Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2015

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden behandlade av landstingsstyrelsen 2015

A
Annonser om  landstingsfullmäktiges  sammanträden 2016 (30 sep)
Ansökan om att bilda Region Norrbotten (4 mar)
Ansökan om driftbidrag för finansiering av tågtrafik på Haparandabanan (30 sep)
Ansökan om finansiering av satsningen på unga forskare på stiftelsen
Norrbottens forskningsråd (28 okt)
Ansvarsfrihet för år 2014 för Norrlandstingens regionförbund (27 maj)
Avbrytande av projektet Från soffan till promenaden (28 jan)
Avsättning pensionsfond (27 maj)
Avveckling av styrgrupp för Kiruna sjukhus (28 okt)

B
Beställning Länssjukvård Uppföljning januari-december 2014 (4 mar)
Beställning Närsjukvård Uppföljning januari-december 2014 (4 mar)
Beställning Länssjukvård Uppföljning januari – april 2015 (17 jun)
Beställning Närsjukvård Uppföljning januari-april 2015 (17 jun)
Beställning Länssjukvård 2016 (30 sep)
Beställning Närsjukvård 2016 (30 sep)
Bidrag till:
- Musikens Makt 2015 (4 mar)
- SM i Poetry Slam 2016 (4 mar)
- Solitary Road (27 maj)
- Aktivitetscentrum Norrbotten (27 maj)
- Dansfesten - Jubileumsåret (27 maj)
- Världsporten – Maailman portii – Haparanda Tornio 1914-1918 (27 maj)
- Tjära människa + WAO (27 maj)
- Clown i äldre- och demensvård i Norrbotten (27 maj)
- Utomhusutställning med fotografen Mia Green (27 maj)
- Malmens väg (27 maj)
- Skapande möten (17 jun)
- Ice Music in Swedish Lapland (28 okt)
- Moving Art Project (28 okt)
- Festspelen i Piteå (28 okt)
- Medfinansiering WIRMA (28 okt)
- Kultur och dess betydelse för äldreomsorgen- ett pilotprojekt (15 dec)
- Norrbottens författar- och litteraturmässa (15 dec)
- Kiruna Winter Metal (15 dec)
- Modet att förändra (15 dec)
- Melodin genom isen (15 dec)
- Konst, dans och musik (15 dec)
- Rättighetscentrum Norrbotten (15 dec)
Bildande av politisk styrgrupp för bildandet av Region Norrbotten (4 mar)
Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg (27 maj)
Borgensförbindelse Kommuninvest (28 okt)

D
Delegering av beslutanderätt (28 jan)
Delårsrapport januari-april 2015 (27 maj)
Delårsrapport januari-augusti 2015 (30 sep)

E
Ekonomi i balans (4 mar)

F
Finanspolicy (27 maj)
Finansplan 2016 – 2018 (28 okt)
Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans (30 sep)
Fossilfri busstrafik Norrlandskusten (15 dec)
Färdigställande av utställningen på Tornedalens museum (4 mar)
Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen (27 maj)
Förfrågningsunderlag avseende allmän barn och ungdomstandvård 3-19 år (30 sep)
Förordnande av landstingsdirektör (30 sep)Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB (15 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Energikontor Norr AB (15 dec)
Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB (15 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB (15 dec)
Förslag till Ägardirektiv för IT Norrbotten AB (15 dec) 
Förändrat regelverk för avgifter (28 jan)
Förändring av filialverksamhet vid hälsocentralerna i Arvidsjaur och Arjeplog (15 dec)

G
Godkännande av process för planering och uppförande mm av ett nytt sjukhus i Kiruna (28 jan)

H
Hälsobokslut 2014 (4 mar)

I
Inriktningsbeslut för tillbyggnad, Sunderby sjukhus (4 mar)
Inrättande av en internationell beredning (17 jun)
Intern kontroll (27 maj)
Investeringar 2015 (28 jan) (4 mar) (27 maj) (30 sep) (15 dec)
Investeringar medicinteknisk utrustning, Länssjukvård 2015 (4 mar)

J
Jury för stipendierna Rubus Arcticus och Heders- och förtjänststipendium (27 maj)

K
Komplettering till Kulturplan 2014- 2016 med revideringar inför 2016 (28 okt)
Komplettering av tandvårdstaxan (27 maj)
Kontaktpersoner för arbetet med  ny regional indelning (30 sep)
Kraftsamling 2011-2015 slutrapport (17 jun)

L
Landstingets bidrag för att genomföra Regionala utvecklingsstrategin för Hållbar framtid i Norrbotten 2020 (17 jun)
Landstingsfullmäktiges  sammanträdes- och  utbildningsdagar 2016 (30 sep)
Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 (17 jun)
Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2016 (30 sep)

M
Medfinansiering av:
- Implementering och regional organisering RBS 2020 (regional
   besöksnäringsstrategi) (28 jan)
- Träinnovationsnätverket 3.0 (30 apr)
- Cleantech Business Hub (30 apr)
- Creative Nodes – Fusion (30 apr)
- DATACENTER: Branschutveckling genom forskning utveckling och
   innovation, FAS1 (30 apr)
- DATACENTER: Branschutveckling genom tillväxt i små och medelstora
   företag, FAS1 (30 apr)
- Destination Capacity Building in Swedish Lapland (30 apr)
- ESIS III – ESIS III Spetskompetens och ESIS III Företagsutveckling (30 apr)
- Hälsa på hal is 2 (30 apr)
- Laddinfrastuktur i glesbygd (30 apr)
- Nordic Business support (30 apr)
- Nordic MedTech Accelerator – En branschsatsning på medicinsk
   teknik (30 apr)
- Ny mat från Arctic (30 apr)
- RECOLL 2 Stöd för forskning och innovation (30 apr)
- Rymd för innovation och tillväxt (30 apr)
- Teknikutveckling inom rennäringen (30 apr)
- Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i övre Norrland (30 apr)
- Tillväxt IT (30 apr)
- TRIUMF- Tillväxtrådgivning i unga och marknadsetablerade
   företag (30 apr)
- Visit Arctic Europe (30 apr)
- Focus 2.0 (30 apr)
- Mångväx (30 apr)
- PEGIN XL (30 apr)
- Norrbotniabanan - ett samhällsbyggnadsprojekt (27 maj)
- Filmpool Nord Play Regional digital distribution av film i
   Norrbotten (30 sep)
- Fler internationella affärer till Norrbotten (30 sep)
- Go Business Tjänsteinkubator (30 sep)
- Green – gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och
   samhällsutveckling (30 sep)
- NEW – New Entrepreneurs at Work (30 sep)
- Omin – Optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv (30 sep)
- Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin – TmU (30 sep)
- Utvecklingsnod Sápmi (30 sep)
- NAiR (30 sep)
- Vindkraftcentrum i Barentsregionen (30 sep)
- IVA- Inkludera Validera Arbeta (30 sep)
- Kompetenslyft industri (30 sep)
- Etablera Northern Co-Location Center för EIT Raw Materials (30 sep)
- Förlängning för projekt DCIplan (30 sep)
- Process regional livsmedelsstrategi (30 sep)
- SICS ICE Fas 1 (30 sep)
- Flygbil i Norrbotten (30 sep)
- IFU – Integration för unga (30 sep)
- Lappland 2020 - Lokalt ledd utveckling (15 dec)
- Leader Polaris 2020- Lokalt ledd utveckling (15 dec)
- Spira Mare 2020- Lokalt ledd utveckling (15 dec)
- Tornedalen 2020- Lokalt ledd utveckling (15 dec)
Motion nr:
- 4-14 om proportionell fördelningsrätt i landstingsfullmäktige enligt
   de demokratiska principerna (28 jan)
- 5-14 om utökat erbjudande om mammografiundersökningar (27 maj)
- 1-15 om utökning av ambulanssjukvården i östra Norrbotten (27 maj)
- 2-15 om barnmorska i beredskap (27 maj)
- 3-15 om att utreda förutsättningar för likvärdiga avgifter för 
   pensionärer och asylsökande (27 maj)
- 4-15 om förbättrat användande av utrangerade hjälpmedelsresurser (27 maj)
Miljöredovisning 2014 (4 mar)
Möjlighet att avsätta del av lönen till pension (27 maj)

O
Omfördelning på grund av ny hälsocentral samt ändrade avgifter (4 mar)

P
Primärvårdsjour kvällstid  vardagar i Boden (30 sep) 
Privata vårdgivare enligt nationella taxan Uppföljning januari – december 2014 (4 mar)
Projektdirektiv för Region Norrbotten (28 okt)

R
Reglementen för Länshandikappråd och Länspensionärsråd (15 dec)
Regler och reglementen (27 maj)
Regler för enskilds direktåtkomst till journalinformation (17 jun)
Reinvestering datortomograf, Länssjukvård (15 dec)
Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för North Sweden Datacenter Locations AB (27 maj)
Revisionsrapport:
- Läkemedelsförskrivning – den interna kontrollen i landstinget (4 mar)
- Patientsäker läkemedelshantering – läkemedelsgenomgångar och
   läkemedelsberättelser (27 maj)
- Redovisning av mervärdesskatt (27 maj)
- Granskning av årsredovisning 2014 (27 maj)
- Bedömning om egenvård (30 sep)
- Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och
   kontroll (30 sep)
- Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella
   förbindelser (17 jun)
- Jämlik barnhälsovård (28 okt)
- Verksamhetschefens ledningsansvar (28 okt)
- Granskning av inhyrd personal (15 dec)
- Styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll av pågående
   investeringsprojekt (15 dec)
Riktlinjer för inköp (28 jan)
Riktlinjer inom ekonomiområdet (28 jan)
Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård (4 mar)
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (15 dec)
Risk- och sårbarhetsanalys inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (28 okt)
Rätt att under år 2015 underteckna vissa handlingar (28 jan)
Rätt att under år 2015 underteckna vissa handlingar (30 apr)
Rätt att under år 2015 underteckna vissa handlingar (28 okt)
Rätt att under år 2016 underteckna vissa handlingar (15 dec)

S
Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning (15 dec)
Slutrapport från projektet Regions4greengrowth (4 mar)
Strategi för Patientsäkerhet (4 mar)
Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 (4 mar)
Strategi för läkemedel 2016-2019 (27 maj)
Strategi för landstingets internationella engagemang (17 jun)
Strategi för invånartjänster 2016-2018 (28 okt)
Strategi för Verksamhetsutveckling med stöd av IT/MT (15 dec)
Strategisk plan 2016-2018 (27 maj)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport
för år 2014 (4 mar)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år 2014 (4 mar)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport
för år 2014 (4 mar)
Styrelsens beredning och svar på patientnämndens rapport 2014 (28 okt)

T
Tandvårdstaxa (28 okt)
Tillägg till regelverk för avgifter inom hälso-och sjukvård (4 mar)

U
Uppdrag 2016 för  fullmäktiges beredningar (30 sep) 
Uppföljning Beställning Länssjukvård 2014 (28 jan)
Uppföljning Beställning Närsjukvård 2014 (28 jan)
Utvecklingsprojekt Framtidens primärvård (30 sep)
Utveckling av mammografiverksamheten i Norrbottens län (28 okt)

V
Val
Val av ersättare i Tillväxtberedningen (30 sep)
Val till samverkansorgan m m (28 jan)
Verksamhetsstrategi hälso- och sjukvård samt tandvård (4 mar)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag (15 dec)
Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-april 2015 (17 jun)
Vårdval Norrbotten – fördjupade dialoger (28 jan)
Vårdval Norrbotten – Ändring av avdragsbelopp (28 jan)
Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2014 (4 mar)
Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2016 (30 sep)

Y
Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans
Yttrande över anmälan till JO (28 jan)
Yttrande över:
- Kostnadsfria läkemedel för barn (DS 2014:42) (28 jan)
- Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (28 jan)
- Överprövning av upphandlingsmål mm (SOU 2015:12) (27 maj)
- Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) (17 jun)
- Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (17 jun)
- Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem
   i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) (17 jun)
- För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) (17 jun) 
- Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (DS 2015:20) (17 jun) 
- Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd
   (S2014/9003/FS) (17 jun)
- Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) (17 jun)
- Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte (30 sep)
- Hemställan om ändring av uppgifter vid aborter i förordningen (2001:707)
   om patientregister hos Socialstyrelsen (30 sep)
- Hemställan om ändring gällande yrkeskategorier i förordningen (2001:707)
   om patientregister hos Socialstyrelsen (30 sep)
- En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) (30 sep)
- En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) (30 sep)
- Koll på anläggningen (SOU 2015:42) (30 sep)
- Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) (28 okt)
- Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
   våld och förtryck (SOU 2015:44) (28 okt)
- En ny regional planering – ökad samordning och bättre
   bostadsförsörjning (SOU 2015:59) (28 okt)
- En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) (15 dec)
- Utredningen om tvångsvård för barn och unga  (SOU 2015:71) (15 dec)

Å
Årsrapporter 2014 (4 mar)
Årsrapport Jämställdhetsintegrering 2014 (28 jan)
Årsredovisning för år 2014 (4 mar)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Consensus (27 maj)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Activus (27 maj)Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Pyramis (27 maj)
Återremitterat ärende: Arbetsordning och reglementen (28 jan)
Återremitterat ärende: Bidrag till och delägarskap i Arctic Business Incubator AB (28 jan)
Återremitterat ärende: Bidrag till och delägarskap i Arctic Business Incubator AB (4 mar)
Återremitterat ärende: Anpassning av vårdplatser vid Kiruna sjukhus (30 sep)
Återremitterat ärende: Uppdrag 2016 för fullmäktiges beredningar (28 okt)

Ä
Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (28 okt)
Ändrat huvudmannaskap för Naturbruksgymnasierna Norrbotten (30 sep)
Ändring i regler för ersättning till förtroendevalda (28 jan)
Ändring av landstingsstyrelsens reglemente (30 sep)
Ändring av landstingsstyrelsens sammanträdesplan 2015 (4 mar)
Ändring av landstingsstyrelsens sammanträdesplan 2015 (30 sep)
Ändring av beslut om bidrag till Festspelen i Piteå 2015 (27 maj)

Ö
Överenskommelse om skyddat boende (30 sep)
Överenskommelse om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet (30 sep)

 

9 augusti 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering