Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 30 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 30 januari togs bland annat beslut om Jämställdhetsrapport 2018, Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 2030 och investeringar i medicinteknisk utrustning för endoskopi. Vidare togs beslut om riktlinjer för sponsring samt alkohol, droger och spel om pengar. Styrelsen beslutade också att återremittera ärendet om fastighetsinvesteringar 2019 i primärvården Boden.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. På samma sida publiceras också protokollet, i regel inom en vecka efter varje möte.

Länkar till besluten

Regiondirektörens rapport
Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik
Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Remissen "Möjligt, tillåtet och tillgängligt"
Jämställdhetsrapport 2018
Årsrapport Internationella beredningen 2018
Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019
Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 - regionutvecklingsutskottets förslag till beslut
Anmälan om sidoverksamhet - regionstyrelsen
Val förrättade av regionstyrelsen 2019-01-30
Strategisk plan 2019-2021 - komplettering
Analysplan 2019
Plan för ekonomisk rapportering till styrelsen 2019
Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden
Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi
Genomförande av regionala och lokala ledningsplatser för särskild sjukvårdsledning
Förändringar i riktlinjer för avgifter
Vårdval Norrbotten - ändring av avdragsbelopp
Revisionsrapporter
Revisionsrapport "Patientsäkerhet vid förekomst av inhyrda läkare"
Revisionsrapport "Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter"
Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"
Revisionsrapport "Temagranskning Primärvården del 1"
Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per augusti 2018"
Revisionsrapport "Cybersäkerhet - övergripande granskning 2018"
Revisionsrapport "Granskning av intrångsskydd"
OPF-KL om omställningsskydd och pension till förtroendevalda
Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar
Regionstyrelsens delegationsordning
Regionstyrelsens reglemente
Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan
Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna
Riktlinje gällande sponsring
Riktlinje för administrativa styrdokument
Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna. 

Regiondirektörens rapport

Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har en överenskommelse gällande ansvarsfördelningen vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik som nu har reviderats.

Förtydliganden har gjorts i samverkansrutiner och ansvarsfördelning i syfte att värna om barn och unga som är i behov av särskilt stöd. Överenskommelsen syftar till att kvalitetssäkra utredningar, höja kompetensen samt till att likvärdiga insatser ges i hela länet.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa den reviderade överenskommelsen om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs och skrivproblematik i Norrbotten.

Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik
Bilaga - överenskommelse

Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Regionstyrelsen redovisar sin beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 på temat samordning i vården. Styrelsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgärderna är de nya arbetssätten för SIP/Min plan som implementerats under 2018.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 godkänns.

2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2020.

Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Bilaga - sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Remissen "Möjligt, tillåtet och tillgängligt"

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska även överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål. Utredningens förslag överlämnades till regeringen i juni 2018.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Remissen "Möjligt, tillåtet och tillgängligt"
Bilaga - remissvar

Jämställdhetsrapport 2018

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en årsrapport. I Jämställdhetsrapport 2018 presenteras årets arbete.

Enligt förslaget till ny jämställdhetsrapport bör jämställdhetsperspektivet framöver än mer aktivt integreras i regionens styrande dokument och verksamheter. Det bör således inte hanteras i någon separat handlingsplan eller följas upp i någon separat årsrapport utan hanteras i ordinarie styrning och uppföljning. Detta är viktigt för att jämställdhetsarbetet inte ska uppfatta som en extra "pålaga".

Anders Öberg (S) bifaller punkt 1, att rapporten godkänns, men yrkar avslag på punkt 2 och 3. Han föreslår också ett tilläggsförslag att "regiondirektören får i uppdrag att stärka region Norrbottens strategiska arbete med genus och jämställdhet genom att inrätta en jämställdhetsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor internt och externt för att stärka jämställdhetsintegreringen och jämställdhetsarbetet". Glenn Berggård (V), Johannes Sundelin (S) och ersättare Christina Snell-Lumio (V) bifaller Anders Öbergs förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Jämställdhetsrapporten 2018 godkänns och delges regionfullmäktige.

2. Jämställdhetsperspektivet från 2020 ingår i Region Norrbottens ordinarie uppföljning och inte kommer att redovisas i en separat rapport.

3. Regiondirektören får i uppdrag att se över behovet i organisationen gällande kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet.

Jämställdhetsrapport 2018
Bilaga - Jämställdhetsrapport 2018

Årsrapport Internationella beredningen 2018

Internationella beredningen har en viktig uppgift för att samla regionens arbete med internationell samverkan, påverkan och kunskapsuppbyggnad. Under 2018 gjordes en hel del insatser som redovisas i bilaga. Region Norrbottens arbete på den internationella arenan är viktigt och 2018 arbetade politiker och tjänstemän hårt med bland annat EU:s nya långtidsbudget.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapport 2018 för internationella beredningen och att rapporten delges regionfullmäktige.

Årsrapport Internationella beredningen 2018
Bilaga - Internationella beredningens årsrapport 2018

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Regionfullmäktige återremitterade 2018-11-21-22 ärendet om uppdrag för fullmäktiges beredningar år 2019.

Anders Öberg (S) yrkar på att det ursprungliga förslaget om beredningarnas uppdrag ska antas, vilket även Glenn Berggård (V) bifaller. Marianne Sandström (SD) yrkar att uppdragsberedningen inte ska ta fram en prioriteringslista.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Sjukvårdsberedningen för år 2019 ges uppdraget att föra dialog runt om i länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår.

2. Uppdragsberedningen för år 2019 ges uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer. Resultatet redovisas i form av en prioriteringslista.

3. Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i november 2019.

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2019

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 - regionutvecklingsutskottets förslag till beslut

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska fastställas av regionfullmäktige och innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.

Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den Regionala utvecklingsstrategin 2030, som är ett levande verktyg för alla som gemensamt vill vara med och forma Norrbottens framtid. Region Norrbotten bjuder därför in till en fortsatt bred dialog och samverkan i länet efter att beslutet om strategin tagits av regionfullmäktige.

Glenn Berggård (V) yrkar avslag på punkt 1.

Regionstyrelsen beslutar på förslag från regionutvecklingsutskottet att

1. Förslaget till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 godkänns.

2. Föreslå att regionfullmäktige godkänner Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 - regionutvecklingsutskottets förslag till beslut
Bilaga - Förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Anmälan om sidoverksamhet - regionstyrelsen

Glenn Berggård är verksam som oppositionsråd för Vänsterpartiet. För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 77 procent av årsarvodet. Glenn Berggård söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra 30 procent vid Luleå tekniska universitet utan jämkning av oppositionsrådsarvodet. Glenn Berggård anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.

Marianne Sandström erhåller, som Sverigedemokraternas oppositionsråd, arvodering uppgående till 67 procent av årsarvodet. Marianne Sandström söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra ca 20 procent som advokat vid Bröderna Gustafssons Advokataktiebolag utan jämkning av oppositionsrådsarvodet. Marianne Sandström anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beslutet.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Glenn Berggårds (V) anställning vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Godkänna Marianne Sandströms (SD) anställning vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet. 

Anmälan om sidoverksamhet - regionstyrelsen (Glenn Berggård)
Anmälan om sidorverksamhet - regionstyrelsen (Marianne Sandström)

Val förrättade av regionstyrelsen 2019-01-30

Regionstyrelsen förrättar ett antal val till olika organ. Bland annat väljs Kenneth Backgård (SJVP) till ordförande för Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola, och Linda Frohm (M) till ordförande för Länspensionärsrådet och Tillgänglighetsråd Region Norrbotten. För justerad namnlista över valda ledamöter se protokollet.

Val förrättade av regionstyrelsen 2019-01-30

Ekonomi- och planeringsärenden m m

Strategisk plan 2019-2012 - komplettering

Med anledning av ny politisk organisation fördelas ansvar för de strategiska målen på respektive regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd. Även de ekonomiska ramarna fördelas på regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Fördelning av mål i Strategisk plan 2019-2021 per regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd godkänns.

2. Fördelning av ekonomisk ram i Finansplan 2019-2021 per regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd godkänns.

3. Ändringarna införs i respektive plan

Strategisk plan 2019-2021 - komplettering

Analysplan 2019

Analysplan år 2019 fastställer stabens inriktning avseende analyser under en kommande året. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger framförallt underlag till arbetet med planering.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Analysplan 2019.

Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt.

Analysplan 2019
Bilaga - analysplan

Plan för ekonomisk rapportering till styrelsen 2019

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna plan för ekonomisk rapportering 2019.

Plan för ekonomisk rapportering till styrelsen 2019

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

I förslaget till styrelsen föreslås att godkänna fastighetsinvesteringar i om- och tillbyggnad av Sandens hälsocentral samt ombyggnad av Björknäs hälsocentral, i samband med sammanslagning med Erikslunds hälsocentral. Den totala investeringen bedöms uppgå till 35,4 mnkr.

Under mötet föreslår Kenneth Backgård (SJVP) att återremittera ärendet för att närmare kunna gå igenom underlaget och att inom kort återkomma med ett nytt förslag. Glenn Berggård (V) yrkar på att ärendet ska avgöras direkt, vilket även Anders Öberg (S) instämmer i.

Regionstyrelsen beslutar att

Återremittera ärendet.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Primärvården Boden

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

För att säkra en god funktionalitet både gällande koloskopiundersökningar och ERCP-undersökningar (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pankreaticoskopi) behöver länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård reinvestera och nyinvestera i ny medicinsk teknik. Detta kommer bland annat att leda till att förkorta undersökningstider, minska risker för komplikationer och obehag för patienten samt möjliggöra ett effektivare utbildningsförfarande för nya skopister.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas 1 000 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att nyinvestera i navigeringssystem för koloskopier.

2. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas 1 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att reinvestera befintlig utrustning för ERCP och koloskopier.

Investering i medicinteknisk utrustning för endoskopi

Genomförandet av regionala och lokala ledningsplatser för särskild sjukvårdsledning

I hälso- och sjukvårdslagen anges bestämmelser om att regionerna skall planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

För att upprätthålla denna beredskap har regionen en regional ledningsplats varifrån ledningen under allvarliga händelser leder och samordnar sin verksamhet. Inom regionen finns det lokala ledningsplatser på sjukhusen. I regionens ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en inventering och dokumentation gjorts av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning på regional och på lokal nivå inom regionen.

Ett åtgärdsförslag för att uppdatera ledningsplatserna inom regionen har tagits fram av MSB i samarbete med företrädare för regionen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division service beviljas 2 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram för Fastigheter 2019 för lokalanpassningar i samband med inrättandet av nya ledningsplatser.

2. Regiondirektörens stab beviljas 4 500 000 kr, inom tilldelad investeringsram för Regiondirektören 2019 för införande av ny teknik i samband med inrättandet av nya ledningsplatser.

Genomförande av regionala och lokala ledningsplatser för särskild sjukvårdsledning

Förändringar i riktlinjer för avgifter

En ny förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder träder i kraft den 1 januari 2019. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett nytt intyg för ändamålet och har även möjlighet att vid behov begära in ett medicinskt utlåtande. Föreslagen maxavgift är 2 200 kr för såväl intyg som medicinskt utlåtande. Utöver detta föreslås patientavgiften för god man-intyg tas bort.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Den avgift som ska tas ut för läkarintyg och medicinska utlåtanden som utfärdas på begäran av Arbetsförmedlingen ska fastställas till 2 200 kr exklusive moms. Beloppet motsvarar den maxnivå som får tas ut för detta författningsreglerade intyg.

2. Ta bort avgiften på 1250 kronor för patienter för intyg för godkännande eller styrkande av behov av god man.

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Bilaga - riktlinjer för avgifter

Vårdval Norrbotten - ändring av avdragsbelopp

Det finns ett antal privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens som är verksamma enligt lagen läkarvårdsersättning (LOL) respektive privatpraktiserande fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Vid besök hos dessa eller vid en registrerad kontakt med läkare verksam enligt LOL görs ett avdrag av vårdpengen för den hälsocentral där patienten är listad. Avdraget är schablonmässigt beräknat för att täcka 50 procent av den totala LOL/LOF kostnaden.

Regionstyrelsen beslutar att

1. För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) görs vid den månatliga utbetalningen av vårdpengen 2019 avdrag med 573 kr (535 kr år 2018) per besök och 93 kr (87 kr år 2018) per övrig registrerad kontakt.

2. För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) görs vid den månatliga utbetalningen av vårdpengen 2019 avdrag med 210 kr (193 kr år 2018) per besök.

Vårdval Norrbotten - ändring av avdragsbelopp

Revisionsrapporter

Regionstyrelsen beslutar att

För alla revisionsrapporter utom "Granskning av delårsrapport 2018" ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapporten "Granskning av delårsrapport 2018" läggs till handlingarna.

Revisionsrapport "Patientsäkerhet vid förekomst av inhyrda läkare"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Temagranskning Primärvården del 1"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport per augusti 2018"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Cybersäkerhet - övergripande granskning 2018"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport "Granskning av intrångsskydd"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Riktlinjer, reglementen m m

OPF-KL om omställningsskydd och pension till förtroendevalda

OPF-KL18 är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller betydande del av heltid. Landstingsfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL14 som nu under 2018 har utkommit i en uppdaterad version. Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd ålderspension med efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd. 

Regionstyrelsen föreslår att

Regionfullmäktige beslutar att

1. Anta kollektivavtalet OPF-KL18 om pension och omställningsstöd för förtroendevalda.

2. Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF-KL18.

OPF-KL om omställningsskydd och pension till förtroendevalda
Bilaga - Förslag till OPF-KL

Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Utse regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar.

2. Uppdra åt Margareta Henricsson att utse åtminstone en ställföreträdande utgivare inom regionfullmäktiges presidium.

3. Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning själv ansvarar för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 om en ny politisk organisation från och med 1 januari 2019, vilket föranlett att ett antal styrande dokument behövt upprättas eller uppdateras.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionstyrelsens delegationsordning.

Regionstyrelsens delegationsordning
Bilaga - delegationsordning

Regionstyrelsens reglemente

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Regionstyrelsens reglemente anpassas med anledning av ovanstående och kompletteras därför med §§ 42-50, rörande internationella beredningen, dess uppdrag, sammansättning, omfattning och återrapportering.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå att regionfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för regionstyrelsen.

Regionstyrelsens reglemente
Bilaga - regionstyrelsens reglemente

Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Folkhälsofrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola ska hanteras samlat i den politiska samverkansberedningen för att skapa helhetsperspektiv och gemensam drivkraft. Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg föreslås med anledning av folkhälsofrågornas ökade betydelse byta namn till politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.
Region Norrbotten föreslås vidare utöka sin representation i samverkansberedningen från fem till sju ledamöter och ersättare.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.

Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Bilaga - reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan har utarbetats. Uppdateringen avser främst ändring från sjukgymnastik till fysioterapi, landsting till region och att verksamhetsdirektören utser Region Norrbottens ledamöter.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan.

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan
Bilaga - reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna

Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna har utarbetats. Uppdateringen avser främst ändring från kundvalsmodell till vårdval barn- och ungdomstandvård, landsting till region och att verksamhetsdirektören utser Region Norrbottens ledamöter.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna.

Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna
Bilaga - reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna

Riktlinje gällande sponsring

Sponsring ska alltid skapa ett mervärde för Region Norrbotten och får inte strida mot regionens värdegrund. Detta är viktigt för att Region Norrbottens medarbetare och länets medborgare alltid ska kunna känna förtroende för att regionens verksamhet bedrivs sakligt, korrekt och på oberoende grund.

Då sponsrings- och bidragsförfrågningar inkommer på många håll i Region Norrbottens verksamheter är det viktigt att det finns styrande dokument som beskriver regionens förhållningssätt samt hur frågorna ska hanteras.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa riktlinje gällande sponsring enligt bilaga.

Riktlinje gällande sponsring
Bilaga - Riktlinje gällande sponsring
Bilaga - Sponsringsavtal

Riktlinje för administrativa styrdokument

Förändrad politisk organisation och inrättandet av regionala utvecklingsnämnden innebär att den nya nämnden övertar ansvaret för att upprätta och fastställa styrande dokument inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjen för styrande administrativa dokument har reviderats i enlighet med detta.

De styrande dokument som regionstyrelsen tidigare fastställt inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden ska därför upphävas då nämnden fortsättningsvis ansvarar för att upprätta och fastställa sina styrande dokument.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa riktlinje för administrativa styrdokument.

Följande styrande dokument upphör att gälla:
- Regler för stödformer inom kulturområdet (dokumentID: lgregio-4-509)
- Regler för verksamhetsbidrag (dokumentID: lgregio-4-612)
- Villkor för regionala projektstöd (dokumentID: lgregio-4-585)
- Områdesavgränsning för regionalt bidrag till företagsutveckling, med bi-lagor (dokumentID: lgregio-4-582, lgregio-4-583)
- Riktlinjer för Region Norrbottens insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa (dokumentID: ARBGRP514-182976327-25)
- Riktlinje för näringspolitik och internationell samverkan (dokumentID: ARBGRP135-4-84)

Riktlinje för administrativa styrdokument
Bilaga - riktlinje för administrativa styrdokument

Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjen syftar till att tydliggöra Region Norrbottens förhållningssätt, regler och respektive ansvarsområden gällande alkohol, droger samt spel om pengar på arbetstid samt i nära anslutning till arbetstid.

Enligt lag har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda rehabilitering när det gäller konstaterat alkoholmissbruk. När det gäller droger samt spel om pengar har arbetsgivaren ingen laglig skyldighet att erbjuda rehabilitering, men när eventuell misskötsamhet är utredd, kan arbetsgivaren välja att erbjuda stödjande insatser vid drogberoende samt vid spelberoende.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar för att tydliggöra Region Norrbottens hållning inom detta område. Riktlinjen ersätter befintligt regeldokument avseende alkohol och droger på arbetsplatsen.

Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar
Bilaga - Riktlinje om alkohol, droger och spel om pengar

30 januari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering