Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om den havererade tågtrafiken

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Av Stefan Tornberg (C)

Till landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):

Norrbottens läns landsting är genom Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken en av huvudägarna i Norrtåg AB. Enligt Norrtågs webbsida ska Norrtåg AB bidra till ett fortsatt levande Norrland och underlätta resandet för boende och besökare i regionen. Att erbjuda ett smidigt, tryggt, bekvämt, snabbt och miljövänligt färdsätt med tåg är den vällovliga ambitionen.

Tyvärr visar erfarenheterna från Norrtågs första trafiksäsong i Norrbotten att det finns mycket stora brister. Inte minst den senaste månadens havererade trafik med tåg som inte klarar det norrbottniska vinterklimatet och undermåliga kommunikationen och servicen till de drabbade resenärerna visar på en het oacceptabel situation. Bristerna har allvarligt skadat förtroende och tilliten till järnvägen som kommunikationsmedel i vår del av landet.

Regional- och miljöpolitiskt är det mycket angeläget med utbyggd trafik och infrastruktur för persontransporter på järnväg. Arbets- och utbildningsmarknaderna vidgas, tillväxten och kompetensförsörjningen stärks och utflyttning motverkas så att behovet av andra regionalpolitiska insatser minskar vilket också framhålls på Norrtågs webbsida. Därför är det mycket angeläget att landstinget som ägare agerar för att säkerställa at persontågstrafiken i norra Sverige fungerar och utvecklas.

Med anledning av detta vill jag fråga landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren, tillika ordförande för kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken i Norrbotten:

Vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att persontågstrafiken i norra Sverige kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i framtiden?

Vilka initiativ kommer att tas för att operatören förbättrar kommunikation och service till drabbade resenärer i händelse av störningar i tågtrafiken?

Svar av Kent Ögren (S)

Stefan Tornberg (C) frågar mig:

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att persontågstrafiken i norra Sverige kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i framtiden?Vilka initiativ kommer att tas för att operatören förbättrar kommunikation och service till drabbade resenärer i händelse av störningar i tågtrafiken?

Norrbottens framtida utveckling och tillväxt bygger till stor del på att skapa förutsättningar för en infrastruktur som möjliggör att både gods och människor snabbt och effektivt kan resa/transporteras inom och genom Norrbotten. Som en del i denna satsning bildades Norrtåg AB för att samordna intressen med de övriga tre nordliga länen. Efter en tids försening av trafikstart började tågen gå med två dubbelturer mellan Luleå – Kiruna och tre dubbelturer mellan Umeå – Luleå.

Ett antal samverkande faktorer har medfört att tågtrafiken utsatts för så pass allvarliga konsekvenser att Norrtåg för en tid sedan beslutat att tillfälligt ställa in sträckan Umeå – Luleå, allt för att kunna upprätthålla en fungerande tågtrafik. Situationen är allvarlig och innefattar en mängd tekniska, praktiska och juridiska problem.

För att säkerställa persontågstrafiken har ett åtgärdspaket arbetats fram inom ett antal olika områden;

 • Fler avisningsanläggningar
 • Lokal hjulsvarvning i Norrbotten (verkstadslogistik)Optimering av reservdelar och skadeavhjälpande underhåll
 • Teknikmöten och fokusgrupper mellan Transitio, Norrtåg, operatörer och underhållare.
 • Samarbete med Skånetrafiken och SL för ökat tryck på leverantören
 • Förlängda garantitider (återkommande fel anmäls som systematiska fel
 • Incitamentsmekanismer som gör att leverantören får betalt efter prestation
 • Etablering av en teknisk controller i Umeå
 • Fler reservfordon, kortsiktigt under några år
 • Förbättrade rutiner och larm
 • Tillgänglig för media
 • Information till ägare och finansiärer genom nyhetsbrev och telefonmöten

Att implementera tågtrafik kräver tålamod och tar tid. Historiskt har det visat sig att fordonens tillförlitlighet förbättras betydligt efter några års drift. Fordonen ska användas i 30 år och det intensiva uppföljningsarbete som utförs av alla parter idag ska leda till att uppnå en optimal driftsäkerhet av tågen och därmed kan tågtrafikens utveckling i Norra delen av Sverige säkerställas på lång sikt.

För kommunikation och service vid exempelvis trafikstörningar ansvarar till fullo den kommersiella operatören som kör och hanterar servicen på tågen. Där finns en omfattande resegaranti för de resenärer som på ett eller annat sätt drabbas av trafikstörningar. Som finansiär av tågtrafiken i Norrbotten tar landstinget del av händelseförloppet och påtalar naturligtvis vikten av en bra kommunikation till resenärerna via tänkbara media.

13 februari 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering