Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På den här sidan kan ni följa Region Norrbottens arbete med att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi. Arbetet tar sin utgångspunkt i Regionens insatslista med 118 hälsofrämjande aktiviteter som idag utgör kärnan i organisationens hälsofrämjande arbete.

Regionens genomförande av de 118 insatserna samlas under namnet: Nu är vi på gång.

 Nu är vi på gång!

Återkoppling 

Regionens insatslista (118p) beskriver vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras, av vem och när. Insatslistan (118 p) tar avstamp i Norrbottens folkhälsostrategi (FHS) och den Regionala handlingsplan som Regionen tog fram tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Utmärkande för Regionens insatspaket (118p) är att det också innehåller insatser för att tillmötesgå det åttonde nationella folkhälsomålet om att Skapa en jämlik och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Norrbottens folkhälsostrategi banner

Samtliga aktörer arbetar idag för att verkställa de insatser de åtagit sig. På den här sidan beskrivs hur Region Norrbottens arbete genomförs, ibland själv – men ofta tillsammans med någon annan aktör.

Mål och syfte med de 118 insatserna

Norrbottens folkhälsomål är En förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa 2026 (Norrbottens folkhälsostrategi). För att nå målet behöver de norrbottniska livsvillkoren och levnadsvanorna förbättras och bli mer jämlika inom de områden som har särskild betydelse för den norrbottniska befolkningens hälsa (Norrbottens folkhälsostrategi sidan 27-28) . Valet och utformningen av välfärdstjänster är bland de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i hälsa då de har störst genomslagskraft hos dem med mindre av egna resurser.

Listan sammanfattar de viktigaste hälsofrämjande aktiviteterna som Region Norrbotten bedriver vilket innebär en sammanhållen och uppföljningsbar bild av organisationens hälsofrämjande arbete.

Var kommer informationens samlas?

Nya perspektiv på hälsa och utveckling, bild till  

På hemsidan www.norrbotten.se/folkhalsa kommer en teknisk plattform utarbetas där de hälsofrämjande erbjudanden som faller ut från olika arbeten med att förverkliga de 118 punkterna, samlas.

Teknisk plattform för hälsofrämjande insatser känns som ett tråkigt namn och här tar vi tacksamt emot namnförslag.

Förhoppningen är att plattformen kan sjösättas i början av 2020.

Folkhälsa på många olika sätt

Förutom att ta hänsyn till de i folkhälsostrategin (FHS sid 28-29) utpekade delmålen var det också viktigt, att i framtagningen av de 118 hälsofrämjande insatserna, beakta en god spridning till olika samhällsområden och perspektiv. Ett effektivt och systematiskt folkhälsoarbete bedrivs och omfattar många arenor:

 • Boende och närområde
 • Fritid och kultur
 • Skola och utbildning
 • Arbete och försörjning
 • Omsorg samt hälso- och sjukvård

- tar hänsyn till och bidrar till olika dimensioner av hälsa:

 • Fysisk hälsa
 • Psykisk hälsa 
 • Social hälsa
 • Existensiell hälsa

- och fångar olika levnadsvanor 

 • Kost
 • Levnadsvanor
 • Tobak
 • Alkohol

Allt hör ihop...

Insatslistan är också en beskrivning av hur och med vilka insatser Region Norrbotten ska uppnå målet med att "Främja hälsa" på Vägen till framtidens hälsa och vård 2035.

Länkad målbild 2035

Som redan nämnts har de 118 insatserna sin utgångspunkt i Norrbottens folkhälsostrategi som i sin tur tar avstamp i de åtta nationella folkhälsomålen och som i sin tur rimmar väl med Agenda 2030.

Globala målen

Naturligtvis finns också en stark koppling till Norrbottens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) då god folkhälsa är ett starkt uttryck för en attraktiv region med en hållbar utveckling.

Illustration fingeravtryck RUS

Vilket resultat kan förväntas

Så småningom kommer arbetet att rendera i utbildningsinsatser, konkreta verktyg och metoder samt hälsofrämjande koncept att anamma på lokal och regional nivå 

Eftersom fokus ligger på att skapa samhälleliga förutsättningar är den huvudsakliga målgruppen beslutsfattare inom offentlig, idéburen och ibland också privat sektor.

Så följs arbetet upp

Folkhälsocentrum ska årligen rapportera hur arbetet med de 118 hälsofrämjande insatserna utvecklar sig - för tjänstemannaledning och politiken. Under december har folkhälsocentrum besökt  divisionschefer och direktörer i Region Norrbotten vars verksamhet finns med i de 118 insatserna. Respektive division/avdelning har fått färgmarkera respektive insats utifrån var arbetet befinner sig.

Rött - vi har helt enkelt inte hunnit med

Orange - vi har inlett planeringsarbetet försiktigt

Gult - vi planerar för fullt, snart där!

Grönt - infört, verkställt!

Resultatet presenteras för Region Norrbottens ledningsgrupp i januari samt i årsredovisningen till regionfullmäktige i april. När divisionernas och stabernas färgmarkeringar sammanställt utifrån delmålen i folkhälsostrategin skulle det kunna se ut så här.

 

 Intern uppföljning

 

 

 

 

3 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer information:

Annika Nordstrand
Chef Folkhälsocentrum
Region Norrbotten
Tel: 0920-284 257
E-post: annika.nordstrand@norrbotten.se

Joanna Hansson
Strateg Folkhälsocentrum
Region Norrbotten
Tel: 0920-284 383
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se