Så används skattepengarna

Region Norrbotten arbetar med balanserad styrning som fokuserar på det som är strategiskt viktigt. Det innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

  • Medborgare – inriktat på välfärd till medborgarna
  • Verksamhet – inriktat på effektivitet och kvalitet i verksamheten
  • Kunskap och förnyelse – inriktat på utveckling, innovationer och långsiktig förnyelse
  • Medarbetare – inriktat på utveckling av medarbetarna
  • Ekonomi – inriktat på kontroll och skötsel av Region Norrbottens ekonomi

Under året följer ekonomi- och uppföljningsavdelningen med jämna mellanrum upp hur väl Region Norrbotten lyckas uppfylla de fem målområdena. Resultaten presenteras i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningar.

Årsredovisningen innehåller, tillsammans med delårsrapporterna, en mer detaljerad redovisning av hur väl målen uppfyllts.