Region Norrbottens organisation

Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation som består av regionfullmäktige, valutskott, revisorer, fullmäktiges beredningar, regionstyrelse, regional utvecklingsnämnd och patientnämnd.

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av regionens förtroendevalda för att ställa frågor eller lämna dina synpunkter är du välkommen att göra det!

Kontakta dina förtroendevalda

Kontaktuppgifter till ledning och chefer

Ulrika Sundquist

Regiondirektör
Växel:
0920-28 40 00

Regiongemensamt består av följande områden.

 • Hälso- och sjukvårdsavdelningen
 • Regionstab
 • Näringspolitik
 • Norrbottensteatern
 • Norrbottensmusiken
 • Norrbottens museum
 • Regionbibliotek Norrbotten
 • Kulturfrämjande verksamhet
 • Kommunikationsavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • IT och MT avdelningen
 • Regionala utvecklingsavdelningen
 • Utvecklingskansli Nära vård

Avdelningen för region utveckling leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. 

Janus Brandin
Regional utvecklingsdirektör
Växel:
0920-28 40 00

Avdelningen består av Redovisningsenheten, Budgetenheten, Beställarenheten och Controllerenheten.

Avdelningen ansvarar för stöd till ledning och verksamhet gällande strategisk planering och styrning, analys och uppföljning samt ekonomisk redovisning och förvaltning.

Vid avdelningen sköts även Vårdval primärvård och allmän barn- och ungdomstandvård.

Jan Öström
Ekonomidirektör
Växel:
0920-28 40 00

Hälso- och sjukvårdsavdelningens uppdrag är att ge kvalificerat stöd till regionens ledning och verksamheter inom hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor.

Pia Näsvall
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Växel:
0920-28 40 00

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för regionens HR-arbete, vi leder, styr och följer upp regionens HR-processer.

Tillsammans med HR- verksamhetsstöd och HR i divisionerna utgör vi HR- funktionen i Region Norrbotten.

Henrik Söderström
HR-direktör
Växel:
0920-28 40 00

IT/MT avdelningen har ett strategiskt uppdrag inom regionen.

Avdelningen ska i samverkan med berörda verksamheter göra långsiktiga vägval och skapa förutsättningar för regionen att kunna vidareutveckla sin verksamhet med hjälp av IT och medicinsk teknik.

Avdelningen ska bevaka teknisk utveckling och verka strategiskt på nationell och regional nivå inom området.

Avdelningen har som uppdrag att säkra förvaltning och utveckling av regionens systemförvaltnings- och projektmodell samt stödja berörda verksamheter med projektledning.

Avdelningen ansvarar även för att samordna arbetet med regionens informations- och MT-säkerhet.

Daniel Ström
IT/MT direktör
Växel:
0920-28 40 00

Region Norrbottens kommunikationsavdelning ansvarar för att stödja, utveckla och omvärldsbevaka regionens kommunikation och marknadsföring.

Det övergripande målet för kommunikationsavdelningen är att hjälpa verksamheterna att åstadkomma största möjliga verksamhetsnytta, genom att få dem att bättre kommunicera mål och uppdrag mot medborgare, intressenter och medarbetare.

Roger Jönsson
Kommunikationsdirektör
Telefon:
0920-28 40 00
Arbetstelefon:
0920-28 44 14

Regionstaben är en central funktion utgör stöd till regiondirektören, verksamheten och till regionens förtroendevalda politiker.

Regionstaben ansvarar för regionövergripande områden som arkiv, registratur, ärendeberedning, dokumentstyrning, juridik, politikerstöd, hållbarhet, säkerhet och beredskap.

I avdelningen ingår hållbarhetsenheten, kanslienheten och säkerhetsenheten samt kansli för patientnämnden..

Satu Norsten Manninen
Stabschef
Växel:
0920-28 40 00

Med primärvården i centrum ska en mer personcentrerad vård införas där regioner och landsting, primärvård och specialiserad vård samspelar.

Det handlar om att nå ett långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem med samhällsekonomisk effektivitet för att kunna möta framtidens utmaningar

Vi stödjer och hjälper, informerar och inspirerar i övergången till Nära vård.

Anneli Granberg
Utvecklingschef Nära vård
Växel:
0920-28 40 00

Division Funktion består av följande områden.

 • Anestesi - Operation - Intensivvård länsklinik
 • Bild- och funktionsmedicin länsklinik
 • Laboratoriemedicin länsklinik
 • Bemanningaenheten
 • Sterilteknik
 • Vårdgarantienheten

Ann-Sofi Schäufele

Divisionschef

Chef division Funktion

Växel:
0920-28 40 00

Division Nära består av följande områden.

 • 1177 på telefon
 • Vuxenspecialitet
 • Tandteknik
 • Specialisttandvård Tandregleringen
 • Folktandvården
 • Hälsocentraler
 • Digitalen
 • Ungdomsmottagningar

Krister Berglund

Divisionschef
Växel:
0920-28 40 00

Division Länssjukvård 1 består av följande områden.

 • Akutsjukvården
 • Hjärtsjukvård
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Barnmedicin habilitering och BUP
 • Internmedicin
 • Medicin- Rehabilitering
 • Rehabiliteringsmedicinsk vård

Moa Bjerner

Divisionschef

Chef för Länssjukvård 1

Växel:
0920-28 40 00

Division Länssjukvård 2 består av följande områden.

 • Allmänkirurgi länsklinik, onkologi
 • Arbetsterapi
 • Hörselvård
 • Käkkirurgi
 • Obstretik och gynekologisk vård länsklinik
 • Ortopedi länsklinik
 • Fysioterapi
 • Syncentral
 • Ögonsjukvård länsklinik
 • Öron- näsa- och halssjukvård länsklinik
 • Dietist
 • Hudsjukvård
 • Infektionssjukvård
 • Hjärtsjukvård
 • Kurator
 • Logopedi länsklinik
 • Lungsjukvård
 • Reumatologisk vård
 • Öppenvårdsrehabilitering
 • Särskilt stöd länsenheten LSS
 • Urologi länsklinik

Mats Lundin

Divisionschef

Chef för division Länssjukvård 2

Växel:
0920-28 40 00

Division Psykiatri består av följande områden.

 • Allmän psykiatri
 • Rättspsykiatri länsgemensamt

Pernilla Nordkvist

Divisionschef
Växel:
0920-28 40 00

Division Regionstöd består av följande områden.

 • Närstöd
 • Facility Management
 • Inköp och Försörjning
 • Fastigheter

Anders Blomqvist

Divisionschef
Växel:
0920-28 40 00

Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Kontakt

Smittskydd
Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ
Telefon 0920-28 36 16
Fax: 0920-28 36 04
E-post: smittskydd@norrbotten.se

Smittskyddsläkare:
Anders Nystedt