Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 11 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionfullmäktiges sammanträde den 11 april, där bland annat beslut togs om årsredovisningen för 2017, motion om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby sjukhus och riktlinje vid hat och hot mot förtroendevalda.

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Föredragningslista med bilagor där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. Där finner du också en länk till den sida där protokollet publiceras cirka en vecka efter varje möte och mer information om vilka ledamöter som sitter i regionfullmäktige.

Länkar till besluten

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Framtidsberedningens verksamhetsrapport

Motion 9-2017 om vaccinationsprogram för 65+

Motion 10-2017 om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby sjukhus

Riktlinje vid hat och hot mot förtroendevalda

Policy för medborgardialog

Rapporter

Årsredovisning 2017

Region Norrbottens resultat uppgick 2017 till 302 mkr, vilket är en förbättring med 104 mkr från 2016.

Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 3,8 procent vilket innebär att det finansiella målet på 2 procent uppnås. Även om regionen sammantaget nästan nådde resultatmålet på 312 mkr så har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortfarande underskott.

Tre av de tio strategiska målen har uppnåtts, fyra har delvis uppnåtts medan tre inte har nått upp till målsättningen.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för Region Norrbotten 2017.

Revisionsberättelse 2017

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i regionstyrelsen, patientnämnden och fullmäktiges beredningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Regionfullmäktige beslutade att, i enighet med revisorernas förslag, godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2017 och att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, patientnämnden och fullmäktiges beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Framtidsberedningens verksamhetsrapport

Framtidsberedningens verksamhetsrapport handlar om processen kring framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Rapporten inleds med information om uppdraget samt beredningens tillvägagångssätt för de dialoger de har genomfört i samtliga länets kommuner. Därefter följer fakta om den regionala utvecklingsstrategin och Region Norrbottens nya uppdrag kring regional utveckling. Beredningen redovisar sedan sin analys av det som framkommit i dialogen och sina slutsatser om aktörernas behov.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna framtidsberedningens verksamhetsrapport och att överlämna den till regionstyrelsen för vidare hantering.

Motioner

Motion 9-2017 om vaccinationsprogram för 65+

Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår i en motion att ett regionalt allmänt ”äldrevaccinationsprogram” ska införas i Region Norrbotten. I paritet med barnvaccinationsprogrammet skulle personer 65 år och äldre boende i Norrbotten kostnadsfritt erbjudas vaccination mot pneumokocksjukdom, bältros samt en årlig influensavaccination.

I svaret framgår att det endast är vaccin mot bältros som inte erbjuds kostnadsfritt i dag till målgruppen och att Läkemedelsverket avråder från det i nuläget.

Regionstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Motion 10-2017 om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby sjukhus

Jens Sundström (L) yrkar i en motion att vårdplatskoordinator ska finnas i tjänst året om och dygnet runt på Sunderby sjukhus, att fler vårdplatser inrättas på Sunderby sjukhus samt att omsorgsplatser för medicinskt färdigbehandlade patienter utreds som ett effektivare alternativ än vårdplatser på vårdavdelning.

Regionen bedömer att nuvarande organisation vid Sunderby sjukhus och på länsdelsjukhusen är tillräcklig för styrning av vårdplatser i länet. För att avlasta Sunderby sjukhus har regionledningen beslutat att utreda andra temporära vårdplatsalternativ.

Regionfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad.

Liberalerna reserverade sig.

Riktlinjer och policybeslut

Riktlinje vid hat och hot mot förtroendevalda

En riktlinje och rutin vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda har utarbetats av regionfullmäktiges presidium. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för regionens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag.

Regionfullmäktige beslutade att anta riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Policy för medborgardialog

Policy för medborgardialog fastställer de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas organiserade dialoger med medborgarna. Policyn utgör det ramverk som ska följas när medborgardialoger genomförs medan genomförandet ska förtydligas i en handbok.

Centerpartiet saknade bland annat en skrivning kring hur resultaten från medborgardialogerna tas tillvara i verksamheten och yrkade på återremiss.

Efter begäran om votering röstade 37 ledamöter (Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna) för att ärendet skulle avgöras vid sittande möte, medan 34 ledamöter (från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Norrbottens sjukvårdsparti och Sverigedemokraterna) ville återremittera det för ytterligare behandling innan det tas upp igen. För att ett ärende ska kunna återremitteras krävs att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera policy för medborgardialog.

11 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering