Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 2 maj

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionstyrelsens sammanträde den 2 maj, där bland annat beslut togs om ny finanspolicy, underskottstäckning av Länstrafiken i Norrbotten AB, riktlinje för kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier, riktlinjer för politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val, utbyggnad av trådlöst nätverk inom Region Norrbotten och investering i röntgensystem vid hälsocentraler.

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. Där finner du också en länk till den sida där protokollet publiceras cirka en vecka efter varje möte och mer information om vilka ledamöter som sitter i regionstyrelsen.

Länkar till besluten

Rapport från internationella beredningen

Ny finanspolicy

Regional biblioteksplan 2018-2021

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2018

Underskottstäckning Länstrafiken Norrbotten AB 2017

Riktlinje kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Riktlinjer för politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val

Riktlinje för riskanalys fastighetsinvesteringar

Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom

Transparensbokslut Folktandvård 2017

Utbyggnad av trådlöst nätverk inom Region Norrbotten

Investering i röntgensystem vid hälsocentraler

Försäljning av Minken 2 i Arjeplog

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser

Medfinansiering forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning

Yttrande till JO, utlämnande av uppgifter ur patientjournal

Revisionsrapporter

 • Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar
 • Revisionsrapport Avtalshantering
 • Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017
 • Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag
 • Revisionsrapport Brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler
 • Revisionsrapport Regionvård, fakturahantering

Remisser - yttranden

 • Remiss - betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
 • Remiss - För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård
 • Remiss - betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende
 • Remiss - rapporten Fler filminspelningar till Sverige
 • Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
 • Remiss - promemoria med förslag till en treårig utbildning

Rapport från internationella beredningen

Beredningen konstaterar bland annat att den värdesätter att psykiatrin använder sig av sina internationella nätverk för att öka Region Norrbottens kompetens inom diagnossättning och behandling av psykisk ohälsa, hos patienter från olika kulturella och etniska bakgrunder.

Masterclass Psychiatry är ett internationellt inriktat utbildningsprogram för att utveckla och vidareutveckla psykiatrisk kompetens hos läkare och annan behörig personal i Region Norrbotten. Programmet har satt regionen på kartan nationellt och internationellt genom att bjuda in världsledande föreläsare till Norrbotten i samarbete främst med Maudsley Hospital i London.

Regionstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport från internationella beredningen

Ny finanspolicy

En långsiktig pensionsprognos visar att regionens pensionskostnader ökar väsentligt mer än skatteintäkterna och prognosen visar också kraftigt ökade pensionsutbetalningar som påverkar likviditeten. Mot bakgrund av det har en översyn gjorts av regionens strategi för att uppnå erforderligt pensionskapital, lämplig förvaltningsstrategi har tagits fram samt förslag till ny finanspolicy har utarbetats. Dessutom föreslås nytt upplägg för kapitalförvaltning. 
 
Den nya finanspolicyn innehåller ändringar framför allt gällande förtydligande av det övergripande målet med kapitalförvaltningen, strategi och riskhantering för kapitalförvaltningen samt förtydliganden gällande etiska hänsynstaganden t ex avseende fossila bränslen.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Anta förslag till ny finanspolicy.

2. Föreslå regionfullmäktige att besluta att öka avsättningen till kapitalförvaltning med ca 472 mnkr genom att överföra befintlig korträntefond från likviditetsförvaltning till kapitalförvaltning och att anta förslaget om upplägg för kapitalförvaltning.

3. Att anlita Söderberg & Partners som leverantör med ett rådgivande helhetsuppdrag. Beslutet förutsätter att fullmäktige fastställer den nya finanspolicyn.

Ny finanspolicy

Regional biblioteksplan 2018-2021

Kommuner och landsting ska utforma och anta biblioteksplaner som beskriver inriktning och arbetsområden för de biblioteksverksamheter som de är huvudman för (Bibliotekslag 2013:801). Regional biblioteksplan för Norrbotten 2018-2021 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Norrbotten: Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens museums bibliotek och medicinsk biblioteksverksamhet.

Regionstyrelsen beslutade att anta regional biblioteksplan 2018-20121.

Regional biblioteksplan 2018-2021
Regional biblioteksplan 2018-2021, bilaga

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2018

Statens Kulturråd har fattat beslut om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Anslaget fördelas till de verksamhetsområden som ligger inom förordningen. Särskild förstärkning läggs till Norrbottensteatern för Ung Scen Norr och enligt särskild fördelning till Regionbiblioteket inom den särskilda statliga bibliotekssatsningen.

Regionstyrelsen beslutade att bifalla fördelningsförslaget.

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2018

Underskottstäckning Länstrafiken Norrbotten AB 2017

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) gjorde för år 2017 ett större underskott är prognosticerat. Omfördelning inom befintliga ramar behöver ske för att hantera det utökade underskottet inom 2018 års budget.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är samtliga kommuner i länet samt Region Norrbotten. RKM äger Länstrafiken Norrbotten AB och Region Norrbotten finansierar de regionala linjerna.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-12-13 att inom ramen för regional utveckling fördelar 66,3 mnkr till Länstrafiken Norrbotten AB för år 2017. I slutet av 2017 visade den ekonomiska prognosen från Länstrafiken på ett underskott där regionens andel beräknades uppgå till 6,3 mnkr. Medel från 2017 reserverades för att täcka upp underskottet.

I mars 2018 blir regionen informerad om att länstrafikens totala underskott för 2017 uppgår till 22,12 mnkr. Region Norrbottens andel är 15,4 mnkr, dvs 9,1 mnkr mer än tidigare aviserat.

För att täcka underskottet behöver omfördelning ske inom befintliga ramar på flera poster för att inte påverka annan verksamhet och andra satsningar negativt.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Länstrafiken Norrbotten AB:s utökade underskott med 9,1 mnkr för år 2017 ska hanteras genom omfördelningar inom ramen för regional utveckling med 3 mnkr och ramen för regiondirektören med 6,1 mnkr så att övrig verksamhet påverkas så lite som möjligt.

2. Regiondirektören ges i uppdrag att arbeta fram förslag till förbättrad process för uppföljning av Region Norrbottens del i den regionala kollektivtrafiken samt att återrapportera resultatet till regionstyrelsen.

3. Att vid temasammanträdet före nästa regionstyrelse hålla en fördjupad dialog med Länstrafiken i Norrbotten. Tilläggsförslag från Mattias Karlsson (M).

Underskottstäckning Länstrafiken Norrbotten AB 2017Underskottstäckning Länstrafiken Norrbotten AB 2017, bilaga.

Riktlinje kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

En revidering av riktlinjen för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier har genomförts med utgångspunkt från förändringar i gällande arbetsmiljöföreskrifter. Riktlinjen gör det möjligt att fastslå ståndpunkten att "Inom Region Norrbotten accepteras inte någon form av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Detta gäller alla – chefer, medarbetare, elever, praktikanter och inhyrd personal - oavsett roll eller funktion". Vidare tydliggörs arbetsgång, begrepp, ansvar och roller.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna revidering av riktlinje för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier.

Riktlinje kränkande särbehandling, mobbning och trakasserierRiktlinje kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, bilaga

Riktlinjer för politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val

Efter överläggningar med de politiska partierna i Norrbottens län fastställdes inför 1998 års val riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar. Reglerna justerades inför 2002 års val och har också under valen 2006, 2010 och 2014 fungerat tillfredsställande. De föreslås gälla även inför 2018 års val, med tillägg av att med politiska partier avses partier med representation i regionfullmäktige eller riksdagen.

Patienter som är inskrivna på regionens sjukvårdsinrättningar ska fritt kunna ta del av politisk information och service. Politiska partier med representation i regionfullmäktige eller riksdagen ska därför ges tillfälle att bedriva politisk upplysningsverksamhet vid dessa inrättningar.

Verksamheten ska ske i former som är godtagbara ur vårdsynpunkt. Hänsyn ska tas till patienter som besöker sjukhusen för öppen vård samt till personalens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige fastställa riktlinjer för politisk information till enskilda patienter inom slutenvården vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val till riksdag, landsting och kommun.

Riktlinjer för politisk information vid regionens sjukvårdsinrättningar inför 2018 års val

Riktlinje för riskanalys fastighetsinvesteringar

En riktlinje för riskanalys vid fastighetsinvesteringar har tagits fram. Områden med potentiella risker är ekonomi och finansiering, juridik, leverantör, upphandling, miljö, arbetsmiljö, verksamhetspåverkan/patientsäkerhet. Riskbedömningen redovisas till regionstyrelsen vid ärenden avseende projektering och beslut om start för byggnationer över 10 mnkr samt vid mindre omfattande projekt om dessa bedöms som särskilt riskfyllda.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Godkänna förslag till riktlinje för riskanalys – fastighetsinvesteringar.

2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram anvisning för riktlinjen.

Riktlinje för riskanalys fastighetsinvesteringar
Riktlinje för riskanalys fastighetsinvesteringar, bilaga

Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom

Nivåstrukturering av sarkom har utretts av sakkunniga på nationell nivå som lämnat förslag på åtgärder. Utredningen förslag har varit ute på remiss till regioner och landsting. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, och SKL:s sjukvårdsdelegation ställer sig bakom förslaget som innebär koncentration av diagnostik och behandling till tre universitetssjukhus i landet. Införandet av de nationella vårduppdragen planeras till 1 november 2018.

Regionstyrelsen beslutade att Sveriges kommuner och landstings, SKL, rekommendationer kring nivåstrukturering av sarkom inom cancervården antas.

Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom

Transparensbokslut Folktandvård 2017

Landsting och regioner ska årligen redovisa ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras. Division Folktandvård har tagit fram ett transparensbokslut för 2017. Av redovisningen framgår att den konkurrensutsatta verksamheten inte subventioneras.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna transparensbokslut Folktandvård 2017.

Transparensbokslut Folktandvård 2017
Transparensbokslut Folktandvård 2017, bilaga

Utbyggnad av trådlöst nätverk inom Region Norrbotten

I dagsläget är inte det trådlösa nätverket utbyggt på regionens hälsocentraler. Ett väl utbyggt trådlöst nätverk i hela regionen är en viktig del av den totala infrastrukturen för att regionen ska lyckas med den kommande digitaliseringen. En satsning på 2 200 000 kr behöver göras under 2018 för att bygga ut det trådlösa nätverket på samtliga hälsocentraler inom Region Norrbotten. För att optimera användningen av regionens investeringsmedel föreslås därför att omfördela oanvänd befintlig investeringsram för år 2017 från division Folktandvård till division Länsteknik

Regionstyrelsen beslutade att omfördela 2 200 000 kr från 2017 års tilldelade investeringsram för division Folktandvård till Division Länsteknik för utbyggnad av trådlöst nätverk på hälsocentralerna inom Region Norrbotten.

Utbyggnad av trådlöst nätverk inom Region Norrbotten

Investering i röntgensystem vid hälsocentraler

Behov finns att ersätta röntgensystemen vid Haparanda hälsocentral samt Jokkmokk hälsocentral, då den tekniska livslängden löper ut under 2018. Detta innebär investeringar i två röntgensystem för totalt 5 000 000 kr samt lokalanpassningar för totalt 2 000 000 kr.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Jokkmokk hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 3 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.

2. Haparanda hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 4 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.

Investering i röntgensystem vid hälsocentraler

Försäljning av Minken 2 i Arjeplog

Region Norrbotten och Arjeplogs kommun är överens om att Region Norrbotten säljer fastigheten Minken 2 till Arjeplogs kommun. Tidpunkten för övertagandet är 1 juni 2018.
Regionsstyrelsen har redan 2017-06-07 beslutat i detta ärende men försäljningen kunde inte genomföras då Arjeplogs kommun inte beslutade i ärendet. Försäljningen är nu aktuell med nytt tillträdesdatum och ny köpesumma baserat på bokfört värde per 2018-06-01.

Fastigheten inrymmer regionverksamhet som hälsocentral, ambulans och folktandvård men även extern verksamhet såsom kommunala boenden. Uthyrningsbar lokalyta är 5 937 kvm. Regionen hyr idag 32 procent av lokalytan, kommunen 39 procent och vakanta ytor motsvarar 29 procent.
Arjeplogs kommuns avsikt är att efter ett förvärv genomföra en större om- och tillbyggnad för att samla ytterligare kommunal verksamhet till ett ställe.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Genomföra försäljning av fastigheten Minken 2 i Arjeplog till fastighetens bokförda värde som är 4,7 mnkr vid tillträdesdagen 2018-06-01 med tillägg för avlyft moms som ska återföras.

2. Region Norrbotten får träffa ett 18-årigt hyresavtal som baseras på dagens hyresnivåer.

3. Regionfastigheter bekostar vissa takåtgärder till ett värde av maximalt 0,9 mnkr samt bekostar mindre anpassningar i egna verksamhetslokaler.

Försäljning av Minken 2 i Arjeplog

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-14 att korrigera antalet fastställda vårdplatser på Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå sjukhus enligt regionstyrelsens förslag. Däremot biföll fullmäktige inte regionstyrelsens förslag avseende Sunderby sjukhus utan beslutade att antalet fastställda vårdplatser vid sjukhuset ska uppgå till 405. Ovanstående förändringar träder i kraft 2018-03-01.

Regionfullmäktiges beslut får konsekvenser framförallt på Sunderby sjukhus. Nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvården och obstetrik/gynekologi samt ombyggnation av Sunderby sjukhus har resulterat i minskat behov av fastställda vårdplatser på sjukhuset. Risk- och konsekvensanalyser ur arbetsmiljö- och patientperspektiv har visat att verksamheternas föreslagna vårdplatsstruktur är anpassad efter nuvarande vårdbehov och påverkar inte beläggningsgrad inom slutenvården eller på Obs-platser. För att region ska klara att bemanna vårdavdelningarna är det avgörande att de personella resurserna används ändamålsenligt och effektivt.

För att regionen ska kunna genomföra regionfullmäktiges beslut behöver en konsekvensanalys genomföras. 

Regionstyrelsen beslutade att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av regionfullmäktiges beslut 2018-02-14. Konsekvensanalysen ska utgå från ett brett perspektiv och ha som utgångspunkt att bemanning ska ske utan inhyrd personal. Konsekvensanalysen ska innefatta:

 • Ekonomiska konsekvenser
 • Lagmässiga förutsättningar
 • Patientsäkerhet
 • Arbetsmiljö
 • Bemanning

2. Resultatet av konsekvensanalysen ska återrapporteras till regionstyrelsen för vidare hantering.

Konsekvensanalys av beslut om vårdplatser

Medfinansiering forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning

Forskningsöverbyggnad i lärarutbildningarna är viktig av flera orsaker – kvalitet, behålla lärarkompetens samt för att klara en prövning av Universitetskanslersämbetet, dvs ha kvar lärarutbildningen vid LTU och i Norrbotten.
Ett ifrågasättande, eller till och med en återtagen examensrätt i ett av de nämnda forskningsämnena, skulle äventyra samtliga lärarutbildningar vid LTU, från förskolan till gymnasiet. Om inga åtgärder vidtas är detta inte ett orimligt scenario. Det finns idag begränsade resurser från universitetets sida att ensam finansiera en tillräckligt stor doktorandmiljö.
För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de forskningsämnen som nämns ovan. LTU vill därför tillsammans med regionen och några kommuner göra en kraftfull satsning genom att starta en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och med minst åtta doktorander. En forskarskola är en bra modell för forskarutbildning, dels för att den möjliggör gemensamma moment över ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för att den blir en naturlig plattform för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Syftet med forskarskolan är således både att stärka lärarutbildningarna och att bidra till utveckling i regionen.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Bevilja forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning medfinansiering med högst 11 mnkr total för perioden 2018-2022 med 2,2 mnkr per år. Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.

2. Medlen anvisas ur styrelsens oförutsedda för 2018 och arbetas därefter in i strategiska planen.

3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Medfinansiering Forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning

Yttrande till JO, utlämnande av uppgifter ur patientjournal

I klagomålsärende till JO har det framkommit uppgifter som gav anledning att anta att en sjuksköterska hade gått in i en journal och per telefon lämnat ut vissa uppgifter om en patient, som inte längre var listad där, till en person som uppgav sig att vara polis.

Med bakgrund av det som framkommit i remissen ska regionstyrelsen lämna en redogörelse för händelsen och sin bedömning av denna samt behandla ett antal frågor.

Regionstyrelsen beslutade lämna yttrande enligt förslag.

Yttrande till JO, utlämnande av uppgifter ur patientjournal

Revisionsrapporter

Regionstyrelsen beslutade att lägga nedanstående revisionsrapporter till handlingarna:

Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Avtalshantering

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Revisionsrapport Regionvård, fakturahantering

Bilaga - revisionsrapporten
Bilaga - skrivelse

Remisser - yttranden

Regionstyrelsen beslutade att lämna yttranden enligt nedan på följande remisser:

Remiss - betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Remiss - För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård

Remiss - betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende

Remiss - HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Remiss - promemoria med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen

3 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering