Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Förklaringar av begrepp

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mångfalds-, genus-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra Region Norrbottens eget arbete och de verksamheter och projekt som Region Norrbotten stödjer. Men vad menar vi med det?

Här följer en förklaring av några begrepp som tas upp i både ansökningar och slutredovisningar kopplade till de olika stödformer som finns.

Mångfald

Region Norrbotten vill främja etnisk och kulturell mångfald i Norrbotten. Med kulturell mångfald menas att en mängd uttryck, stilar, genrer och konstformer existerar parallellt och tillsammans. Med etnisk mångfald menas att människor i Norrbotten har olika bakgrund och kommer från olika delar av världen och att det ska återspeglas i det offentligt finansierade kulturlivet. Alla ska kunna ta del av kulturen i länet, oavsett ålder, bakgrund, funktionsnedsättning osv.

Jämställdhet

Med jämställdhet menas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika stor rätt och möjlighet att delta i och ha inflytande över kulturlivet i Norrbotten.

Genusperspektiv

Kön är den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män, genus är den sociala skillnaden mellan kvinnor och män. Förutfattade meningar om vad som är manligt och kvinnligt kan vara begränsande.

Exempel: en annons om danskurs med bara flickor på bilderna gör kanske att danssugna pojkar inte känner sig inkluderade, trots att arrangören gärna vill ha fler manliga kursdeltagare.

Tillgänglighet

Kulturen ska vara tillgänglig för norrbottningarna. Lika tillgänglig för alla.

Med funktionshinder menas hinder i den fysiska miljön som minskar tillgängligheten för vissa individer. Det kan exempelvis handla om hur lokaler är utformade, tillgång till hjälpmedel, språklig och informationsmässig tillgänglighet.

Med funktionsnedsättning menas exempelvis nedsatt rörelseförmåga hos en individ, nedsatt syn- och hörsel eller kognitiv förmåga, andningsbesvär, allergier, psykisk ohälsa och läs- och skrivsvårigheter.[1]

För att öka tillgängligheten måste synliga och osynliga funktionshinder identifieras och åtgärdas, så att kulturupplevelsen blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.[1] År 2007 reviderade Socialstyrelsen begreppen och fastslog att funktionshinder och funktionsnedsättning inte är samma sak. Funktionshinder syftar till den fysiska miljön och funktionsnedsättning syftar till en individs funktionsuppsättning. Begreppet handikapp används inte längre alls.

9 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering