Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ska vårdpersonal gå till jobbet även om det innebär en risk?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur kan sjukvårdspersonal motivera att gå till arbetet trots att det innebär en personlig risk? Det är en av de frågor som specialistläkaren Joar Björk har funderat över. I samband med att Region Norrbottens etikråd arrangerade ett seminarium om etiska utmaningar i samband med covid-19 utvecklade han sina tankar kring detta.

Seminarium om etiska utmaningar i samband med covid 19 - specialistläkare Joar Björk från Region Kronoberg
Joar Björk, specialistläkare i internmedicin vid palliativa teamet i Växjö, samt doktorand i medicinsk etik, Karolinska Institutet, föreläste under Region Norrbottens digitala etikseminarium om covid-19.
 

Ett kall?

Joar Björk, som också är samordnare för Region Kronobergs etikombud, uppehöll sig en hel del kring etisk stress, men inledde med att prata om hur det kommer sig att sjukvårdspersonal accepterar att jobba trots personlig risk.

– En gammal föreställning är att våra yrken är ett kall. Det är rimligt att tänka sig tycker jag själv även om jag inte använder just det begreppet, men jag menar att det är vissa moraliska förpliktelser som följer med yrket. Det är inte bara ett ”kneg” utan något utöver det vanliga.

Han konstaterade att även om man inte ”köper” att det är ett kall kan de som jobbar inom vården känna solidaritet med sina kollegor eller enskilda patienter som de har en relation till.

Arbetsmiljö

Ett annat sätt att förhålla sig till att arbeta även om det innebär en risk för den egna hälsan är att se det som en arbetsmiljöfråga

Många andra yrken är långt farligare än sjukvårdsyrkena, exempelvis byggnadsarbetare eller lastbilschaufför. Där hanterar man de här frågorna genom arbetsmiljöregleringar. Det är förstås möjligt att tillämpa det så även inom vården.

Han anlade ytterligare en dimension:

– I Sverige är det en gemensamt skattefinansierad utbildning för våra yrken. Jag har inte betalat ur egen ficka för att bli läkare och då kanske det är rimligt att jag "betalar tillbaka" genom mitt arbete, även om det innebär att jag utsätter mig själv för viss risk.

Klargöra förutsättningarna

Han fortsatte resonemanget:

– OK, jag har fått betalt för att jobba i det här yrket, men när jag valde att göra det visste jag inte att jag skulle få jobba med covid-patienter. En del menar att man borde ha stakat ut villkoren i förväg och det är möjligt att det är något som kommer att följa på den här pandemin, att det tydligare klargörs vilka förutsättningar som gäller om man kan tänka sig att utbilda sig till sjukvårdspersonal – så att man känner till det i förväg.

Det finns flera sätt att kompensera för risken konstaterade Joar Björk:

– Till exempel höjd lön och risktillägg. Andra sätt sjukvårdspersonal kan ”kompenseras” för riskökningen är att vi exempelvis får förtur till vaccination, det är en tanke som framförts även om det strider mot de etiska prioriteringarna. Samma sak gäller idén att om vi inom vården blir sjuka ska vi få förtur till behandling. Inte heller det är oproblematiskt. 

Seminarium om etiska utmaningar i samband med covid 19 - specialistläkare Joar Björk från Region Kronoberg
I den efterföljande paneldiskussionen deltog Britt-Marie Välivaara, sjuksköterska och lektor, LTU, Ulf Karlsson, överläkare, stabschef och före detta medicinsk ledningsansvarig för corona-IVA i Piteå, Malin Linell, sjuksköterska och etikombud, Rose-Marie Isaksson, sjuksköterska och ordförande för Region Norrbottens etiska råd, Katarina Lindgren, överläkare, sektionschef och ledamot i etiska rådet, samt moderatorn Katarina Johansson, sjuksköterska och stabschef i Närsjukvården. Klicka för större bild.

Orkar inte knyta an

Joar Björk gav några exempel på vad etisk stress kan innebära: att man inte hinner förklara för en patient, att man inte hinner hålla handen och att man inte orkar knyta an till en ny patient.

– Det är inte samma sak som stress i vanlig bemärkelse, där det mer entydigt hör ihop med tidsbrist. Etisk stress är inte heller samma sak som ett etiskt dilemma, där man är osäker på vad som vore rätt sak att göra. Vid etisk stress vet man vad man borde göra, men förhindras av yttre faktorer från att göra det.

Främst sjuksköterskor

Han konstaterade att fenomenet etisk stress framför allt är beskrivet för sjuksköterskor, specifikt inom intensivsjukvården, men även för andra yrkesgrupper.

– Det finns en mängd orsaker till att det uppstår, exempelvis organisatoriska och psykologiska faktorer. Forskning pekar på att det delvis kan bero på individpsykologiska faktorer, men för min del tycker jag det är synd att peka ut att problemet ligger hos en skör individ. Jag ser hellre på det som ett gruppsykologiskt problem, där arbetet kan leda till exempelvis sömnproblem, tankar på att byta jobb eller att man faktiskt byter jobb.

Väckarklocka

Etisk stress kan faktiskt också ha en fördel: att fungera som en väckarklocka för arbetsplatsen.

– Personal i sjukvården är ofta väldigt klok och när klok personal protesterar kan det vara en nyttig lärdom för organisationen om vilka problem man behöver jobba med. Det kan i sin tur leda till organisatorisk utveckling.

Han slår fast att covid inneburit många etiska utmaningar.

– I början stod vi alla likna nakna inför det, i alla yrkesgrupper. Tidigt i förloppet fanns också en förståelse i samhället, vilket i någon mån nog är lite svagare nu när vi går in i våg 2. Ingen människa i världen hade en aning om hur vi skulle hantera detta. I normalläget känner vi oss kompetenta i våra yrkesroller, men här sänktes plötsligt vår kompetens, vilket kan orsaka en etisk stress bara det. Det finns ett antal studier som visar att sjukvårdspersonal har upplevt mycket etisk stress på grund av covid, men det är förstås svårt att bena ut exakt vilka faktorer som har orsakat det i det enskilda fallet.

Seminarium om etiska utmaningar i samband med covid 19 - specialistläkare Joar Björk från Region Kronoberg
"Det finns ett antal studier som visar att sjukvårdspersonal har upplevt mycket etisk stress på grund av covid-19", konstaterade Joar Björk vid sin digitala föreläsning för medarbetare i Region Norrbotten.

New public management

Joar Björk poängterade vidare vikten av att vårdens chefer ger personalen pauser, möjlighet att tanka energi och att det råder en tydlighet i kommunikationen för att klar av det fortsatta covid-arbetet.

Han nämnde också kopplingen mellan new public management och etisk stress:

– Det handlar om vad vi i vården kan definiera själva och vad som styrs uppifrån av professioner som inte har fullgod insikt i vårt arbete. Då det professionella manöverutrymmet blir begränsat kan det föda mycket etisk stress. Idealbilden är att man i en organisation jobbar med tillitsbaserad styrning som grundregel. Om sjukvårdsprofessionerna får tillit och kan bidra till styrningen av den egna vården minskar den etiska stressen.

Forskningsetiska genvägar

 Joar Björk avslutade med att beröra forskningsetiken:

– Vi vill alla ha behandling för covid snarast. Vilka forskningsetiska genvägar är då berättigade? Får vi dra ned på de etiska formaliakraven avseende studier och införande? Vilka undanträngningseffekter av annan forskning som inte rör covid finns det och är det acceptabelt med en kvalitetssänkning av forskningen? Forskning sker normalt i maratontakt, men när det gäller corona råder sprinttakt.

Han avslutade med att berömma Region Norrbottens etikarbete:

– Ni gör ett jättebra jobb, som är en inspiration för övriga regioner i landet.

Text: Jonas Hansson. Foto: Skärmdumpar / Muskot Media.

11 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering