Fullmäktiges beredningar

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten innebär att företräda och utveckla regionen. För detta krävs kunniga förtroendevalda som har god kännedom om människors behov och förutsättningar. Arbetet i beredningarna är en viktig del i att skapa ett kunnigt fullmäktige.

Region Norrbotten har två fullmäktigeberedningar:

  • Sjukvårdsberedningen
  • Uppdragsberedningen

Beredningarna har samma grunduppdrag – att föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott 

Beredningarnas sekreterare når du på:
kanslisekreterarna@norrbotten.se

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. Beredningen består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige.

 

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att beredningen träffar och samtalar med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten.

När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Sjukvårdsberedningens dialoger under 2022 handlar om rehabilitering. Regionfullmäktige har gett beredningen i uppdrag att undersöka medborgarnas behov av rehabiliteringsåtgärder inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård, som enligt riktlinjerna utgör basen för länets rehab-patienter.

Dialogerna pågår under januari - maj 2022. Sjukvårdsberedningen lämnar sedan sin rapport till regionfullmäktige den 12 oktober 2022.

Är du, din förening/organisation eller din arbetsplats intresserad av att delta vid en dialog om rehabilitering? Kontakta sjukvårdsberedningen på adressen fullmaktigesberedningar@norrbotten.se

Under 2020-2021 handlade dialogen om ungdomsmottagning. Sjukvårdsberedningen har redovisat sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlats av regionfullmäktige den 21 oktober 2021.

Beredningens rapport används nu som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. Regionstyrelsens svar på sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport behandlas under ett sammanträde med regionfullmäktige under den första halvan av 2022. Mer information kommer längre fram.   

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021 (slutrapport)

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 (delrapport)

Alla som deltagit i en medborgardialog eller skrivit till sjukvårdsberedningen får möjlighet att lämna sin e-postadress för återkoppling. Deltagarna får sedan en verksamhetsrapport skickad tillsammans med löpande information om hur innehållet i rapporten behandlas.

Regionfullmäktiges uppdragsberedning arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets medborgare. Beredningen genomför medborgardialoger och rapporterar till fullmäktige.

Uppdragsberedningens uppgift är att inom sitt område

  • öka kunskapen om medborgarnas behov
  • verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
  • lämna rapporter om genomförd verksamhet. 

Uppdragsberedningens ledamöter och ersättare

Uppdragsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. Efter en period med dialoger lämnar beredningen en rapport till regionfullmäktige. 

Uppdragsberedningen ges för år 2022 uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

  • att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta
  • fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag

När alla dialoger är genomförda gör beredningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige i oktober 2022. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du uppdragsberedningens verksamhetsrapport för 2021