Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

3 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Bilagor

Delårsrapport augusti 2017 
Bilaga: delårsrapporten

Regionstyrelsens plan 2018-2020
Bilaga: planen
Bilaga: riskbedömning 

Motion om lokalförsörjningsprogram
Bilaga: motionen

Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial
Bilaga: exempel på samverkansavtal

Vårdval Norrbotten: Allmän barn- och ungdomstandvård 2018
Bilaga: vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård 2018

Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2018
Bilaga: beställning Primärvård 2018

Insatskapital till Kommuninvest
Bilaga: Förfrågan om särskild medlemsinsats 2017

Avskrivning av kundfordringar
Bilaga: specifikation av avskrivningar

Investering i Tyst och effektiv vårdmiljö

Försäljning av del av fastigheten Tor 4 i Kalix
Bilaga: Situationsplan

Förvärv av del av fastigheten Tuppen 6 i Boden
Bilaga: Situationsplan

Redovisning av ekonomiska effekter av sammanslagning av två hälsocentraler i Kalix

Fördelningsmodell för verksamhetsbidrag till folkbildningen - dialog och samverkan

Fastighetsinvestering i kylanläggning vid Sunderby sjukhus

Patientavgift vid internetbaserad vård

Rekommendation om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Bilaga: Rekommendation från SKL

Utlåning av medicintekniska produkter för personligt bruk
Bilaga: Återlämning
Bilaga: Låneförbindelse

Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande
Bilaga: garantiförbindelse

Revidering av regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen avseende intern kontroll
Bilaga: reglemente för intern kontroll

Regel för intern kontroll
Bilaga: regel för intern kontroll

Tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden 2018

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2018

Handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten 2017-2020

Revisionsrapporter

Revisionsrapport: Investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177 - effekter i det egna landstinget
Bilaga: Revisionsrapporten

Revisionsrapport enligt lag om insyn i vissa förbindelser
Bilaga: Revisionsrapporten

Revisionsrapport gällande legitimationskontroller
Bilaga: Skrivelse från revisorerna
Bilaga: Granskningsrapporten

Remissyttranden

Remissyttrande över delbetäkandet God och nära vård (SOU 2017:53)
Bilaga: Betänkandet

Remissyttrande över betänkandet Läs mig! - Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

Remissyttrande över departementskrivelsen Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29)

Remissyttrande över Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)
Bilaga: Remissen

Remissyttrande över meddelarskyddslagen (SOU 2017:41)

Remissyttrande över Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Remissyttrande över Laponiaförvaltningen - en utvärdering
Bilaga: Slutrapport

 

 Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2018

9 november 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering