Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 februari 2021

Regionstyrelsen beslutade att utöka de grupper som omfattas av den särskilda ersättningen för medarbetare som arbetat inom, eller i nära anslutning till, covidvården. Vidare beslutades bland annat om ersättning för resor till och från vaccination för covid-19, ny politisk hantering av internationella frågor som innebär att internationella beredningen avvecklas samt att regionstyrelsen ska kallas till en hearing med fokus på den psykiska ohälsan.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen

På grund av pandemin har vissa planerade fastighetsinvesteringar inte aktualiserats under 2020 utan istället planeras investeringarna 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att 46 mnkr av investeringsram 2020 för fastigheter överförs till 2021.

Regionstyrelsen fördelar ramar för 2021 till divisioner och regiongemensamma verksamheter. Ny organisation tas i drift 1 april. För perioden januari-mars fördelas ramar till divisioner och staber i den gamla organisationen och för perioden april-december preliminära ramar till den nya organisationen. Slutliga ramar fördelas inklusive staber och stöd i regionstyrelsen i mars.

Budgetminskningarna på 187 mnkr har gjorts som en del i omställningen.

Glenn Berggård (V) föreslår att Vårdval Norrbotten tillförs ytterligare medel för fler filialer och servicepunkter med 15,1 mnkr och att kostnaden belastar budgetmedel inom finansieringen. Anders Öberg (S), Marianne Sandström (SD) och Johannes Sundelin (S) stödjer förslaget, som avslås.

Anders Öberg (S), Lennart Åström (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår att göra omprioriteringar i budget för att inte genomföra föreslagna neddragningar inom FOU, digitalisering och strategiskt folkhälsoarbete. Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) stödjer förslaget, som avslås.

Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg om att stryka anslaget om 2,0 mnkr för jämställdhet, vilket avslås.

(V), (SD) och (S) reserverar sig.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.

Regionstyrelsen fattade i december 2020 beslut om särskild ersättning till medarbetare som under pågående pandemi arbetat inom, eller i nära anslutning till, covidvården. Efter beslutet fattades har det framkommit att fler personer än beräknat har arbetat i covidvården och därmed har rätt till ersättning enligt beslut. Utöver det har regionen uppmärksammat att personal på akutmottagningar samt inom ambulansvården arbetat med de svårast sjuka patienterna i en sådan utsträckning att dessa enheter bör definieras som covid-enheter.

Detta innebär att medarbetare på dessa verksamheter, som uppfyller uppställda kriterier, kan komma att omfattas av ersättning upp till totalt 13 000 kronor mot 3000 kronor enligt tidigare beslut.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen beslutar utbetala ett engångsbelopp om 1500 kr till sina medarbetare som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020. Engångsbeloppet ges till alla som var anställda inom Region Norrbotten under december månad 2020. Det inkluderar även timavlönad personal som tjänstgjort under december månad 2020. Engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under mars 2021. Kostnaden beräknas till ca 9 mnkr och belastar budgetmedel inom finansieringen. Anders Öberg (S) och Johannes Sundelin (S) stödjer tilläggsförslaget, som avslås.

(V) och (S) reserverar sig.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Särskild ersättning ska utgå enligt förslag.

2. Kostnaden beräknas till ca 6 mnkr. Kostnaden belastar budgetmedel inom finansieringen.

Filmpool Nord AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, Boden, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå.

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 500 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 1 procent av bolaget. Antalet aktier som säljs är samma antal som köptes när Gällivare valde att lämna Filmpool Nord AB år 2010.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 15 930 aktier, vilket motsvarar 31,6 procent av totala antalet aktier i Filmpool Nord AB. De ändrade ägarförhållandena påverkar inte ägarbidraget från Regionen Norrbotten.

Även Haparanda kommun har valt att gå med i Filmpool Nord AB igen. Haparanda kommun återköper aktier av Bodens kommun, som köpte Haparanda kommuns aktier när de lämnade bolaget år 2018.

Regionstyrelsen beslutar att

Enligt förslag från Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten avyttrar 500 aktier i Filmpol Nord AB till Gällivare kommun, till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 000 kr.

på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1) Division Länssjukvård tilldelas 8 180 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

2) Division Närsjukvård tilldelas 1 455 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

3) Division Folktandvård tilldelas 2 690 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

4) Division Länsteknik tilldelas 4 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

5) Division Service tilldelas 275 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

6) Inköp ska ske genom avrop från befintliga ramavtal. Investeringar under 615 tkr hanteras enligt lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas.

Region Norrbotten föreslår att det under 2021 ska utgå ersättning vid resor till och från vaccination mot covid-19. Syftet med att bevilja ersättning för dessa resor är för att nå det övergripande målet att maximera andelen vaccinerade personer i länet för att minimera smittspridningen och antalet dödsfall till följd av covid-19.

Ersättning ska utgå för resa som sker från/till en persons bostadsadress (folkbokföringsadress) till/från närmaste vaccinationsplats. Billigaste färdsätt (bil/buss) ska väljas i första hand. Taxi kan vara aktuellt endast om personen inte kan färdas på annat sätt. Resa med taxi för vaccination av covid-19 beviljas inte till personer som har färdtjänst.

Egenavgift utgår. Egenavgiftens storlek är beroende av vilket färdsätt patienten nyttjar.

Anders Öberg (S) föreslår att ersättningen för taxi för personer som saknar alternativa färdsätt bestäms till 800 kr. Glenn Berggård (V) stödjer förslaget, som avslås.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Bevilja ersättning för resor till och från vaccination för covid-19.

2. Rätten till ersättning träder i kraft omgående och kommer att betalas ut retroaktivt från 1 januari 2021.

3. Beslutet gäller till och med 31 december 2021.

Region Norrbotten är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans (SLA) sedan 1 januari 2020. Kommunalförbundet SLA kommer att ansvara för och bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet från och med 1 juni 2021.

SLA:s förbundsdirektion har beslutat om budget, budgetfördelning, verksamhetsplan och medlemsbidrag för 2021. För giltighet kräver beslutet om medlemsbidrag godkännande från respektive medlems regionfullmäktige.

Kommunalförbundets kostnader för att bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet budgeteras och fastställs till 37540 tkr år 2021 varav uppstartkostnader utgör 11496 tkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa medlemsbidrag för år 2021 till kostnadstäckning från Region Norrbotten till kommunalförbundet Svenskt Luftambulans.

Region Norrbotten har under åren 2018-2020 deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd 2020. I detta ärende behandlas den andra resultatrapporten.

En hel del förbättringar har uppnåtts. En har varit att regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för hur ärendeberedningsprocessen skulle utvecklas så att jämställda beslut kan fattas.

Arbetet har vidare bestått av att jämställdhetsperspektivet synliggjorts i regionens styrkedja och stödstrukturer men också att fler har tagit ansvar för jämställdhetsfrågorna vilket har gjort att jämställdhet har utvecklats från att ligga på en enda persons bord till att beröra en större del av organisationen. Ett mer systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering har också skapat möjligheter till mer hållbara resultat.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att en årlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige och att jämställdhetsredovisningen debatteras som en särskild punkt på regionfullmäktiges dagordning. Anders Öberg (S) stödjer tilläggsförslaget, som avslås.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Lägga resultatrapporten till handlingarna.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en utvärdering av arbetet med jämställda beslut.

De föreslagna förändringarna i riktlinjerna för förskrivning syftar till att få ett tydligare ansvarsförhållande mellan Region Norrbotten och länets kommuner, avgränsa hälso- och sjukvårdens ansvar mot patientens egenansvar, säkerställa att regelverket i konkurrenslagstiftningen följs samt att undvika ökade kostnader. 

Föreslagna förändringar, som är gemensamma för Region Norrbotten och länets kommuner, handlar om förskrivning av tyngdtäcken, smärtlindringsapparatur (TENS), lyftanordningar, medicinpåminnare, kommunikationsutrustning och vissa produkter för bostadsanpassning.

De förslag till förändringar som enbart berör Region Norrbotten handlar om epilepsilarm, inhalatorer, formgjutna sitsar, anpassade cyklar, bärselar, brandvarnare, hörapparater och kommunikationsförstärkare.

Sammantaget beräknas förslagen till förändringar vara kostnadsneutrala.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 2021.

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex. 

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fastställa regler för partistöd 2021.

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, intresseorganisationen Samforma samt idéburna organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat fram en överenskommelse med generella principer för samverkan. Överenskommelsen ligger i linje med regionens styrande dokument, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.

Överenskommelsen ska bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga förhållningssättet mellan parterna. En gemensam vision, syfte och mål har tagits fram och syftet är att parterna, utifrån sina unika roller, kunskaper och erfarenheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten. Även en handlingsplan för att realisera överenskommelsens intentioner har tagits fram under tidsperioden.

Regionstyrelsen beslutar att

Enligt förslag från Regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige att anta den regionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå.

Region Norrbotten har sedan länge ett internationellt engagemang för att skapa förutsättningar för länets utveckling. En översyn av hanteringen av internationella frågor har genomförts och föreslaget är att internationella beredningen avvecklas. Förutsättningarna att diskutera och driva internationella frågor har förändrats i och med den nya politiska organisationen som togs i drift 2019. Nuvarande hantering ger inte ledamöterna i styrelsen och nämnden förutsättningar att få en helhetsbild av frågorna då det internationella perspektivet hanteras i den internationella beredningen.

Förslaget ger en mer sammanhållen process då en fråga hanteras i ett forum oavsett om den har ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Nuvarande hantering är dessutom resurskrävande.

Ordföranden Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen beslutar att den politiska hanteringen av internationella frågor är fortsatt viktig och ska ges utrymme att diskuteras.

Johannes Sundelin (S) föreslår ett tillägg om att avvecklingen av internationella beredningen och den förändring i arbetssätt som sker som konsekvens av beslutet utvärderas i samband med start av ny mandatperiod.

Regionstyrelsen beslutar enligt förslag från Regionala utvecklingsnämnden att

1. Den politiska hanteringen av internationella frågor är fortsatt viktig och ska ges utrymme att diskuteras.

2. Förslag till politisk hantering av internationella frågor godkänns.

3. Internationella beredningen avvecklas.

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen.

5. Avvecklingen av internationella beredningen och den förändring i arbetssätt som sker som konsekvens av beslutet ska utvärderas i samband med start av ny mandatperiod.

Socialstyrelsen föreslår nya nationella rekommendationer gällande kunskapsstöd för neonatalvården samt förslag på ett stöd som handledning riktat till vårdpersonal, framför allt inom områdena kommunikation och informationsöverföring. Förslagen syftar till att underlätta en sammanhållen och trygg vårdkedja före, under och efter neonatalvården. 

Region Norrbotten ställer sig bakom förslagen i dess nuvarande form.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Infrastukturdepartementet kom den 1 december med en promemoria med förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet. Promemorian remitteras mot bakgrund av det behov av åtgärder som följer av utvecklingen på postmarknaden med ökad digitalisering och Postnords prognoser om framtiden.

Infrastrukturdepartementet vill ha synpunkter på remissens förslag att befordringstiden ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar. 

Region Norrbotten anser att statliga myndigheter, kommuner och regioner, genom sin myndighetsutövning och verksamhet, har ett stort ansvar för att ha korta kontaktvägar även med de invånare som saknar möjlighet att använda digitala lösningar.

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår ett tillägg till yttrandet om att regionstyrelsen ser farhågor att Norrbotten som län särskilt kan komma att drabbas då länets befolkning utgör 2,5 procent av landets befolkning och förslaget innebär att 3 procent av befolkningen kan få vänta mer än fyra dagar.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag från Regionala utvecklingsnämnden med tillägg om att regionstyrelsen ser farhågor att Norrbotten som län särskilt kan komma att drabbas då länets befolkning utgör 2,5 procent av landets befolkning och förslaget innebär att 3 procent av befolkningen kan få vänta mer än fyra dagar.

Direktionen i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans beslutade i januari 2020 om en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Arbetet har utförts av förbundsdirektören tillsammans med representanter från olika medlemsregioner. Förbundsdirektionen har skickat ett förslag till ny förbundsordning på remiss till medlemmarna.

Region Norrbotten håller inte med om de föreslagna justeringarna av förbundets ändamål och uppgift. Region Norrbotten anser att ändamålet och uppgiften är att ansvara för och bedriva ambulanshelikopterverksamhet. Tydligt uppdrag med stabil förutsägbar ekonomi är förutsättningar för att Region Norrbotten ska vara medlem.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna synpunkter enligt yttrandet.

Regionstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av hur primärvården styr sitt arbete med psykisk ohälsa. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsens styrning inte är helt ändamålsenlig och att det finns behov av att utveckla och åtgärda konstaterade brister.

Revisionen vill uppmärksamma regionen på att otydlighet i mål- och uppföljning leder till svårigheter att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ekonomisk tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.

Regiondirektören redogör för pågående och planerade åtgärder för att säkerställa en positiv utveckling inom området.

Elisabeth Lindberg (S) föreslår ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att kalla regionstyrelsens ledamöter till en hearing där fokus läggs på den psykiska ohälsan samt vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården. Frågan om hur den nya organisationen påverkar primärvårdens arbete med psykisk ohälsa ska också diskuteras.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att kalla regionstyrelsens ledamöter till en hearing där fokus läggs på den psykiska ohälsan samt vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården. Frågan om hur den nya organisationen påverkar primärvårdens arbete med psykisk ohälsa ska också diskuteras.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården.

3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att materialförsörjning och upphandling/inköp bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt sätt samt med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att de brister revisionen påpekat åtgärdas samt öka införandet av e-handel.

På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten har revisionsföretaget Pwc genomfört en granskning av regionens kris- och katastrofberedskap. Fokus har riktats mot följande områden:

  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Planer och riktlinjer
  • Organisation och ansvarsfördelning
  • Rapportering och redovisning
  • Ekonomiska resurser

Utifrån genomförd granskning visar revisionens sammantagna bedömning att arbetet med kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. Arbetet bedrivs delvis på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms delvis vara tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören ges i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med en samlad rapport från regionens samtliga 14 säkerhetsområden.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Tre motioner av Marianne Sandström (SD) föreslås avslås.

Marianne Sandström yrkar att motion 14 i första hand återremitteras för att utreda vilka regelverk som finns i Region Kronoberg och Region Blekinge, där reseersättning till blodgivare medges. Hon yrkar också att motion 17 ska anses besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå Regionfullmäktige besluta att avslå motionerna 14 och 18 samt anse motion 17 besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.