Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 25 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid regionfullmäktiges möte beslutades, efter återremisser begärda av oppositionen, att anta en strategisk plan för 2021-2023 samt en ny driftsorganisation för Region Norrbotten. Dessutom beviljades ansvarsfrihet för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Konstmuseet i Norr. Vidare fick fullmäktiges två beredningar sina uppdrag för 2021 fastställda.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Stipendeutdelning

Utdelning av stipendier inom kultur och idrott, däribland Rubus Arcticus

Länkar till besluten

Strategisk plan 2021-2023
Ny driftsorganisation i Region Norrbotten
Ändring av finanspolicy
Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020
Motion 29-2019 om begrepp
Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021
Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Strategisk plan 2021-2023

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling.

Sedan regionfullmäktiges beslut 2020-02-12 om finansplan 2020-2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och att staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

För verksamhetsåret 2019 genererade regionala utvecklingsnämnden 13 mnkr i överskott. Överskottet berodde främst på en reservering av en fordran på 11,4 miljoner kronor gentemot Regionala kollektivtrafikmyndigheten då Norrtåg AB inte nyttjat hela sitt regionala driftsbidrag.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 äskat att motsvarande summa tillförs nämndens ram fördelat över åren 2021-2023. Det är en tillfällig ökning och inte en permanent ramökning. Medlen ska användas inom infrastrukturområdet och starten av persontrafiken på Haparandabanan våren 2021.

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-28 att återremittera ärendet för att få ytterligare beredning av frågan om reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt göra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget kvarstår.

(S), (V) och (SD) yrkar att deras respektive förslag till strategisk plan bifalls.

Anders Öberg (S) yrkar även på ett tilläggsyrkande om socialdemokraternas förslag på strategisk plan inte bifalls: att förslagen om neddragningar för kollektivtafiken återtas och att 30 mnkr tillförs årligen 2021-2022 för kollektivtrafiken samt ytterligare 50 mnkr kronor för att möta vårdskulden.

Glenn Berggård (V) yrkar även på ett tillägg till vänsterpartiets förslag på strategisk plan: kollektivtrafik +50 mnkr, nej till minskning av kulturbudgeten, nej till extrapengar till de privata hälsocentralerna, ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter samt återställ vårdavgifterna till tidigare nivå.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar på att i skrivningen om pågående ägardialog med Matlaget i Gällivare på sidan 49 stryka meningen "Region Norrbotten har för avsikt att avyttra sitt aktieinnehav till Gällivare kommun" för att inte låsa förhandlingarna.

Linda Frohm (M) yrkar på två tillägg: att skattesatsen är oförändrad 2021 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona samt att på sidan 13 i underlaget under Särskilda satsningar lägga till en punkt: "Säkerställa att intensivvård och narkosläkare fortsatt finns kvar på våra fem sjukhus".

Regionfullmäktige beslutar att

1. Strategisk plan 2021-2023 antas med justering enligt punkt 2.

2. Tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 000 kronor år 2021, 5 724 000 kr år 2022 och 2 862 000 kronor år 2023 för infrastruktur.

4. Bifalla tilläggsförslagen från Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M) enligt ovan.

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2020-10-28/29
Bilaga - förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Översyn och genomlysning av regionens organisationsstruktur och verksamhet har genomförts. Dessa visar på potential till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. 

Förslaget till ny organisation syftar till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården samt en enhetlig chefs- och ledningsmodell för att skapa förutsättningar att kunna ge en likvärdig vård i länet.

Genom att tilldela den regionövergripande verksamheten inom ekonomi, HR och IT/MT ett uppdrag som beställare och kravställare mot funktionsområden inom division Regionservice ges möjligheter till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. 

En ny och effektivare organisation är också en av förutsättningarna för att kunna sänka Region Norrbottens kostnader till en långsiktigt hållbar nivå.

Regionfullmäktige har 2020-10-29 beslutat återremittera ärendet för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal.

Anders Öberg (S) yrkar vid behandling av mötets dagordning att ärendet lyfts ut till ett senare möte, vilket avslås.

Glenn Berggård (V) yrkar i första hand på återrremiss, i andra hand på avslag samt på ett tilläggsförslag om att avdelningen för regional utveckling ska vara en division.

Anders Öberg (S) yrkar på avslag.

Marianne Sandström (SD) yrkar på att en ny utredning ska göras kring hur man kan effektivisera samtliga sjukhus och därmed behålla dessa.

Ny organisation - förslag
Bild 1 i beslutsunderlaget om ny driftsorganisation. Klicka på bilden för större format.

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1.

2. Den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten
Bilaga - konsekvensbedömning
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2020-10-28/29 

Ändring av finanspolicy

Regionfullmäktige beslutade 2020-04-21 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll. Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0). 

Ändring av finanspolicy

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver. Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är, enligt finanspolicyn, att kunna möta de framtida finansiella åtagandena gällande pensioner. 

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen omkring år 2040 ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr och 2019 avsattes ytterligare 200 mnkr. I finansplanen för 2020 har avsättning till pensionsportföljen planerats med 200 mnkr. 

Regionfullmäktige beslutar att

200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen.

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Motion 29-2019 om begrepp

Glenn Berggård (V) yrkar vid behandling av mötets dagordning att ärendet lyfts ut till ett senare möte, vilket bifalls.

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - motion

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Marianne Sandström (SD) yrkar att ordet "samhället" under punkt 2 ersätts med "Region Norrbotten", vilket bifalls av Anders Öberg (S).

Regionfullmäktige beslutar att

1. Sjukvårdsberedningen för 2021 ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog om uppdraget: Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

2. Uppdragsberedningen för 2021 ges uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

3. Beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2021.

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Marianne Sandström (SD) yrkar under punkt 2 att ansvarsfrihet inte beviljas.

Regionfullmäktige beslutar att

Inte rikta anmärkning mot 2019 års förbundsdirektion och anmodar direktionen att återkoppla resultat av vidtagna åtgärder inom en snar framtid.

Motivering: Med beaktande av förbundsdirektionens förklaringar, vidtagna och planerade åtgärder framstår inte en anmärkning som motiverad. Förbundsdirektionen förutsätts ta till sig av revisionens synpunkter och åtgärda eventuella kvarvarande brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin, samt den bristande måluppfyllelsen för ekonomin. Regionfullmäktige anser dessutom att en återkoppling avseende åtgärdernas framskridande är ytterligare en nödvändig åtgärd.

2. Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Motivering: I enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2019.

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Bilaga - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
Bilaga - revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - yttrande över revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Norrtåg AB 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - bilaga till revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - årsredovisning RKM 2019
Bilaga - årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Norrtåg AB 2019
Bilaga - årsredovisning Serviceresor i Norr AB
Bilaga - missiv till medlemmarna i RKM

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Regionfullmäktige beslutar att

Bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning 2019
Bilaga - årsredovisning 2019

25 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering