för fastigheter

I Region Norrbotten finns det tre av varandra oberoende styr- och övervakningssystem som betjänar fastigheterna i länet.

Befintliga system kan inte längre upprätthållas utan måste uppgraderas då utveckling och uppgradering av befintlig programvara har upphört.

Detta beslut omfattar det system som bland annat betjänar fastigheterna Kalix sjukhus, Regionhuset, Torpgärdan samt Björkskatan, Björknäs och Överkalix hälsocentraler. Efter genomgång av nödvändiga åtgärder med leverantören av systemet har omfattning och kostnader bedömts. Uppgraderingen medför en fastighetsinvestering om 2,9 mnkr. Investeringen ger en ökad årlig fastighetskostnad med 0,18 mnkr som finansieras inom ramen för fastigheters egen verksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Genomföra investeringen som är etapp två av totalt tre uppgraderingar, som bedöms uppgå till 2,9 mnkr och sker genom omprioritering från avsatta medel för fastighetsinvesteringar 2019.

Fastighetsinvestering - Uppgradering av styrsystem för fastigheter

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus

Ett flertal undersökningar förväntas öka i framtiden. Ökningen är cirka 5 procent per år. Investering i en MR-kamera i Kalix bidrar till att säkra en god diagnostisk kvalitet och tillgänglighet i den nära vården i östra Norrbotten.

Det finns två stycken placeringsförslag av MR-kameran vilket gör det nödvändigt med en fördjupad analys av de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt återkomma med en fördjupad ekonomisk och verksamhetsmässig analys innan styrelsen anvisar medel för nyinvestering och ombyggnation för installation av en MR-kamera vid Kalix sjukhus.

Investering i magnetkamera till Kalix sjukhus

Avtal för övertagande av spårfordon

Norrtågs fordonsflotta består idag av 19 tågset. Det begränsar vidareutvecklingen av trafiken. Dessutom saknas reservkapacitet för att hantera trafikstörningar och skapa ett robust system. För att kunna svara upp mot den antagna fordonsstrategin och beslut om trafikplikt för pendeltågstrafik mellan Luleå och Haparanda behöver Norrtågssystem utöka sin flotta.

Det är stor fordonsbrist i Sverige. Norrtåg AB har sökt och tilldelats tre fordon av typen X52 Regina. Ett av de nya fordonen avses att trafikera sträckan Luleå-Haparanda och Region Norrbotten, som en av finansiärerna, behöver därför överta borgensåtagandet för ett fordon motsvarande 49,4 mkr. Be-räknad levereras av de nya fordonen till Norrtåg är vecka 47 i år.

Norrtåg AB sköter driften av den regionala tågtrafiken i de fyra nordligaste länen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att

Region Norrbotten tecknar avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingår hyresavtal med AB Transitio samt övertar borgensåtagandet för Region fordon nr 9033 motsvarande 49,4 mnkr.

Avtal för övertagande av spårfordon
Bilaga - Avtal

Finansiering av kunskapsnätverk för samisk hälsa

Regionen har tillsammans med övriga norrlandsregioner bildat ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Nätverket har drivits i projektform med statlig finansiering under perioden 2017-2019. Deltagande regioner behöver nu fatta beslut om fortsatt drift och finansiering av nätverket. Regiongemensam finansiering uppgår till 1 mnkr per år.

I kunskapsnätverket för samisk hälsa ingår regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Dalarna i samarbete med Sametinget och ett antal samiska organisationer.

Uppbyggnaden av nätverket har varit ett treårigt projekt som finansierats med projektmedel från Socialdepartementet. Bakgrunden till nätverkets tillkomst finns i de kunskapsluckor och brister som hälso- och sjukvården har i relation till samers hälsosituation och vårdbehov. Projektets syfte har därför varit att öka kunskapen om samiska hälsofrågor samt undersöka hur hälso- och sjukvården kan bli bättre på att möta samers behov i kontakter med vården. Det handlar bland annat om kompetenshöjande insatser för bygga upp en samisk kulturförståelse i verksamheterna samt förbättra tillgång till kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Medel beviljas med 312 tkr för fortsatt delfinansiering av det regionövergripande kunskapsnätverket för samisk hälsa för år 2020.

2. Medel tas från riktade nationella bidrag år 2020.

Finansiering av kunskapsnätverk för samisk hälsa

Revisionsrapporter

Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Regionens lönehantering
Bilaga - Revisionsens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Temagranskning primärvården del 1
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-01-30
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Temagranskning primärvården del 2
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-04-03
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-05-08
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Revisionsrapport Målstyrning av verksamheten
Bilaga - Regionstyrelsens beslut 2019-04-03
Bilaga - Revisionens skrivelse
Bilaga - Revisionsrapport

Remisser

Remiss - E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Ändring i patientsäkerhetsförordningen
Bilaga - Remissyttrande

Remiss - Skattelättnad för arbetsresor
Bilaga - Remissyttrande

Motioner

Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter – Marianne Sandström (SD)

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten vidtar åtgärder för att få en budget i balans. En åtgärd för att öka intäkterna anser Sandström vara att höja patientavgiften i primärvården från 200 kronor till 300 kronor, patientavgiften för akutbesök från 300 kronor till 500 kronor och avgiften för ambulanstransport inklusive akutbesök från 500 kronor till 1000 kronor.

Regionstyrelsen ser det som angeläget att Region Norrbotten ökar sina intäkter. En del i detta arbete är den gemensamma översyn av regelverket avseende avgifter som för närvarande pågår i samarbete med övriga regioner i Norra sjukvårdsregionförbundet. Regionstyrelsen avser att återkomma med förslag på ändrade avgifter.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att 

Avslå motionen. 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter
Bilaga - Motion

Motion 12-2019 om höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök – Marianne Sandström (SD)

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten vidtar åtgärder för en budget i balans. En åtgärd som Sandström föreslår för att öka intäkterna är att höja avgifterna för uteblivna vårdbesök, då dessa inte är produktiva ut ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. Sandström yrkar på att avgiften för uteblivet besök inom sjukvården höjs från 200 kronor till 400 kronor och att avgiften för uteblivet besök för operation höjs från 200 till 1500 kronor.

Region Norrbotten behöver vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. En översyn av regelverket för avgifter pågår i samarbete med övriga regioner i norra sjukvårdsregionen. Region Norrbotten avvaktar resultatet av denna utredning innan förslag på nya avgifter läggs. Region Norrbotten avser att titta på avgiftsfrågorna i helhet och lägga ett samlat ärende avseende avgifter i frågan. Utöver detta pågår införandet av nya digitala vårdtjänster med syfte att underlätta om- och avbokning av vårdbesök för medborgarna.

Totalt gjordes cirka 1,5 miljoner vårdbesök i Region Norrbotten 2018. Antalet uteblivna vårdkontakter i Region Norrbotten var under samma år cirka 16 000, drygt 10 000 avsåg besök hos hälsocentraler (privata och regionens) och ca 6 000 avsåg uteblivna besök på sjukhus. Under 2018 inställdes 103 operationer vid dagkirurgisk enhet/centraloperation i Region Norrbotten på grund av att patienter uteblev eller avbokade sent.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att 

Avslå motionen.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Motion 12-2019 om höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök
Bilaga - Motion

Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök – Marianne Sandström (SD)

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten genomför en översyn av möjligheten till avbokning för patienter hos regionens samtliga sjukvårdsinstanser och att det vid samtliga enheter ska vara möjligt att enkelt komma i kontakt med sjukvården för avbokning av besök/behandling.

För närvarande befinner sig regionen i ett omställningsarbete och en viktig del är kopplad till att förbättra tillgängligheten genom nya digitala tjänster.

Idag finns möjlighet för patienter i Region Norrbotten att avboka sin tid via återuppringningssystemet Callme. Mottagningar och enheter har också möjlighet att beställa en röstbrevlåda via växeln för avbokning av tid. Patienten talar då in namn och personnummer och mottagningen avbokar tiden.

Av totalt ca 160 mottagningar finns idag också möjlighet att avboka tid via e-tjänst i 1177 på ca 100-120 mottagningar.

Region Norrbotten arbetar aktivt för att erbjuda länets invånare nya sätt att komma i kontakt med vården och ge möjlighet till att boka, av- och omboka vårdbesök. Region Norrbotten startade våren 2018 ett projekt för införande av webbtidbok som innebär att patienter ska kunna boka, av- eller omboka tid direkt i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet för projektet ”Införande av webbtidbokning” är att webbtidbokning ska införas på alla hälsocentraler. Ambitionen är också att fler specialistmottagningar ska kunna erbjuda webb-tidbokning.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att 

Avslå motionen. 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök
Bilaga - Motion

Övriga ärenden

Korrigering av fastställda vårdplatser

Regionstyrelsen beslutade i maj 2018 att ge regiondirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av regionfullmäktiges beslut om vårdplatser den 14 februari 2018. En konsekvensanalys är genomförd.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att 

Besluta om korrigering av antalet fastställda vårdplatser och disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus samt inrättade av obs-platser/lättvårdsplatser enligt nedan: 

1. Antalet fastställda vårdplatser på Sunderby sjukhus beslutas till 381 

- Fastställda vårdplatser på avdelningarna BB/förlossning och gyn/obstetrik minskas från 38 till 20. 

- Sex fastställda vårdplatser inom hjärtsjukvården omvandlas till öppenvård. 

2. Nuvarande struktur för obs-platser är för närvarande tillräcklig utifrån behov. 

3. Divisionschef beslutar om antalet disponibla vårdplatser.

4. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2020. 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Korrigering av fastställda vårdplatser
Bilaga - Konsekvensanalys
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut 2017-11-22--23
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut 2018-02-14

Samverkansavtal kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Regionfullmäktige har den 18 juni 2019 fattat beslut om att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA.

Med anledning av att Region Norrbotten ansökt om att bli medlem finns ett behov för SLA av att avropa en helikopter, H 145, för Region Norrbottens operativa verksamhet. Region Norrbotten får vidare möjlighet att nyttja SLA:s reservhelikopter vid hög belastning, driftstörningar, service av ordinarie helikopter eller vid utbildning.

Regionen behöver en övergångslösning under tiden 1 maj 2021 till 1 juni 2022 då ordinarie helikopter upphandlas. Utan en planerad och beslutad övergångslösning föreligger en risk att Region Norrbotten inte kan tillhandahålla en fungerande helikopterambulansverksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att 

1. Anta samverkansavtal med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

2. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

3. Samverkansavtalet antas under förutsättning att andra medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans också antar förslaget och att upprättad tidsplan kan hållas.

Samverkansavtal kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Samverkansavtal helikoptrar

Riktlinje för hot och våld

Riktlinjen beskriver vikten av att regionen systematiskt arbetar med att förebygga, bemöta och hantera hot och våld utifrån en gemensam grundsyn för att skapa en god säkerhetskultur i organisationen.

Region Norrbottens riktlinje för Hot och våld utgår från regionens medarbetarpolicy samt regionens riktlinje för säkerhet och inkluderar samtliga medarbetare.

Hot och våld skall alltid tas på allvar och nolltolerans gäller.

Regionstyrelsen beslutar att  

Godkänna riktlinjen för hot och våld.

Riktlinje för hot och våld
Bilaga - Riktlinje

Risk- och sårbarhetsanalys

Rapporten sammanfattar resultatet av Region Norrbottens arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt föreskrift MSBFS 2015:4.

Rapporten visar bland annat att vid en inträffad extraordinär händelse (t ex ett större dammbrott i Lule älv) i länet kan belastningen på regionens verksamheter bli hög.

Regionen är bl. a beroende av att personal finns att tillgå, att försörjning av sjukvårdsmaterial, läkemedel, livsmedel m m fungerar samt att elektricitet och IT fungerar.

Regionstyrelsen beslutar att 

Fastställa rapport om risk- och sårbarhetsanalys 2019.

Risk- och sårbarhetsanalys
Bilaga - Rapport
Bilaga - Indikatorer

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Regionstyrelsen beslutar att 

Fastställa sammanträdesdagar för 2020.  

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2020.

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Sedan Investeringar i Norrbotten AB bildandes har ett mål varit att samtliga av Norrbottens kommuner ska vara delägare i bolaget. I och med Region Norrbottens försäljning av aktier till Arjeplog, Jokkmokk, Pajala och Piteå kommuner kommer tolv av länets fjorton kommuner att vara delägare. Detta är ett viktigt steg som ger en stabilitet till bolaget och goda förutsättningar för att fortsätta arbetet för fler internationella affärer till Norrbotten.

Region Norrbotten avyttrar sammanlagt 7,6 procent av sitt aktieinnehav i Investeringar i Norrbotten AB till Arjeplog, Jokkmokk, Pajala och Piteå kommuner.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1544 aktier, vilket motsvarar 77,2 procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB.

Regionstyrelsen beslutar, på rekommendation av Regionala utvecklingsnämnden, att föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Arjeplog kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

2. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Jokkmokk kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

3. Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Pajala kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

4. Region Norrbotten avyttrar 68 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Piteå kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6 800 kr.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med nedanstående.

5. Paragrafen justeras omedelbart

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

4 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering