Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Almmolaš divššohasdieđut / Allmän patientinformation

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Divššuhassan galggan don oažžut buori divššu mas lea alla kvalitehta ja dikšobargit du galget meannu du árvvusatnimiin. Don galggat oažžut čielga dieđuid du dearvvašvuođa ja divššu birra. Du galget maid dieđihit ahte lea vejolaš válljet dan divššu man don dáhtut. Dalle go jurddašat du rivttiid ja meannudeami birra de galggat jearrat. Dá moadde ášši mii lea buorre diehtit ovdal go boađát dikšui.

Patientmöte läkare patient hälsocentral

Dulka

Jus dárbbašat dulkka de galggat muitalit dan dikšobargiide buori áiggis ovdal. Muital maid guhtemuš gielas lea sáhka.  Jus dárbbašat de leat maid  čállin- ja seavvandulkkat gávdnamis.

Legitimašuvdna
Go boađát de váldde mielde gustovaš legitimašuvnna. Jus lea asyla ohcci váldde mielde LMA-goartta. Jus soames oamiolmmoš dahje čuovvu dárbbaša duođaštit du identitehta, de galgá sis lea govvalegitimašuvdna mielde.

Muittuhus
Máhtát oažžut muittuhusa du galledeamis sms-dieđu bokte mobiilatelefovnnas. Muital du telefovdnanummára go dus lea oktavuohta divššuin.

Sisačáliheapmi
máhtát čálihit iežat sisa ja máksit mobiilla bokte. Maiddái buvttagalledeami máhttá čálihit sisa. Čuovu dan liŋkka mii sms bokte boahtá ovdal du galledeami. Jus it oačču sms-dieđu de máhtát čálihit iežat sisa Webb-lohkkis: incheck.norrbotten.se

Buohccemátki
Máhtát oažžut mátkeruđa go jođát bussiin, togain dahje iežat biillain gaskkal du orohaga gos lea čálihuvvon ja buohccevieso dahje dearvvašvuođa guovddáža du gielddas. Jus leat medisiinnalaš ákkat dahje jus almmolaš mátkevejolašvuođat eai gávdno máhtát váldit taksi du buohccemátkái. Mátki galgá leat diŋgojuvvon goitge guokte beaivvi ovdal finadeami ja galggat riŋget diŋgonguovddážii nummar 020-96 00 96.

Jávohisvuođageasku
Buohkain dearvvašvuođa- ja buohccedivššus lea jávohisvuođageasku Mis ii leat lohpi addit dieđuid du birra earáide go sii geat du dikšut.

Dokumenteren  Mii dokumenterejit dieđuid du divššu birra du šurnálii. Leat dušše sii geat oasálastet du divššus dahje mat eará siva dihte dárbbašit dieđuid sin dikšobargui main lea lohpi lohkat šurnála. Dieđut du birra máhttet maid gávdnot vuogádagas mii lea dárbbašlaš divššu hálddašeamis.

Iskosat
Eanaš iskosat maid váldit divššus bálkestuvvojit maŋŋá analyserema. Stuorimus ágga dasa ahte muhtin iskosat vurkejuvvojit lea dat ahte galggat oažžut sihkkareabbo divššu ja meannudeami. Jus iskkus sestojuvvo de oaččut dieđu das masa dat galgá adnot go sestojuvvo. Don dat mearridat jus iskkus oažžu vurkejuvvot.

Kvalitehttaregistar
Don oaččut dieđu jus dieđut du birra sáddejuvvojit našunála kvalitehtaregistarii Don galggat maid oaččut dieđuid dan registara birra. Don máhtát gieldit dieđuid sáddema ja dus lea riekti oažžut dieđu das ahte dieđut du birra lea váldon eret registaris, jus dat dieđut lea sáddejuvvon ovdal.

Oaivilat
Don máhtát buktit oainnuidat dahje váidaga jus leat vásihan juoidá divššus mainna leat duhtameahttun. Dan sáhtát dahkat sihke divššohassan ja oamiolmmožin. Du oainnut máhttet dahkat ahte dikšu šaddá buorebut ja sihkkareabbo

1177 Dikšoofelaš . oadjebasat du dearvvašvuođa ja divššu birra
Webbáikkis 1177.se  máhtát lohkat eanet dearvvašvuođa ja dávddaid birra ja gos dikšu gávdno. Máhtát maid loggat sisa ja váldit oktavuođa dikšovuostáiváldima, ođasmahttet reseapttaid, lohkat du šurnála ja galgat eará dikšunmohkiid. Doppe gávdno maid eanet lohkamušat mat leat jorgaluvvon eará gielaide  go ruoŧagillii.

Riŋge 1177  buohccedikšuma ráđđeaddimii birra diimmu. Go lea duohta heahti, heakkaváralaš dilli galggat álo riŋget 112.

22 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering