Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny forskning bidrar till ökad kunskap om KOL

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Två forskare med anknytning till Region Norrbotten har i samband med sina disputationer bidragit till ny viktig kunskap kring lungsjukdomen KOL.

Viktor Strandkvist, nybliven doktor i fysioterapi efter ett forskningssamarbete mellan OLIN-studierna och Luleå Tekniska Universitet.
Viktor Strandkvist, nybliven doktor i fysioterapi efter ett forskningssamarbete mellan OLIN-studierna och Luleå Tekniska Universitet. Foto: Luleå tekniska universitet.

Viktor Strandkvist, nybliven doktor i fysioterapi efter ett forskningssamarbete mellan OLIN-studierna och Luleå Tekniska Universitet, fokuserar i sin doktorsavhandling på nedsatt balans och handgreppsstyrka hos personer med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

– Framförallt var det patienter med svårare sjukdom som hade svagare handgreppsstyrka, säger han.

Sämre balans hos personer med KOL

Han har även jämfört balansen hos personer som har KOL med en grupp som inte har sjukdomen. Undersökningen genomfördes med en kraftplatta i rörelselaboratoriet på Luleå tekniska universitet.

– Gruppen med KOL hade sämre balans jämfört med kontrollgruppen, säger Viktor Strandkvist och fortsätter:

– Vi kunde också se ett samband mellan ökat tobaksbruk och nedsatt balans liksom mellan nedsatt muskelstyrka i benen och hur långt deltagarna kunde luta sig.

Dessutom visade forskningen på ett starkt samband mellan handgreppsstyrka och benstyrka hos samtliga deltagare, oavsett om de hade KOL eller inte.

Sami Sawalha, specialistläkare vid lungsjukvården på Sunderby sjukhus och forskare vid Umeå universitet kan efter sin disputation titulera sig medicine doktor.
Sami Sawalha, specialistläkare vid lungsjukvården på Sunderby sjukhus och forskare vid Umeå universitet kan efter sin disputation titulera sig medicine doktor. Foto: Privat.

Ökad risk vid långvarig slemhosta

Även Sami Sawalha, specialistläkare vid lungsjukvården på Sunderby sjukhus, har forskat kring KOL, i hans fall på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Sami Sawalhas disputation handlar bland annat om att uppgifter om luftvägssymtom, försämringsperioder och samsjuklighet tillsammans med lungfunktionsmätning (spirometri) kan användas för att dela in personer med KOL i subgrupper med olika karakteristika (fenotyper).

Han har i sin forskning bland annat kunna konstatera att ”produktiv hosta”, hosta med slem de flesta dagarna under en tremånadersperiod, ökar risken för en akut försämring i hälsotillståndet, inklusive ökad dödlighet.

Viktigt med spirometri

Vidare framkommer att spirometri utan luftrörsvidgande medicinering gör att upp till var fjärde person blir felklassificerad som KOL-patient.

Sami Sawalhas forskning visar även att personer med KOL (liksom personer med ett restriktivt mönster vid lungfunktionsmätning) har en ökad risk att dö av hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen jämfört de med normal lungfunktion. Risken att dö av cancer är däremot densamma oavsett lungfunktion.

Inte förväntade resultat

Samsjuklighet har betydelse för dödligheten. Exempelvis är hjärt-kärlsjukdomar vanligare hos KOL-patienter, särskilt bland män, men en starkare riskfaktor för död bland kvinnor. Ångest/depression är vanligare bland kvinnor med KOL, men ökar risken för död lika mycket hos båda könen.

– Vi hade inte förväntat oss att ett vanligt förekommande symtom som produktiv hosta skulle ha så stor prognostisk betydelse av hälsotillståndet. Inte heller att spirometri utan luftrörsvidgande medicinering medför en så stor andel med felklassifikation av KOL, säger Sami Sawalha.

Ökad livskvalitet

Docent Anne Lindberg, överläkare på lung- och allergimottagningen vid Sunderby sjukhus och forskare på OLIN-studierna, har varit biträdande handledare till Viktor Strandkvist och huvudhandledare för Sami Sawalha. Hon betonar betydelsen av deras forskningsresultat för vården av personer med KOL.

– Det finns studier som talar för att personer med KOL har en ökad risk för fall. Viktor Strandkvists avhandling bidrar med kunskap som kan leda till att vi kan identifiera riskgrupper. Det skapar i sin tur möjlighet till förebyggande åtgärder. Med riktad rehabilitering till riskgrupper förväntas prognosen förbättras och livskvaliteten för den enskilda patienten öka. Samtidigt minskar belastningen på hälso- och sjukvården.

Hälsoekonomiska kostnader

Anne Lindberg konstaterar vidare att underdiagnostik och felklassificering av KOL är vanligt och att det förutom att drabba patienterna medför hälsoekonomiska kostnader.

– Sami Sawalhas avhandling visar att vi med enkla metoder kan bidra till att identifiera patienter med olika behov av vård, vilket ger ökad kvalitet i vården för den enskilda patienten, men även har betydelse för fördelning av sjukvårdsresurser till denna patientgrupp.

I över trettio år har norrbottningarna undersökts i OLIN-studien med fokus på astma, kol och allergi. I Region Norrbottens taltidning Insyn berättar bland annat professorn/verksamhetschefen Eva Rönmark och forskare/projektledare Helena Backman om studierna. Se länk nedan till reportaget.
I över trettio år har norrbottningarna undersökts i OLIN-studien med fokus på astma, kol och allergi. I Region Norrbottens taltidning Insyn berättar bland annat professorn/verksamhetschefen Eva Rönmark och forskare/projektledare Helena Backman om studierna. Länk till reportaget under Mer hos oss. Foto: Eva Marie Svensson.


Om OLIN-studierna

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten och är en forskningsverksamhet främst inriktad på astma, allergi och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). OLIN har bedrivits inom ramen för Region Norrbotten sedan 1985 och är regionens största medicinska forskningsverksamhet. Här kan du läsa mer om verksamheten.

3 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering