Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 4 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 4 juni togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att anta en ny strategisk plan, som bland annat ställer krav på en ekonomi i balans från år 2020 för alla verksamheter. Det togs också beslut om delårsbokslutet för årets första fyra månader, att godkänna årsredovisningar för tre samordningsförbund, att föreslå regionfullmäktige att anta en riktlinje mot mutor, korruption och jäv, att godkänna subvention av läkemedlet Circadin och att godkänna sidouppdrag för Sjukvårdspartiets, Moderaternas och Centerpartiets regionråd utan jämkning av deras arvoden.

Beslut i korthet

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019

Strategisk plan 2020-2022

Vårdval Primärvård 2019

Fastighetsinvesteringar 2019 - Projektering av koncentration av tandvården i Luleå till Tandvårdscentralen

Revisionsrapport "Anskaffning av medicinteknisk utrustning"

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

Säkerhetspolicy

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA

Rekommendation från SKL om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Sjukvårdspartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Centerpartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Moderaternas regionråd

Revisionsberättelse 2019, Norrlandstingens regionförbund

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Activus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Consensus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Pyramis

Subvention av läkemedlet Circadin

Remiss - Agenda 2030 och Sverige, Världens utmaning - världens möjlighet

Remiss - En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Remiss - Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Regiondirektörens rapport

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis uppnåtts medan de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till målsättningen.

Det ekonomiska resultatet per april 2019 är 195 mnkr vilket förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet före finansnetto (verksamhetens resultat) är negativt med -38 mnkr. Periodens nettokostnader har ökat med 6,1 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag endast har ökat med 2,5 procent.

Även årsprognosens överskott med 174 mnkr förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet utgör 2,0 procent av skatter, bidrag och utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås.

Verksamhetens resultat är negativt med -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att divisionerna inte klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar.

Efter delårsrapporten hade färdigställts har Regionen fått kännedom om underskott och avvecklingskostnader i Länstrafiken med anledning av dotterbolaget Bussgods verksamhet och beslutade nedläggning. Utredning pågår om hur detta belastar regionen. Inga kostnader har således beaktats i den prognos som redovisas i delårsrapporten.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att beslutet kompletteras med ett tillkännagivande från styrelsen enligt nedan.

Regionstyrelsen beslutar att

Delårsrapport per april 2019 godkänns.

Underskottsprognosen inte accepteras utan samtliga verksamheter måste vidta åtgärder för en budget i balans.

Delårsrapport Region Norrbotten april 2019
Bilaga - delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022

I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan.

I förslaget från regionstyrelsens majoritet (SJVP, M och C) föreslås bland annat:

 • En ekonomi i balans gäller från år 2020 för alla verksamheter.
 • Översyn ska ske av samtliga verksamheter och innehållet på våra fem sjukhus.
 • Översyn av lednings- och stabsorganisationen ska genomföras.
 • Primärvårdens uppdrag ska tydliggöras. Dess organisation samt rutiner och processer ska genomlysas i syfte att nå högre effektivitet.
 • Riktlinjerna för ledning och styrning ska uppdateras.
 • En plan för hur nätverkens, brukarrådens och spetspatienters kompetens och synpunkter omhändertas i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ska effektivisering ske av:

 • Sjukvård och tandvård.
 • Arbetssätt i vården.
 • Administration.
 • Service.
 • Regional utveckling.

Jämställdhetsarbetet ska integreras i ordinarie verksamhet. Det ska säkerställas att beslut fattas som har kvalitetssäkrats utifrån jämställdhet.

Ny modell och nya arbetssätt för nära vård ska tas fram och implementeras.

För tidigare fattade politiska beslut som än inte genomförts, exempelvis ortsplacerade distriktsköterskor, MR-kameror och extraordinära lönesatsningar ska plan läggas för genomförande.

Arbetet med att driva på och få till stånd byggnationen av Kiruna nya sjukhus ska intensifieras. KNS ska bidra till en ökad kvalité för medborgarna i Malmfälten.

Regionstyrelsen får i uppdrag att inför planeringen 2021 och framåt ta fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbete ska initieras för att bland annat förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verk-samhetsmål till Agenda 2030.

Ansvar för de strategiska målen i planen fördelas till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta Strategisk plan 2020-2022.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna förslag till strategisk plan.

Strategisk plan 2020-2022
Bilaga - strategisk  plan
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022

Vårdval Primärvård 2019

Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 med utgångspunkten att invånarna själva ska ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. I Norrbotten finns 29 hälsocentraler, av dessa drivs 25 i egen regi. Antalet hälsocentraler har minskat de senaste åren och fortsätter att minska. Majoriteten av norrbottningarna (86 procent) får sin primärvård via Region Norrbottens hälsocentraler. Antalet listade på länets privata hälsocentraler ökar, sammanlagt är drygt 35 800 norrbottningar listade på en privat hälsocentral. 59 procent av norrbottningarna har gjort ett aktivt vårdval.

Dialog om områden med bristande resultat och låg måluppfyllelse förs kontinuerligt med verksamheten. Det har skett en utveckling av administrativa verktyg för Norrbottens hälsosamtal som ska underlätta inbjudan till och genomförande av hälsosamtal under 2019.

Telefontillgängligheten har förbättrats för de hälsocentraler som har haft låg måluppfyllelse.

Den nya indikatorn för tillgänglighet, medicinsk bedömning inom tre dagar, har ett länssnitt på drygt 90 procent för årets fyra första månader.

Arbetet med levnadsvanor riktat till personer med risk för hjärt-/kärlsjukdom eller psykisk ohälsa går stadigt framåt och resultaten är förbättrade jämfört med 2018.

Även läkemedelsgenomgång för patienter 75 år eller äldre med fem eller fler uthämtade läkemedel förbättras långsamt men det finns en stor variation i resultat mellan hälsocentralerna.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljningsrapport för Vårdval Primärvård januari-april 2019.

Anders Öberg (S) konstaterar i en protokollsanteckning att telefontillgänglighet hos vården innebär att patienterna bör får kontakt samma dag de tar kontakt.

Vårdval Primärvård 2019
Bilaga - Uppföljning januari-april 2019
Bilaga - Resultatbilaga januari-april 2019

Fastighetsinvesteringar 2019 - Projektering av koncentration av tandvården i Luleå till Tandvårdscentralen

Under senare år har små tandvårdskliniker blivit allt svårare att bemanna. Det har därför skett en koncentration till färre men större enheter. Cirka 18 mindre kliniker har lagts ner under en följd av år. Regionstyrelsen beslutade den 3 april 2019 att flytta verksamheten vid Folktandvården Gammelstad och Bergnäset till Tandvårdscentralen på Skeppsbrogatan 22 i Luleå genom att nyttja vakanta ytor.

Förändringen i fastigheten innebär inte någon helt ny inriktning, utan är en justering av lokalerna till följd av sammanslagningar på grund av försvårad kompetensförsörjning och nya specialistområden.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra projektering samt anbudsinfordran för hyresgästanpassning av inhyrda lokaler Skeppsbrogatan 22, Luleå.

2. Finansieringen av kostnaderna för projektering samt förfrågningsunderlag som bedöms uppgå till 3 mnkr tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2019 via omprioriteringar inom befintlig investeringsram.

Fastighetsinvesteringar 2019 - Projektering av koncentration av tandvården i Luleå till Tandvårdscentralen

Revisionsrapport "Anskaffning av medicinteknisk utrustning"

Revisionens granskning har syftat till att bedöma om regionstyrelsens arbete med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenlig. Den sammantagna revisionella bedömningen är att regionstyrelsen delvis har säkerställt att arbetet med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenligt. Revisionen lämnar utifrån granskningsresultatet rekommendationer beträffande områdena uppföljning, systemstöd, överflyttning av upphandlingar och hälsoekonomiska analyser. I samtliga angivna rekommendationsområden har åtgärder vidtagits eller pågår i syfte att förbättra anskaffningen av medicinteknisk utrustning.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna då vidtagna och pågående åtgärder anses tillräckliga.

Revisionsrapport "Anskaffning av medicinteknisk utrustning"
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

Regionfullmäktige har under förra året antagit en policy mot mutor och korruption och i samband med detta uppdragit åt regionstyrelsen att utarbeta en riktlinje på området. Riktlinjen innehåller en översiktlig genomgång av korruption, mutbrott och andra oegentligheter, några exempel för att illustrera gränsdragningar, en ansvarsfördelning mellan regionledning och medarbetare/förtroendevalda samt instruktioner om hur medarbetare och förtroendevalda ska gå till väga om de vill rapportera oegentligheter.

Riktlinjens stomme bygger på Sveriges kommuner och landstings vägledning Om mutor och jäv.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att godkänna riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga - riktlinje

Säkerhetspolicy

Region Norrbotten ska tillhandahålla en trygg och säker miljö för patienter,

medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, studerande och besökare.

Regionens alla verksamheter och funktioner ska upprätthållas oavsett oönskade händelser, störningar eller omständigheter i samhället.

Det förebyggande arbetet är avgörande och en kritisk framgångsfaktor för ett kostnadseffektivt sätt reducera risker och konsekvenser av oönskade händelser.

Regionen ska bedriva systematiskt säkerhetsarbete i syfte att säkerställa integritet, säkerhet och trygghet för patienter, anställda, förtroendevalda och alla övriga som berörs av regionens olika verksamheter. Det strategiska säkerhetsarbetet ska bedrivas inom ramen för säkerhetspolicyn samt enligt tillhörande riktlinje för säkerhet.

Policyn gäller för hela Region Norrbotten och dess bolag samt för alla verksamheter som bedrivs i egen regi eller på uppdrag av regionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta Säkerhetspolicy Region Norrbotten.

Säkerhetspolicy
Bilaga - säkerhetspolicy

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA

Ärendet lyfts ut från dagordningen för att kunna samordna med Region Västerbotten. Det tas istället upp på nästa regionstyrelse den 3 september.

Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA
Bilaga - Förbundsordning
Bilaga - Samverkansavtal
Bilaga - Samverkansavtal helikoptrar
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Riskanalys
Bilaga - information om förbundsordning
Bilaga - protokoll SLA 2019-05-29

Rekommendation från SKL om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att skapa en nationell och regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå.

Regionstyrelsen beslutar att

1. SKL:s rekommendation ”Etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019 - 2020” antas med angivna synpunkter.

2. Samverkansmodellen finansieras genom att 75 000 kr per år avsätts från anslaget för regiongemensamt.

Rekommendation från SKL om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Bilaga - Rekommendation

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Sjukvårdspartiets regionråd

Kenneth Backgård är verksam som regionråd för Norrbottens Sjukvårdsparti.

För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 135 procent av årsarvodet. Kenneth Backgård söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, tjänstgöra som styrelseordförande i Boden Energi AB och som ledamot i kommunfullmäktige tillika gruppledare för Sjukvårdspartiet, Boden kommun, utan jämkning av regionrådsarvodet. Sidouppdragen i Bodens kommunfullmäktige, gruppledaruppdraget och ordförandeskapet i Boden Energi AB uppskattas sammantaget till ca 5 procent av heltid.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Kenneth Backgårds tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Kenneth Backgård anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som sjukvårdspartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Centerpartiets regionråd

Nils-Olov Lindfors är verksam som regionråd för Centerpartiet. För detta uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 100 procent av årsarvodet. Nils-Olov Lindfors söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, behålla nuvarande engagemang som ledamot i kommunfullmäktige, Luleå kommun (uppskattat till 3 % av heltid) samt inom Björkbacka Gård, Arvak AB, Entek AB, Torvkraft i Överkalix AB samt Garjek HB, utan jämkning av regionrådsarvodet.

Nils-Olov Lindfors deltar ej i den dagliga driften i ovan nämnda företag.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Nils-Olov Lindfors tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Nils-Olov Lindfors anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som centerpartiets regionråd

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som Moderaternas regionråd

Linda Frohm är verksam som regionråd för Moderaterna. För detta uppdrag erhåller hon arvode från Region Norrbotten uppgående till 125 procent av årsarvodet. Linda Frohm söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som regionråd, behålla nuvarande engagemang som gruppledare för moderaterna, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen i Kalix kommun samt engagemang i familjens företagskoncern och styrelseuppdrag i två aktiebolag, utan jämkning av regionrådsarvodet.

Linda Frohm deltar ej i den dagliga driften av familjens företagskoncern, är engagerad i Kalixföretagarna och arbetsgivarorganisationen Visita och uppskattar sina sidoengagemang till knappt 10 procent av en heltidstjänst.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Linda Frohms tjänstgöring vid sidan av uppdraget som regionråd, utan jämkning av arvodet.

Linda Frohm anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget som moderaternas regionråd

Revisionsberättelse 2019, Norrlandstingens regionförbund

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2018. Granskningen visar att direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och uppdrag i verksamhetsplanen. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, är ett samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen: Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr).

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslå regionfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Revisionsberättelse 2019, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - Revisionsberättelse
Bilaga - Revisorernas skrivelse
Bilaga - Redovisad måluppfyllelse, delårsrapport augusti 2018
Bilaga - Granskning avseende räkenskapsåret 2018
Bilaga - Grundläggande granskning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus har upprättat årsredovisning för 2018.

Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 18-65 år med komplexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter.

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprättat enligt god redovisningssed. Dock noteras att mål för insatser inte nås och revisorerna rekommenderar därför förbundsstyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen under 2019 samt vidareutveckla årsredovisningen med avseende på utvärdering av måluppfyllelse.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Activus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Activus
Bilaga - Årsredovisning Activus 2018
Bilaga - Revisionsberättelse Activus 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2018.

Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter. Unga är särskilt prioriterade.

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprättat enligt god redovisningssed.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Consensus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Consensus
Bilaga - Årsredovisning Consensus 2018
Bilaga - Revisionsrapport Consensus 2018
Bilaga - Revisionsgranskning Consensus 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Luleå kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 18-65 år med komplexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter.

Av revisionsberättelsen framkommer att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och att resultatet är förenligt med uppställda mål för ekonomi. Utfallet för verksamhetens övriga mål uppfylls endast delvis eller har ej utvärderats i årsredovisningen. Revisorerna rekommenderar därför att samordningsförbundets styrelse vidtar åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen 2019 samt vidareutvecklar årsredovisningen med avseende på utvärdering av följsamhet till förbundets ändamål.

Regionsstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Pyramis samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Årsredovisning Pyramis 2018
Bilaga - Revisionsrapport Pyramis 2018
Bilaga - Revisionsgranskning Pyramis 2018

Subvention av läkemedlet Circadin

Regionen föreslås subventionera läkemedlet Circadin under förutsättning att läkemedlet inte ingår i den allmänna läkemedelsförmånen och att läkemedlet förskrivits mot narkolepsi av neurolog verksam vid neurologmottagningen Sunderby sjukhus.

Circadin innehåller melatonin i form av depottabletter och kan i undantagsfall användas mot narkolepsi efter utredning av neurolog. Vanligtvis kan vanliga melatonintabletter användas men i sällsynta fall krävs depottabletter för effekt.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i regleringen av vakenhet och sömn. Sjukdomen innebär bland annat en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Det finns ett antal läkemedel med effekt mot sjukdomen. För ett fåtal patienter fungerar inte dessa läkemedel tillfredsställande. Det finns ett tidigare beslut att läkemedlet Xyrem ska subventioneras vid narkolepsi. Även läkemedlet Circadin kan i undantagsfall behöva användas.

Årskostnad för behandling av en person med Circadin är, beroende på dosering, 3 300 – 6 500 kr. Verksamheten bedömer att endast ett par patienter kommer att behöva behandlingen.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten subventionerar läkemedlet Circadin för behandling av narkolepsi under förutsättning att läkemedlet förskrivits av neurolog verksam vid neurologmottagningen på Sunderby sjukhus. Beslutet gäller så länge läkemedlet inte ingår i den allmänna läkemedelsförmånen.

Subvention av läkemedlet Circadin

Remiss - Agenda 2030 och Sverige, Världens utmaning - världens möjlighet

I betänkande presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan.

Region Norrbotten anser att det saknas en tydlig vision om hur de globala målen ska nås. Regionen anser också att en nationell handlingsplan bör vara mer långsiktig och därför längre än två år. Handlingsplanen bör också vara mer framåtsyftande och ha en bred politisk förankring i riksdagen.

Rollfördelning och hur aktörer kan komplettera varandra borde tydliggöras ytterligare för regioner, länsstyrelser kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och forskning när det gäller aspekter som att vara röstbärare, kunskapsbärare, ansvar, utförare och nätverkare. Region Norrbotten anser därför att när olika politikområdens nationella strategier uppdateras är det mycket viktigt att de genomsyras av Agenda 2030 och prioriteringar.

Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på delbetänkandet framgår i yttrandet i bilagan.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Remiss - Agenda 2030 och Sverige, Världens utmaning - världens möjlighet
Bilaga - remissyttrande

Remiss - En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Styr- och resursutredningen har fått i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning.

Enligt utredningsdirektiv ska styrningen främja ”starka och ansvarsfulla lärosäten” som kan uppfylla nationella mål och möta samhällsutmaningar i Sverige och globalt. Utredningens mål är att presentera ett ramverk för styrning och resurstilldelning som ger lärosätena goda förutsättningar att ta ansvar för att utveckla och förmedla kunskap för samhällets långsiktiga utveckling.

Region Norrbotten känner oro för utredningens konsekvenser för distansundervisning, samtidigt som utredningen presenterar förslag som kommer att underlätta för kurser och flexibla utbildningar vilket kan anses som positivt, bland annat utifrån distansundervisningsperspektiv.

Universitetens vilja och förmåga att samverka föreslås inte vara en del av den generella fördelningsnyckeln av resurser. Region Norrbotten anser att det ska vara fördelaktigt att delta i omgivande samhällsutveckling.

Region Norrbotten saknar förslag incitament för en längre framförhållning och universitetens roll i det livslånga lärandet. Vidare saknas också förslag på hur universiteten ska möta de stora samhällsutmaningarna vad gäller kompetensförsörjning.

Region Norrbotten känner oro över att betänkandet föreslår en särskild utredning om högskolan roll i det nationella innovationssystemet. Betänkandet angriper problematiken på ett felaktigt sätt, istället bör fokus vara på hur högskolan ska verka i nationella innovationssystemet. Tidigare forskning är tydlig med att högskolorna har en betydande roll i innovationssystemet. I den framtida utredningen om nationella innovationssystemet bör även forskningsinstitutens roll inkluderas.

Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på delbetänkandet framgår i yttrandet i bilagan.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Remiss - En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
Bilaga - remissyttrande

Remiss - Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar

Regeringen har genom beslut den 17 maj 2018 lämnat i uppdrag till Skatteverket att vidareutveckla promemorian med syfte att möjliggöra ökad gränsöverskridande åtkomst till svenska digitala myndighetstjänster för personer med utländsk eID-handling.

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen då de ligger i linje med regionens digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård och ger en ökad tillgänglighet till digitala vårdtjänster.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Remiss - Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar
Bilaga - remissyttrande

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Med anledning av att regionförbundet Region Västerbotten avvecklats och verksamheten överförts till landstinget/Region Västerbotten 1 januari 2019 behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det delägda bolaget Norrbotniabanan AB justeras gällande nödvändig formalia för att bolaget ska kunna övertas av den nya organisationen.

För att dokumenten ska bli bindande för parterna behöver Region Norrbotten, liksom övriga delägare, fatta beslut om att godkänna reviderade bolagsdokument för Norrbotniabanan AB.

Region Norrbotten är en av delägarna av Norrbotniabanan AB tillsammans med Region Västerbotten samt ett antal kommuner och näringsliv.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att:

1. Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

2. Godkänna reviderat ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

3. Godkänna reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB
Bilaga - Bolagsordning
Bilaga - Ägardirektiv
Bilaga - Aktieägaravtal

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga Regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - Ledningsrapport april 2019
Bilaga - Delårsrapport division Länssjukvård, april 2019
Bilaga - Delårsrapport division Närsjukvård, april 2019
Bilaga - Delårsrapport division Folktandvård, april 2019
Bilaga - Delårsrapport division Service, april 2019
Bilaga - Delårsrapport division Länsteknik, april 2019

5 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering