Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hon vill ge en röst till patienterna inom rättspsykiatrin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patienterna inom rättspsykiatrin vill vara mer delaktiga i sin vård. Det framkommer i det forskningsarbete som Terese Wahlroos, specialistsjuksköterska i psykiatri hos Region Norrbotten, belönas för med 2019 års stipendium till minne av före detta landstingsdirektören Elisabeth Holmgren.

Terese Wahlroos
Specialistsjuksköterskan Terese Wahlroos, som arbetar på rättspsykiatrin i Öjebyn, är årets mottagare av Elisabeth Holmgrens minnesstipendium. Foto: Jonas Hansson.

Terese Wahlroos har arbetat på Psykiatrin länsgemensamt, i dagligt tal rättspsykiatrin i Öjebyn, sedan 2007. Först som skötare och sedan 2011 som sjuksköterska.

Sedan början av 2019 kan hon titulera sig specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, efter att ha examinerats å den utbildning som bedrivs på Luleå tekniska universitet (LTU) på uppdrag av Region Norrbotten.

Djupintervjuer med patienter

I samband med utbildningen skrev hon, tillsammans med kurskamraten och kollegan Lisa Marklund, en D-uppsats med titeln ”Patienters erfarenheter och upplevelser av rättspsykiatrisk heldygnsvård”, som byggde på djupintervjuer med elva patienter. Den har också publicerats i omarbetad form som en forskningsartikel i International Journal of Mental Health Nursing.

De skrev examensarbetet som en del i ett forskningsprojekt om rättspsykiatrisk vård som LTU bedrev kring reflektion som arbetssätt.

– Personal inom rättspsykiatrisk vård har i grupp fått reflektera över sina patienters behov och resurser, exempelvis hur funktionsnedsättningar påverkar.

Alla upplevde förbättringar

Efter det har patienterna intervjuats igen för att höra om det blivit någon förändring. Detta utan att de har vetat om att personalen deltagit i reflektionsgrupper.

– Alla patienter upplevde förändringar till det bättre, säger Terese Wahlroos, som menar att det i grund och botten handlar om att ha ett personcentrerat förhållningssätt.

Hon berättar att SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i en rapport 2017 pekade på att det fanns brister inom alla områden de hade granskat inom den rättspsykiatriska vården.

”Det här måste vi förändra”

Ulrica Hörberg, forskare i Växjö, gjorde 2018 en uppföljning av en avhandling som hon gjort tio år tidigare. I den konstaterade hon att problematiken var oförändrad och att det fortsatt bara fanns ”små fickor av god vård” inom rättspsykiatrin.

– När jag gick utbildningen till specialistsjuksköterska tänkte jag – åh, det här måste vi förändra. Det finns en historik av förlita sig mer på medicin än att se till människan som helhet. Om vi kan inkludera patienterna mer får vi en bättre vård, som gör att de utifrån sina förutsättningar kan leva ett gott liv. I slutändan innebär det också kortare vårdtider och troligtvis även kostnadsbesparingar, säger Terese Wahlroos.

Terese Wahlroos
Examensarbetet från studierna till specialistsjuksköterska i psykiatri, som Terese Wahlroos skrivit tillsammans med Lisa Marklund, ligger till grund för stipendiet från Region Norrbotten. 

”Jag vet vad jag behöver”

I intervjustudien med patienterna har framför allt tre övergripande synpunkter framkommit, alla med temat ”jag vet vad jag behöver för att må bra, men vården möter inte upp mina behov”:

  • Vikten av mening och sammanhang, där det rättspsykiatriska vården inte ger den möjligheten utan istället rullar dagarna bara förbi och upplevs som tråkiga.
  • Vikten av att få vara sig själv och inte ses som en patient i mängden. De påpekade att det fanns personal som tillät dem att vara delaktiva i vården och som såg dem som individer, men också personal som de uppfattade inte gav stöd utan snarare utövade makt.
  • Vikten av att få påverka sitt liv trots att de tvingas leva under lagar och regler. De förstod de yttre ramarna av rättspsykiatrisk vård, men lyfte fram att många regler skapar konflikter eftersom de inte förklaras.

Terese Wahlroos
”Att få priset till Elisabeth Holmgrens minne känns ärofyllt och jättekul och jag ser det inte bara som att jag får det utan det är i första hand för patienterna”, säger Terese Wahlroos. Foto: Jonas Hansson.

Ser över vårdens innehåll

Terese Wahlroos menar att forskningsresultaten visar att tillitsfulla relationer mellan personal och patient har stor betydelse.

– Här på rättspsyk i Öjebyn har vi en väldigt bra ledning som brinner för att vi ska ge en god vård även om det tar mer tid och energi. Vi jobbar just nu med att se över hur vi kan utveckla vårdens innehåll. En konkret fråga är exempelvis patienternas delaktighet i de behandlingskonferenser vi har för att följa upp vården. Där har patienterna upplevt att de tidigare inte blivit inbjudna eller fått göra sina röster hörda.

Ett språkrör för patienterna

Terese Wahlroos tycker att hon för egen del fått mycket respons från patienterna som har varit till nytta när hon övergått från att vara forskare till att vara sjuksköterska.

– Exempelvis var den någon som sa att personalen bara hälsar på varandra då de kommer in på en avdelning. Ni tittar jag runt och hälsar på alla, gärna med namn, säger hon.

Just nu arbetar hon 70 procent på rättspsyk i Öjebyn och 30 procent med att undervisa på LTU:s sjuksköterskeutbildning.

– Det hoppas jag få fortsätta med, det handlar om att bygga broar mellan akademien och regionen, precis som Elisabeth Holmgrens minnesstipendium syftar till. Att få priset till hennes minne känns ärofyllt och jättekul och jag ser det inte bara som att jag får det utan det är i första hand för patienterna. Det känns roligt att kunna bidra till att vara ett språkrör för dem.

Pristutdelning Vetenskapens hus Luleå

Terese Wahlroos i samband med pristutdelningen på Vetenskapens hus i Luleå. Foto: Karin Sjögren, LTU.

Motivering till 2019 års stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

Den länsgemensamma rättspsykiatrin i Region Norrbotten har ett viktigt uppdrag att ge vård och rehabilitering till i domstol dömda och/eller särskilt vårdkrävande patienter med behov av psykiatrisk specialistvård. Författaren till studien ”Patienters erfarenhet och upplevelser av rättspsykiatrisk heldygnsvård” lyfter fram förhållanden inom rättspsykiatrin som måste synliggöras och problematiseras för att vården ska vara individuell och att alla patienter ska behandlas med respekt och omtanke.

Terese Wahlroos har genom sin studie lyft fram viktiga aspekter inom rättpsykatrin såsom betydelsen av att stärka och engagera patienten så att hen kan bli en aktiv och självklar partner i vården. Att se och arbeta för patientens bästa ur ett långsiktigt livsperspektiv är till nytta både för patient och samhälle. Studien bidrar till viktig kunskap för att möjliggöra återgång till ett liv utanför rättspsykiatriska vårdformer.

Studien har bedrivits i nära samverkan med Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett bra exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården.

6 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering