Miljö

Region Norrbottens miljöarbete innebär att så långt som möjligt miljöanpassa upphandling, fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, transporter, materialförsörjning, kemikaliehantering och avfallshantering.

Region Norrbottens miljöpolicyn är ett framåtsyftande styrdokument som har utarbetats i bred politisk samverkan och anger färdriktningen för regionens fortsatta miljöarbete.

Policyn fungerarsom stöd inför upprättande av strategier, handlingsplaner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet.

Region Norrbottens miljöpolicy utgår ifrån de relevanta globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 likväl som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande generationsmål.

Region Norrbottens miljöpolicy

Regionen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att:

  • Bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.
  • Sprida kunskap och medvetenhet både hos medarbetare och medborgare om sambanden mellan människors hälsa och miljö.
  • Minska resursanvändningen genom att effektivisera processer och öka återanvändningen.
  • Främja utvecklingen och använda hållbara, förnybara energikällor och naturresurser.
  • Välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga belastning på naturmiljön och människors hälsa.
  • Möjliggöra minskad miljöpåverkan från transporter genom modern teknik, utvecklade samordningsmöjligheter och kollektivtrafikresande.
  • Inkludera miljö- och hållbarhetskonsekvenser i beslutsprocessen för att nå framgång i det praktiska miljöarbetet i den egna verksamheten.
  • Uppmärksamma, uppmuntra och sprida initi-ativ i riktning för ett hållbart, långsiktigt miljöarbete genom ägarskap i bolag och stiftelser samt inom olika partnerskap inom och utan-för länets och landets gränser.