Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Almulasj patiänntadiededibme / Allmän patientinformation

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patiänntan galga oadtjot buorre sujtov buorre kvalitehtajn ja sujttára galggi duv buoragit duosstot. Dån galga oadtjot tjielgga diededimev ietjat varresvuoda ja sujto birra. Dån aj galga diedov oadtjot dån máhtá válljit dav sujtov mav dárbaha. Gatjáda jus la juoga majt ussjola ietjat rievtesvuodaj hárráj ja giehtadallama birra mav oattjo. Dála vuojná ma li buore diehtet gå sujtov guossida.

Patientmöte läkare patient hälsocentral

Dålkkå
Jus dålkåv dárbaha galga barggijda giehttot buorre mutto guossidime åvddåla. Giehto aj makkár gielav sidá. Máhtá aj tjállemdålkåv ja siejvvemdålkåv oadtjot jus dárbaha.

Duodastus
Válde dåhkkidum gåvvåduodastusáv guossimbále. Jus la asyjllaåhttse de válde ietjat LMA-kårtåv maŋŋáj. Jus soames lahkaulmusj jali tjuovvo dárbaj duodastit gut dån la, de galggi sij aj gåvvåduodastusáv maŋŋáj válldet.

Mujttádibme
Dån máhtá mujttádimev guossidime birra oadtjot sms:a baktu mobijllaj. Guode ietjat mobijllanummarav gå sujtujn ságasta.  

Sisiboahtem
Dån máhtá ietjat diededit ja guossidimev mákset mobijlajn. Aj mávsodis guossidimev máhtá diededit. Tjuovo dav sválldasav sms:an mav oattjo guossidime åvddåla. Jus i sms:av oattjo máhtá diededit njuolgga webbaj: incheck.norrbotten.se

Skihpamanno
Dån máhtá doarjjagav oadtjot manojda gå bussajn, tågajn jali ietjat bijlajn maná ietjat álmmuktjáledumadressa ja skihpadåbe jali varresvuohtaguovdátja gaskan ietjat kommuvnan. Jus dujna li oare dálkudime hárráj jali jus e åvvå almulasj mannamvuoge gávnnu máhtá táksijn mannat. Manov viertti diŋŋgot maŋemusát guokta biejve guossidime åvddåla gå skuolka diŋŋgomguovdátjij nummar 020-96 00 96.

Sjávodisvuodavälggo
Gájkajn varresuohta- ja skihpasujton la sjávodisvuodavälggo. Mij ep oattjo diededimijt duv birra vaddet iehtjádijda gå sidjij gudi duv sujttiji.

Diehtotjoaggem
Mij tjoaggep diedojt duv birra ietjat journállaj. Älla gå da bargge gudi duv sujttuj oassálassti jali ietjá oares dárbahi diedojt bargosa diehti, gudi adni rievtesvudav journálav låhkåt. Diedo duv birra aj soajtti gávnnut sajijn majt dárbahi sujtov tjuottjodittjat.

Åtsosválldem
Ienemus åhtsusijt mejt sujtto válldá luossi gå dajt li gehtjadam. Åvdemus oarre gå muhtem åhtsusijt vuorkkiji la danen gå duohta sujtov ja giehtadallamav galga adnet. Dån oattjo diedojt gåk åtsos aneduvvá jus vuorkkiji. Dån iesj mierreda jus åhtsusijt oadtju vuorkkit.

Kvalitäjttaregisstar
Dån galga diedov oadtjot jus diedo duv birra rájaduvvi rijkasasj kvalitäjttaregisstarij. Galga aj oadtjot diedov regisstara birra. Dån oattjo vuornnot diedojt dåhku rájaduvvamis ja dujna l rievtesvuohta diedojt duv birra regisstaris gádodahttet, jus diedo li åvddåla rájadum.

Vuojno
Dån oattjo vuojnojt buktet jali luodjot jus la juoga sujton årrum majna illa dudálasj. Dav máhtá dahkat goappátjagá patiänntan jali lahkaulmutjin. Duv vuojno máhtti sujtov buoredit ja dahkat dav jaskugabbon.

1177 Sujttovuosádalle – jaskugit duv varresvuoda ja sujto birra
Webbasajen 1177.se lågå ienebuv varresvuoda ja skihpudagáj birra ja gånnå sujtov gávna. Dån aj buvtá sisi loggit ja aktavuodav duv sujttoduostudagájn válldet, reseptajt ådåstuhttet, duv journálav låhkåt ja ietjá sujttomåhkijt dahkat. Danna aj gávna ienebuv låhkåt ietjat rievtesvuodaj birra ja gåk vuojnojt vattá sujto hárráj.

Ájnas diedo aj li jårggålum ietjá gielajda gå dárogiellaj.

Skuolka 1177 skihparádevaddemij diehti jánndurav birra. Hähkka, häggabalo bále agev galga skuolkkat 112.

22 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering