Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

FAQ Biobank

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad är en biobank?

En biobank är en samling av prov som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader efter avslutad analys. Biobanker omfattar alla typer av prov som tagits från människa eller foster. Proven ska gå att spåra till en viss individ. Är de avidentifierade, d v s inte kan kopplas till uppgifter om dig som person, omfattas de inte av biobankslagen. Alla biobanker måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vad är syftet med lagen?

Lagen ska skydda din integritet vid insamling, förvaring och användning av prov. Dessa används i första hand för din vård, diagnostik och behandling. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose den medicinska forskningens framtida behov av provmaterial.

Vilka prov behöver sparas?

Oftast sparas cell- och vävnadsprov – till exempel prov från tumörer och benmärgsutstryk – men också blodprov för utredning av infektioner och immunologiska sjukdomar samt prov för genetisk analys. Vanliga blod- eller urinprov förstörs som regel när analysen är klar.

Vad innebär biobankslagen för mig?

När du lämnar ett prov som av medicinska skäl bör sparas mer än två månader ska du bestämma om det får sparas eller ej och ditt beslut ska dokumenteras på remiss eller annan journalhandling. Vårdas du en längre tid för samma sjukdom kan du samtycka för alla prov som tas under en sammanhängande period. Säger du ja sparas provet för vård, diagnostik och behandling, för utbildning av vårdpersonal, för kvalitets- och utvecklingsarbete i vården och för forskning och klinisk prövning. Du kan välja bort ett eller flera ändamål och du kan också välja att ditt prov kasseras efter analys. Du ska då ha fått information om de nackdelar det kan föra med sig.

När får jag den information jag behöver?

Du måste få tillräcklig information och tid att bestämma dig. I själva vårdsituationen kan informationen vara kortfattad. Kan du inte bestämma dig sparas provet tills du fattat ditt beslut. Då får du information med dig hem. Om du är medvetslös eller på annat sätt oförmögen att fatta beslut kan du inte ge ditt samtycke. Då sparas provet tills du kan bestämma själv.

Kan ett prov sparas även om jag inte säger ja direkt?

Ja, alla prov sparas tills du har bestämt dig. Att kassera ett prov kan innebära en risk för dig. Du måste själv ta konsekvenserna om du säger nej.

Hur länge får man spara prov i en biobank?

Tills vidare eller för en bestämd tid. Tiden fastställs av vårdgivaren med hänsyn till provens hållbarhet eller användbarhet.

Kräver all forskning på biobanksprov informerat samtycke?

I regel ja, men det finns undantag. Material som sparats för vård, diagnostik och behandling kan användas också för forskning, men bara om en etikprövningsnämnd sagt ja. Nämnden kan också kräva att provgivarna ska få information och/eller att det behövs samtycke. Har du sagt nej till forskning kommer provet aldrig att bli aktuellt för forskning.

Måste man kasta alla prov som togs innan biobankslagen kom till?

Nej. Men vill du att ett prov som togs innan 1 januari 2003 ska kasseras kan du begära det. Vänd dig då till ditt landstings/regions biobankssamordnare för mer information. Vill man använda gamla prov för andra ändamål än vad de sparades för från början måste bestämmelserna i biobankslagen, till exempel vad avser information och samtycke, tillämpas. Också här gäller att projektet måste prövas av en etikprövningsnämnd.

Vem bestämmer om prov som tas på barn?

Alla som kan ta emot och förstå informationen om det informerade samtycket får bestämma själva. För små barn bestämmer vårdnadshavarna.

Vad händer om jag inte vill att prov sparas?

Dina prov analyseras och du tas om hand på samma sätt som andra patienter eller provgivare. Den långsiktiga möjligheten till en säker diagnos och rätt behandling kan dock minska om äldre prov inte finns att jämföra med. Möjligheten till kunskapsutveckling, utbildning och framgångsrik forskning kan också minska. Kvalitets- och hälsoregister och heltäckande provbanker behövs för att utveckla hälso- och sjukvården och för svenska folkets hälsa.

Vilka lagar styr mina rättigheter i vården?

Biobankslagen är en av flera lagar som finns till för att stärka din ställning och ditt inflytande i vården. Andra lagar på det området är hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen, personuppgiftslagen (PuL), etikprövningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

När behövs godkännande av etikprövningsnämnden?

När prov ska användas för forskning eller klinisk prövning.

Vilka andra sysslar med forskningsetiska frågor?

Det gör många organ i Sverige. Dit hör till exempel Statens medicinsketiska råd, SMER, Vetenskapsrådet, VR, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, Djurförsöksetiska nämnder och Gentekniknämnden.

Kan material ur biobanker lämnas ut till polisen?

I princip nej. Men vid allvarliga brott kan en domstol besluta att material kan tas i beslag enligt rättegångs-och brottsbalkarna.

Får proven säljas?

Nej. Att överlåta biologiska prov eller tillgång till prov i vinningssyfte är inte tillåtet.

Kan material ur biobanker lämnas ut till arbetsgivare?

Nej. Biobankernas prov stannar, liksom den information som finns i din journal, i hälso- och sjukvården.

Kan material ur biobanker lämnas ut till försäkringsbolag?

Nej, prov får endast utlämnas för vård och de andra godkända ändamålen. Provresultat omfattas dock av vanliga sekretessregler i vården och får därför utlämnas med ditt tillstånd.

6 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering