Fullmäktiges beredningar

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten innebär att företräda och utveckla regionen. För detta krävs kunniga förtroendevalda som har god kännedom om medborgarnas behov. Regionfullmäktiges beredningar har genomfört medborgardialoger sedan 2001 och lämnar årliga rapporter som förmedlar kunskap om medborgarnas behov. Det är en viktig del i att skapa ett kunnigt fullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang. 

Regionfullmäktiges uppdragsberedning har just nu i uppdrag att genomföra dialoger om kvinnors hälsa. Beredningen lämnar sin verksamhetsrapport till fullmäktige i november 2023. 
 

Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som till exempel livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. Beredningens uppgift är att inom sitt område

  • öka kunskapen om medborgarnas behov
  • verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
  • lämna rapporter om genomförd verksamhet. 

Uppdragsberedningens ledamöter och ersättare

Uppdragsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. Efter en period med dialoger lämnar beredningen en rapport till regionfullmäktige. 

Uppdragsberedningen ges för år 2022 uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

  • att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta
  • fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag

När alla dialoger är genomförda gör beredningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige i oktober 2022. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du uppdragsberedningens verksamhetsrapport för 2021