Så styrs Region Norrbotten

De viktigaste uppgifterna för regionen är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården samt att stärka regionens tillväxt och utveckling. Genom insatser inom till exempel kultur, utbildning och näringsliv bidrar Region Norrbotten till att skapa ett län där du mår bra.

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Valet till fullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som valen till kommun och riksdag. Fullmäktiges ledamöter väljs för varje mandatperiod, det vill säga för fyra år åt gången. Nuvarande mandatperiod gäller från den 15 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026. 

Politikerna i regionfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för regionens verksamhet. De tar även beslut om regionens budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder ungefär fem gånger per år. Du är välkommen att närvara vid alla möten. När sammanträdena äger rum kan du se via länken uppe till höger på denna sida. 

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar sju partier.

Regionfullmäktige

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bildar majoritet i regionfullmäktige. I opposition är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet, och Kristdemokraterna.

Majoriteten har totalt 42 ledamöter i fullmäktige. Oppositionen har 29.

Så här fördelades mandaten i 2022 års val

Socialdemokraterna: 31

Moderaterna: 10

Sverigedemokraterna: 9

Vänsterpartiet: 7

Sjukvårdspartiet: 6

Centerpartiet: 4

Kristdemokraterna: 4

Regionstyrelsen är Region Norrbottens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är tillika utbildningsnämnd, nämnd för regionens verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt krisledningsnämnd. Styrelsen har också ansvar för försörjningsfrågor.

Därutöver är styrelsen regionens arbetsgivarorgan och därigenom också personal-, löne- och pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige måste styrelsen förbereda. Styrelsen föreslår vad fullmäktige ska besluta och ansvarar sedan också för att se till att besluten genomförs. Valärenden har dock ett särskilt valutskott hand om.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter:

Socialdemokraterna: 6
Moderaterna: 2
Sverigedemokraterna: 2
Vänsterpartiet: 2
Sjukvårdspartiet: 2
Centerpartiet: 1
Kristdemokraterna: 2 ersättarplatser

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bildar majoritet och har tillsammans 9 ledamöter. I majoriteten ingår sex regionråd, två från vardera parti. Två av regionråden är ordförande respektive vice ordförande i regionstyrelsen.

Oppositionen i regionstyrelsen utgörs av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet, och Kristdemokraterna. Bland den politiska oppositionen finns fem oppositionsråd representerade.

För att hantera uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig har en regional utvecklingsnämnd inrättats från och med 1 januari 2019.

Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.

Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter:

Socialdemokraterna: 5
Moderaterna: 2
Vänsterpartiet: 2
Sverigedemokraterna: 1
Sjukvårdspartiet: 1
Centerpartiet: 1
Kristdemokraterna: 1

Regionala utvecklingsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ansvarar för regionens arbete med omställningen till nära vård samt primärvård och tandvård. Nämnden ansvarar för regionens arbete med primärvård och tandvård undantaget beställning av Vårdval primärvård och tandvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 13 ledamöter:

Socialdemokraterna: 5
Moderaterna: 2
Vänsterpartiet: 2
Sverigedemokraterna: 1
Sjukvårdspartiet: 1
Centerpartiet: 1
Kristdemokraterna: 1

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Patientnämnden hjälper dig som tycker att du eller någon annan inte blivit rätt behandlad inom vården. Hit kan såväl patienter som närstående och personal vända sig. Patientnämnden arbetar för att kontakten mellan patienter och personal inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, kommunernas äldreomsorg och folktandvården ska fungera bra. Patientnämndens arbete är opartiskt.

Patientnämnden har 9 ledamöter:

Socialdemokraterna: 2
Vänsterpartiet: 2
Moderaterna: 1
Sverigedemokraterna: 1
Sjukvårdspartiet: 1
Centerpartiet: 1
Kristdemokraterna: 1

Patientnämnden

Ledamöterna i regionfullmäktige ska känna till vad medborgarna har för behov. Därför har fullmäktige utsett en grupp som ska ta reda på det. Gruppen kallas för beredning och består av ledamöter från alla partier som har ledamöter i fullmäktige.

Beredningen ska träffa medborgare för att samtala om olika områden av verksamheten som fullmäktige bestämmer att man vill veta mer om. Sedan ska beredningarna tala om för regionfullmäktige vilka behov som finns i det aktuella ämnet. Beredningarna arbetar med olika frågor varje år, det kan till exempel vara hälsa, regional utveckling och äldrefrågor.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag i de valärenden som regionfullmäktige ska behandla.

Regionen har sju revisorer som är utsedda av regionfullmäktige, en från varje parti som är representerad i regionfullmäktige, dvs. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Revisorerna granskar regionens verksamhet och är opartiska.  

Revisorer