Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Diarium, registratur och arkiv

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vill du ta del av offentliga handlingar som rör Region Norrbotten? I så fall är det diariet och registraturen du ska vända dig till. Här registreras och sorteras de ärenden som kommer in till Region Norrbotten.

Allmänt

Region Norrbotten förvarar olika typer av dokumentation från våra olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om offentliga eller sekretessbelagda allmänna handlingar, till exempel handlingar avseende administration, patientjournaler eller Norrbottens kultur och historia.

Från Region Norrbotten kan du få en kopia av offentliga handlingar i pappersform, digital form, läsa handlingar på plats, spela in eller skriva av dem. Vid begäran av handlingar som omfattas av sekretesslagen måste först prövningen om huruvida begärda handlingarna får lämnas ut eller inte genomföras. Om uppgifterna inte kan lämnas ut kan du begära att få ett skriftligt beslut med uppgift om hur beslutet kan överklagas.

Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.

Mer om avgifter för kopia på allmän handling

Logglista

Dina rättigheter

Som patient vid Region Norrbotten har du rätt att få information om vilka verksamheter som kommer åt uppgifter om dig. Det regleras i 8 kap. 5 § patientdatalagen och 4 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Det gäller både offentlig och privat hälso- och sjukvård samt vid sammanhållen journalföring.

Informationen ska innehålla en upplysning om vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt som åtkomsten till dina uppgifter har skett. Informationen ska vara utformad så begriplig och vägledande att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om åtkomsten har varit befogad eller inte.

Begränsning

Observera att det inte finns någon skyldighet för Region Norrbotten att namnge hälso- och sjukvårdspersonal eller att ge andra uppgifter som indirekt kan hänföras till en fysisk person som har haft direktåtkomst till dina uppgifter. Det är tillräckligt att ange från vilken avdelning, klinik, hälsocentral eller motsvarande enhet som åtkomsten härrör.

Beställa logglista

Du kommer åt din logglista via 1177.se

Du kan även beställa logglistan via blanketten Patientbegäran av logg. Logglistan ska vara skriftlig och undertecknad av patienten. Vidare ska det framgå vilken klinik/hälsocentral och tidpunkt som avses för de efterfrågade loggarna. Har du frågor gällande logglista från din patientjournal ska du kontakta berörd vårdenhet (klinik/hälsocentral).

Blanketten skickas per post ifylld och undertecknad av patient till:

Region Norrbotten
Ekonomistöd
Box 511
961 28 Boden

Om du har frågor

Om du har frågor om åtkomst till dina uppgifter eller om du misstänker obefogad åtkomst, kontakta i första hand den specifika vårdenheten (avdelning, klinik, hälsocentral eller motsvarande) som din fråga rör.

Kontaktuppgifter 

Vid generella frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta dataskyddsombudet

Telefon: 0920-28 47 72
E-post: dataskyddsombud@norrbotten.se

Journal

Läs om vad som gäller för att begära ut din eller anhörigs patientjournal

Övriga allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar som rör Region Norrbotten kan du söka dessa bland våra diarieförda handlingar och kontakta registraturen via e-post eller telefon.

Kontakta registraturen

Telefon: 0920-28 42 21        

E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se

Arkiv med fokus på Norrbotten

Vill du ta del av Norrbottens kultur och historia är du välkommen att ta kontakt med Norrbottens museums arkiv. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse och samtidsfenomen, arkeologiska undersökningar och utställningar. I arkivet finns även handlingar från företag, gårdar och privatpersoner som skänkts till museet samt avskrifter och kopior från andra arkivinstitutioner med material som rör Norrbotten.

Kontakta arkivet

Karin Tjernström, arkivarie
Tel: 0920-24 35 53
E-post: karin.tjernstrom@norrbotten.se

Monika Andersson, arkivassistent
Tel: 0920-24 35 52
E-post: monica.andersson@norrbotten.se

22 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering