Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Styrelsen föreslog bland annat att fullmäktige ska besluta om en ny strategisk plan samt en ny driftsorganisation. Vidare beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie om samlokaliseringar i Luleå och Boden, att ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med brister i den säljverksamhet som bedrivs inom Länsservice samt att påbörja projektering i samband med införande av centralkassor på fyra sjukhus.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länkar till besluten

Delårsrapport augusti 2020, Region Norrbotten
Delårsrapport augusti 2020, regionala utvecklingsnämnden
Strategisk plan 2021-2023
Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Luleåområdet
Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Bodenområdet
Ny driftsorganisation i Region Norrbotten
Avtal om förstudie, Kiruna nya sjukhus (sekretess)
Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid BodentvättenKartläggning av Länsservice verksamhet
Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor
Införande av politikerportal
Vårdval primärvård, uppföljning januari-augusti 2020
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande KommuninvestRiktlinje för jämställdhetsintegrering
Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Remiss Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelserRevisionsrapport Regionens fordonshantering
Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel
Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten
Regiondirektörens rapport

Delårsrapport augusti 2020, Region Norrbotten

Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covidverksamheter har byggts upp och omprioritering gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver. 

Regering och riksdag har beslutat om olika åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin. I prognosen per augusti är medräknat 255 mnkr som är Region Norrbottens andel av beslutade medel för 2020 till regionerna. Dessutom har regionen erhållit 33 mnkr avseende kompensation för sjuklönekostnader.

Pandemin har medfört att divisionerna inte har kunnat jobba med omställningen enligt plan.

Resultatet per augusti är 347 mnkr och förklaras med ett positivt resultat för verksamheten på 602 mnkr och ett negativt finansnetto med 255 mnkr. Det negativa finansnettot beror på att pensionsportföljen minskat i värde med 193 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin. 

Prognosen för årets resultat är 371 mnkr vilket 68 mnkr sämre än budget. 

De 20 strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till 1 procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal.

En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Delårsrapport augusti 2020, Region Norrbotten
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - måuppfyllelse i perspektiv

Delårsrapport augusti 2020, regionala utvecklingsnämnden

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Vid årets slut bedöms ett mål vara uppnått och resterande tio mål vara delvis uppnådda.

Under perioden har regionen fortsatt med åtgärder för att lindra effekterna av pandemin. Besöksnäringen, restauranger och kulturområdet har drabbats hårdast. Länet gick in i pandemin med låg arbetslöshet och en utmanande situation avseende kompetensförsörjning. Arbetslösheten har ökat i länet men är lägre än riket. Insatser har gjorts under perioden för att minska effekterna och rusta näringslivet för en omstart. 

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det digitala utbudet ökade under den senare delen av våren och sommaren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.   

Arbetet med att formulera de nya EU-programmen fortgår och bidrar till att säkerställa externt utvecklingskapital till Norrbotten. EU:s långtidsbudget beslutades i juli och därmed påbörjas arbetet med programmens budgetar. Det finns fortfarande en rad oklarheter kring det nya programmet för en rättvis omställning, där den svenska stålindustrins värdekedja i Norrbotten och Västerbotten är prioriterad. 

Påverkansarbetet ställs fortfarande på prov då mötesplatser/forum etc ställts in men också för att nationella beslut aviserats med stora effekter och konsekvenser för Norrbotten.

De ekonomiska effekterna är störst inom kollektivtrafiken som har en svårhanterbar situation. Stödpaket till kollektivtrafiken som aviserades i början av maj på 3 miljarder kronor har inte än fördelats.

Andra effekter är att de medel som regionen hanterar till projekt och företagsstöd är hårt belastade.

Regionala utvecklingsnämnden har ett överskott om 8 miljoner kronor per augusti. För årsprognosen per augusti är bedömningen att nämnden kommer göra ett underskott på ungefär 20 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Delårsrapport augusti 2020, regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - delårsrapport

Strategisk plan 2021-2023

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling.

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari 2020 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

Region Norrbotten har koncentrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 6. Dessa är:

 • Ett livskraftigt län
 • Trygga norrbottningar med god livskvalitet
 • God, nära och samordnad vård
 • Behovsstyrd regional utveckling i samverkan
 • Hållbar kompetensförsörjning
 • Långsiktigt hållbar ekonomi

För varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål respektive strategiskt mål bidrar till. År 2021 är ett speciellt år där återställning ska ske efter covid-19 och den av fullmäktige beslutade omställningen ska genomföras.

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen (RS), regionala utvecklingsnämnden (RUN) och patientnämnden följande inriktning och uppdrag:

 • Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN)
 • Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19 (RS)
 • Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm (RS)
 • Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård (RS)
 • Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med glesbygdsvård (RS)
 • Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
 • Översyn av avgifter för distanskontakter (RS)
 • Utreda möjligheterna att öppna Hospice (RS)
 • Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus (RS)
 • Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation (RS, RUN)
 • Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN)

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) föreslår avslag på det liggande förslaget och bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraternas respektive Sverigedemokraternas egna förslag till strategisk plan 2021-2023.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att Strategisk plan 2021-2023 antas med ändring av att tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 mnkr år 2021, 5 724 mnkr år 2022 och 2 862 mnkr år 2023 för infrastruktur.

Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - strategisk plan
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens yttrande
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - socialdemokraternas preliminära förslag till strategisk plan 2021-2023

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Luleåområdet

För att möta framtida behov av lokaler utifrån bland annat utvecklingen inom hälso- och sjukvården och därtill nära verksamheter, föreslås en förstudie av hur en fysisk samlokalisering av dem kan ske. Regionen har idag verksamheter fysiskt utspridd i många, både egna och externt inhyrda lokaler.

Anders Öberg (S) föreslår avslag på det liggande förslaget och anser att ett samlat förslag på förändringar av regionens verksamheter behövs och att det är nödvändigt att det lyfts tillsammans med de andra förslag regionledningen avser genomföra utifrån genomlysningsrapporterna före beslut i styrelsen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att tillgodose verksamheternas framtida lokalbehov genom fysisk samlokalisering inom Luleåområdet och att resultatet av förstudien ska presenteras senast 2021-06-30.

2. Finansieringen av kostnaden för förstudien bedöms uppgå till högst 2 mnkr och tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 genom omprioriteringar inom befintlig investeringsram.

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning (se protokollet).

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Luleåområdet

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Bodenområdet

För att möta framtida behov av lokaler utifrån bland annat utvecklingen inom hälso- och sjukvård, därtill nära verksamheter, och övriga verksamheter lokaliserade i Bodenområdet, föreslås en förstudie av hur en fysisk samlokalisering kan ske. Regionen har idag verksamheter fysiskt utspridd på många, både egna och externt inhyrda, lokaler.

Anders Öberg (S) föreslår avslag på det liggande förslaget och anser att ett samlat förslag på förändringar av regionens verksamheter behövs och att det är nödvändigt att det lyfts tillsammans med de andra förslag regionledningen avser genomföra utifrån genomlysningsrapporterna före beslut i styrelsen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att tillgodose verksamheternas framtida lokalbehov genom fysisk samlokalisering inom Bodenområdet och att resultatet av förstudien presenteras senast 2021-06-30.

2. Finansieringen av kostnaderna för förstudien bedöms uppgå till högst 1 mnkr och tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 genom omprioriteringar inom befintlig investeringsram.

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning (se protokollet).

Förstudie av fysisk samlokalisering av verksamheter i Bodenområdet

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Översyn och genomlysning av regionens organisationsstruktur och verksamhet har genomförts. Dessa visar på potential till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. 

Förslaget till ny organisation syftar till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården samt en enhetlig chefs- och ledningsmodell för att skapa förutsättningar att kunna ge en likvärdig vård i länet.

Genom att tilldela den regionövergripande verksamheten inom ekonomi, HR och IT/MT ett uppdrag som beställare och kravställare mot funktionsområden inom division Regionservice ges möjligheter till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. 

En ny och effektivare organisation är också en av förutsättningarna för att kunna sänka Region Norrbottens kostnader till en långsiktigt hållbar nivå.

Ny organisation - förslag
Bild 1 i beslutet. Förslag till ny driftsorganisation. Klicka på bilden för större format.

Glenn Berggård (V) föreslår att i första hand återremittera ärendet för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal. I andra hand föreslår Glenn Berggård avslag på det liggande förslaget. Anders Öberg (S), Marianne Sandström (SD) och Elisabeth Lindberg (S) stödjer Glenn Berggårds första- och andrahandsförslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1 (se bilaga samt bild ovan).

2. Den nya organisationen träder ikraft från och med 1 januari 2021.

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Socialdemokraternas ledamöter lämnar en protokollsanteckning: ”Vi som ledamöter har inte haft tillgång till fullvärdigt beslutsunderlag. I underlaget länkas delar av informationen till Insidan, som vi inte har tillgång till.”

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Avtal om förstudie, Kiruna nya sjukhus (sekretess)

Regionstyrelsen beslutar att

Ärendet lyfts ut för att återkomma vid ett senare sammanträde.

Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten

Miljötekniska markundersökningar har visat att marken vid det tidigare tvätteriet på fastigheten Pilen 6 i Bodens kommun är förorenad av framförallt lösningsmedlet perkloretylen (PCE). Den byggnad som tvätteriverksamheten bedrevs i måste rivas för att en godtagbar sanering ska vara möjlig.

Staten, genom SGU, och Region Norrbotten är solidariskt ansvariga för att sanera konstaterade föroreningar enligt utförd ansvarsutredning. Det innebär att ansvaret fördelas så att staten genom SGU bär 4/5 av ansvaret och Region Norrbotten 1/5.

Den totala kostnaden går i nuläget inte att beräkna, men har åren 2008-2019 uppgått till ca 33 mnkr. Det motsvarar en kostnad för Region Norrbotten på 6,6 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att teckna en överenskommelse mellan Region Norrbotten och Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) avseende kostnadsansvar för avhjälpandeåtgärder vid Bodentvätten.

Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten
Bilaga - överenskommelse

Kartläggning av Länsservice verksamhet

KPMG har på uppdrag av regionen kartlagt Länsservice verksamhet i syfte att ta fram underlag för bedömning. Kartläggningen har undersökt om regionen har brutit mot gällande konkurrenslagstiftning samt granska om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och med god intern kontroll.

Kartläggningen har omfattat försäljning från och med 2016 till och med juni 2020. KPMG har noterat ett flertal allvarliga brister. Framförallt saknas skriftliga rutiner och delegationer inom väsentliga områden.

Mot bakgrund av KPMGs rekommendationer pågår inom regionen en översyn av gällande avtal samt utarbetande av skriftliga rutiner och delegationer.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med konstaterade brister i den säljverksamhet som bedrivs inom Länsservice.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att redovisa förslag på nödvändiga åtgärder till regionstyrelsen

3. Lägga rapporten till handlingarna.

Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se protokollet.

Kartläggning av Länsservice verksamhet
Bilaga - rapport

Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor

Regionen är i behov av att sänka sina kostnader, minska administrationen för vårdpersonalen, möta medborgarnas behov och förväntningar genom digitala tjänster och värna om patientens integritet. Ett led i det arbetet är att införa centralkassor på samtliga sjukhus i länet. Kiruna sjukhus har en centralkassa sedan 2010.

En förstudie är genomförd för att analysera kostnader och nyttor för ett införande av centralkassor.

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja projektering och upphandling av ombyggnationer i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnadsberäkningar för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till investeringsmedel och de förändrade driftkostnaderna.

2. Regionfastigheter beviljas 500 tkr inom tilldelad investeringsram för 2020 för projektering och infordrande av anbud för ombyggnationer i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av IT-lösning i samband med införande av centralkassor på Piteå, Kalix, Sunderby och Gällivare sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnadsberäkningar för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel och de förändrade driftkostnaderna.

Inriktningsbeslut gällande införande av centralkassor

Införande av politikerportal

Regionfullmäktige beslutade 2017 att införa digitala sammanträden. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska införa en politikerportal som ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras samlat.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. En politikerportal införs för en samlad ingång till information och system för förtroendevalda i Region Norrbotten.

2. Förvaltningskostnader från år 2 beräknas till 800 tkr (minus kostnaden på ca 80 tkr för voteringssystemet som tidigare beslutats om), och finansieras via regionfullmäktiges budget. 

Införande av politikerportal

Vårdval primärvård, uppföljning januari-augusti 2020

Pandemin har medfört en stor omställning för primärvården. Ett antal hälsocentraler, både i egen regi och privata, har haft medarbetare utlånade till covidvården vid länets sjukhus. Ökade insatser till hemsjukvård och äldrevård, förändrade arbetssätt med mer distanslösningar samt provtagning av personal och allmänhet vid misstänkt covid-19 infektion har medfört förändrade arbetsuppgifter vilket framför allt påverkat indikatorer som är beroende av fysiska möten negativt.

Distanskontakterna har ökat markant men telefontillgängligheten har sjunkit och det är stor variation i hur länets hälsocentraler klarar av att besvara patienternas samtal.

Det är stor skillnad i vilken omfattning hälsocentralerna gör hembesök hos nyblivna föräldrar. Åtta hälsocentraler klarar inte målet och tre hälsocentraler har inte besökt mer än ca en tredjedel av föräldrarna.

Satsningen på levnadsvanearbetet riktat mot riskgrupper har bidragit till bättre resultat jämfört med 2019.

När det gäller start av nya filialer och servicepunkter, har arbetet försenats på grund av pandemin.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-augusti 2020.

2. Flytta uppföljningen av filialer och servicepunkter till månadsskiftet juni-juli 2021.

3. Hälsocentralerna ska se till att målnivån för tillgänglighet uppnås.

Vårdval primärvård, uppföljning januari-augusti 2020
Bilaga - rapport
Bilaga - resultat

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest

Regionen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2006. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden har samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ingått ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

Medlemmarna har även tecknat regressavtal och garantiavtal. Borgensförbindelsen, regressavtalet samt garantiavtalet måste bekräftas vart tionde år för att inte riskera att bli ogiltiga. 

Linda Frohm (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 • Region Norrbotten bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Norrbotten åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egens skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Norrbotten genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 • Region Norrbotten bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Norrbotten den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
 • Region Norrbotten bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Norrbotten den 21 juni 2011, vari Region Norrbottens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
 • Utse Kenneth Backgård och Anna-Stina Nordmark Nilsson att för Region Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest
Bilaga - underlag

Riktlinje för jämställdhetsintegrering

En riktlinje för jämställdhetsintegrering har tagits fram för att styra inriktning och ge vägledning i Region Norrbottens jämställdhetsarbete.

Regionen arbetar i linje med det övergripande jämställdhetspolitiska målet: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket är det övergripande jämställdhetsmålet för Region Norrbotten i stort. Målet är också nedbrutet i sex delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande.
 • Ekonomisk jämställdhet.
 • Jämställd utbildning.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
 • Jämställd hälsa.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg till riktlinjen om att det, under rubriken ”Uppföljning”, efter sista meningen införs följande: ”En årlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige och jämställdhetsredovisningen debatteras som en särskild punkt på regionfullmäktiges dagordning”. Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds tillägg.

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande förslaget med följande ändringar: punkt 4 stryks i den del som avser ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbete” samt ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet”. Förslag till ny lydelse ”Jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet, Kvinnor och män ska ges möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor”. Marianne Sandström föreslår en ändring avseende punkt 6, att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” stryks och ersätts med ”Relationsvåld ska upphöra”. Slutligen föreslår Marianne Sandström att rubriken ”Alltid kön, men inte bara kön” med innehåll stryks från riktlinjen.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna riktlinje för jämställdhetsintegrering enligt bilaga.

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Riktlinje för jämställdhetsintegrering
Bilaga - riktlinje

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten

Glenn Berggård (V) förslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att:

 • Utreda samt redovisa för- och nackdelar med de olika organisations- och verksamhetsformerna som finns inom landets regionala kollektivtrafikmyndigheter.
 • Redovisa förslag till förändringar i Norrbotten.
 • Redovisa resultatet till regionfullmäktige oktober 2019.

För- och nackdelarna med de olika organisations- samt verksamhetsformerna behöver belysas innan eventuellt beslut om förändringar i Norrbotten tas.

Anders Öberg (S), Ann-Sofie Isaksson (S) och Johannes Sundelin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Elisabeth Lindberg (S) föreslår att avslå det liggande förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige bifalla motionens första och andra att-sats samt att avslå motionens tredje att-sats.

Elisabeth Lindberg (S) och Carina Strömbäck (S) reserverar sig mot beslutet.

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga - motion

Remiss Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) föreslår att en skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Region Norrbotten har i sitt tidigare remissyttrande till betänkandet ställt sig i huvudsak positiv till att reglera yrket undersköterska, men såg utmaningar med valideringsprocessen.

I promemoria Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser Ds 2020:15 lämnas förslag som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet och som stödjer regionens önskemål. 

Region Norrbotten ställer sig fortsatt positiv till att reglera yrket undersköterska i syfte att stärka kompetens inom vård och omsorg. Vidare anses att de synpunkter och önskemål som regionen lämnade i yttrandet till betänkandet, nu till övervägande och tillräcklig del har tillgodosetts i promemorian Ds 2020:15.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Remiss Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Regionens fordonshantering

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll över sin fordonshantering. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig styrning och den interna kontrollen bedöms som delvis tillräcklig.

Mot bakgrund av revisionens rekommendationer pågår kartläggning av fordonsbehov på sjukhusorterna, översyn av hanteringen av drivmedelskort och försök med elektroniska körjournaler. Regionen konstaterar att det finns behov av att ta fram riktlinjer för att säkerställa nödvändig styrning inom området.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna pågående åtgärder med anledning av revisionsrapportens rekommendationer.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en riktlinje för regionens fordonshantering. Denna föreläggs regionstyrelsen för beslut. 

Revisionsrapport Regionens fordonshantering
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel

Regionens revisorer har genomfört en granskning av regionens införandeprocess för läkemedel. Granskningen syftar till att undersöka om regionstyrelsen utövar en ändamålsenlig styrning avseende införandet av nya läkemedel samt om styrelsen bedriver en tillräcklig uppföljning och kontroll. Regionstyrelsen redovisar pågående och planerade åtgärder för att säkerställa en positiv utveckling inom identifierade områden; organisation, ansvar, introduktionsprocesser, jämlik läkemedelstillgång, styrning, uppföljning och kostnadskontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

 • Regiondirektören får i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder gällande ansvar, roller och mandat i kunskapsstyrningsråd och på verksamhetsnivå.
 • Regiondirektören får i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för förbättrad uppföljning och kostnadskontroll.
 • Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel
Bilaga - skrivelse och revisionsrapport

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten

Som ett led i det pågående arbetet med att hålla de styrdokument som reglerar verksamheten i regionens politiska organ aktuella, har översyn av reglementena genomförts. Föreslagna ändringar framgår i respektive bilaga och sammanfattas kort i ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Reglemente för regionstyrelsen fastställs.

2. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

3. Reglemente för länspensionärsrådet fastställs.

4. Reglemente för tillgänglighetsrådet fastställs.

5. Reglemente för regionrevisionen fastställs.

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten
Bilaga - reglemente för regionstyrelsen
Bilaga - reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - reglemente för länspensionärsrådet
Bilaga - reglemente för tillgänglighetsrådet
Bilaga - reglemente för regionrevisionen

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Närsjukvård Luleå-Boden
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Närsjukvård övriga länet
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Länssjukvård
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Folktandvård
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Service
Bilaga - delårsrapport augusti 2020, division Länsteknik
Bilaga - produktion och tillgänglighet
Bilaga - personalrapport

15 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering