Så styrs Region Norrbotten

De viktigaste uppgifterna för regionen är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården samt att stärka regionens tillväxt och utveckling. Genom insatser inom till exempel kultur, utbildning och näringsliv bidrar Region Norrbotten till att skapa ett län där du mår bra.

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Valet till fullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som valen till kommun och riksdag. Fullmäktiges ledamöter väljs för varje mandatperiod, det vill säga för fyra år åt gången. Nuvarande mandatperiod gäller från den 15 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022. 

Politikerna i regionfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för regionens verksamhet. De tar även beslut om regionens budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder ungefär fem gånger per år. Du är välkommen att närvara vid alla möten. När sammanträdena äger rum kan du se via länken uppe till höger på denna sida. 

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar sex partier.

Regionfullmäktige

Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna och Centerpartiet bildar majoritet i regionfullmäktige. I opposition är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Majoriteten har totalt 37 ledamöter i fullmäktige. Oppositionen har 34.

Så här fördelades mandaten i 2018 års val

Norrbottens sjukvårdsparti: 27

Socialdemokraterna: 23

Moderata samlingspartiet: 6

Vänsterpartiet: 6

Sverigedemokraterna: 5

Centerpartiet: 4

Regionstyrelsen är Region Norrbottens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är tillika hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, utbildningsnämnd, nämnd för regionens verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt krisledningsnämnd. Styrelsen har också ansvar för försörjningsfrågor.

Därutöver är styrelsen regionens arbetsgivarorgan och därigenom också personal-, löne- och pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige måste styrelsen förbereda. Styrelsen föreslår vad fullmäktige ska besluta och ansvarar sedan också för att se till att besluten genomförs. Valärenden har dock ett särskilt valutskott hand om.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter:

Norrbottens Sjukvårdsparti: 5
Socialdemokraterna: 5
Moderaterna: 2
Centerpartiet:1
Sverigedemokraterna: 1
Vänsterpartiet: 1

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter. Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna och Centerpartiet bildar majoritet och har tillsammans 8 ledamöter. I majoriteten ingår tre regionråd, ett från vardera parti. Två av regionråden är ordförande respektive vice ordförande i regionstyrelsen.

Oppositionen i regionstyrelsen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. En representant för vart och ett av dessa partier kallas oppositionsråd.

För att hantera uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig har en regional utvecklingsnämnd inrättats från och med 1 januari 2019.

Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.

Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter:

Norrbottens Sjukvårdsparti: 4
Socialdemokraterna: 4
Moderaterna: 2
Centerpartiet:1
Sverigedemokraterna: 1
Vänsterpartiet: 1

Regionala utvecklingsnämnden

Patientnämnden hjälper dig som tycker att du eller någon annan inte blivit rätt behandlad inom vården. Hit kan såväl patienter som närstående och personal vända sig. Patientnämnden arbetar för att kontakten mellan patienter och personal inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, kommunernas äldreomsorg och folktandvården ska fungera bra. Patientnämndens arbete är opartiskt.

Patientnämnden har 7 ledamöter:

Norrbottens Sjukvårdsparti: 2
Socialdemokraterna: 3
Moderaterna: 1
Centerpartiet:1

Patientnämnden

Ledamöterna i regionfullmäktige ska känna till vad medborgarna har för behov. Därför har fullmäktige utsett två grupper som ska ta reda på det. Grupperna kallas för beredningar och består av ledamöter från alla partier som har ledamöter i fullmäktige.

Beredningarna ska träffa medborgare för att samtala om olika områden av verksamheten som fullmäktige bestämmer att man vill veta mer om. Sedan ska beredningarna tala om för regionfullmäktige vilka behov som finns i det aktuella ämnet. Beredningarna arbetar med olika frågor varje år, det kan till exempel vara hälsa, regional utveckling och äldrefrågor.

Valutskottets uppgift är att lägga fram förslag i de valärenden som regionfullmäktige ska behandla.

Regionen har sex revisorer som är utsedda av regionfullmäktige, en från varje parti som är representerad i regionfullmäktige, dvs Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Revisorerna granskar regionens verksamhet och är opartiska.  

Revisorer