Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 28 januari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länk till besluten

Meddelanden till regionstyrelsen 2020-01-28

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-01-28

Uppdaterad finansplan 2020-2022

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020

Förändring av regelverket för avgifter

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift vid icke medicinsk kirurgisk sterilisering

Avgift för kopia av allmän handling

Förslag till ändring i avgiftshandboken

Policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet 2020-2022

Motion 16-2018 om PSA-test

Motion om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige

Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter

Svar på motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd

Motion 25-2019 om regional bolagsdag

Motion 27-2019 om HPV-screening

Yttrande över slutbetänkande Digifysiskt vårdval SOU 2019:42

Meddelanden till regionstyrelsen 2020-01-28

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga redovisat meddelande till handlingarna.

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-01-28

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut 2020-01-28.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut 2020-01-28.

Uppdaterad finansplan 2020-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

 1. Uppdaterad budget i finansplan för 2020-2022 godkänns.
 2. Regionfullmäktiges uppdrag till Regionstyrelsen att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen inför 2021 behöver inte genomföras.
 3. Ändringarna införs i Finansplan 2020-2022

Reservationer
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna lagda förslag.

 

Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020.

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna plan för ekonomisk rapportering 2020.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna plan för ekonomisk rapportering 2020.

Förändring av regelverket för avgifter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att förändra följande avgifter: 

 1. Besök i primärvård, specialistvård och besök som genomförs med distansöverbryggandeteknik från 200 kronor till 300 kronor
 2. Besök på akutmottagning/jourcentral från 300 kronor till 400 kronor
 3. Besök på akutmottagning/jourcentral inklusive transport med vägambulans
  eller helikopter från 500 kronor till 600 kronor
 4. Behandling i hemmet utförd av ambulanspersonal, som inte resulterar i
  en ambulanstransport från 0 kronor till 300 kronor
 5. Uteblivet besök i primärvård, specialistvård och besök/behandling som genomförs med distansöverbryggande teknik från 200 kronor till 400 kronor
 6. Uteblivande från planerad operation från 0 kronor till 1500 kronor
 7. Egenavgift för sjukresa med taxi från 100 kronor till 200 kronor per resa
 8. Egenavgift för sjukresa med egen bil från 100 kronor till 125 kronor samt höja bidraget för sjukresa med egen bil från tolv kronor till femton kronor per mil
 9. Högkostnadsskyddet för sjukresor från 1600 kronor till 2400 kronor
 10. Borttappad tandställning och mjuk bettskena från 0 kronor till 500 kronor och för hård bettskena från 0 kronor till 1000 kronor
 11. Lån av andningshjälpmedel (CPAP) vid symptomgivande sömnapné från 500 kronor per utlämnad CPAP till en årsavgift på 500 kronor
 12. Externa gäster i dubbelrum på patienthotell från 1200 kronor till 1300 kronor

De nya avgifterna träder i kraft den 1 april 2020.

Reservationer
Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna lagda förslag.

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift vid icke medicinsk kirurgisk sterilisering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå Förbundsdirektionen för Norra Sjukvårdsregionförbundets rekommendation om sänkt avgift från 4 700 kronor till 2 500 kronor för sterilisering som utförs utan medicinsk grund.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå Förbundsdirektionen för Norra Sjukvårdsregionförbundets rekommendation om sänkt avgift från 4 700 kronor till 2 500 kronor för sterilisering som utförs utan medicinsk grund.

Avgift för kopia av allmän handling

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta ändrade avgifter för kopia av allmän handling.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta ändrade avgifter för kopia av allmän handling.

Förslag till ändring i avgiftshandboken

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att göra ändringar i avgiftshandboken så att även hårextension räknas som hjälpmedel och likställs med peruk på samma sätt som toupéer och postischer.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att göra ändringar i avgiftshandboken så att även hårextension räknas som hjälpmedel och likställs med peruk på samma sätt som toupéer och postischer.

Policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta policy för patient- närstående- och medborgarmedverkan.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan, med ändring av andra meningen under rubriken "Övergripande målsättning" till "I det individuella mötet mellan patient och vårdgivare är medverkan och delaktighet viktigt då vården utgår från patientens behov. Även i andra möten mellan medborgare och regionens verksamheter är medverkan och delaktighet viktigt".

Verksamhetsplan och budgetram för Norra sjukvårdsregionförbundet 2020-2022

Förslag till beslut

 1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2020-2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
 2. Regionstyrelsen beslutar att godkänna budgetram för 2020 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Regionstyrelsens beslut

 1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2020-2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet.
 2. Regionstyrelsen beslutar att godkänna budgetram för 2020 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Motion 16-2018 om PSA-test

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att erbjuda fördjupad information och rådgivning om prostatacancer samt för- och nackdelar med PSA-test i samband med hälsosamtal riktat till män i åldern 50 och 60 år.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att erbjuda fördjupad information och rådgivning om prostatacancer samt för- och nackdelar med PSA-test i samband med hälsosamtal riktat till män i åldern 50 och 60 år samt när män efterfrågar PSA-test.

Motion om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 1. Motionen bifalls
 2. Finansiering sker via regionfullmäktiges budget

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 1. Motionen bifalls
 2. Finansiering sker via regionfullmäktiges budget.

Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Svar på motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Motion 25-2019 om regional bolagsdag

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Motion 27-2019 om HPV-screening

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande över slutbetänkande Digifysiskt vårdval SOU 2019:42

Förslag till beslut

Yttrande lämnas enligt förslag.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionen är positiv till utredningens intention att stärka de verksamhetsmässiga förutsättningarna för ett jämlikt och hållbart vårdvalssystem. Denna fråga behöver dock ses i det vidare perspektivet av nära vård, där patientfokus och helhetsperspektiv är nödvändiga utgångpunkter. Region saknar delvis dessa perspektiv i utredningens förslag, varför regionen ställer sig tveksam till om förslagen som helhet kommer ge önskad effekt.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar lämna yttrande enligt förslag.

29 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering