Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen behandlades bland annat regionens årsredovisning för 2019 och en funktionshinderpolitisk policy, som båda föreslås bifallas av regionfullmäktige. Dessutom togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att besluta om en tillfällig ändring av finanspolicyn så att aktieandelen av pensionsportföljen kan uppgå till 0 procent. Styrelsen beslutade också att tidigarelägga införandeprocessen för framtidens vårdinformationsstöd.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länkar till besluten

Årsredovisning Region Norrbotten 2019

Kompensation för merkostnader för vårdmoms till privata leverantörer 2020

Tillfällig ändring av finanspolicy

Införande av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019

Patientnämndens årsrapport 2019

Hälsobokslut 2019

Funktionshinderpolitisk policy

Svensk Luftambulans - finansiering av anslutningsavgift och gemensamma kostnader 2020

Distansdeltagande vid politiska sammanträden 

Årsredovisning Region Norrbotten 2019

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att fem mål helt har uppnåtts och tolv har delvis uppnåtts.

Verksamhetens resultat är 210 mnkr vilket är 96 mnkr bättre än budget men 10 mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,1 procent.  

Det totala resultatet är 596 mnkr vilket är 383 mnkr bättre än budget. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 7,0 procent vilket innebär att regionen når det finansiella målet på 2 procent. Att resultatet överstiger 2-procentmålet förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen.  

Divisionerna har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år med 86 mnkr men redovisar ett underskott på 290 mnkr för 2019.

Bifogad årsredovisning (bilaga nedan) saknar redovisning av beslutade investeringar 2019 som ännu ej är genomförda. Den innehåller också felaktigheter beträffande utfall och avvikelse för 2019. Detta kommer att justeras inför regionfullmäktiges beslut.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2019. 

Årsredovisning Region Norrbotten 2019
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - måluppfyllelse

Kompensation för merkostnader för vårdmoms till privata leverantörer 2020

Privata leverantörer i Vårdval Primärvård kan kompenseras under 2020 för ökade kostnader för moms på inhyrd vårdpersonal. Kompensationen finansieras av medel som Region Norrbotten får rekvirera från Kammarkollegiet.

Regionstyrelsen beslutar att 

1. Ersättningsbilagan för Vårdval Primärvård kompletteras med kompensation till privata leverantörer för vårdmoms under 2020.

2. Kompensationen är 20 procent av fakturerad kostnad för inhyrd personal inklusive moms och finansieras av rekvirerade medel från Kammarkollegiet.

Kompensation för merkostnader för vårdmoms till privata leverantörer 2020

Tillfällig ändring av finanspolicy

Den exceptionella turbulensen på finansmarknaderna till följd av Coronaviruset har fått regionens pensionsportfölj att minska i värde från 4 336 mnkr per sista februari till 4 050 mnkr per 18 mars.

Enligt gällande finanspolicy är minimiandelen för andelen aktier fastställt till 10 procent. Till följd av börsturbulensen har en nedviktning av aktieandelen i regionens portfölj genomförts, vilket innebär att andelen aktier minskats ned till ca 13 procent.

För att upprätthålla skyddsnivån vid ett eventuellt fortsatt börsfall bör andelen aktier minskas ytterligare. En tillfällig ändring i finanspolicyn där aktieandelen tillåts att gå ner till 0 procent och räntebärande värdepapper till gå upp till 100 procent föreslås därför.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fastställa tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0).

Den tillfälliga ändringen föreslås gälla till dess finansmarknaderna stabiliseras, dock längst till och med 2020-12-31.

Tillfällig ändring av finanspolicy

Införande av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Region Norrbotten är i stort behov av att byta ut dagens vårdadministrativa system VAS mot ett modernt och framtidssäkrat system.  Det har resulterat i att regionen sedan hösten 2016 deltar i den så kallade Sussa-grupperingen tillsammans med fem upphandlade regioner och fyra optionsregioner, varav Norrbotten är en.

Under 2019 har en förstudie genomförts inom Region Norrbotten och de fem upphandlade regionerna har tecknat avtal med leverantören, Cambio Healthcare Systems ABT i juni 2019.

Norrbottens ursprungliga införandeplan som går ut på ett avtalstecknande med leverantören och påbörjat implementeringsarbete 2021 och införande i drift ca år 2025 har nu omprövats.

För att möjliggöra ett effektivt och samordnat förberedelsearbete och förbättra möjligheten att påverka utvecklingen av systemet finns nu önskemål att samtliga optionsparter tidigarelägger sina införanden. Det skulle innebära avtalstecknande med Cambio under innevarande år och ett införande av nytt vårdadministrativt stöd år 2023. 

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att:

1. I samverkan med övriga optionsregioner inleda förhandlingar med upphandlad leverantör om avtal för ett tidigarelagt införande av ett nytt vårdinformationsstöd.

2. Ta fram detaljerade ekonomiska underlag avseende investering i och implementering av vårdinformationssystemet samt löpande utgifter för drift och underhåll av detsamma baserat på det omförhandlade avtalet.

3. Återkomma med förslag till beslut för omförhandlat avtal till regionfullmäktige i juni 2020.  

Införande av Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019

Regionala utvecklingsnämnden har under 2019 helt uppnått tre av nio strategiska mål medan fem har uppnåtts delvis och ett inte alls. Nämnden genererar ett överskott på ca 13 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

Översända regionala utvecklingsnämndens årsrapport över verksamhetsåret 2019 till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019
Bilaga - årsrapport

Patientnämndens årsrapport 2019

Patientnämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari godkänt patientnämndens årsrapport för 2019 och översänt den till regionfullmäktige. Årsrapporten redogör för nämndens verksamhet under det föregående året.

Under 2019 registrerade patientnämnden 821 ärenden. Det är en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Patientnämnden har noterat att i flertalet ärenden har patientens klagomål eller synpunkter lett till att vårdgivare vidtagit åtgärder, antingen på en övergripande nivå och/eller i det enskilda fallet. Vårddivisionerna närsjukvård och länssjukvård stod tillsammans för 87 procent av inkomna ärenden.

Regionstyrelsen beslutar att

Översända patientnämndens årsrapport för 2019 till regionfullmäktige.

Patientnämndens årsrapport 2019
Bilaga - årsrapport

Hälsobokslut 2019

Årligen rapporteras utvecklingen inom området hälsan i Norrbotten.

Vart fjärde år redovisas en längre rapport om hälsa uppdelat på barn och unga, vuxna mitt i livet samt äldre, som tillika är en rapportering av genomförandet av Norrbottens folkhälsostrategi. Nästa längre rapport redovisas för år 2022.

Övriga år redovisas en kortare rapport utifrån olika teman. För 2019 är temat på den korta rapporten ”Levnadsvanor och samhällskostnader”.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna hälsobokslut 2019 och att hälsobokslutet delges regionfullmäktige.

Hälsobokslut 2019
Bilaga - hälsobokslut

Funktionshinderpolitisk policy

Det är ett gemensamt ansvar att samhället utformas så att alla får jämställda och jämlika förutsättningar att vara delaktiga i samtliga samhällsfunktioner. Med funktionsnedsättning menas en person som har varaktiga fysiska, psykiska och/eller begåvningsmässiga begränsningar av sin funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad och är något som en person har, inte något som en person är. Till skillnad från funktionsnedsättning uppstår ett funktionshinder först i mötet mellan personen med funktionsnedsättning och den fysiska eller sociala omgivningen. Därmed är det omgivningen som är orsaken till att en person med funktionsnedsättning är funktionshindrad eller inte. 

Funktionshindersrapporten som arbetats fram tillsammans med tjänstepersoner och representanter från patient- och brukarorganisationer samt medborgare ligger till grund för denna policy.

Både policyn och funktionshinderrapporten ska vara kända och omsättas i praktiken i alla verk-samheter i Region Norrbotten.

Glenn Berggård (V) yrkar på en justering i skrivningen under rubriken Jämlikhet och jämställdhet, där texten ”Ur ett jämlikhetsperspektiv innebär detta att avstamp alltid tas utifrån …” ersätts av ”Jämlikhets/jämställdhetsperspektivet innebär att ingen diskrimineras utifrån …” följt av en uppräkning av diskrimineringsgrunderna.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta funktionshinderpolitisk policy med föreslagen justering av Glenn Berggård (V).

Funktionshinderpolitisk policy
Bilaga - policy

Svensk Luftambulans - finansiering av anslutningsavgift och gemensamma kostnader 2020

Region Norrbotten är medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) från 1 januari 2020. En anslutningsavgift och gemensamma kostnader på 1 265,3 tkr ska betalas för 2020.

Regionstyrelsen beslutar att

Avsätta 1 265,3 tkr för kostnader för kommunalförbundet Svensk Luftambulans år 2020 från regionstyrelsens avsatta medel för regiongemensamt.

Svensk Luftambulans - finansiering av anslutningsavgift och gemensamma kostnader 2020

Distansdeltagande vid politiska sammanträden

Kommunallagen medger att ledamöter i nämnder och utskott deltar vid sammanträde på distans. För att detta ska vara möjligt i nämnder behövs regionfullmäktiges tillåtelse.

Regionfullmäktige har fört in reglering om deltagande på distans i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen.

På grund av rådande risk med samhällsfarlig smittspridning behöver motsvarande reglering även finnas i reglementena för patientnämnden, regionens revisorer samt beredningar och utskott under regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar i bilagda reglementen för att möjliggöra deltagande på distans.

Distansdeltagande vid politiska sammanträden
Bilaga - Reglemente för patientnämnden
Bilaga - Reglemente för regionfullmäktiges beredningar och utskott
Bilaga - Reglemente för regionrevisionen

1 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering