Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vanliga frågor och svar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nedan har vi samlat de vanligast frågorna om Lifecare och breddinförandet av de nya samverkansriktlinjerna.

Hur avslutar man en SIP i Lifecare när patienten inte längre har behov av en sådan?

Det är endast den samordningsansvarige som kan avsluta en pågående SIP för patient. Välj patient, längst ned i vänster meny finns då Avsluta planering där du avslutar den pågående SIPen.

Jag saknar behörighet till de enheter jag arbetar vid, vad gör jag?

Behörigheter söks enligt gängse rutin. Kontakta din närmsta chef för mer information och hjälp.

Hur ändrar jag samordningsansvarig i Lifecare?

Ändring av samordningsansvarig i Lifecare

Behöver jag ha SITHS-kort för att logga in i Lifecare?

Ja, det krävs SITHS-kort för att logga in i Lifecare.

Vad menas med medarbetaruppdrag och behövs det för att arbeta i Lifecare?

Om du är legitimerad personal bör du ha ett medarbetaruppdrag, vård och behandling, i HSA-katalogen vilket gör att du också kan logga in med ditt SITHS-kort i Lifecare på de enheter du är behörig till. För de som saknar medarbetaruppdrag, ex socialtjänstens personal, måste dessa läggas upp manuellt i Lifecare med ett internt medarbetaruppdrag för att kunna arbeta i systemet.

Vad är Beslutsunderlag i Lifecare? Hur används det?

Beslutsunderlaget ger möjlighet att registrera vitalparametrar i Lifecare ex puls och syremättnad i blodet. I Norrbotten kommer vi inte att använda denna funktion i Lifecare utan denna typ av journaluppgifter registreras även fortsättningsvis i journalsystem/verksamhetssystem enligt rutin. Funktionen kan eventuellt komma att släckas ned i Lifecare beroende på vad kostnaden för detta blir.

Börjar de betalningsfria dagarna räknas från det meddelandet om att patienten är utskrivningsklar har skickats eller från det att meddelandet är kvitterat av mottagande parter?

Förutsatt att meddelande om att patienten är inskriven har skickats före, räknas de betalningsfria dagarana från det att meddelandet om att denne är utskrivningsklar har skickats. Är det skickat före kl12.00 gäller tre betalningsfria dagar, är det skickat efter kl12.00 gäller fyra betalningsfria dagar för kommunen om patienten blir kvar på sjukhuset.
Om samordnad individuell planering ska genomföras ska den fasta vårdkontakten (samordningsansvarige) i den landstingsfinansierade öppenvården har skickat kallelsen inom tre dagar från det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har erhållits.

Var hittar jag dokumentationen om samverkansriktlinjer och rutinerna?

All information och dokumentation finns tillgänglig via hemsidan som nås på www.norrbotten.se/minplan I vänster meny finns en underliggande sida Information.

Kommer vi ha tillgång till den e-learning som finns i Lifecare?

Nej. Det är beslutat att vi skapar en egen i Norrbotten då den i Lifecare inte lyfter lagstiftningen eller samverkansriktlinjerna samt att den är förenad med stora kostnader.

Jag har problem att logga in i Lifecare. Får bara upp en blank sida utan mina medarbetaruppdrag. Vad ska jag göra?

Stäng ned alla öppna webfönster. Öppna Internet Explorer på nytt och prova att loga in igen.

Jag kan logga in på slutenvården men kan inte skriva in en patient, vad är felet?

Ditt medarbetaruppdrag ligger förmodligen på en administrativ nivå i HSA-trädet, vilket gör att du inte kan skriva in en patient. Klicka på pilen uppe i högra hörnet vid ditt namn. I menyn som visas välj Ändra avdelning. Välj den vårdavdelning som du arbetar vid. Den valda vårdavdelningen ska visas uppe till höger under ditt namn. När du sedan väljer en specifik patient ska du i vänster meny ha valet Skriv in.

Hur blir det om man beslutar att en profession ska kvittera för de övriga professionerna under helger och röda dagar?

Kvittenserna i sig är bara en liten del av arbetet. Det stora arbetet är att när inskrivningsmeddelandet inkommer ska det inte bara kvitteras utan den egna planeringen ska starta. Den egna planeringen har det preliminära utskrivningsdatumet som måldatum för när eventuella insatser ska finnas på plats. Då detta datum kan inträffa under en helg/röd dag är det viktigt att mottagaren kan starta den egna planeringe i tid så att patienten också kan få komma hem på utsatt datum på ett tryggt och säkert sätt. Huruvida denna planering av insatser/åtgärder kan göras av annan profession är en intern ledingsfråga.

Ska inkomna meddelanden kvitteras senast kl09.00 och kl14.00 även helger och röda dagar?

Ja, inkomna meddelanden ska kvitteras årets alla dagar, helg som vardag.

När stängs Meddix svp och Meddix ÖV ned?

Eftersom halva länet går över från Meddix till Lifecare 6 februari och den andra halvan går över den 27 februari stänger vi inte ned Meddix svp och Meddix ÖV helt för än den 26 februari, då alla resterande data migreras över till Lifecare. För de som byter till Lifecare den 6 februari ska inga nyregistreringar ske i Meddix efter det datumet.

När ska vi ha rensat bort gammalt inaktuellt från Meddix?

Den 31 januari 2018 ska ni ha avslutat ej aktuella vårdtillfällen i Meddix svp. Senast den 25 januari 2018 ska ni ha avslutat ej aktuella SIP i Meddix ÖV. Detta för att endast aktuell data tas med i migreringen från Meddix till Lifecare

Hur gör vi om en patient flyttas från ett sjukhus som arbetar i Lifecare till ett som fortfarande arbetar kvar i Meddix svp eller vice versa under perioden 6-27 februari?

Det innebär att man rent praktiskt måste skriva ut patienten från Lifecare och in på nytt i Meddix svp eller vice versa.

Finns det någon rutin för om/vad slutenvården ska dokumentera i Patientinformationen i Lifecare inför utskrivningen?

Om slutenvården har någon insats/åtgärd de åtagit sig att ordna inför utskrivinngen för att patienten ska kunna återgå till hemmet på ett tryggt och säkert sätt ska de dokumentera detta. Kan vara att de ex skickar med specifikt läkemedel för tre dagars användning, att de bistått patienten att hämta ut sina nya recept på apoteket innan hemgång, att arbetsterapeuten skickar med en rullator från sjukhuset osv.

Utskriften av Patientinformationen tar inte med alla uppgifter, ska det vara så?

Nej, vi har begärt en rättning från leverantören. Även rubriker, ansvarig enhet och namn ska komma med på utskriften.

Vad gäller för ersättning om en patient vägrar att lämna sjukhuset trots att denne är utskrivningsklar och mottagande parter har riggat för alla insatser så patienten kan komma hem tryggt och säkert?

En patient kan inte kräva att vare sig att bli inskriven på sjukhuset eller vägra utskrivning från sjukhuset. Om denne inte vill ta emot de insatser som erbjuds för en trygg och säker hemgång kan patienten välja att gå hem utan insatser, men denne kan inte välja att stanna kvar på sjukhuset.

Varför heter planeringsunderlaget i Lifecare olika beroende på var man befinner sig i systemet?

Planeringsunderlaget (vänster meny) har getts benämningen Beslutsunderlag i inkorgen i väntan på kvittens och benämningen Underlag inför utskrivning under Bilagor i vänster meny. Det är leverantören av systemet som gjort dessa benämningar men vi har lagt upp ett ändringsärende i deras ärendehanteringssystem med begäran att de ensar termer och begrepp i Lifecare för att undvika användarfel.

Kommer vi kunna ta ut rapporter från Lifecare på samma sätt som vi gjort från Meddix?

Det kommer att finnas färdiga rapporter för ex utskrivningsklara patienter att ta ut från Lifecare. Det pågår utveckling av dessa rapporter. Rapportuttag kräver specifik behörighet och ansöks enligt rutin.

Hur är beslutsvägen för samverkansriktlinjerna i Norrbotten?

Samverkansriktlinjerna är tagna av politiska samverkansberedningen och gick vidare till Regionstyrelsen som också antog dem. Styrelsen för Norrbottens Kommuner har godkänt dem och skickat ut dem på rekommendation till samtliga kommuner i länet. De ska sedan upp i respektive socialnämnd/kommunstyrelse för beslut. I mars 2018 bör de ha hunnit tas upp i samtliga kommuner.

Kommer vi kunna ta ut statistik från Lifecare?

Det kommer att finnas en del färdiga rapporter att ta ut direkt från Lifecare men vi arbetar också med en lösning för att kunna få över en exportfil till regionens datalager vilket skulle ge möjlighet att samköra data från Lifecare med data från ex VAS. Gällande kommunerna så saknar de en likande intern lösning varför rapporterna blir ett första steg.

Ska inskrivningsmeddelande skickas till skärskilda boenden för patient som bor där?

Ja, det ska skickas inskrivningsmeddelande i Lifecare till SÄBO om patienten bor på sådant. För mer information, se samverkansriktlinjerna.

Vad är vårdbegäran för något i Lifecare och hur ska vi använda den?

Norrbotten kommer inte att använda sig av funktionen Vårdbegäran i Lifecare initialt. Den kommer eventuellt att släckas ned men det beror på vad kostnaden för detta blir.

Var hittar man tidigare vårdtillfällen för en patient i Lifecare?

I patientmenyn till vänster, under Tidigare processer ser du tidigare vårdtillfällen för vald patient.

24 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering