Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Styrelsen beslutade bland annat att planera för återställning av regionens vårdverksamhet efter coronapandemin, planera för koncentration av intensiv- och intermediärvård för covid-19-patienter till Sunderby sjukhus och att för 2020 fördela 17 miljoner kronor av den beslutade lönesatsningen på 50 miljoner kronor. Dessutom föreslogs fullmäktige att godkänna delårsrapporten för första tertialet och att avveckla Folktandvården i Sävast.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar på grund av covid-19Vårdval Primärvård, uppföljning januari-april 2020
Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast
Lönesatsning om 50 miljoner kr under tre år
Investeringar i informations- och medicinteknik
Finansiering av kunskapsnätverket samisk hälsa
Matlaget i Gällivare 2019 - prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter
Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar
Fortsatt hantering av Covid-19-patienter samt återställning av verksamhetBehandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Remiss Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
Regler för film och foto
Revidering av reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag 2019
Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB
Årsrapport Internationella beredningen 2019
Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia
Revisionsrapporter
Initiativärenden och motioner

Regiondirektörens rapport

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020

Coronapandemin som pågår påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Skatteintäkterna minskar 2019, 2020 och åren framöver och staten har beslutat om ökade generella statsbidrag för 2020 och även för 2021. Staten har under maj aviserat om ytterligare ökade bidrag. Under våren har omprioritering gjorts av bedriven vård och annan verksamhet vilket leder till undanträngd vård och även nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver. Det pågående omställningsarbetet ute i vården har till stora delar pausats. Kostnader och förlorade intäkter till och med april till följd av covid-19 är 105 mnkr. Samtidigt har kostnader minskat på andra områden på grund av kraftig neddragning av operations- och mottagningsverksamhet.

De strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås ej för perioden men prognostiseras uppnås för helåret. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr. Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin. 

Årsprognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket 33 mnkr sämre än budget. Prognosen för årets resultat är negativt med 128 mnkr och förklaras till stor del av värdenedgången av pensionsportföljen. 

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Delårsrapport per april 2020 godkänns. 

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020
Bilaga - Delårsrapport
Bilaga - Måluppfyllelse

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Perioden kommer gå till historien med den snabba omsvängningen som coronapandemin skapat. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Många branscher drabbas men i länet har det främst varit besöksnäringen, restauranger och hela det inställda kulturlivet. Detta har inneburit att verksamheten behövt ställa om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om.

Framförallt har åtgärder tagits fram för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder och det har för regionen varit viktigt att utifrån de behov som finna i länets kommuner, kulturliv och näringsliv se hur våra åtgärder kan komplettera för att mildra krisen. Dialogerna med kommunerna och andra aktörer samt regionens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här. 

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 miljoner kronor. Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.

Årsprognosen bedöms visa ett negativt resultat om 5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till RKMs bedömda underskott för året. Regeringen har lovat tillskjuta medel till landets kollektivtrafik, men då det inte framgått när eller hur mycket man beräknas få i kompensation görs bedömningen att 9 miljoner kronor kan utgöra den del som Region Norrbotten som medlem måste kompensera förbundet. 

Övriga verksamheter planeras klara sig inom budget eller levererar ett överskott.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020 godkänns

2. Uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten.

3. Uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera ökade kostnader för tågtrafiken.

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020
Bilaga - Delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar på grund av covid-19

Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen i övrigt har medfört att förutsättningarna för de uppdrag som i den strategiska planen för 2020-2022 riktats mot regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden har förändrats.

Styrelsen samt de två nämnderna får därför i uppdrag att redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan.

Glenn Berggård (V) föreslår att regionstyrelsen snarast ska upprätta en reviderad budget som regionfullmäktige får fastställa.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att

Uppdra till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden att till regionstyrelsens sammanträde i september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan.

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig.

Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar pga. Covid-19

Vårdval Primärvård, uppföljning januari-april 2020

Den pågående covid-19-pandemin har inneburit en stor omställning av primärvården för att möta det behov som uppstått. Resultaten för perioden har i mer eller mindre omfattning påverkats av pandemin. Norrbottens hälsosamtal pågår trots pandemin, troligen beroende på att samtal nu kan genomföras digitalt. Tobaksavvänjning och fysisk aktivitet på recept har däremot minskat kraftigt jämfört med förra året. Arbetet med att förbättra levnadsvanorna hos riskgrupper fortgår också och visar förbättrade resultat jämfört med föregående år. Dock visar resultaten att insatserna inte är jämställda, kvinnor får i lägre omfattning än män frågor om sina levnadsvanor samt åtgärder om de har en konstaterad risk. Detta behöver uppmärksammas och åtgärdas.

Länssnittet för telefontillgänglighet är lägre för perioden jämfört med föregående år. Under april förbättrades resultatet, en förklaring kan vara att Digitalen nyttjats i stället för telefon för att få kontakt med vården. Andel patienter som kontaktat primärvården och fått medicinsk bedömning inom tre dagar har ökat jämfört med föregående period och har nu ett länssnitt på 93 procent. Vårdkontakter på distans inom länet har mer än dubblerats under perioden, en tydlig koppling till covid-19-pandemin. Det är 98 procent av vårdkontakterna på distans som skett via telefon och endast 2 procent via webb eller video.

Trots ökningen av distanskontakter i regionen har även utomlänsvårdkontakterna via internet ökat med mer än 50 procent jämfört med förra året. Andelen äldre med många läkemedel som fått en läkemedelsgenomgång senaste året ligger kvar på samma nivå (34 %) som föregående år. Resultatet skiljer sig markant åt mellan närsjukvårdsområdena vilket behöver uppmärksammas och åtgärdas av division Närsjukvård.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-april 2020 godkänns.

2. Regiondirektören ges i uppdrag att i dialog med hälsocentralerna ta fram åtgärder för att förbättra resultat för att nå målen för indikatorerna i den fastställda uppföljningsplanen och återkomma med redovisning till styrelsen.

Vårdval Primärvård, uppföljning januari-april 2020
Bilaga - Uppföljning
Bilaga - Resultat

Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast

Folktandvårdskliniken i Sävast föreslås stängas och verksamheten flyttas till Björknäskliniken i centrala Boden. Patienter som tidigare behandlats i Sävast kommer att erbjudas vård på Björknäskliniken. Personalen i Sävast kommer att omfördelas till Björknäs. Lokaler och hyreskontrakt sägs upp och eventuellt överbliven utrustning avyttras. 

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Stänga folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till Björknäskliniken i centrala Boden.

Beslutet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast

Lönesatsning om 50 miljoner kr under tre år

En följd av regionfullmäktiges beslut från november 2018 är att ett behov av löneökningar identifierats hos särskilt yrkesskickliga samt hos sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor med ökat ansvarsområde. 

Detta skulle innebära en löneökning totalt på 790 tkr/månad under 2020 fördelat till medarbetare som av verksamhetens chefer identifierats som särskilt yrkesskickliga. Fördelningen av lönesumman utgår från Region Norrbottens fastställda lönekriterier. Löneökningen ska vara individuell och differentierad och utgå från prestation.  

Ett lönetillägg om 3000 kr/månad fördelas till sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor i dygnet runt verksamhet med ökat ansvarsområde vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk med en totalkostnad på 180 tkr/månad.

Glenn Berggård (V) yrkar att även sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor med ett utökat ansvarsområde i Haparanda ska ingå. Marianne Sandström (SD) yrkar på återremiss för att utreda detta.

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att under 2020 fördela 17 mnkr av den beslutade lönesatsningen på 50 mnkr för 2020-2022 till särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor samt till sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor med ett utökat ansvarsområde i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk.

2. Utbetalning sker retroaktivt från 1 januari 2020.

Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Lönesatsning om 50 miljoner kr under tre år

Investeringar i informations- och medicinteknik

Region Norrbotten är i behov av att ersätta befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support. Utrustningar och system i fråga är röntgensystem, sterilteknisk utrustning och IT-lösningar.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av två konventionella röntgensystem till Sunderby sjukhus respektive Piteå Sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med kostnader för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja förstudie kring lokaler för två konventionella röntgensystem till Sunderby sjukhus respektive Piteå sjukhus och återkomma med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till projekteringskostnad och investeringsmedel för ombyggnationerna.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av två gammakameror till Sunderby sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med kostnader för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

4. Digitaliseringsavdelningen beviljas 4 100 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2018 för reinvestering av befintliga autoklaver på laboratoriemedicin inom division Länssjukvård.

5. Digitaliseringsavdelningen beviljas 11 450 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för reinvestering av sterilteknisk utrustning på sterilcentralen inom division Länssjukvård samt akutmottagningen och psykiatrin inom division Närsjukvård.

6. Digitaliseringsavdelningen beviljas 1 500 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för reinvestering av befintlig mobil röntgenutrustning till bild- och funktionsmedicin inom division Länssjukvård.

7. Närsjukvården beviljas 650 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för reinvestering av befintliga försörjningspendlar på akutmottagningen på Sunderby sjukhus.

8. Division Länsteknik beviljas 2 700 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2019 respektive 2020 för reinvestering av befintlig server- och backuplösning.

Investeringar i informations- och medicinteknik

Finansiering av kunskapsnätverket samisk hälsa

Regionen har tillsammans med övriga norrlandsregioner bildat ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Målet är en god och jämlik hälsa samt en vård på lika villkor för urfolket samerna. Under perioden 2017-2019 genomfördes arbetet i projektform med statlig finansiering. Från och med 2020 finansierar varje region en länskoordinatorer med samisk kompetens. Den regionövergripande huvudkoordinatorn finansieras gemensamt av regionerna. Det fortsatta arbetet förutsätter beslut om fortsatt drift och finansiering av nätverket år 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Medel beviljas med 319 tkr för fortsatt delfinansiering av det regionövergripande kunskapsnätverket för samisk hälsa år 2021.

2. Medel tas från riktade nationella bidrag år 2021.

Finansiering av kunskapsnätverket samisk hälsa

Matlaget i Gällivare 2019 - prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter

Regionstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i ägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som bolaget bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionen kvarstår som ägare i Matlaget i Gällivare AB tills en översyn är gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare. 

Johannes Sundelin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Regionstyrelsen beslutar att 

Verksamheten i det delägda bolaget Matlaget i Gällivare AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

Föreslå regionfullmäktige besluta att 

1. Avvakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB.

2. Begära utdelning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i augusti. Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningen, motsvara skälig förräntning på det av ägarna tillskjutna kapitalet.

3. Göra översyn av ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare kommun.

Matlaget i Gällivare 2019 - prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter
Bilaga - Årsredovisning och revisionsberättelse

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Antalet neuropsykiatriska utredningar har de senaste åren ökat kraftigt vilket medfört att köer uppstått och behov av utredningar utförda av externa vårdgivare ökat. Detta i kombination med remissfrihet har lett till upplevda problem med patientsäkerhet, prioriteringar, styrning och kontroll samt ökade kostnader. En majoritet av landets regioner har därför infört remiss- och bedömningskrav. 

För att öka styrning och kontroll av kostnader och patientflöde samt kvalitetssäkra vårdkedjan inför neuropsykiatrisk utredning föreslår regionstyrelsen att remisskrav införs för neuropsykiatriska utredningar.

Marianne Sandström (SD) yrkar på återremiss för att en konsekvensanalys ska kunna genomföras.

Glenn Berggård (V) föreslår i ett tilläggsyrkande, med bifall från Anders Öberg (S), att uppföljning ska göras efter ett år.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i regionen.

2. Remisskravet gäller från 1 september 2020.

3. Att uppföljning ska göras efter ett år.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Fortsatt hantering av Covid-19-patienter samt återställning av verksamhet

Regionen behöver anpassa den fortsatta vården av covid-19-patienter så att övrig vårdverksamhet kan återställas så snart det är möjligt med hänsyn till smittspridningens utveckling.

Anders Öberg (S), med bifall från Johannes Sundelin (S), Glenn Berggård (V), Sten Nylén (SJVP) och Kenneth Backgård (SJVP), föreslår ett tillägg till beslutspunkt 2 om att den planerade återställningen ska gälla Region Norrbottens egen vårdverksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att

1. Planera för koncentration av intensiv- och intermediärvård för covid-19-patienter till Sunderby sjukhus.

2. Planera för återställning av Region Norrbottens egen vårdverksamhet som pausats med anledning av coronapandemin.

3. Genomföra åtgärder på IVA Piteå sjukhus som en övergångslösning för intensivvård relaterat till coronapandemin till en bedömd kostnad av 2,5 miljoner kronor. Kostnaden delas mellan Division Närsjukvård och Division Länssjukvård.

Fortsatt hantering av Covid-19-patienter samt återställning av verksamhet 

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionstyrelsen redovisar i ärendet sin beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 på temat ny teknik och vårdappar. Styrelsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgärderna är e-tjänsten Digitalen som infördes i januari 2020.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 godkänns.

2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2021.

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Remiss Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (direktiv 2018:77).

I delbetänkandet SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret, tillstyrker Region Norrbotten i allt väsentligt förslag och bedömningar vilket väl beskriver de behov och utmaningar som hälso- och sjukvården samt även tandvården står inför under höjd beredskap och krig.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Remiss Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
Bilaga - yttrande
Bilaga - remiss
Bilaga - underlag

Regler för film och foto

Region Norrbottens sjukhus, vårdinrättningar och sjuktransporter är inte offentliga platser. Därför behövs det tillstånd när någon vill fotografera eller filma i lokaler där det bedrivs sjukvård eller tandvård. Det gäller även vårdmöten med hjälp av digital teknik.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta regler för film och foto.

Regler för film och foto
Bilaga - regler

Revidering av reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Vid politiska samverkansberedningens sammanträde 2020-02-14 har det föreslagits revideringar i enlighet med nedanstående förslag. 

Nuvarande skrivning:

2 § Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla årsvis mellan parterna. 

Förslag ny skrivning:

2 § Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla årsvis mellan parterna och ordförande och vice ordförande följer den part som innehar ansvaret för den politiska samverkansberedningen. 

Nuvarande skrivning: 

5 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med mandattiden för regionstyrelsen. 

Förslag ny skrivning:

5 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med allmänna val.  

Regionstyrelsen beslutar att

Anta föreslagna revideringar av reglementet för politiska samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.

Revidering av reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Bilaga - reglemente
Bilaga - protokoll från politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 2020-02-14

Uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag 2019

Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar sex delägda bolag. Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionstyrelsen beslutar på förslag från Regionala utvecklingsnämnden att

1. Verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

2. Verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

3. Verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

4. Verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norrbotten AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

5. Verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

6. Verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.

7. Verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB under 2019 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdokumenten.

Arctic Business Incubator AB är prövat utifrån dess styrdokument då Region Norrbotten är minoritetsägare.

Uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag 2019
Bilaga - årsredovisning 2019, Arctic Business Incubator AB 
Bilaga - årsredovisning 2019, BD Pop AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Energikontor Norr AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Filmpool Nord AB
Bilaga - årsredovisning 2019, InformationsTeknik i Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2019, Norrbotniabanan AB

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Investeringar i Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå.

Ett erbjudande om delägarskap har ställts till övriga kommuner i Norrbotten. Enligt överenskommelse vid bolagets bildande köper tillkommande kommuner i första hand av Region Norrbottens aktieandel.

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 28 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 1,4 % av bolaget, för en köpeskilling av 2 800 kr.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1516 aktier, vilket motsvarar 75,8 procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB.

I och med Region Norrbottens försäljning av aktier till Gällivare kommun kommer tretton av länets fjorton kommuner att vara delägare.

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Regionala utvecklingsnämndens beslut att föreslå regionfullmäktige att besluta att

Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Årsrapport Internationella beredningen 2019

Regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan fastslår att goda kontakter med omvärlden och påverkan av vilka beslut som förbereds eller borde förberedas inom EU politiken är framgångsfaktorer för att uppnå det strategiska målet ”Tydligt regionalt ledarskap”.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapporten för Internationella beredningen 2019.

Årsrapport Internationella beredningen 2019
Bilaga - årsrapport
Bilaga - rapporter 2019

Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia

I samband med att Norrtåg AB anskaffade tolv tågfordon av typen Coradia X62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till fordonen. Högvärdeskomponenterna finansierades genom AB Transitio som tog ut ett lån om 160 miljoner kronor i Nordiska investeringsbanken 2010. De fyra nordligaste regionerna (Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) samt Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om tio år 2010 – 2020.

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för det återstående beloppet om drygt 98 miljoner kronor och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna ett nytt borgensåtagande, proprieborgen. Region Norrbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna. I dagsläget finns inget avtal att tillhandahålla då val av finansiär inte gjorts än. Beslutet ger Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och teckna avtal om finansiering med någon part.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Region Norrbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio.

Utse regionstyrelsens ordförande att för Region Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av märket Coradia

Revisionsrapporter

Regionstyrelsen beslutar att

Beträffande Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag:

1. Ge regiondirektören i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder inom kompetensförsörjning, prioriteringar och en ekonomi i balans till regionstyrelsen.

2. Besluta att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beträffande Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2019:

Godkänna pågående åtgärder samt regiondirektörens förslag med anledning av revisionsrapporten.

Beträffande Revisionsrapport Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter:

1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att följande delar dokumenteras i de uppdrag som styrelsen beslutar om utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter:
– Uppdragsansvarig enhet.
– Uppdragens status vid återföringsdagen.

2. Revisionsrapporten och regionstyrelsens svar delges fullmäktiges beredningar – Tilläggsyrkande från Elisabeth Lindberg (S).

Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2019
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter
Bilaga - revisionsrapport

Initiativärenden och motioner

Regionstyrelsen beslutar att

Anse följande initiativärenden besvarade.

Initiativärende 3-2020 om reviderad budget
Glenn Berggård (V)
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor
Glenn Berggård (V)
Bilaga - initiativärende

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - initiativärende

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Avslå följande motioner:

Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden 
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - patientnämndens förslag
Bilaga - motion

Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda
Johannes Sundelin (S)
Bilaga - motion

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V)
Bilaga - patientnämndens förslag
Bilaga - motion

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter
Glenn Berggård (V) m fl
Bilaga - motion

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Christina Snell Lumio (V)
Bilaga - motion

Motion 26-2019 om översyn av hotell Vistets attraktivitet och prissättning
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - motion

Motion 28-2019 om översyn av BB-eftervårdsverksamheten vid hotell Vistet
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - motion

Motion 31- 2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck
Christina Snell Lumio (V)
Bilaga - motion

Motion 3-2020 om systemet CallMe
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - motion

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
Glenn Berggård (V)
Bilaga - motion

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Beträffande motion 32-2019:

Anse motionen besvarad i den del som rör uppdelning av rådsarvode och bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera förslag på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda.

Beträffande motion 4-2020 och 5-2020:

Anse motionerna besvarade.

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling
Glenn Berggård (V)
Bilaga - motion

Motion 4-2020 om att lyfta barnens rättigheter i Region Norrbotten
Denise Magnusson (-)
Bilaga - motion

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Marianne Sandström (SD)
Bilaga - motion

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Närsjukvård Luleå-Boden
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Närsjukvård övriga länet
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Länssjukvård
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Folktandvård
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Service
Bilaga - delårsrapport april 2020, Division Länsteknik
Bilaga - ekonomirapport
Bilaga - produktion och tillgänglighet
Bilaga - personalrapport
Bilaga - hälsocentralernas resultat

10 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering