Din journal

Alla handlingar och anteckningar som har betydelse för din vård samlas i en patientjournal. Patientjournalen är i första hand ett stöd för oss som arbetar inom vården. Den ska helt enkelt säkerställa att du får bra vård. Patientdatalagen reglerar bland annat när patientjournal ska föras och vilka uppgifter den ska innehålla.

Patientjournalen är inte bara ett medicinskt informations- och beslutsunderlag. Den är också ett rättsligt underlag. Om någon misstänker att en patient fått fel vård, ska åtgärderna som nämns i patientjournalen kunna granskas.

De flesta patientjournaler som upprättats under senare delen av 1900-talet samt 2000-talet är idag inskannade och bevaras i digital form på regionens hälsocentraler och sjukhuskliniker. Om du vill ta del av din egen patientjournal, ska du därför vända dig i första hand till den mottagning där du har fått vård.

Ett snabbt sätt att komma i kontakt med din vårdmottagning är att ringa till växeln på Sunderby sjukhus och be att få bli kopplad till en läkarsekreterare på hälsocentralen eller sjukhuset och kliniken i fråga. De kan då hjälpa dig direkt.

Växel Region Norrbotten tel 0920-28 20 00

Alternativt har många mottagningar även ett beställningsformulär för journalkopior som du kan fylla i när du är inloggad på 1177 Vårdguiden. På 1177 Vårdguiden går det också att direkt läsa sådant som skrivits in i din journal från år 2015 och framåt.

Om din begäran avser journaler från flera olika kliniker eller hälsocentraler, är du välkommen att kontakta Regionarkivet och låta dem distribuera din beställning till de berörda vårdmottagningarna. Till Regionarkivet ska du också vända dig om det gäller en journal från en upphörd vårdgivarverksamhet, eller om du inte är säker på var någonstans du har fått vård.

En del patientjournaler finns fortfarande enbart bevarade i pappersform och förvaras på Regionarkivet. Det rör sig oftast om gamla journaler där patienten redan var avliden i början av 2000-talet, när regionen påbörjade sitt inskanningsarbete. På Regionarkivets webbplats finner du mer information, samt Regionarkivets eget formulär för begäran av patientjournal.

Om du vill begära ut en anhörigs journal, krävs en skriftlig fullmakt av den anhörige.

Barns journal lämnas ut till vårdnadshavare, men om barnet uppnått tillräcklig ålder och utveckling krävs samtycke. Om barnet, oavsett ålder eller utveckling, kan tänkas lida men lämnas inte uppgifterna ut.

För att begära ut en anhörigs journal går du tillväga på samma sätt som när du begär ut din egen: vänd dig i första hand till mottagningen där din anhörige har fått vård, alternativt kontakta Regionarkivet om du vill ha hjälp med att distribuera din begäran eller om du inte vet vilken mottagning som utfört vården.

Ta del av avliden anhörigs journal

Om du vill ta del av en avliden anhörigs journal, behövs ett intyg som påvisar släktskapet mellan dig och den avlidne. Du kan beställa denna typ av intyg, ett så kallat Dödsfallsintyg med släktutredning, hos Skatteverket.

Det enklaste sättet att få ut sitt loggutdrag är att logga in på 1177.se, välja Journalen och därefter välja Loggar och spärrar. Där kan du se när vårdpersonal varit in i journalsystemet. Loggarna visas 12 månader bakåt.

Loggutdrag från din journal via 1177.se

Om du inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan du begära ut ett loggutdrag på papper genom att fylla i nedanstående blankett

Loggutdrag från din journal via blankett

Blanketten skickas till:

Region Norrbotten
Ekonomistöd
Box 511
961 28 Boden

Det är ofta fler än den Hälso- och sjukvårdspersonal som patienten haft en vårdkontakt med som varit inne i journalsystemet. Till exempel de som arbetar i receptionen eller kassan, med provtagning, väntelistor och bokning.

Har du frågor om ditt loggutdrag kan du kontakta den vårdenhet som du har kontakt med.

Vid begäran av patientjournal och andra allmänna handlingar tar Region Norrbotten ut en avgift för antal kopierade sidor. För gällande prislista, följ länken nedan.

Ersättning för porto tillkommer när vi skickar en beställning hem till dig via post. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter - vilket de flesta patientjournaler gör - skickas som rekommenderad post för att säkerställa att handlingen når rätt person. I dessa fall tillkommer även kostnaden för Rek.

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare delar med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var du har sökt vård. Det betyder att om du får vård på ett nytt ställe så kan vårdpersonalen där se uppgifter om tidigare provresultat, mediciner och behandlingar.

Förutsättningen är att både den vårdgivare som lämnar journaluppgifter och den som tar emot dem är anslutna till sammanhållen journalföring.

Den läkare, eller annan vårdpersonal, som du får vård av ska informera om vad den sammanhållna journalföringen innebär och att du har rätt att motsätta dig att uppgifter om dig själv görs tillgängliga för andra vårdgivare.

Du som vill ha dina journaluppgifter spärrade kan vända dig till personal på valfri vårdinrättning inom Region Norrbotten för att få information och hjälp med att fylla i en spärrblankett.

Läs mer om sammanhållen journalföring, spärrfunktionen och dina rättigheter som patient:

En del av våra handlingar är sekretessbelagda. Det innebär att de är hemliga och att inte vem som helst kan få tillgång till dem. Sekretess finns till exempel för att skydda enskilda patienters integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen skyddar patienterna

Tryckfrihetsförordningen säger att journalhandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är allmänna handlingar. För uppgifter som rör patienter gäller dock sekretess i enlighet med bl.a. 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Ovan nämnd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd får lämnas ut. Dessa uppgifter får enbart lämnas ut om den enskilde eller någon närstående inte lider men (psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt).

Ibland förekommer det uppgifter om anhöriga eller andra enskilda personer i patientjournalerna. Även den här informationen är skyddad av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Inre sekretess

Sekretessen för patienter gäller även inom hälso- och sjukvården enligt patientdatalagen 4 kap. 1 §. Det kallas för inre sekretess. Grundprincipen är att vårdpersonalen enbart ska ha tillgång till de uppgifter som de behöver för sitt arbete med en patient.