Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Behandling av personuppgifter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patientnämnden hos Region Norrbotten hanterar personuppgifter. Nedan förklarar vi vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi samlar in personuppgifter och hur personuppgifter används. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är alla slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. adress, namn och personnummer. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig, t.ex. när vi handlägger ärenden, hanterar e-post och skapar dokument med personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har olika rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter samt veta hur vi hanterar uppgifterna. Du har rätt att begära rättelse eller radering samt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter. Eftersom viss behandling av personuppgifter kan baseras på att du gett ditt samtycke, har du även rätt att återkalla ditt samtycke.

Observera att rättigheterna inte är absoluta. Patientnämnden kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån aktuell dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se för att få hjälp med att utöva dina rättigheter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter och hur samlar vi in dem?

För att patientnämnden ska kunna handlägga ditt ärende behöver patientnämnden registrera och lagra de personuppgifter du lämnar i din skrivelse eller via andra kontaktvägar.

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

  • För att kunna utföra vårt arbete enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Detta inkluderar även kontakt och utlämnande av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Upprätthålla kontakt med dig (identifiering)
  • Svara på dina frågor, ge hjälp och vägledning
  • Förordna stödperson för dig som är tvångsvårdad
  • Sammanställa övergripande statistik, iakttagelser och analyser för återrapportering till vårdgivare och förtroendevalda. Syftet är att bidra till ökad kvalitet, patientsäkerhet samt att vården anpassas efter patienters behov.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är:

  • För att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse
  • För att vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i vår myndighetsutövning
  • Har du lämnat ditt samtycke enligt vår blankett eller muntligt, utgör även samtycke en laglig grund för att behandla dina personuppgifter. Som tidigare nämnt kan du återkalla ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss eller dataskyddsombudet.

Hur länge sparar vi personuppgifter och till vem lämnar vi ut information?

Vi sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt utifrån syftet med personuppgifterna. Handlingar som inkommer eller upprättas hos oss utgör dock allmänna handlingar. Att handlingarna utgör allmänna handlingar beror på att vi i Sverige har en s.k. offentlighetsprincip i vår grundlag som ger alla medborgare rätt till insyn i myndigheters arbete. Handlingarna bevaras därför enligt arkivlagen och gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Detta innebär att vissa uppgifter kan arkiveras och således sparas för all evighet, samtidigt som andra uppgifter gallras efter några månader.

Det ovanstående innebär inte att vi lämnar ut dina personuppgifter till vem som helst. Ditt ärende skyddas av sekretess i 70 år om det innehåller uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Eftersom syftena med vår verksamhet är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, öka patientsäkerheten samt framställa statistik inom hälso- och sjukvården lämnar vi ut information inom verksamheten för att uppfylla dessa syften.

Har du samtyckt till utlämnande av dina uppgifter lämnar vi dock ut dem till berörd verksamhet. Vidare kan vi enligt lag eller myndighetsbeslut bli skyldiga till att lämna ut vissa uppgifter till polisen eller andra myndigheter. Patientnämnden överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Patientnämnden i Region Norrbotten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor och funderingar kan du, förutom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se, kontakta oss enligt nedan:

Postadress: Patientnämnden, Region Norrbotten, 971 89 Luleå.

Telefon: 020 – 59 90 00. Våra telefontider är måndag, onsdag och fredag 09:30-11:30 samt tisdag och torsdag 13:00-15:00. 

E-post: patientnamnden@norrbotten.se (ur sekretessynpunkt bör e-post endast användas till allmänna frågor och inte för att skicka känsliga personuppgifter)

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

16 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering