Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvården sammanfattad i ny rapport

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-06-12
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbotten har lägst sjukfrånvaro i landet och färre fallskador bland äldre. Samtidigt finns det även områden som behöver utvecklas. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 från Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten sammanställs varje år av Sveriges kommuner och landsting för att redovisa hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Hälso- och sjukvårdsrapporten ska beskriva den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården men även att skapa överblick och jämföra regioners resultat med varandra. Det blir ett stöd för regionerna i deras ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Resultatet av rapporten är bland annat indelat i följande områden: Omställning till nära vård, patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård och de stora sjukdomsgrupperna, ekonomiska resultatet och kostnader samt kompetensförsörjning.

I årets rapport går det att se flera positiva förändringar hos Region Norrbotten. Till exempel har antalet fallskador bland äldre i Norrbotten fortsatt att minska och Region Norrbotten har färre överbeläggningar i somatisk slutenvård jämfört med riket. Ett omfattande arbete har lett till en kraftig minskning av antalet utskrivningsklara hos Region Norrbotten under senaste åren.

Andelen norrbottningar som anser att de har tillgång till den vård de behöver har minskat något över tid samtidigt som förtroendet för hälsocentralerna har ökat. Tillgängligheten till primärvård inom Region Norrbotten tangerar riket men samtidigt finns det också utmaningar när det gäller väntetider, främst till specialiserad vård på sjukhus.

Positivt är att andelen patienter som får ytterligare hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom 365 dagar har minskat och nu tangerar rikets värde. Ett fortsatt arbete behövs dock för att minska exempelvis överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes. När det gäller användning av checklistan för säker kirurgi så ligger Region Norrbotten i framkant i förhållande till andra regioner i landet.

När det gäller ekonomiska resultat har Region Norrbotten både näst högst landstingsskattesats och det näst högsta resultatet/invånare under 2018. Befolkningsutvecklingen, utvecklingen av statsbidrag och konjunkturavmattningen medför en låg utveckling av regionens intäkter framöver. Samtidigt ökar nu kostnaderna i en högre takt vilket får till följd att resultatet försämras kraftigt. Regionen har en högre kostnadsnivå i hälso- och sjukvård jämfört med rikets snitt och det räcker regionens intäkter inte till att finansiera. Det innebär att verksamheterna måste minska kostnaderna kraftfullt.

Det krävs ett fortsatt arbete för att minska hyrkostnadernas andel av Region Norrbottens egen personalkostnad. Regionen arbetar aktivt med hållbart medarbetar- och ledarskap samt hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2018 har Region Norrbotten rikets lägsta sjukfrånvaro bland sina anställda vilket talar för att det långsiktiga arbetet ger positivt resultat.

Kontaktperson

Namn: Pia Näsvall
Titel: Chefläkare och medicinsk rådgivare till regiondirektören
Telefonnummer: 072-231 09 52

12 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering