Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

10 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll och handlingar från sammanträdet

Regionstyrelsens protokoll 2021-06-10

Region Norrbottens delårsrapport april 2021
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - måluppfyllelse i perspektiv
Bilaga - produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - cirkulär från SKR

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2021
Bilaga - delårsrapport
Bilaga - bilaga till delårsrapport

Uppsiktsplikt över kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - årsredovisning 2020
Bilaga - protokoll från direktionsmöte 2021-03-12 §§ 7-14
Bilaga - revisionsberättelse 2020
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning 2020
Bilaga - internkontrollplan 2021
Bilaga - delårsrapport augusti 2020
Bilaga - granskning av delårsrapport 2020
Bilaga - revisorernas bedömning av delårsrapporten

Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2020
Bilaga - årsredovisning 2020
Bilaga - protokoll direktionsmöte 2021-03-12 §§ 7-14
Bilaga - revisionsberättelse 2020
Bilaga - granskning av årsredovisning 2020
Bilaga - grundläggande granskning och granskning av årsredovisningen 2020
Bilaga - revisorernas redogörelse 2020
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning

Uppsiktsplikt över kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Bilaga - årsredovisning 2020
Bilaga - revisionsberättelse 2020
Bilaga - protokoll från extra styrelsemöte 2021-04-22
Bilaga - protokoll från förbundsfullmäktige 2021-04-22
Bilaga - granskning av delårsbokslut 2020
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse 2020
Bilaga - granskningsrapport årsbokslut 2020
Bilaga - grundläggande granskning 2020

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2020
Bilaga - revisionsrapport Norra sjukvårdsregionförbundet årsbokslut
Bilaga - revisionsberättelse 2020
Bilaga - granskning av bokslut per augusti 2020
Bilaga - grundläggande granskning 2020
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020

Revidering av verksamhetsplan och budget 2021, Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - verksamhetsplan och budgetramar för åren 2021-2023
Bilaga - protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2021-03-27 § 9

Avsiktsförklaringar från Inera
Bilaga - avsiktsförklaring verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning
Bilaga - avsiktsförklaring tidbokningstjänster

Avveckling av Norrbottens Turistråd AB

Ändring i finanspolicy
Bilaga - finanspolicy 2021

Omfördelning av preliminära budgetramar till ny organisation 2021

Driftskostnader för utökad IVA-verksamhet i samband med om- och tillbyggnad av Sunderby sjukhus
Bilaga - IVA-bemanning rapport
Bilaga - IVA-bemanning tilläggsuppdrag

Vårdval primärvård, uppföljning januari-april 2021
Bilaga - resultatbilaga
Bilaga - uppföljning

Transparensbokslut folktandvården 2020
Bilaga - transparensbokslut

Implementering av 1177

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, juni 2021

Investeringsbeslut gällande införande av centralkassor
Bilaga - regionstyrelsens inriktningsbeslut 2020-10-04 § 175

Investeringsbeslut fastigheter, parkeringar vid Sunderby sjukhus

Ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan
Bilaga - rutin patientmedverkan
Bilaga - policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan

Mentorskap Modellregioner

Målbild Nära vård och omsorg
Bilaga - Politiska samverkansberedningens protokoll 2021-05-27 § 8

Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök
Bilaga - initiativärende

Remiss - Struktur för ökad motståndskraft
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss - Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag
Bilaga - hälsoekonomisk utvärdering

Revisionsrapport - Cancervården - standardiserade vårdförlopp
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2021
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Hantering av underskott, kollektivtrafiken 2020

Hantering av underskott, kollektivtrafiken 2021

Finansiering och ansökan om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda
Bilaga - förslag till tidtabell

Samverkans- och finansieringsavtal avseende persontrafik på Haparandabanan
Bilaga - samarbets- och finansieringsavtal

Uppsikt över hel- och delägda bolag 2020
Bilaga - årsredovisning 2020, Almi Företagspartner Nord AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Arctic Business Incubator AB
Bilaga - årsredovisning 2020, BD Pop AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Energikontor Norr AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Filmpool Nord AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Informationsteknik Norrbotten AB
Bilaga - årsredovisning 2020, Norrbotiabanan AB

Tillägg till aktieägaravtal - Arctic Business Incubator AB
Bilaga - köp och tillägg till aktieägaravtal
Bilaga - nuvarande aktieägaravtal

 

 

3 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden till regionstyrelsen
Bilaga - Patientnämndens beslut 2021-05-19 § 14 - delårsrapport april 2021
Bilaga - patientnämndens delårsrapport april 2021
Bilaga - skrivelse från sjukvårdsberedningen om ungdomsmottagning
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-04-27
Bilaga - länspensionärs- och tillgänglighetsrådens protokooll 2021-04-21
Bilaga - politiska samverkansberedningens protokoll 2021-05-27

Delegationsbeslut
Bilaga - fullmakt årsstämma AB Transitio
Bilaga - fullmakt årsstämma Norrbotniabanan AB
Bilaga - fullmakt årsstämma Norrbottens Turistråd AB
Bilaga - fortsatt omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård
Bilaga - förordnande av dataskyddsombud
Bilaga - försäljning av fastigheten Kalix Björkfors 2:29
Bilaga - dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus - paramedicinska enheten
Bilaga - dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus - cytostatika- och dialysmottagning
Bilaga - emottagande av gåva
Bilaga - avskrivning av fordringar del 1, maj 2021
Bilaga - avskrivning av fordringar del 2, maj 2021
Bilaga - upphandlingsbeslut
Bilaga - regiongemensam dokumenthanteringsplan

Regiondirektörens rapport
Bilaga - delårsrapport division Närsjukvård Luleå-Boden, april 2021
Bilaga - delårsrapport division Närsjukvård övriga länet, april 2021
Bilaga - delårsrapport division Länssjukvård, april 2021
Bilaga - delårsrapport division Länssjukvård, april 2021, produktion och måluppfyllelse
Bilaga - delårsrapport division Folktandvård, april 2021
Bilaga - delårsrapport division Service, april 2021
Bilaga - delårsrapport division Service april 2021, produktion och måluppfyllelse
Bilaga - delårsrapport division Länsteknik, april 2021
Bilaga - kartläggningsrapport av samverkansstrukturen med civilsamhället
Bilaga- Norrbottens roll i samhällsekonomin - analysrapport
Bilaga - kartläggning och uppföljning av arbetet med genomförande av Agenda 2030