Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 8 maj

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen den 8 maj togs bland annat beslut om att anställa Anna-Stina Nordmark Nilsson som ny regiondirektör från och med den 1 augusti. Vidare togs beslut om att ta fram en plan för hur ärendeberedningsprocessen ska utvecklas så att jämställda beslut kan fattas, om riktlinjer för representation och resande i tjänsten, om att återinföra kompensation till privata hälsocentraler i Vårdval Primärvård och att ställa sig bakom utredningen om kostnadsutjämning för kommuner och regioner.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas merparten av de beslut som togs av regionstyrelsen den 8 maj. För mer information hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka.

Länkar till besluten

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018

Revisionsrapport - Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018

Revisionsrapport - Representation och gåvor

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Medarbetarskap

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Ledarskap

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten

Transparensbokslut folktandvård 2018

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Primärvård

Riktlinje för representation

Riktlinje för resande i tjänsten

Jämställda beslut

Motion 2-2019 om blodgivning

Remiss "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk"

Remiss "Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige"

Remiss - "Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting"

Remiss - "Tydligare ansvar och regler för läkemedel"

Anställning av regiondirektör

Regiondirektörens rapport

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018

Revisorerna har granskat Region Norrbottens årsredovisning för 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionens årsredovisning är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Revisorerna bedömer:

  • Att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
  • Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och i stort upprättade enligt god redovisningssed
  • Att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i både det finansiella och det verksamhetsmässiga perspektivet. Den ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvårdsdivisionerna är liksom föregående år oroande då dessa fortsatt inte lyckas nå budgetmålen och effektuera beslutade ekonomiska handlingsplaner.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens ansvarsutövande 2018. Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om styrelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen omfattade styrelsens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport - Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Representation och gåvor

Revisorerna har granskat regionstyrelsens interna kontroll avseende representation och gåvor. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens interna kontroll avseende representation och gåvor är delvis tillräcklig.

Det finns tydliga och aktuella regler och riktlinjer, som för representation efterlevs på ett till övervägande del tillfredsställande sätt. För gåvor har fel avseende typ av gåva kunnat ses och redovisningen av både representation och gåvor kan förbättras. Revisorerna bedömer också att det till övervägande del finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av kostnader.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att ett internkontrollmoment inom området läggs in i 2020 års internkontrollplan

Revisionsrapport - Representation och gåvor
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Medarbetarskap

Revisorerna har granskat om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt arbete bedrivs för att uppnå fullmäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt arbete bedrivs för att uppnå fullmäktiges strategiska mål om aktivt medarbetarskap.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa att det finns en samlad bild över vilka medarbetare som har sagt upp sig och via en avgångsenkät samla information om hur regionen uppfattas som arbetsgivare och vad som orsakar att medarbetare vill byta arbetsplats eller arbetsgivare. Om regiongemensamma avgångsenkäter inte införs, rekommenderar revisorerna istället att en systematisk insamling av information från avgångssamtalen införs.

Regionstyrelsens politiska majoritet delar revisorernas bedömning om att det är värdefullt med en avgångsenkät till de medarbetare som slutar i regionen och därför har en sådan enkät tagits fram och införs i regionen under andra tertialen 2019.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att lägga till en punkt enligt nedan kring avgångsenkät och regiondirektörens uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att

En avgångsenkät ska införas och uppföljning ska ske inom ett år.

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

I övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Medarbetarskap
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Ledarskap

Revisorerna har granskat om regionen bedriver ett ändåmålsenligt arbete gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att chefer har tillräckliga och ändamålsenliga förutsättningar i förhållande till sitt ansvar som chef.

Revisorernas samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att chefer har tillräckliga och ändamålsenliga förutsättningar i förhållande till sitt ansvar som chef.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Revisionsrapport - Temagranskning attraktiv arbetsgivare, Ledarskap
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten

I enlighet med kommunallagen har Region Norrbotten möjlighet att lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige, för varje mandatperiod, ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten
Bilaga - program

Transparensbokslut folktandvård 2018

Regioner ska årligen redovisa ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras. Division Folktandvård har tagit fram ett transparensbokslut för 2018. Av redovisningen framgår att resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten 2018 är negativt med -5 819 tkr. Det ansamlade resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt med -633 tkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna transparensbokslut folktandvård 2018.

Transparensbokslut folktandvård 2018
Bilaga - transparensbokslut

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Primärvård

Ersättningen för vårdvalsuppdraget framgår tydligt av Beställning Primärvård. Tidigare fanns en riktlinje för konkurrensneutralitet, som regionstyrelsen i december 2017 beslutade skulle upphöra att gälla från och med 2018. Detta med hänvisning till en dom i förvaltningsrätten i Härnösand som fastslog att det inte finns anledning till rättelse till de privata leverantörerna för förlusttäckning.

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar fortfarande negativt resultat för flertalet av de regiondrivna hälsocentralerna. De privata leverantörerna inom vårdvalet föreslås därför få en kompensation med 6 133 tkr.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ekonomisk kompensation avseende 2018 ges till

Cederkliniken 2 084 tkr

Vårdcentralen Norra Hamn 1 621 tkr

Gällivare hälsocentral 1 388 tkr

Norrskenets hälsocentral 1 040 tkr

2. Kompensationen, totalt 6 133 tkr, belastar budgeten 2019 för regiongemensamt.

3. Kompensation för 2018 betalas till privata leverantörer i samband med utbetalning av vårdvalsersättning i juni 2019.

4. Maximal kompensation som kan utgå till privata leverantörer avseende 2019 är 6,1 mnkr. Därefter kommer kompensationen ej att utgå till privata leverantörer.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Primärvård

Riktlinje för representation

I regionens styrande dokument finns en regel för representation fastställd av regionfullmäktige. I föreslagen riktlinje för representation tydliggörs Region Norrbottens regelverk ytterligare samt fastställer vilka som har rätt att besluta om olika typer av representation.

Riktlinjen omfattar både extern och intern representation och gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Region Norrbotten.

Till riktlinjen finns tillämpningsanvisning som stöd för verksamheten i kontering, moms och eventuella skattepliktiga förmåner inom området.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att fastställa riktlinje för representation.

Riktlinje för representation
Bilaga - riktlinje

Riktlinje för resande i tjänsten

Riktlinjen och tillhörande tillämpningsanvisning gäller planering och genomförande av alla möten och resor som görs i tjänsten och betalas av Region Norrbotten.

Riktlinjen gäller samtliga förtroendevalda, medarbetare, uppdragstagare inom Region Norrbottens alla verksamheter samt icke anställda som deltar i vårdförlagd utbildning inom regionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att godkänna revidering av riktlinje för resande i tjänsten.

Riktlinje för resande i tjänsten
Bilaga - riktlinje

Jämställda beslut

Som ett led i Region Norrbottens arbete med jämställdhetsintegrering behöver ett arbete ske för att ta fram beslutsunderlag som gör det möjlighet för politikerna att fatta jämställda beslut.

Region Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetdeklarationen (CEMR) som innebär att man har förbundit sig att verka för jämställdhet inom politiskt beslutsfattande, i praktisk verksamhet och i den service som leverereras till medborgarna.

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande. Detta för att säkerställa att gemensamma resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar samt att de insatser som görs leder till ökad jämställdhet. Om jämställdhetsperspektivet finns med i alla delar av alla processer så bidrar det till att förbättra och höja kvaliteten i den ordinarie verksamheten istället för att bli ett sidoprojekt.

Region Norrbotten deltar under 2019 i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) satsning Modellregioner. Syftet med utvecklingsarbetet är att genom benchmarking (ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter) med andra regioner säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Regionstyrelsen beslutar att

Regiondirektören får i uppdrag att inför 2020 ta fram en plan för hur ärendeberedningsprocessen ska utvecklas så att jämställda beslut kan fattas.

Jämställda beslut

Motion 2-2019 om blodgivning

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder möjligheten att införa en blodgivningscentral på Sunderby sjukhus samt att öppettiderna på befintliga blodcentraler utökas. Vidare föreslås att regionen utreder om fler hälsocentraler kan agera blodgivningscentral samt om en så kallad blodbuss eller trailer kan användas för att täcka fler orter i länet.

Regionen har en pågående översyn av blodgivningsverksamheten i länet. Översynen berör följande områden; inrättande av en blodgivningscentral på Sunderby sjukhus; möjligheten att utöka öppettiderna vid regionens blodgivningscentraler; införande av webbtidbokning; inrättande av en permanent blodgivningscentral i Boden samt utredning av förutsättningarna för en mobil enhet för blodgivning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Ersätta ordet blodtappning i underlaget med blodgivning.

Motion 2-2019 om blodgivning
Bilaga - motionen

Remiss "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk"

I december 2018 redovisades betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83). Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk. Utredningen föreslår en ny tolklag och tolkförordning som reglerar frågor om utbildning, auktorisation, registrering och tillsyn över tolkar och tolkförmedlingar.

Lagstiftningen, ny tolklag, innehåller bestämmelser om anlitande av tolk i talade språk hos myndigheter under riksdagen och regeringen dvs. statliga myndigheter och riktar sig således inte till regioner och kommuner. De nya bestämmelserna i tolklagen kan dock bli vägledande och komma att ha en viss bäring även på användningen av tolktjänster i kommunens och regionens verksamheter.

Region Norrbotten vill lyfta fram en tveksamhet i att ett totalt förbud införs mot att barn används som tolkar. Det är viktigt att utredaren presenterar förtydliganden kring de undantagssituationer som lyfts fram i utredningen. Regionen önskar även att utvecklandet av digitala tolktjänster prioriteras högre.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Remiss "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk"
Bilaga - remissyttrande

Remiss "Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige"

I oktober 2018 redovisade utredningen sitt betänkande Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, DS 2019:4.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) kan inrättas. I uppdraget har även ingått att föreslå hur institutionen ska kunna utgöra den oberoende mekanism som krävs för att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRDP).

Utredningen föreslår att institutionen, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Just formen av myndighet är enligt utredningen av särskilt stor vikt i och med att institutionen övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Region Norrbotten föreslås i underlaget ställa sig bakom förslaget att en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige ska inrättas som en ny myndighet under regeringen samtidigt som regionen vill framhålla sin generella syn att den statliga styrningen behöver hållas samman för att minska en splittrad styrning i förhållande till regioner och kommuner.

Kenneth Backgård (SJVP) är positiv till intentionerna, men vill förtydliga yttrandet avseende Region Norrbottens syn på behovet av fler statliga myndigheter och föreslår därför enligt nedan.

Regionstyrelsen beslutar att

Regionstyrelsens ordförande samråder med samtliga partigrupper kring yttrandets utformning innan det lämnas in.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig till förmån för att regionen ska lämna yttrande enligt liggande förslag.

Remiss "Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige"
Bilaga - remissyttrande

Remiss - "Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting"

Utredaren har haft i uppdrag att utreda och uppdatera den kommunalekonomiska kostnadsutjämningen. Översynen ska överväga om det nuvarande systemet på ett tillräckligt sett fångar upp större samhällsförändringar och vid behov ska utredningen föreslå förändringar.

Utredningen ska också föreslå förenklingar i systemet där det är möjligt.

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kommunerna och landstingen. De ekonomiska effekterna förklaras till stor del av uppdateringar av siffermaterialet.

Övriga förändringar är en följd av ökad vikt för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse.

Effekterna av förslagen innebär att Region Norrbotten får 2034 kronor/invånare (nivå 2018) att jämföra med 1107 kronor/invånare (nivå 2018) enligt nuvarande utjämning, dvs en ökning med 927 kronor/invånare (nivå 2018).

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen i utredningen, men konstaterar också att i modellen för beräkning av merkostnader i glesbygd är gränsen för befolkningsunderlag satt till mindre än 6 000 invånare inom ett upptagningsområde på 30 km vilket regionen anser vara för lågt, då exempelvis flera glesbygdskommuner i Norrbotten med långa avstånd till sjukhus faller utanför ramen.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) föreslår att det i yttrandet ska läggas till att Region Norrbotten inte anser att parametrarna gällande kollektivtrafik ska ingå i beräkningsgrunden och att ordförande får i uppdrag att utforma ett tillägg i linje med detta.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsförslag.

Remiss - "Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting"
Bilaga - remissyttrande

Remiss - "Tydligare ansvar och regler för läkemedel"

Utredningens slutbetänkande av uppdraget att se över finansiering, prissättning och subvention av läkemedel, innehåller en övergripande problembeskrivning med förslag till ny nationell finansieringsmodell för läkemedel, samordnad nationell prioritering, uppföljning, utvärdering och prissättning av läkemedel, reglering av de regiongemensamma läkemedelsrekommendationerna, nya regler för avtal inom läkemedelsområdet, nya förmånsregler för diabeteshjälpmedel och insulin samt faktureringsstöd till regionernas lokala läkemedelssubventioner.

Region Norrbotten anser att förslaget om nationell finansiering via det generella statsbidraget inte bör genomföras, då de inte tar tillräcklig höjd för att möta kostnadsökningarna på läkemedelsområdet.

Regionen anser också att regleringen av de regiongemensamma läkemedelsrekommendationerna behöver utredas med avseende på resursfrågan och jämlik vård.

I övrigt ställer sig regionen positiv till slutbetänkandets förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Remiss - "Tydligare ansvar och regler för läkemedel"
Bilaga - remissyttrande

Anställning av regiondirektör

Tidigare regiondirektör Veronika Sundström har slutat sitt uppdrag den 30 april 2019. Regionstyrelsen har därmed att utse en ny regiondirektör.

Regionstyrelsen föreslås utse Anna-Stina Nordmark Nilsson som regiondirektör för perioden 1 augusti 2019 till och med 31 juli 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

Anställa Anna-Stina Nordmark Nilsson som regiondirektör från och med 1 augusti 2019 till och med 31 juli 2021.

Glenn Berggård avstår från att delta i beslutet då han tycker att beslutsprocessen har varit för kort.

Anställning av regiondirektör

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna med följande kommentar: ”Styrelsen ser med oro på utvecklingen avseende minskad produktion och tillgänglighet samt bristande budgetdisciplin, vilket är oacceptabelt. På grund av rådande situation har ett intensivt arbete igångsatts för att komma till rätta med problemen. Återrapportering sker vid kommande regionstyrelsesammanträde.”

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport mars 2019

8 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering