Så används skattepengarna

Region Norrbotten arbetar med balanserad styrning som fokuserar på det som är strategiskt viktigt. Det innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

  • Medborgare – inriktat på välfärd till medborgarna
  • Verksamhet – inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten
  • Kunskap och förnyelse – inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse
  • Medarbetare – inriktat på utveckling av medarbetarna
  • Ekonomi – inriktat på kontroll och skötsel av Region Norrbottens ekonomi

Under året följer ekonomi- och uppföljningsavdelningen med jämna mellanrum upp hur väl Region Norrbotten lyckas uppfylla de fem målområdena. Resultaten presenteras i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningar.

Årsredovisningen innehåller, tillsammans med delårsrapporterna, en mer detaljerad redovisning av hur väl målen uppfyllts.

 

Ekonomi och budget

Regionskatten är viktig för att alla som behöver hälso- och sjukvård ska ha råd med det. Den är också viktig för att regionen ska kunna satsa på folktandvård, regional utveckling, kultur och mycket annat som gör livet tryggare och bättre för oss norrbottningar.

Hur mycket regionskatt betalar norrbottningarna?

Alla skattebetalare i Sverige betalar landstingsskatt. Den så kallade skattesatsen för Norrbotten är 11,34 år 2021.
Det innebär att av varje hundralapp du tjänar så går 11,34 kronor i skatt till Region Norrbotten.

Regionskatten påverkas av samhällsutvecklingen, till exempel arbetslöshet och befolkningsutveckling. En ökad befolkning ger ökade skatteintäkter.

Vem bestämmer hur mycket regionskatt norrbottningarna ska betala?

Det är regionfullmäktige som beslutar hur stor skattesatsen ska vara.

Årsredovisningar och rapporter