Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norra Sverige överens om gemensam EU-politik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Europaforum norra Sverige har avslutat sin konferens i Luleå med att de fyra nordligaste länen antagit tre gemensamma politiska positionsdokument för att påverka EU i frågor som berör norra Sverige.

– Vi har antagit tre politiska positioner för lyfta norrländska intressen i EU och därmed göra EU ännu bättre. Vi visar på en stor styrka genom att enas över parti- och regiongränserna om gemensamma politiska ställningstaganden. Norra Sverige har bred kompetens, till och med ”rocket science”, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd vid Region Norrbotten. 

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under konferensen som hållits i Luleå har forumet enats om tre gemensamma positioner. Närmare 200 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

De antagna positionerna kommer nu föras vidare i påverkansinsatser mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå. 

Antagna positioner visar Europaforum norra Sveriges syn på:

Fortsatt fokus på smart specialisering

EFNS välkomnar ett fortsatt fokus på smart specialisering inom EU:s sammanhållnings- och forskningspolitik och poängterar att implementering av smart specialiseringsstrategier måste utgå ifrån varje regions särskilda förutsättningar, inte minst i det glesbefolkade norra Europa. EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag att de nordliga glesbefolkade områdena får stöd i nästa programperiod för internationellt och regionalt samarbete för utbyte av kunskap och för att nå kritisk massa för smart specialisering. EFNS välkomnar det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar men efterfrågar att initiativet också ser till behovet bland glesbefolkade, mer utvecklade regioner som har svårare att nå kritisk massa på grund av gles befolkning och därför behöver kapacitetsstöd för att möjliggöra interregionala innovationsinvesteringar. EFNS anser att utlysningar inom initiativet för interregionala innovationsinvesteringar inte bör vara begränsade till i förhand valda tematiska områden.

Unika tillgångar för utvecklingen av EU:s rymdverksamhet

EFNS välkomnar EU:s engagemang och ser betydelsen av rymdverksamhet för utvecklingen av hela EFNS-om- rådet. Det gäller även inom branscher som traditionellt inte är kopplade till rymdteknik. EFNS ser fram emot EU:s fortsätta arbete att följa upp de strategiska ståndpunkterna med konkreta förslag och satsningar som möjliggör fortsatt rymdforskning och rymdverksamhet. EFNS vill uppmärksamma EU:s beslutande institutioner på norra Sveriges möjligheter att bidra till genomförandet av EU:s mål på rymdområdet och det ömsesidiga förhållandet mellan EU och regionens rymdverksamhet. Regionens rymdtekniska verksamheter, infrastruktur och erfarenhet av uppskjutning av sondraketer och ballonger, tillsammans med det geografiska läget utgör unika tillgångar för utveck- lingen av EU:s rymdverksamhet.

EU:s framtida sammanhållningspolitik

EFNS anser att partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) ska vara obligatorisk för alla EU-länder och att den svenska regeringens dialog med regionerna påbörjas i ett tidigt skede för att tillsammans ta fram den strategiska ramen inför programskrivningsarbetet i de nuvarande programområdena. EFNS ser positivt på möjligheterna till flerfondsprogram, också genom lokalt ledd utveckling och integrerade territoriella investeringar, och uppmanar Sveriges regering att möjliggöra sådana program i Sverige. EFNS anser att den regionala och lokala nivån ska ges inflytande och delaktighet i utformningen av både PÖ och de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. EFNS välkomnar möjligheten att extraallokeringen till de nordliga glesbefolkade områdena ska kunna användas för både ERUF och ESF+. EFNS anser att ESF+ bör riktas för att bättre tillgodose regionala behov på arbetsmarknaden och därför krävs regionala program. EFNS anser att extraallokeringen till de nordliga glesbefolkade områdena bör undantas från tematisk koncentration och att investeringar i transport- och digital infrastruktur genom ERUF möjliggörs i dessa områden. EFNS anser att investeringar genom ERUF i flygplats- infrastruktur bör tillåtas också i de nordliga glesbefolkade områdena.

Läs hela positionen med konkreta förslag här. 

15 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: