Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 maj

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att anta åtta prioriterade mål som regionen ska arbeta utifrån i Agenda 2030-arbetet, att inleda projektering för ombyggnad av tvättstuga för städverksamheten på Sunderby sjukhus, att godkänna revisionsrapport kring regionens arbete med oegentligheter och bedrägliga beteenden samt att föreslå fullmäktige godkänna uppdragsberedningens rapport.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länkar till besluten

Transparensbokslut Folktandvård 2019

Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030

Inriktningsbeslut Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering för ombyggnad av tvättstuga vid Sunderby sjukhus

Regiongemensamt samarbete för inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial vid covid-19

Revisionsrapport Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden

Överenskommelse om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Regiondirektörens rapport

Mötet inleddes med en rapport från divisionchefer, smittskyddsläkare med flera kring covid-19-läget i Norrbotten samt en dragning från regionens revisorer kring en kommande revisionsrapport om regionens produktions- och kapacitetsplanering.

Transparensbokslut Folktandvård 2019

Statskontoret har rekommenderat regionerna att särredovisa den regionägda folktandvården för att kunna bedöma om subventioner förekommer eller inte.

Division Folktandvård har tagit fram ett transparensbokslut för 2019. Av redovisningen framgår att resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten 2019 är negativt med -11 219 tkr. Det ansamlade resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt med -11 852 tkr.

Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård och till övervägande del till kliniker på orter i glesbygd med stora svårigheter att rekrytera tandläkare. På flertalet av orterna finns inte heller privata alternativ.

Bemanningssituationen gör det svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning. Det har resulterat i ekonomiska underskott. Pågående omställningsarbete kommer att resultera i förändringar för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.

Regionens bedömning är att verksamheten inte är konkurrensbegränsande.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna transparensbokslut Folktandvård 2019.

Transparensbokslut Folktandvård 2019
Bilaga - Transparensbokslut

Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken hållbarhetsmål.

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 för perioden 2018-2020 och lyfter fram sex prioriterade fokusområden: ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt stärkt kunskap och innovation.

Region Norrbotten prioriterar de sju mål ur hållbarhetsdimensionerna där regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska planen:

Ekonomisk

 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Social

 • Mål 3 God hälsa och välbefinnande,
 • Mål 4 God utbildning för alla,
 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Miljömässig

 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

I regionfullmäktiges plan för 2021-2023 ska det tydliggöras hur regionfullmäktiges strategiska mål bidrar till Agenda 2030 målen.

Den politiska majoriteten föreslog att mål 8 skulle läggas till som prioriterat utöver ledningens ursprungliga förslag. Det vill säga Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Anders Öberg (S) yrkade bifall.

Glenn Berggård (V) föreslog att även mål 10, Minskad ojämlikhet, skulle prioriteras, med bifall från Anders Öberg (S). Regionstyrelsen beslutade att avslå förslaget.

Marianne Sandström (SD) yrkade avslag på hela ärendet.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. I arbetet med den strategiska planen för 2021-2023 och de strategiska målen ska även dessa sju hållbarhetsmål beaktas: God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna.

2. Tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till agenda 2030 målen.

3. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska identifiera indikatorer som inkluderar agenda 2030 i sina planer för 2021-2023.

Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030
Bilaga - Region Norrbotten och Agenda 2030

Agenda 2030 - Globala målen
De 17 globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Inriktningsbeslut Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering för ombyggnad av tvättstuga vid Sunderby sjukhus

När Sunderby sjukhus stod klart för inflyttning skulle lokalvården läggas på entreprenad och engångsmaterial användas. Redan innan start insåg man att det inte var en långsiktigt hållbar lösning.

Det uppfördes då en provisorisk underdimensionerad tvättstuga med integrerade personalutrymmen där verksamheten fortfarande bedrivs. Man har under längre tid försökt anpassa verksamheten för att klara av uppdraget men arbetsmiljön inte är acceptabel och ekonomiskt är det inte försvarbart med tanke på tidsåtgången för personalen för att hämta sitt material tre gånger per dag. Lokalerna är inte ändamålsenliga och klarar inte av dagens hygienkrav.

Lokalvårdens uppdrag kommer att öka med ca 20 procent i och med de två utbyggnationerna för akutsjukvård och akutpsykiatri vilket ställer krav på effektiviseringar av arbetssätt och flöden.

Förslaget är att byggnad 103 plan 2 med en central placering i sjukhuset byggs om för tvättstugan och personalutrymmen ordnas inom städverksamhetens befintliga ytor.

De ökade drift- och kapitalkostnaderna som investeringen medför finansieras via effektiviseringar och minskade personalkostnader motsvarande 5 årsarbetare.

Ombyggnationerna av tvättstugan och personalutrymmen inklusive projektering bedöms preliminärt till 15 mnkr.

Anders Öberg (S) föreslår att beslutsats 1 förtydligas så att det framgår att det är tvättstuga för städverksamheten om avses.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Projektering och anbudsinfordran för ombyggnation av tvättstuga för städverksamheten vid Sunderby sjukhus ska genomföras

2. Finansieringen av kostnaderna för projektering samt förfrågningsunderlag som bedöms uppgå till 2 mnkr tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram.

Inriktningsbeslut Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering för ombyggnad av tvättstuga vid Sunderby sjukhus

Regiongemensamt samarbete för inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial vid covid-19

I samband med covid-19 råder idag brist på skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial och Sverige konkurrerar med betydligt större länder. För att förbättra Sveriges och regionernas möjligheter att få bättre tillgång till dessa produkter behöver regionerna arbeta tillsammans för att kunna göra gemensamma inköp under kontrollerade former.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att vid förskottsbetalning av ett inköp ska bankgaranti eller annan garanti finnas. Då det är angeläget att i detta läge snabbt få skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial undantas dessa samordnade inköp vid covid-19 från krav på bankgaranti.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna undantag för garanti vid förskottsbetalning av samordnade inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial med andra regioner i samband med covid-19.

Regiongemensamt samarbete för inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial vid Covid-19

Revisionsrapport Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden

Revisorerna har granskat regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna delvis har tillskapat ändamålsenliga system för att förebygga, upptäcka och beivra bluffakturor och liknade bedrägliga beteenden. Policys och riktlinjer är i stort ändamålsenligt utformade men utformandet av uppföljning och rapportering av följsamheten bör klargöras.

Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna rekommendationer och regiondirektören har därefter föreslagit ytterligare åtgärder.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna vidtagna och pågående åtgärder samt regiondirektörens förslag med anledning av revisionsrapport ”Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden”.

Revisionsrapport Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden
Bilaga - Revisionsrapport

Överenskommelse om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har tillsammans reviderat överenskommelsen om gemensamma samverkansregler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

Samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskning och industri är vanligt förekommande vid framtagande och utvärdering av nya metoder och behandlingar.

I överenskommelsen framgår att medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska, förutom överenskommelsen och gällande lagstiftning, även följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.

Regionen antar överenskommelsen med undantag för reglerna om måltider, alkohol och sponsring. Regionens egna riktlinjer och regler kring mutor, jäv samt sponsring har företräde framför överenskommelsens regler inom dessa områden.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta överenskommelsen om samverkansregler med undantag för reglerna om måltider, alkohol och sponsring. Här gäller istället regionens regler och riktlinjer för mutor, korruption och jäv.

Överenskommelse om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri
Bilaga - Överenskommelse
Bilaga - Specifikation av samverkansregler

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela uppdragsberedningen följande uppdrag:

Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer.

Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som baseras på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens näringsliv. Ärendet är regionstyrelsens svar på rapporten och den är entydigt överens med beredningen.

Uppdragsberedningen konstaterar i sin rapport att länets näringsliv ser behov av påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och ger följande rekommendationer:

 • Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens betydelse för Sverige.
 • Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och arbetskraft ska finnas i regionen.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis gruvor, vindkraft och markanvändning.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och en samordnad kommunikationsplan.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.

Marianne Sandström (SD) åberopar jäv och avstår från att delta i beslutet eftersom hon ingått i uppdragsberedningen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2019.

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2021. 

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - Uppdragsberedningens verksamhetsrapport

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19 att fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.

I samband med en översyn föreslås regionfullmäktiges arbetsordning revideras enligt bilaga.

Ändringarna består i de tider som reglerar inlämnande av interpellationer och frågor. För att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad hantering föreslås att interpellationer senast får inlämnas tio arbetsdagar (i tidigare arbetsordning tio dagar) och frågor senast tre arbetsdagar (i tidigare arbetsordning tre dagar) innan sammanträdet.

Anders Öberg (S) yrkar att den nuvarande arbetsordningen ska behållas, med bifall från Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD).

Efter rösträkning som utfaller med sju röster för liggande förslag och sju röster för Anders Öbergs föreslag fattas beslut att med ordförandes utslagsröst bifalla liggande förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår fullmäktige besluta att fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
Bilgag - Arbetsordning

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - Ekonomirapport mars 2020
Bilaga - Produktion och tillgänglighet mars 2020
Bilaga - Personalrapport mars 2020

6 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering