Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om ledarhundar i landstingets lokaler

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

(Nr 7/11) Landstingsfullmäktige den 15-16 juni

Av Margareta Henricsson (NS):

Till Kent Ögren (S)

I Norrbotten finns för närvarande nio ledarhundar placerade på skilda orter. Dessa ledarhundar är ett förflyttningshjälpmedel som ledsagar sin synskadade/blinda förare med långa resvägar och flera byten av transportmedel till och från sjukvårdsbesök. Ledarhunden är ett förflyttningshjälpmedel som till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa ska ledsaga sin synskadade/blinda förare.

En ledarhund är en individ som lever med sin förare 24 timmar om dygnet och har i sin utbildning blivit en ansvarsfull ledarhund som inte fysiskt eller psykiskt får störas och därför inte ska lämnas på en okänd plats utan tillsyn.

Det har kommit till min kännedom att dessa ledarhundar har av landstingets tjänstemän nekats tillträde till vissa sjukhus och vissa vårdcentraler i Norrbotten. Bl.a. har Gällivare sjukhus uppgett att de har en uttalad policy sedan år 1994 att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättningen än till receptionen. Säkerhetsrådet på Sunderby sjukhus har 2010-12-30 utarbetat ett rutindokument som styr hantering av ledarhundar på Sunderby sjukhus. Rutinen började att gälla från 2011-01-31. Syftet är att minimera allergiska reaktioner på patienter och besökande.

Landstingsfullmäktige behandlade för 10 år sedan, närmare bestämt 2001-02-14 en likalydande interpellation angående ledarhund i landstingets lokaler. Det var en interpellation ställd av Stefan Tornberg (c) till landstingsrådet Yvonne Stålnacke (s). Den interpellationen resulterade i en överenskommelse mellan Astma- och allergiförbundet och Synskadades riksförbund. Överenskommelsen har fungerat i 10 år och gäller fortfarande. Den anger tydligt hur frågan ska hanteras när någon hundallergiker och förare med ledarhund möts.

Jag skulle kunna ha förståelse för att det kan uppkomma konflikter mellan de som är hundallergiska och ledarhundsförare. Men jag har däremot ingen förståelse för att det ska behöva uppstå konflikter mellan ledarhundsförare och landstingets personal. Det får inte vara så att andra människors negativa attityder mot ledarhundar påverkar tillgängligheten. Jag anser att gemensamma rutiner och riktlinjer för Norrbottens sjukhus och vårdinrättningar avseende ledarhundar måste utformas med respekt för alla inblandade parter och att detta regelverk ska fastställas på politisk nivå.

Upplysningsvis kan jag nämna några landsting som tillåter ledarhundar i landstingets lokaler: Jämtlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Sörmlands läns landsting och Örebro läns landsting samt några sjukhus: Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Norrlands universitetssjukhus (f.d. Umeå universitetssjukhus), Södersjukhuset i Stockholm, Helsingborgs sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Med anledning av ovannämnda ställer jag följande frågor till landstingsrådet.

• Av vilken anledning är sjukhusen och vissa vårdcentraler i Norrbotten känsligare för allergi mot hundar än andra landsting som ger synskadade personer med ledarhund tillträde till landstingets lokaler?

• Anser Du att det är tillräckligt med att sjukhus och vårdinrättningar har en uttalad policy att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättning än till receptionen och så vidare, men att något skriftligt dokument inte finns att lämna ut trots att det borde vara en offentlig handling?

• Varför har dessa ovannämnda policydokument, "uttalad policy" och "rutindokument" inte fastställts av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige?

• Har alla Norrbottens läns landstings sjukhus och vårdinrättningar utbildat sin personal i ledsagning av synskadade?

• Anser Du att Norrbottens läns landsting beaktar den av Sveriges Riksdag antagna "Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder"?

Bilaga till interpellationen

Artikeln i den här bilagan är hämtad från en webbplats som tillhör Sveriges ledarhundförares förening (SLHF). Texten är skriven av Magnus Wickman, professor i astma och allergi på Sachsska Barnsjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm.

Utgör ledarhundar en risk för allergiker? 

Svar av Kent Ögren (S):

Margareta Henricson (NS) frågar mig:

Av vilken anledning är sjukhusen och vissa vårdcentraler i Norrbotten känsligare för allergi mot hundar än andra landsting som ger synskadade personer med ledarhund tillträde till landstingets lokaler? Anser Du att det är tillräckligt med att sjukhus och vårdinrättningar har en uttalad policy att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättning än till receptionen o.s.v., men att något skriftligt dokument inte finns att lämna ut trots att det borde vara en offentlig handling? Varför har dessa ovannämnda policydokument, "uttalad policy" och "rutindokument" inte fastställts av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige? Har alla Norrbottens läns landstings sjukhus och vårdinrättningar utbildat sin personal i ledsagning av synskadade? Anser Du att Norrbottens läns landsting beaktar den av Sveriges Riksdag antagna "Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder"?

Mitt svar på den första frågan är att det förmodligen inte har uppkommit klagomål och allvarliga incidenter vid dessa landsting ännu. Här i Norrbotten har klagomål från patienter och anställda riktats mot att ledarhundar vistas i landstingets lokaler och väntrum där alla människor oavsett funktionshinder ska kunna vistas. Jag har ingen anledning att ifrågasätta de fakta som redovisas i interpellationen. I denna framgår det mycket tydligt att landstinget inte kan utesluta att patienter eller anställda kan reagera med svåra symtom när de vistas i en lokal där hundar finns eller har befunnit sig.

På den andra frågan så har vi valt att använda en uttalad policy i detta fall eftersom den skapar en större möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar. Policyn för landstinget har dessutom vuxit fram under lång tid.

Vad avser fråga tre så konstaterar jag att en liknande interpellation besvarades 2001 och då svarade ansvarigt landstingsråd: "Jag utgår från att den synskadade som alternativ erbjuds personlig ledsagning och att ledarhunden tas om hand på lämpligt sätt. Det är inte att begränsa möjligheten för synskadade att besöka våra lokaler utan ett sätt att öppna dem för alla människor oavsett funktionsförmåga".

Jag ser idag ingen anledning att svara på annat sätt och jag vet att organisationen tillämpar denna inriktning. Jag ser inget behov av att reglera denna fråga ytterligare genom politiska beslut.

På fråga fyra så är svaret att landstinget inte har utbildat all personal vid sjukhus och vårdcentraler för ledsagning. Huvuddelen av besök som genomförs vid sjukhus är planerade i förväg. Det innebär att verksamheten har goda förutsättningar att ta emot och utse den mest lämpade ledsagaren.

På den sista frågan är svaret är ja. Frågan om ledarhundar på vårdinrättningar har utretts av Handikappombudsmannen 1998 och prövats i kammarrätten i Sundsvall 2003 och 2005. Kammarrätten valde att inte ta upp ansökan om rättsprövning. Vidare så valde Diskrimineringsombudsmannen så sent som maj i år att inte driva en anmälan av en synskadad person i Gällivare, avseende påstådd diskriminering p g a begränsningar av möjligheten att medföra ledarhund på Gällivare sjukhus, till domstol. Genom detta så anser jag att den policy som landstinget tillämpar har blivit noggrant granskad och godkänd.

Dessa instanser har sannolikt kommit fram till samma slutsats som landstinget bygger hela sitt resonemang på nämligen att en grupp med ett funktionshinder inte kan sättas framför en annan grupp med ett annat funktionshinder.

12 augusti 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering